Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23468, 17.4.2012]

Oslobođenje [broj 23468, 17.4.2012]

Ratings: (0)|Views: 332 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Apr 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2012

pdf

text

original

 
OSLOBO\ENJE
UTORAK, 17. 4. 2012.
Godina LXVIII
Broj 23.468Cijena: 1 KM/6 KN
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
 www.oslobodjenje.ba
   F   o   t   o  :   M  u   h   a   m   e   d   T   U   N   O   V   I    ]   F   o   t   o  :   A   m   e   r   K   A   J   M   O   V   I    ]
 Saobra}ajna nesre}ana ulazu u MostarRat spomenicimau gradu na Neretvi
9. strana
DANAS PRILOG
REVIZIJA
POLJULJALAPLATFORMU
 SDA:
Dogovor o zakonima
 SDP:
Dvostruki ar{ini SDA
HSP:
Otkloniti nesporazume
NSRB:
Pri~ati o ekonomiji
Nakon poziva HSP-a na hitan sastanak lidera
6-7.strana
LJUDSKI JE @ALITI
ZA POBIJENIM CIVILIMA
Delegacija FBiH na strati{tu u Ahmi}ima i Trusini
2-3. strana
AUTOBUS SAU^ENICIMA SLETIOU PROVALIJUNOVI KAMENSMUTNJE
15. strana
 
OSLOBO\ENJE
utorak,
17.
april/travanj2012.
2
U @I@I
Dovedene u pitanje vitalnestavke BiH
Predsjedava ju}i Predsjedni{tva BiH i ~lan Predsjedni- {tva Stranke demokratske akci je Bakir Izetbegovi} izja- vio je ju~er u Sara jevu da ne zna da li }e SDA mo}i pris- tati na dr`avni bud`et u obliku, kako je to predvi|eno nacrtom bud`eta instituci ja BiH za 2012. godinu. Odgovara ju}i na novinarsko pitanje u vezi s optu- `bama o tome da SDA ko~i usva janje bud`eta, Ize- tbegovi} je kazao da se radi o iznimno ti jesnom fis- kalnom okviru.- Kako god preslo`imo brojke unutar bud`eta, pita- nje je samo gdje }e nam vi{e nedosta jati, naveo je on. Izetbegovi} smatra da takvo stanje u pogledu bud`et- skih stavki mo`e ugroziti put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uni ji i NA TO-u, kao i druge vitalne stvari, uklju- ~u ju}i i pla}e, ko je su pri je ~etiri godine umanjene na dr`avnom nivou, a dodatno i inflaci jom za dva do tri pos- to godi{nje, podsje}a ju}i da bi sada ponovno trebale biti umanjene. - Ne znam da li }e SDA mo}i pristati na takav bu- d`et, odnosno na takav fiskalni okvir, konstatirao je Izetbegovi}, navode}i da ni je do SDA, nego do onih ko ji su dopustili da Milorad Dodik liku je ovih dana i ka`e “vidite {ta sam uradio - uspio sam fakti~ki da zamrznem dr`avu na 2008. godini, a da pove}am bu- d`ete RS-a...”.
IZETBEGOVI] O BUD@ETU INSTITUCIJA BiH
VIJESTI
Ljudski je `ali
Zajedni~ka delegacija Federa
U rano jutro 16. aprila 1993, je- dinice za posebne namjene HVO-a D`okeri i Maturice iz vr{i- le su napad na selo Ahmi}i kod  Viteza. Ubile su 116 ci vila uzras- ta od tri mjeseca do 81 godine. I ovog 16. aprila, 19 godina po- sli je, Ahmi}ani su obilje`ili ovaj datum okupljan jem na {ehid- skom mezar ju u Vitezu, gdje su sahranjene do sada identifko va- ne `rtve, i u gornjoj d`ami ji u  Ahmi}ima. Organizator obilje`a-  van ja su i ovaj put bili Med`lis Islamske za jednice Vitez i UG@R 16. april Ahmi}i.
Zajedni~ka molitva
Na {ehidskom mezar ju je prou~ena za jedni~ka molitva za sve {ehide Viteza (j’asin-{eri i do va). Nakon toga u d`ematu  Ahmi}i u gornjoj d`ami ji posli-  je za jedni~kog klanjan ja po- dne-namaza, prou~eni su keli- me-tev hid i do va za du{e {ehi- da Ahmi}a.Samra Ribo je iz sela do Ahmi- }a. Tog kobnog jutra, prisje}a se, ~uli su se pucnji, po~ele su ubrzo gor jeti ku}e... “Sa mu`em i tro je djece iza{la sam iz ku}e. Vojnici su odvo jili mu{karce od nas, a `ene sa dje- com zatvorili u jednu gara`u. ^uli smo pucnje ve. Pobili su mu{karce... Ja sam ostala sa tri dje voj~ice, najmla|oj je bila ta- da godina i po, srednjoj pet i po, a stari joj deset godina. Posli je dva dana, izmjestili su nas iz tih gara`a na stanicu u Vitezu, u logor gdje smo bili 15 dana. Ubi-  jeni su mi mu`, brat, sestrinmu`, sin, kom{i je... Suprugo vo ti jelo nisam nikada prona{la, kao ni sestra ti jelo svog supruga. @elja nam je da mo`emo ukopa- ti na{e mu`e ve, da mo`emo do- }i na mezar je, prou~iti Fatihu...”, kazala je Ribo. Haris Dedi} u Ahmi}ima je iz- gubio oca i brata. Ti jelo brata je prona|eno pomo}u identifka- ci je ko ja je obav ljena na Grad- skim grobljima u Visokom. I on  je sahranjen na {ehidskom me- zar ju u Vitezu, dok ti jelo njego-  vog oca jo{ ni je na|eno. Hariso-  va poruka, kao i svih drugih  Ahmi}ana, jeste da se ne zabo- ra vi i da se ovako stra{an zlo~in  vi{e nikada i nikome ne pono vi. Rahima Ahmi} je tog 16.aprila 1993. izgubila sina, mu- `a, brata i sestru, a bila je i u lo- goru.“@i vjeti se mora, ali je srce ra- njeno”, veli sa suzama u o~ima. Prema ri je~ima El vedina Ker- me, predsjednika UG@R-a 16. april Ahmi}i, 30 ti jela ubi jenih  Ahmi}ana ~eka identifkaci ju u Gradskim grobljima Visoko, a za de vet ubi jenih ne zna se gdje su ukopani.
Dvije presude
“Tog kobnog jutra 16. aprila 1993. Ahmi}i sa okolinom su do`i vjeli nezapam}en zlo~in. Potpomognuti na{im kom{i ja- ma ko jima smo puno vjero vali,  vojnici HVO-a su upali i pobili stano vni{tvo. Bez ikakvog po vo- da, pod {irom 48 sati pepela i di- ma napali su goloru ko bo{nja- ~ko stano vni{tvo, sa jasnom na- mjerom i ciljem - ubi janja i ~i- {}enja Bo{njaka sa ovog podru- ~ja. Samo u jednom danu ubi je- no je ili spaljeno za jedno sa svo-  jom ku}om 116 du{a, bez obzi- ra na spol i starosnu dob”, obja- snio je Kermo.Za zlo~ine u ovom selu do sa- da su pred Me|unarodnim tri- bunalom u Haagu, veli, odgo va- rali, ugla vnom idejni tvorci zlo- ~ina, a samo dvi je presude su donesene prema iz vr{iocima.
Mirza DAJI]
Obilje`ena 19. godi{njica zlo~ina u Ahmi}ima
Budimir i Kebo ispred spomen-obilje`ja
Foto: M. TUNOVI]
Sje}anje na `rtve
U napadu vojnika HVO-a na selo 16. aprila1993. ubijeno 116 osoba
Budimir i Keboodali po~ast
@ivko Budimir i Mirsad Kebo, predsjednik i potpredsjednik Fe- deraci je BiH, ju~er su polo`ili cvi-  je}e na spomen-obilje`je ispred do- nje d`ami je u Ahmi}ima i odali po- ~ast `rtvama ovog zlo~ina. “To je prvi korak u kome mi je- dnostavno ka`emo - jedni druge pozivamo na oprost, ali i tra`imo oprost za ono {to se dogodilo”, ka- zao je Budimir.
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
utorak,
17.
april/travanj2012.
3
LAGUMD@IJA U BRUXELLESUPROTESTI, DAN 28
BiH u NATO-u 2014.
Ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumd`i ja sastao se ju~e u Bruxellesu s visokom predstavnicom za za jedni~ku vanjsku i sigurnosnu politiku EU Cat- herine Ashton. Razmi jenjena su mi{ljen ja o modali- tetima uskla|ivanja vanjske politike BiH sa za jedni- ~kom vanjskom i sigurnosnom politikom EU {to je u nadle`nosti MVPBiH i Predsjedni{tva BiH. Ashton je pozdravila napore na uspostavljan ju sistema uskla|iva- nja ko je u tom pravcu poduzima MVPBiH. Ona je tako|er zahvalila na spremnosti BiH da akti- vno u~estvu je u mirovnim operaci jama EU, {to je i di- rek tna obaveza BiH iz Sporazuma o stabilizaci ji i pri- dru`ivanju. Obostrano je iskazan interes za {to hitni-  jim otpo~injan jem politi~kog di jaloga izme|u BiH i EU na najvi{em nivou, a kako je predvi|eno SSP-om. Govore}i o euroatlantskim integraci jama, Lagumd`i-  ja je izrazio nadu da }e BiH 2014. godine postati ~lani- ca NA TO-a, na stotu godi{njicu po~etka Prvog svjetskog rata. Lagumd`i ja ka`e da je svjestan da za ~lanstvo BiH u EU treba zadovoljiti veliki broj uslova i da nema pre~i- ca. - ^lanstvo u NA TO-u ipak u prvom redu pretpostav- lja ispunjavan je politi~kih uslova, pa zato mislimo da nam je ve} 2014. dohvatljivo, rekao je Lagumd`i ja. Ministar inozemnih poslova BiH Zlatko Lagumd`i-  ja rekao je ju~er u Bruxellesu da BiH tra`i {est, a naj- manje tri grani~na prelaza prema Hrvatskoj za sve vrste robe, nakon {to ta dr`ava postane ~lanica EU. Lagumd`i ja je na tribini ko ju je organizovao bri- selski analiti~ki institut EPC rekao da bi BiH treba- lo da ispuni uslove ko je postavlja EU, pogotovo fi- tosanitarne, da bi se ne{to i moglo izvoziti. Odgovara ju}i na pitanje o utica ju Turske na poli- tiku BiH, Lagumd`i ja ka`e da Turska na Balkanu nas- tupa u okvirima Turska - BiH - Srbi ja i Turska - BiH - Hrvatska i da ima podjednako razvi jene odnose sa Beogradom i Zagrebom.
Zati{je predsjednicu
[emsudin Po jata ju~er nam  je kazao da penzionisani pri- padnici OSBiH i dalje na Trgu BiH strpljivo ~eka ju sjednicu  Vi je}a ministara, zakazanu za 18. april.- Sve je u znaku sjedni ce i sve podsje}a na zati- {je pred buru. Kako smo ve} napominjali, daj Bo`e da je ovo jedini na{ problem, ko ji je usput, opet is- ti~em, vje{ta~ki stvoren. Posto ji niz problema ko ji se treba ju ri je{iti u ovoj zemlji. Mi samo zahti jeva- mo provo|enje donesenih zakona, ka`e Po jata. Predstavnik boraca OSBiH podsje}a na izjavu pred- sjedava ju}eg Predsjedni{tva BiH Bakira Izetbegovi- }a ko ji je pri je tri dana rekao da je dr`avni bud`et poput jorgana - kada povu~ete na jednu stranu, uvi-  jek na onoj drugoj fali.- Neko je ostao pokriven, a neko je ostao gol. U ovom slu~a ju, mi smo ti ko ji su ostali uskra}e ni za odre|ena nov~ana sredstva. Ali svakako ne}emo do- zvoliti da tako ostane, doda je Po jata. Penzionisani borci ka`u, izme|u ostalog, da bi pris- tali i na poslovne ponude u dr`avnim slu`bama uko- liko bi im bile ponu|ene. U tom slu~a ju bi zaledili penzi je i prihvatili posao. - Odre|eni medi ji su nas poku{ali predstaviti kao neradnike ko ji su zakonom dobili pravo na penzi ju, a ne `ele se uhvatiti posla i po{tenog zara|ivanja. To ni je ta~no. Svaki od nas je u najboljim godina- ma, imamo porodice i objeru~ke bismo prihvatili do- bar posao, ka`e Po jata. Na zakazanoj sjednici Vi je}a ministara penzioni- sanim vojnicima }e biti predstavljeni pri jedlozi za rje- {avanje problema.
E. G.
I to se dogodilo! Dvadeset godi- na nakon rata naj vi{i politi~ki i  vojni predsta vnici u Bo{njaka oda- li su ju~er po~ast ne vinim ci vilima, Hrvatima Trusine, ko je su pri je de vetnaest godina ubili pripadni- ci Armi je BiH! Naime, Mirsad Ke- bo, dopredsjednik Federaci je BiH, i tri armijska generala - Hajrudin Grabo vica, Vahid Kara veli}, Fikret ]uski} - polaganjem vi jenaca oda- li su po~ast za 18 ubi jenih ci vila i ~e- tiri branitelja HVO-a, ubi jenih 16. aprila 1993. godine. Nara vno, Kebo se sjenima pobi-  jenih ci vila poklonio za jedno sa @iv - kom Budimirom, predsjednikom FBiH, i Svetozarom Pudari}em, dopredsjednikom FBiH, a genera- li ARBiH sa svo jim kolegama iz HVO-a - Filipom Filipo vi}em, Dra- gom Dragi~e vi}em i Petrom Bari- {i}em. Ukratko, za jedni~ka delega- ci ja Federaci je BiH je u Trusini `a- lila za ne vinim i pobi jenim ljudima. Nekoliko sati kasni je, delegaci ja u istom sasta vu `alit }e, u Ahmi}ima, za 116 ubi jenih Bo{njaka. I na sa- ra jev ske }e Kazane, ako Bog da, us- koro, delegaci ja FBiH oti}i odati po- ~ast pobi jenim sara jeskim Srbima.
 Sve je po~elo od generala
- Ovakav odnos prema ne vino stradalima u ratu zago varam ve} du`i period. @rtve rata za vre|uju da im se poklonimo, ali i da po~inite- lji zlo~ina odgo vara ju. Inici jati va o za jedni~kom obilje`a van ju godi- {njica mjesta zlo~ina, o odlasku u Trusinu i Ahmi}e, potekla je sa sastanka ko jega sam neda vno imao s Udrugom generalskog zbora HVO-a i Udru`enjem generala Ar- mi je BiH. Ovo je apel i Republici Srpskoj da na isti na~in to za jedno radimo u ci jeloj BiH, objasnit }e predsjednik Budimir. Generala Kara veli}a pitamo ka- ko je biti na mjestu zlo~ina ko jeg su po~inili pripadnici Armi je BiH, ~i-  jim je jedinicama i on komando-  vao! Ni je, ka`e, ba{ jednosta vno! Kad su ga pitali da li je voljan do}i u Trusinu, pokloniti se sjenima ubi jenih ci vila, ni je dvo jio. - Odmah sam prihvatio! Meni je to tako ljudski. Na ovakvo {ta bio sam spreman i ‘96, odmah nakonrata, ka`e general Kara veli}. Dopredsjednik Kebo je go vorio, pitali ga no vinari, o uni verzalnoj is- tini: ko ubi je jednog ~o vjeka, obja- {nja vao je, ubio je ~o vje~anstvo. Go vorio je potom i o tome kako svaki ne vino stradali ima pra vo na po~ast, prav du!- Ov dje smo da ka`emo kako se pro{lost ne smi je zabora viti, ali da ubudu}e moramo graditi odnose ko ji }e na{oj djeci stvoriti perspe- kti vu. Ovim ~inom ho}emo da ka- `emo kakav je odnos dr`a ve prema onome {to se dogodilo u Trusini. @rtve se ne di jele, one su iste i pred Bogom i narodom, rekao je Kebo.O pro{losti i budu}nosti, na svoj na~in, go vorio je i potpredsjednik  Pudari}. Veli, ostanemo li zaglav - ljeni u pro{losti, djeca nam ne- ma ju budu}nost! Pro{losti se, ka`e Pudari}, moramo sje}ati “ali ne u njoj ili od nje `i vjeti”.- Pitate, jesu li zlo~ini u BiH do-  voljni istra`eni? U BiH se zna gdje, ko, kako i za{to je {ta radio. Op{ta svi jest o karakteru i razmjerama onog ru`nog di jela rata je poti- snuta i uobli~ena u tri razli~ite na- cionalne mitologi je, siguran je on. Go vorio je i o tome kako je “naj- bolja po~ast ubi jenim i poginulim obno va `i vota, po vratak na ove prostore”. Glede po vratka, u Trusi- nu se nakon rata vratila, slo vom i bro jem, samo jedna osoba - Kata Bo ji}. O njoj je, svo je vremeno, Oslobo|enje pra vilo reporta`u. Je- dan od tamo{njih sve}enika }e nam objasniti kako ni je bilo puta do Trusine, “ali je sada situaci ja laba-  vi ja te }e se ljudi vra}ati”. Fra Dar- ko Drljo je bio ne{to konkretni ji, objasniv {i da “sve je pusto u zale|u Jablani~kog jezera skoro kao i u Trusini”.“Odje je od 7.000 predratnih os- talo oko 250 Hrvata”, rekao je.
Politika slijedi narod
Ono {to su politi~ari uradili ju~er, bo{nja~ka i hrvatska bora~ka/bra- niteljska udru`enja/udruge iz Konji- ca u~inila su jo{ pri je ~etiri godine. Tada su, naime, dogo vorili da }e za-  jedno obilje`a vati godi{njice strada- nja i Bo{njaka i Hrvata. Stoga su Dra- gica Tomi}, predsjednica Udruge poginulih branitelja HVO-a i Enes Halebi}, predsjednik Organizaci je {ehidskih i poginulih pripadnika  ARBiH Op}ine Konjic, stradalim u Trusini za jedni~ki odali po~ast. Porodice ubi jenih Hrvata Trusi- ne bile su, ~ini se, u drugom planu. Kamere su zumirale politi~are, sni- male kako delegaci ja Vi je}a minis- tara BiH, predvo|ena Vjekosla-  vom Be vandom, predsta vnici Mi- nistarstva odbrane i Oru`anih sna- ga BiH s brigadnim generalom Ivi- com Jerki}emna ~elu, izaslanstvo Hrvatskog narodnog sabora (HNS) s predsjedateljem Draganom ^o-  vi}em, izaslanstvo Vlade HNK-a predvo|eno predsjednikom Deni- som Lati}em, predsta vnici Minis- tarstva branitelja HNK-a, izaslan- stva Grada Mostara, op}ine Konjic, Prozor-Rame, Gornjeg Vakufa/Us- koplja, izaslanstvo poginulih bra- nitelja HNK-a, izaslanstvo HVI- DRA-e i tako dalje, pola`u vi jence u spomen njiho vih pobi jenih.
Asaf BE^IROVI]
PRVI KORAK PRIJE ^ETIRI GODINEOno {to su politi~ari uradili ju~er,bo{nja~ka i hrvatska bora~ka/braniteljskaudru`enja/udruge iz Konjica u~inila su jo{prije ~etiri godine. Tada su, naime, dogovorilida }e zajedno obilje`avati godi{njicestradanja i Bo{njaka i Hrvata
i za pobijenim civilima
 
ije Bosne i Hercegovine na strati{tu Hrvata Trusine
Budimir:
Ovo je apel i RS-u da na isti na~in to zajedno radimo u cijeloj BiH
Kebo:
@rtve suiste pred Bogom i narodom
Pudari}:
Pro{losti se sje}ajmo, ali ne `ivimo u njoj i od nje
Vijenac je polo`io predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH
   F   o   t   o  :   A .   K   A   J   M   O   V   I    ]

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Iyke Obioma liked this
starimost2009 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->