Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Biologija III

Biologija III

Ratings: (0)|Views: 910|Likes:
Published by Lazar Ljubenović
Uh...
Uh...

More info:

Published by: Lazar Ljubenović on Apr 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2013

pdf

text

original

 
 1
 
F
IZIOLOGIJA ŢIVOTINJA
 
001 NIVOI ORGANIZACIJE
Ţ
IVIH SISTEMA
Osnovni biotički
(
ţivi
) sistem je
ĆELIJA
. Na nivou
ćelije se prvi put javlja ţivot.
 
P
ODSISTEMI
(subsistemi)
koji su u stastavu ćelije su atomi, molekuli, makromolekuli, citopla
zma, jedro,
ćelijske
 
organele, ćelijska membrana i svi ti subsistemi su potčinjeni sistemu ćelije. I
z
ovog se vidi da ćelija
pokaz
uje određ
enu
hijerarhiju
i iz
međ
u subsistema postoji visok stepen integracije (povezanosti). Ako otka
ţ
uneki subsistemi,
ćelija ne moţ
e da funkcioni
š
e.
Ćelije se grupiš
u u tkiva, tkiva u organe, organi u sisteme organa, i oni predstavljaju subsistemevi
šećelijskih
organizama. Tokom evolucije, procesom
diferecnijacije
stvaraju se nove strukture koje
č
ineorganizme sve slo
ţ
enijim. Sa porastom diferencijacije, raste stepen
integracije
. Evolucijom dolazi do pojave
centralizacije
 
 – 
neki sistemi postaju dominantniji od drugih. Ali ti domanantni sistemi ne mogu da opstanubez funkcije drugih. Na prvom mestu je mozak (tj. centralni nervni sistem), zatim endokrini sistem, srce i jetra. Jedini sistem koje na ovom nivou nije
bitan
je
REPRODUKTIVNI
.Na nivou vi
šećelijskih organi
zama se postavlja problem jedinke (individue). Po definiciji,
INDIVIDUA
jenedeljiv
ţ
ivi sistem koji je prostorno i vremenski odvojen od drugih sa sopstvenom aktivno
šću. Međ
utm,
definicija se na jednoćelijske organizme ne moţe primeniti:
za pojam jedinke vezuje se i pojam
smrti
(a
 jednoćelijski organizmi ne umiru, već se dele)
. Jedinka je ograni
čenog trajanja, ona se rađ
a, razvija, raste,daje potomstva, stari i umire; a na njeno mesto dolazi nova jedinka koja je nastala iz reproduktivnih delovaprethodne.
Sledeći nivo je
nadindividualni:
POPULACIJA
. Populacija je grupa jedinki iste vrste, razli
č
itih polova koje
ţ
ive na istom stani
š
tu i stupaju u reporoduktivne odnose, daju
ć
i plodno potomstvo. Populacija jereporoduktivna zajednica. Hijerarahija raste ali opada stepen integracije. Populacije razli
č
itih vrsta seudru
ţ
uju i formiraju
BIOCENOZU
. Najva
ţ
niji odnosi u biocenozi su tropi
č
ki odnosi.Biocenoza ili
ţ
ivotna zajednica
zajedno sa
stani
š
etem
ili biotropom
čini
EKOSISTEM
. Na ovom nivouorganizacije uspostavlja se veza i
zmeđ
u
ţ
ive i ne
ţive prirode. Svi ekosistemi na zemlji čine
BIOSFERU
u kojoj se
neprekidno odvijaju procesi kruţenja materije i protoka energije. Materija kruţi
 
od neorganske preko više
stupnjev
a organske pa nazad do neorganske, a energija protiče
. Stalni izvor energije
 je sunčeva svetlosnaenergija, a napušta biosferu u v
idu toplotne energije.
Osnovni biotički sistem je ćelija. Njeni podsistemi su atomi, molekuli, makromolekuli, citoplazma, ćelijske organele, jedro i ćelijska membrana. Ćelije se grupišu u tkiva, tkiva u organe, organi u sisteme organa, i oni predstavljajusubsisteme višećelijskih organizama. Individua je nedeljiv ţivi sistem dovojen od drugih sopstvenom aktivnošću.Nadindividualni sistem je populacija. Populacije različitih vrsta se udruţuju u biocenozu, biocenoze zajedno sa staništemčine ekosistem. Svi ekosistemi čine biosferu.
 
 
 2
 
002
HEMIJSKI SASTAV ĆELI
JE (PRVI RAZRED)
002.01 NEORGANSKI
Svi elementi koji se nalaze u sastavu ćelije iz neţive prirode zovu se
BIOGENI ELEMENTI
. Premazastupljenosti, dele se na
makrometabolite
 
(makro elemente), koji su zastupljeni u većoj meri, i na
mikrometabolite
 
(mikro elemente), kojih je manje, ali su o jedni u drugi značajni.
 
 
makrometaboliti:
C H O N S P Na K Ca Mg
 
 
mikrometaboliti:
Fe Zn Cu Mo B Co Se
 Voda je neorgansko jedinjenje, zastup
ljeno oko 70% u ćeliji. Ćelije mlađih organizama sadrţe više vode,
dok ih stariji organizmi imaju manje.
Metabolički aktivnije ćelije imaju više vode u svom sastavu:
 
 
plodovi biljaka (lubenica)
 – 
90%
 
ţivotinje (meduza) – 
85%
 
biljke (kikiriki)
 – 
5%Voda je j
ako značajna za ćeliju, jer je:
 1.
 
glavni rastavarač u ćeliji;
 2.
 
sredina u kojoj se odvijaju biohemijski procesi;3.
 
transportna funckija i4.
 
temepraturni pufer (sprečava pregrejanje).
 Iako je voda je neutralan molekul, sa
pH
 
vrednošću
7
, ona pokazuje polarnost zbog velikeelektronegativnosti kiseonika i zato su svi molekuli sa polaritetom rastvorljivi u vodi, dok molekuli bezpolariteta nisu.
002.02 ORGANSKI
Organska jedinjenja koja ulaze u sastav ćelije su:
 1.
 
ugljeni hidrati ili šećeri,
 2.
 
lipidi,3.
 
proteini i4.
 
nukleinske kiseline
 
 3
 
003 PRIMARNA STRUKTURA PROTEINA (PRVI RAZRED)
Proteini su sloţeni organski molekului, izgrađeni od dvadeset različitih aminokiselina (danas poznato
oko 200 aminokiselina). Aminokiseline se
međusobno vezuju peptid
nom vezom i svaku aminokiselinu
karakteriše
centralni ugljenikov atom, za koji su vezaniaminogrupa, vodonik,karboskilna grupai
R
-ostatak
(radikal, različit za svaku aminokiselinu).
 

 Na primer,
R
moţe biti alanin (

):

 
 
Broj i redosled aminokiselina određuje primarnu strukturu proteina. Pored primarne, proteini imaju isekundarnu, tercijernu i kvartarnu i po njima dobijaju prostornu (tj. 3D) strukturu. Poretini su najznačajniji
organski molekuli, jer imaju mnogobrojne funkcije:
1.
 
gradivna funkcija
 2.
 
biokatalizatorska funkcija (enzimi)
 3.
 
odbrambena funckija (antitela)
 4.
 
regulatorna funkcija (neki kormoni)
 5.
 
transportna funckija (hemoglobin, mioglobin)
 6.
 
funckija receptora (receptori u membrani)
 
 
004 SEKUNDARNA STRUKTURA PROTEINA
Sekundarna struktura proteina se uspostavlja formiranjem
ALFA
-
ZAVOJNICA
i
BETA
-
P
LOĈA
.
Alfa-zavojnica
nastaje usp
ostavljanjem vodonične veze između atoma svake četvrte aminokiseline.
 
Beta-
ploča
 
moţe nastati uspostavljanjem vodoničnih veza između udaljenih amino
-kiselina ili
uspostavljanjem vodoničnih veza između dva susedna p
olipentidna lanca.
005 NUKLEINSKE KISELINE (PRVA GODINA)

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ivan Vasic liked this
Mejdi Musliu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->