Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Anh chi yeu dau

Anh chi yeu dau

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Vũ Tuấn Tùng

More info:

Published by: Vũ Tuấn Tùng on Apr 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2012

pdf

text

original

 
 http://tieulun.hopto.org- Trang 1
Anh Chi Yêu D
u
 
 Nguy
n Nh
t Ánh
Ch
ươ 
ng 1: Anh Chi Yêu D
uChi
đứ
ng
ở 
cu
i sân kia,
đư
a tay v
y tôi r 
i rít. Anh Huy, anh Huy. Tôi c
ườ 
i v
ớ 
i em. Ðáng l
tôi
đ
ã némt
t c
m
y cu
n sách và chi
ế
c xách trên tay
để
ch
y bay t
ớ 
i ch
Chi
đứ
ng r 
i n
m ch
t l
y tay cô bénh
ư
ng tôi l
i
đứ
ng yên. Và Chi c
ũ
ng
đứ
ng yên, m
i
đứ
a
ở 
m
i
đầ
u sân và ngó nhau. Chi c
ườ 
i, mái tóc dàinghiêng v
a xõa xu
ng vai. Chúng tôi
đứ
ng trong m
t nhau m
t lúc lâu nh
ư
th
ế
. Nh
ư
ng Chi không có th
t
ở 
tr 
ướ 
c m
t tôi, cu
i sân kia. Ti
ế
ng nh
c nh
ở 
hành khách t
trong phòng
đợ 
ic
a phi tr 
ườ 
ng vang ra. Yêu c
u hành khách lên xe ca
để
v
thành ph
. Tôi d
i m
t mà t
ưở 
ng m
t mình
đ
ang cay xè. Ch
còn m
t mình
đứ
ng ng
n ng
ơ 
gi
a sân bay, tôi v
i vàng b
ướ 
c t
ớ 
i, dù không có Chi
đ
ang
đứ
ng
đợ 
i.Tôi là ng
ườ 
i b
ướ 
c lên xe ca sau cùng. Trên b
ă
ng tr 
ướ 
c ch
tôi ng
i có ti
ế
ng con gái khúc khích c
ườ 
i.Ti
ế
ng
độ
ng c
ơ 
xe chuy
n bánh át
đ
i cùng v
ớ 
i gió lùa vào khi
ế
n tôi ôm ng
c ho. S
c kh
e tôi không khálên m
t chút nào sau khi r 
ờ 
i b
nh vi
n. Ng
ườ 
i
đ
àn bà ng
i bên c
nh b
o tôi kéo chi
ế
c c
a lùa xu
ng, tôicám
ơ 
n nh
ư
ng không làm theo ý bà. Bà b
t chuy
n h
i tôi, m
y gi
ờ 
i c
u. N
ă
m gi
ờ 
th
ư
a bà. N
ă
m gi
ờ 
 
đ
ã th
y t
i. Tôi khoanh tay tr 
ướ 
c ng
c nhìn cây c
i,
đồ
i núi ch
 p chùng
ở 
phía ngoài. Ngay c
nh
đườ 
ng
đ
i, s
ươ 
ng mù n
m d
ướ 
i thung l
ũ
ng nh
ư
m
t h
n
ướ 
c b
c. Xe
đổ
xu
ng con d
c m
t c
m giác
để
 tôi liên t
ưở 
ng cái c
m giác khi còn
ở 
trên máy bay. Tôi l
i cúi ng
ườ 
i xu
ng
để
ho lúc xe quanh
ở 
m
tchân
đồ
i. Ng
ườ 
i
đ
àn bà bên c
nh nhìn lên cái then c
a kéo trên
đầ
u tôi thay m
t l
ờ 
i nh
c l
i. Hai ng
ườ 
icon gái phía tr 
ướ 
c quay xu
ng ngó tôi thôi c
ườ 
i. Có l
t
t c
h
 
đề
u là ng
ườ 
i
ở 
 
đ
ây và
đ
ang lo ng
i chom
t ng
ườ 
i khách v
a t
ớ 
i mi
n
đấ
t l
nh này. Ng
ườ 
i
đ
àn bà nói:- Ði ch
ơ 
i vào mùa này l
nh l
m.Tôi
đ
áp vâng và
đư
a hai bàn tay
 p lên mi
ng, che c
l
y m
ũ
i. Ng
ườ 
i
đ
àn bà l
i h
i:- C
u có ng
ườ 
i quen
ở 
 
đ
ây ch
?- D
có.-
 
đ
âu?- Th
ư
a bác,
ở 
khu b
ờ 
h
. Ng
ườ 
i
đ
àn bà ti
ế
 p t
c h
i tôi
đị
nh
ở 
ch
ơ 
i lâu không. Tôi
đ
áp ch
ư
a bi
ế
t. Th
t s
n
ế
u tôi có là du khách thìlà vài tháng tr 
ướ 
c
đ
ây c
ơ 
, sau nh
ng ngày tôi
đ
i t
 ĩ 
nh tâm
ở 
Ðan vi
n Châu S
ơ 
n. Tôi lên
đ
ây
để
ghi danhmà n
ế
u còn k 
 p thì, hình nh
ư
có m
t s
x
ế
 p
đặ
t, tôi s
 
ở 
 
đ
ây h
c. R 
t nhanh tôi
đ
ã ngh
 ĩ 
t
ớ 
i Chi. Có ai bi
ế
t
đượ 
c, m
Chi có ng
ờ 
ng tôi
đ
ã lên
đ
ây, m
t tháng sau khi bà g
ở 
i Chi vào n
i trú Domaine de Marie.Làm sao ch
Hà và ba m
tôi hi
u
đượ 
c lý do tôi
đ
ã ghi danh h
c Ki
ế
n trúc r 
i l
i
độ
t ng
t thay
đổ
i ý, b
 lên
đ
ây
để
h
c Chính tr 
Kinh Doanh. C
ũ
ng ch
vì Chi. Tôi
đ
ã quy
ế
t
đị
nh
đ
i
u mà chính tôi c
ũ
ng khôngng
ờ 
, nh
ư
m
t s
li
u l
 ĩ 
nh mà ch
c r 
i s
n
i ti
ế
 p nh
ng ph
c t
 p khác. Tôi theo Chi. Tôi b
t ch
 p nh
ngng
ă
n c
n c
a ba m
, b
t ch
 p c
ý ki
ế
n c
a b
n bè và m
c ch
Hà tr 
m
t nhìn th
y tôi
đ
ang có m
t s
 m
t bình t
 ĩ 
nh, thay
đổ
i l
ớ 
n. Ch
Hà là ng
ườ 
i ng
ă
n c
n tôi d
d
i nh
t. Ðà L
t l
nh, s
c kh
e Huy khôngh
ợ 
 p
đ
âu. Huy có m
t d
o h
ă
m h
ở 
v
ớ 
i tr 
ườ 
ng Ki
ế
n trúc l
m c
ơ 
mà.
nhà cô Ngàn t
nh
ư
nhà hoang Huych
u sao
đượ 
c. Không thuy
ế
t ph
c n
i tôi, bu
i t
i tr 
ướ 
c ngày
đ
i, ch
Hà nói chuy
n lâu v
ớ 
i tôi, c
ý g
n
 
 http://tieulun.hopto.org- Trang 2h
i
để
bi
ế
t lý do nào tôi
đ
ã thay
đổ
i ý ki
ế
n
độ
t ng
t và c
ươ 
ng quy
ế
t quá nh
ư
v
y. Huy có
đ
i
u gì thay
đổ
il
ớ 
n l
m ch
ă
ng. Huy có v
m
t bình th
ườ 
ng rõ r 
t. Hình nh
ư
m
t vài l
n ch
có nh
c t
ớ 
i chuy
n Qu
nhnày n
nh
ư
ng tôi ch
ng
để
ý l
m. Tôi
m
c
tránh né ph
i tâm s
v
ớ 
i ch
. Làm sao tôi có th
tâm s
v
ớ 
ich
bây gi
ờ 
, trong khi chính tôi c
ũ
ng m
ơ 
h
v
tôi. Và nh
t là, làm sao
để
nh
c t
ớ 
i Anh Chi, con chim bénh
c
a tôi,
để
m
i ng
ườ 
i hi
u r 
ng cô bé
đ
ã
nh h
ưở 
ng nhi
u và r 
i có l
s
tr 
ở 
thành quá c
n thi
ế
t trongcu
c
đờ 
i tôi.Chi
ế
c xe c
a hãng Hàng Không v
 
đế
n thành ph
thì tr 
ờ 
i
đ
ã t
i
đậ
m,
đ
èn
đườ 
ng th
 p lên nh
ng ch
msáng khiêm nh
ườ 
ng n
m l
n v
ớ 
i nh
ng
đ
ám lá xanh.
“Tr 
m Ð
ế
n” hành khách c
a chuy
ế
n xe tr 
ướ 
c
đ
ang chen chúc ch
ờ 
nh
n hành lý. Ng
ườ 
i
đ
àn bà ng
i cùng b
ă
ng v
ớ 
i tôi h
i:- C
u có hành lý nhi
u không?- D
, m
t cái vali nh
.Bà c
ườ 
i trong gi
ng nói, c
u
đư
a vé
đ
ây tôi lãnh ra cho, coi b
c
u
m y
ế
u chen không l
i v
ớ 
i ng
ườ 
i ta
đ
âu. Tôi cám
ơ 
n bà và ngh
 ĩ 
ng
đ
ó là m
t l
ờ 
i yêu c
u thành th
t. Trong khi
đợ 
i l
y hành lý thì tôi ra
đứ
ng
ở 
c
a nhìn vu v
ơ 
lên ng
n tháp chuông c
a ngôi nhà th
ờ 
Chính tòa mà t
ưở 
ng nh
ư
có m
t
đ
i
u gìthân thu
c. Tôi nh
ớ 
t
ớ 
i cái tên tr 
ườ 
ng mà m
Chi ghi trong t
m danh thi
ế
 p c
a bà, kèm theo v
ớ 
i m
ớ 
sách bà m
ng tôi thi
đỗ
. Tôi
đ
ã g
i em Chi vào h
c
ở 
Domaine de Marie Ðà L
t. M
t cái tên tr 
ườ 
ng xa l
mai m
t tôi s
h
i nh
ng ng
ườ 
i
ở 
 
đ
ây
để
bi
ế
t. Tôi quanh qu
n trong ý ngh
 ĩ 
,
để
bi
ế
t r 
i sao n
a. Tâm h
ntôi và Chi s
ti
ế
 p t
c g
 p nhau, nh
ư
d
o nào. Tôi ho li
n m
t c
ơ 
n dài r 
ũ
ượ 
i. Không ng
ờ 
s
c kh
e c
a tôil
i b
 
nh h
ưở 
ng c
a cái l
nh
đế
n th
ế
. Hai ng
ườ 
i con gái ng
i b
ă
ng tr 
ướ 
c tôi h
i nãy
đ
ã có xe nhà t
ớ 
i
đ
ón,ch
c h
 
để
l
i hành lý ngày mai m
ớ 
i lãnh nên tách kh
i
đ
ám
đ
ông chen chúc v
tr 
ướ 
c. Khi
đ
óng c
a xe c
 hai còn nhìn l
i tôi và l
n này thì h
c
ườ 
i to h
ơ 
n c
lúc ng
i chung chuy
ế
n xe ca v
ớ 
i tôi.- C
u may m
n quá, vé c
a c
u kêu tr 
ướ 
c vé tôi.Tôi
đỡ 
l
y chi
ế
c vali trên tay ng
ườ 
i
đ
àn bà
đ
ã t
t
ế
lãnh hành lý giùm, m
t c
ch
ch
ă
m sóc hi
ế
m có.- Cám
ơ 
n bác nhi
u. Ðúng là s
cháu hay g
 p quý nhân giúp
đỡ 
.Có gì
đ
âu. Bà ta c
ườ 
i và cho tôi
đị
a ch
ti
m bán
đồ
ni
m c
a bà. Nhà tôi
ở 
khu Hòa Bình, g
n r 
 p hát,hôm nào
đ
i ph
m
ờ 
i c
u ghé qua ch
ơ 
i. Tôi c
m
ơ 
n bà thêm l
n n
a tr 
ướ 
c khi xách vali ra l
 
đườ 
ng
đợ 
im
t chi
ế
c taxi. Thành ph
này có v
không hi
ế
u khách ngay t
i các b
ế
n xe nh
ư
các thành ph
khác. Ð
ợ 
i
t lâu không th
y có m
t chi
ế
c xe nào ngang qua, tôi
đ
ành ph
i s
a so
n m
t chuy
ế
n cu
c b
. Th
c ra t
 “Tr 
m Ð
ế
n” t
ớ 
i nhà cô Ngàn không xa gì l
m, nh
ư
ng leo hai con d
c v
a ph
i v
ớ 
i m
t tay xách vali v
a ph
i l
i không... v
a ph
i v
ớ 
i cái thân hình
m y
ế
u c
a tôi. Leo h
ế
t con d
c tr 
ướ 
c c
a nhà th
ờ 
xu
ng t
ớ 
i b
ờ 
h
i r 
ph
i, leo thêm m
t con d
c ng
n n
a m
ớ 
i t
ớ 
i l
i vào nhà cô Ngàn, tôi m
t ph
ờ 
ng
ườ 
i. Ð
ngtr 
ướ 
c c
ng nhà cô mà tôi th
ở 
m
nh, h
ơ 
i nóng
đầ
y hai lòng bàn tay
 p lên m
t. Lúc lâu sau tôi m
ớ 
i kêu
đượ 
c ng
ườ 
i ra m
ở 
c
ng. Cô Ngàn th
y tôi ng
c nhiên:-
a, cháu m
ớ 
i t
ớ 
i h
?- Vâng, cháu
đ
i chuy
ế
n bay lúc b
n gi
ờ 
.Cô Ngàn h
i th
ă
m tôi r 
i rít,
đ
i
đườ 
ng có m
t không, tôi
đ
áp ch
m
t t
qu
ng
đườ 
ng t
“Tr 
m Ð
ế
n” t
ớ 
i
đ
ây thôi. Cháu
đợ 
i xe không
đượ 
c, leo d
c c
c quá. Cháu
đị
nh
ở 
 
đ
ây qu
y r 
y cô lâu. Nh
ng l
n tr 
ướ 
c lên
đ
ây, có l
n v
ớ 
i b
n bè, có l
n
đ
i m
t mình, tôi c
ũ
ng ch
ghé th
ă
m cô Ngàn ch
c látch
ch
ư
a m
t l
n
ở 
l
i dùng c
ơ 
m hay ng
l
i
ở 
nhà cô. Cô Ngàn
ở 
trong m
t khu nhà c
, có l
 
đ
ã t
ớ 
i c
 g
n tr 
ă
m n
ă
m không ch
ng, m
t vài b
c t
ườ 
ng
đ
ã n
t r 
n và có góc
đ
ã s
 p
đổ
. C
cây trong v
ườ 
n, saunhà, tr 
ướ 
c nhà um tùm g
n nh
ư
hoang ph
ế
. Cô Ngàn c
ũ
ng già nua v
ớ 
i ngôi nhà mà cô
ở 
. N
ă
m ch
c tu
i,
đờ 
i nhu
m tóc cô tr 
ng xoá, phi
n mu
n
đ
è n
ng trên l
ư
ng còng t
i nghi
 p c
a cô. Cô già g
 p
đ
ôi tu
i
 
 http://tieulun.hopto.org- Trang 3ng
ườ 
i
đợ 
i ch
ờ 
ph
i gánh ch
u. Tôi không h
bi
ế
t m
t ông chú, ng
ườ 
i
đ
ã tr 
ở 
v
n
ướ 
c sau hi
 p
đị
nh 1954mà không h
n ngày tr 
ở 
l
i. Ông là m
t s
 ĩ 
quan Pháp. Tôi ch
bi
ế
t có th
ế
. Cô Ngàn s
ng
ở 
 
đ
ây t
m
y ch
cn
ă
m nay, t
khi h
hàng bên ngo
i ru
ng r 
y, cô không r 
ờ 
i th
xã này m
t l
n. Cô s
ng v
ớ 
i
đứ
a con trai
độ
c nh
t.- Hi
n v
ng nhà h
cô?- Nó
đ
i xa t
lâu r 
i mà cháu.Tôi vô ý
ở 
 
đ
i
u
đ
ó, hình nh
ư
l
n tr 
ướ 
c ghé th
ă
m cô tôi
đ
ã h
i m
t câu và
đượ 
c tr 
l
ờ 
i m
t câu t
ươ 
ng t
 th
ế
. Tôi l
y làm ng
ượ 
ng v
s
vô ý c
a mình.Cô Ngàn
đ
i ra khép l
i cánh c
a sau l
ư
ng tôi. Cô ch
tôi n
ơ 
i
đặ
t chi
ế
c vali và ng
i xu
ng chi
ế
c gh
ế
bành
ng ti
ế
 p t
c công vi
c
đ
ang d
ở 
dang c
a cô, d
ướ 
i ánh
đ
èn
đ
i
n vàng c
ũ
nh
ư
 
đ
èn d
u. Tôi t
 
độ
ng ng
ixu
ng chi
ế
c gh
ế
ng
đố
i di
n v
ớ 
i cô và nh
c l
i ý
đị
nh c
a mình, s
ợ 
nh
ng ng
ườ 
i già th
ườ 
ng quên b
ở 
il
m l
n:- Th
ư
a cô, cháu
đị
nh xin
đượ 
c
ở 
tr 
nhà cô...Cô Ngàn h
ơ 
i nh
ướ 
ng mày lên nhìn tôi l
l
m, b
ỡ 
ng
ỡ 
. Rõ ràng là bây gi
ờ 
cô m
ớ 
i nh
n ra m
t câu nóimang cái gì khác l
, b
ở 
i vì
đ
ó là
đ
i
u không ng
ờ 
n
ơ 
i m
t ng
ườ 
i bên ngo
i
đ
ã
đố
i x
v
ớ 
i cô.M
t chút l
nhìn tôi r 
i cô cúi xu
ng trên hai que
đ
an có v
xúc
độ
ng. Gi
ng cô tr 
 ĩ 
u xu
ng, gi
ng ng
ườ 
i
đ
àn bà nh
n nh
c ch
u
đự
ng t
bao nhiêu n
ă
m ng
m m
t n
t nh
c tr 
m, th
t tr 
m sau m
t lúc lâu im l
ng
đế
n làm tôi b
i r 
i.-
 
đ
ây nh
ư
m
t n
ơ 
i hoang, ch
ng bi
ế
t cháu có quen
đượ 
c không?- Cháu thích
đượ 
c s
ng t
 ĩ 
nh m
ch cô
. Cháu
đị
nh lên ghi tên h
c
ở 
 
đ
ây.- Ch
c có chuy
n gì bu
n v
ớ 
i gia
đ
ình ph
i không?Cô Ngàn làm tôi gi
t mình.- Ðâu có
, t
i cháu thích s
ng trong cái không khí
ở 
 
đ
ây.- B
m
không can ng
ă
n cháu v
vi
c này sao?- Tho
t tiên thì có, nh
ư
ng b
m
cháu c
ũ
ng bi
ế
t cháu l
ớ 
n r 
i.
nhà cháu, m
i chuy
n riêng c
a con cái
đề
u
đượ 
c
đố
i x
t
do m
t cách dè d
t v
a ph
i thôi.Tôi rút ng
ườ 
i
để
ch
n m
t c
ơ 
n ho, nh
ư
ng c
ũ
ng không ng
ă
n
đượ 
c. Cô Ngàn b
h
ờ 
 
đ
ôi que
đ
an trong lòngnhìn l
i tôi r 
i cô
đứ
ng lên, ti
ế
n l
i phía góc phòng:- Cháu
đ
ang
đ
au h
?- Vâng, cháu không
đượ 
c kh
e l
m. Hình nh
ư
cháu không ch
u
đượ 
c l
nh, t
khi b
ướ 
c xu
ng máy baycháu ho hoài à.Phía góc phòng là bóng t
i
n m
t khung c
a, có l
 
đ
ó là l
i ra phía sau b
ế
 p. Cô Ngàn nói,
để
đố
t cáilò s
ưở 
i lên.
 
đ
ây lâu r 
i cái l
nh tr 
ở 
thành bình th
ườ 
ng cháu
. Ch
nh
ng ngày tháng ch
 p m
ớ 
i ngó t
ớ 
icái lò s
ưở 
i, nh
ư
ng có khi ch
ng nh
t thi
ế
t l
m. V
ớ 
i l
i c
i c
ũ
ng ch
ng s
n gì. Tôi nói, thôi cô à, nh
ư
ng côv
n
đ
i vào phía trong b
ế
 p:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->