Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2006 07 15 Odbrana 08-12

2006 07 15 Odbrana 08-12

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Sergios Sevastos

More info:

Published by: Sergios Sevastos on Apr 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2014

pdf

text

original

 
O predstoje}emremontu avionaMiG-29, lo{em stawuu borbenoj i transportnojavijaciji, predstoje}imreorganizacijamavida, ali i o neo~ekivanomodlivu dragocenog i iskusnogleta~kog i drugog kadraotvoreno smorazgovarali s prvimpilotom i komandantomsrpske avijacije
15. jul 2006.
8
K
    I    N    T    E    R    V    J    U
GOSPODARISVOGA NEBAGOSPODARISVOGA NEBA
KOMANDANTVAZDUHOPLOVSTVAI PROTIVVAZDUHOPLOVNEODBRANE VOJSKE SRBIJEPUKOVNIK DRAGAN KATANI]
akvo je stawe zatekao kada je u januaru primio novu du`nost, odnosno da lise, budu}i da je i sam iskusan pilot koji je leteo na svim tipovima borbenihaviona kojima raspola`emo, bio i sam zate~en naimenovawem i da li sepribojavao brojnih problema u na{em elitnom vidu – bila su tek pitawa za”zagrevawe” koja smo postavili komandantu Vazduhoplovstva i protivvazdu-hoplovne odbrane pukovniku Draganu Katani}u.– Posledwih godina, kao {to je poznato, nastali su mnogobrojni problemi uVazduhoplovstvu i protivvazduhoplovnoj odbrani, koji se te{ko mogu jednostavnoobjasniti. Naime, naglo su nam smawewe isporuke potrebnog mlaznog goriva zaborbenu i stru~no-leta~ku obuku pilota svih vrsta avijacije i taj problem je rela-tivno bio podno{qiv do 2005. godine. I umesto da se on tokom pro{le godineumawi i na{i piloti pove}aju broj sati naleta bar za 50 odsto, desilo se upravo–- suprotno! Tokom cele te godine za potrebe na{eg vazduhoplovstva obezbe|enoje svega 1.600 tona mlaznog goriva {to je, u proseku, obezbedilo samo – {est sa-ti naleta godi{we! Naravno, neki su leteli vi{e, neki mawe… Ali taj negativnipokazateq drasti~no je smawio ~asove naleta i izazvao kriti~no stawe u vazdu-hoplovstvu, pa je zbog nedostatka goriva pro{le godine prekinuta i obuka pilota.Samo smo obavqali zadatke prevo`ewa posebne namene. Tako smo u ovu godinu iu{li sa stawem za koje smatram da je najte`e u posledwih 40 godina! Do{li smo,zapravo, u nemogu}u situaciju, u kojoj je mnogo{ta te{ko razumeti…
[ta ste u me|uvremenu uradili? Da li se stawe popravilo od januara  do danas? 
 
– Kada sam primio ovu du`nost, moji saradnici i ja napravi-li smo realnu analizu stawa u V i PVO, ali i plan mera i daqihaktivnosti. Prvi ciq nam je bio da zaustavimo daqi pad sati na-leta, da stvorimo uslove da se stawe sa gorivom i tehnikom po-boq{a. Ali odmah smo shvatili da se ”papirolo{ki”, odnosno ad-ministartivnim putem tu ni{ta ne mo`e bitnije uraditi, pa smosvoje napore usmerili ka tome da ministra odbrane i na~elnikaGeneral{taba u potpunosti obavestimo o toj te{koj situaciji, daih ubedimo da se vazduhoplovstvu mora dati ve}i zna~aj. U otvore-nim razgovorima koje smo vodili rekli smo im da se kona~no moraobezbediti vi{e mlaznog goriva i da se po~ne sa popravqawemstawa vazduhoplova, jer }e potpuno stati obuka na{ih pilota, a{to bi imalo nesagledive posledice.
Va{ prethodnik, general Vladimir Star~evi}, zbog istih razloga je i obustavio obuku u borbenoj avijaciji, kako je rekao, zbog bezbednosnih razloga. To je, zatim, izazvalo {pekulacije da }e, zbog na{e nemogu}nosti neko drugi pre-uzeti kontrolu na{eg neba, {to bi nas ko{talo poprili~-no… Istovremeno, pre vi{e od godinu dana pokrenuto je i pitawe remonta na{ih pet aviona MiG-29, a i ministar Zoran Stankovi} je nedavno najavio da je sve to pred ugo-varawem. Gde se zastalo? 
– Da se vratimo, ipak, malo unazad. Pre ove du`nosti ra-dio sam u Odseku za opremawe u Upravi avijacije, gde smo ne sa-mo bili potpuno upoznati sa aktivnostima ve} smo bili i pokre-ta~i inicijative da se MiG-ovi 29 remontuju. Ali od tada pa dopo~etka ove godine, zbog nekih nepoznatih razloga, ni{ta se nijeuradilo. I pored silnih dopisivawa i na{ih urgencija, sve sukomplikovale i ~este promene ministra odbrane i na~elnika Ge-neral{taba, a, izgleda, i neki uticajni lobiji, koji su, opet, bilivan na{eg doma{aja i koje nismo mogli ni da defini{emo…Uglavnom, na sve na{e brojne, opravdane i razumne zahteve nijese odgovaralo!U januaru ove godine ministar odbrane prihvatio je na{einicijative i podr`ao neophodnost remonta MiG-ova 29. Neophod-nost kontrole vazdu{nog prostora sopstvenim snagama je prihva-}ena i svima je postalo jasno da ukoliko mi ne budemo mogli dakontroli{emo na{e nebo, to }e za nas, uz nadoknadu, raditi nekodrugi. Dakle, ako ne remontujemo MiG-ove 29, ne}emo mo}i kvali-tetno da nadgledamo na{ prostor, {to je danas potpuno jasno kadato radimo starim MiG-ovima 21, koji imaju svoja realna tehni~kaograni~ewa. ^ak sam i li~no u vi{e dnevnih novina potanko obja-{wavao za{to je neophodno ba{ lova~kim avionima kontrolisativazdu{ni prostor… Jer niko danas u svetu ne mo`e oboriti nekiavion raketnim sistemom dok ga ne identifikuje. Ato se ni danasne mo`e utvrditi ni radarskim ni elektronskim sistemima ve} sa-mo presretawem aviona kada se iz lova~kog aviona vizuelno utvr-|uje wena pripadnost ili namera letelice.
Koliko bi ovu dr`avu ko{talo da joj neko drugi kontroli-{e nebo? 
– Nije samo problem koliko bi nas to ko{talo, a stajalo binas mnogo, ve} mi vi{e ne bismo imali suverenitet nad na{im va-zdu{nim prostorom. Onaj ko bi poleteo iz neke susedne dr`ave dapresretne nepoznati avion nad Srbijom, tada bi i odlu~ivao da li}e ga oboriti, prizemiti ili jednostavno pustiti da pro|e i mi tone smemo da dopustimo. Tokom februara i marta bilo je brojnihaktivnosti, pa je posao gotovo ugovoren.Razgovori su u{li u zavr{nu fazu i trebalo je da ugovorbude zakqu~en. Me|utim, {ta se dogodilo da to u me|uvremenuspre~i, jo{ ne znamo. Koliko nam je poznato, u pitawu su neki or-ganizaciono-tehni~ki problemi u samom MO, obezbe|ivawe fi-nansijskih sredstava za to i zakonitosti sprovo|ewa takve vrsteugovarawa. Prema posledwim saznawima za izvo|ewe remonta}e, ipak, biti raspisan tender, pa koja ponuda bude najpovoqni-ja… Zna~i, od posla se nije odustalo, ali nas je nova situacijaipak usporila…
9
 
Ali ko bi jo{, osim Rusa, to mogao da uradi kvalitetno? 
– Osim Rusa, remont MiG-ova 29 mogli bi da rade Belorusii jo{, mo`da, neke zemqe… Ali ruski projektni zavod (RSK-MiG),koji je i projektovao MiG-29, najstru~niji je za tu vrstu posla. Rusisu nas i upozorili da mogu, ako se na{i avioni remontuju u neo-vla{}enom zavodu, preko evropske kontrole letewa, da pokrenuzabranu letewa jer takvi avioni mogli bi da predstavqaju opa-snost za bezbednost letewa. Da li su zaista Rusi jedino ovla{}e-ni za taj remont ili ne, jo{ ne znamo. Uglavnom, svako onaj ko sebude prijavio na tenderu, mora}e da prilo`i i me|unarodno pri-znatu licencu da mo`e da radi remont tih letelica, pa }emo vide-ti…
Kada o~ekujete da }e tender biti raspisan, odnosno kada bi mogao da po~ne remont MiG-ova? 
– U pregovorima sa Rusima tra`ili smo da se remont prvogaviona zavr{i do kraje ove godine, ali po{to }e se tender tekraspisati, to je sada nezahvalno prognozirati. Uglavnom, remontsvih pet aviona MiG-29, bez obzira na to ko }e ih raditi, trebalobi da bude zavr{en u roku od 18 meseci. Prvi bi bio zavr{en za{est, drugi za osam meseci itd. Bitno nam je da prvi remontovaniavion bude dvosed, kako bismo po~eli sa obnavqawem trena`e pi-lota. Znate, mi ve} sada imamo problem sa nastavkom obuke, jernam iskusni piloti nastavnici, po administrativnoj odluci, odla-ze rano u penziju, pa se postavqa pitawe ko }e da nam, ako svi oniodu, obu~ava mla|e pilote, koji, zbog svega re~enog, nisu ni moglida lete na tom tipu aviona. I zato mi `urimo da nam iskusni pi-loti, koji su jo{ u na{im jedinicama, prakti~no prenesu znawe iiskustvo na mla|e kako bismo izbegli slawe pilota kasnije na obu-ku u Rusiju, {to mnogo ko{ta.
Zna~i, ipak se ne{to kre}e?...
– Kako da ne! Ubedili smo odgovorne da nam je borbena avija-cija potrebna kako bismo sami kontrolisali na{ vazdu{ni pro-stor i tu vi{e nema onih negativnih tonova. Uostalom, i u
Strate-gijskom pregledu odbrane 
, koji treba da bude usvojen na jesen uSkup{tini, jasno pi{e da je jedna od prvih misija i zadataka VojskeSrbije – odbrana na{eg vazdu{nog prostora. Samim tim je defi-nisano i to da lova~ka avijacija mora da postoji i da se odbrananeba i teritorije od oru`anog oblika ugro`avawa ne mo`e vr{i-ti samo raketnim sistemima.
PLANOVI I VIZIJE
Poznato je i da su helikopteri Mi-8 i transportni avioni An-26 tako|e u lo{em stawu, da i wima uskoro isti~e upo-treba? 
– U okviru na{ih planova i vizija, pored prioriteta razvojalova~ke avijacije, shodno novim bezbednosnim rizicima i pretwa-ma, te novim zadacima i misijama koji su navedeni u
Strategijskompregledu odbrane 
, imamo i te kako u vidu razvoj na{ih helikopter-skih jedinica i transportne avijacije uop{te. Trenutno stawe satransportnim helikopterima Mi-8 veoma je lo{e, a sa ”gazelama”je ne{to povoqnije. Trenutno su u operativnoj upotrebi nekolikohelikoptera Mi-8 i ne mo`emo o~ekivati da }e se ubudu}e to sta-we bitnije popraviti, jer VZ ”Moma Stanojlovi}” nije uspeo da us-postavi svoju liniju za remont tih helikoptera za koju je potrebnooko 40.000.000 dinara i ~etiri-pet meseci da se ona izgradi.
U Strategijskom pregledu odbrane navodi se 2010. godina kao granica do koje bi trebalo remontovati ono {to se mora i mo`e, a da bi do 2015. trebalo obnoviti borbenu avijaciju. Ostalo je otvoreno pitawe: Kad, kako i od koga nabaviti nove vi{enamenske borbene avione? Da li ste,Me|utim, ni 2015. godina nije daleko… Koje }emo nove avione nabaviti? 
– U
Strategijskom pregledu odbrane 
naveli smo da do 2015.treba nabaviti savremene vi{enamenske avione, mada wihov brojnismo precizirali. Ipak, za veli~inu na{e zemqe trebalo bi da utoj eskadrili bude do 20 takvih aviona. O tipu samog aviona jo{se nismo odlu~ivali, mada smo svojevremeno uradili takti~ko-teh-ni~ke zahteve koje bi taj avion morao da zadovoqi. I te na{e zah-teve ispuwava danas {est-sedam tipova aviona: ”gripen”, ”mira`2000”, ”fantom 16 C i D”, ”suhoj 30”, ”MiG 29 SMT”… O najnovi-jim avionima tipa ”jurofajter” i ”rafal” za sada nismo razmi-{qali, jer su oni izuzetno tehni~ki slo`eni i veoma skupi. Vidite,prema na{im saznawima, avioni koje bismo mi uzeli ko{taju iz-me|u pedeset i {ezdeset miliona dolara po komadu, s tim {to tacena nije fiksna. Ona, zapravo, zavisi od zemqe kojoj se prodaje,od politi~kih interesa i, naravno, od na~ina pla}awa, mada da-nas gotovo niko tako skupa sredstva ne pla}a gotovinom. Ugovara-we takvog posla uvek radi dr`ava, a ona se trudi da kupovinu tihaviona uslovi odre|enom spoqnotrgovinskom razmenom roba iliusluga kojom raspola`e.
Kako su reagovali ministar odbrane i drugi kada su ~uli za cene tih aviona? 
INTERVJU 
15. jul 2006.
10
REMONT AVIONAMIG-29
Remon jednog dvoseda i ~etiri jednoseda MiG-29, sa mo-dernizacijom navigacijsko-komunikacijske opreme prema me-|unarodnim standardima, kupovina jednog savremenog simu-latora i kompleta opreme za odr`avawe aviona ko{tali bi25.000.000-26.000.000 dolara.
MAJOR SA ZNAWEMPORU^NIKA
Posledwih godina imamo, zapravo, problem nedovoqnoobu~enih pilota. Umesto da na{i mladi piloti u borbenojavijaciji lete najmawe 80, a oni u transportnoj 150 ~asovagodi{we, mi smo spali na svega {est sati naleta godi{we!Mla|i piloti, koji su zavr{ili Akademiju posle 1991, imajuizuzetno mali broj sati naleta, a on je nedovoqan za du`no-sti koje ih o~ekuju; imamo situaciju da pilot ima ~in majora, ada je po nivou leta~ke obuke na nivou poru~nika! Ave} je do-{ao u situaciju da treba da primi eskadrilu, da obu~ava mla-|e a da ni on sam, ne svojom krivicom, nije dovoqno obu~en.
kao stru~wak, ve} razmatrali nabavku nekog od mogu}ih ti-pova tih aviona ili }ete tu odluku prepustiti politici, od-nosno dr`avnom vrhu Srbije? 
– Pored pomenutih MiG-ova, do 2010. remontova}emo i ukup-no ~etiri transportna aviona An-26, a jedan od wih i modernizo-vati. Za remont i modernizaciju jednog An-26 trebalo bi da se, po-{to je ve} raspisan tender, narednih meseci potpi{e i ugovor. Tajavion trebalo bi da se opremi najsavremenijom opremom po svimme|unarodnim standardima civilnog letewa. Re~ je o najsavreme-nijim navigacijskim sredstvima i o ure|ajima i opremi za izbega-vawe sudara u vazdu{nom prostoru, tako da }e on ubudu}e mo}i daobavqa i komercijalne i kargo letove, od kojih }e mo}i sam sebeda izdr`ava i da, naravno, isplati ugra|enu najsavremeniju opre-mu. Uz to, taj avion }e mo}i i da potpuno bezbedno prebaci na{etrupe u neku od dalekih zemaqa ako budemo u~estvovali u eventual-noj mirovnoj ili humanitarnoj operaciji Ujediwenih nacija. Uz to,planiramo i da sve na{e vazduhoplove, koji su u operativnoj upo-trebi, odr`avamo u ispravnom stawu, a za one koje procenimo danisu perspektivni, remonta ne}e ni biti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->