Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hidraulicen volan

Hidraulicen volan

Ratings: (0)|Views: 24|Likes:

More info:

Published by: Kemal Lisnik Arnautovic on Apr 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2014

pdf

text

original

 
 Eng. Rev. 28-1 (2008) 99-108 99
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
UDK 62-522:532.1
PRILOG ODRE
Đ
IVANJU PARAMETARA HIDROSTATSKOGUPRAVLJANJACONTRIBUTION TO DEFINING HYDROSTATIC STEERINGPARAMETERS
Dubravka SIMINIATI – Žarko DUBROVI
Ć
 
 Sažetak 
:
 Hidrostatsko upravljanje široko se primjenjuje na poljoprivrednim i gra
đ 
evinskim strojevima. Prvi i glavnirazlog primjene hidrostatskog upravljanja je taj što se zbog uporabe male ulazne sile kod upravljanja rukovatelj možeusredoto
č 
iti na svoju glavnu zada
ć
u. Osnovnih tipova hidrostatskog upravljanja ima nekoliko, ali varijante osnovnihtipova upravljanja variraju od proizvo
đ 
a
č 
a do proizvo
đ 
a
č 
a. Za izbor osnovnih komponenenta hidrostatskog upravljanja: pumpe, upravlja
č 
kog ure
đ 
aja i cilindra, potrebno je napraviti relativno jednostavan prora
č 
un parametara,i to na temelju poznatih tehni
č 
kih podataka na vozilu.
Klju
č
ne rije
č
i
: - hidrostatsko upravljanje- upravlja
č
ki ure
đ
aj- parametri upravljanja
 Summary:
 Hydrostatic steering is widely used in agricultural and construction machines. The first and main reason for a hydrostatic steering application is the usage of a small steering input effort; therefore the operator can concentrateon his main task. There are a few main types of hydrostatic steering, but variations on the basic steering types vary from producer to producer. It is necessary to make a relatively simple calculation of the parameters on the basis of theknown technical vehicle data, for the choice of the fundamental components of hydrostatic steering: pump, steering unit and cylinder.
Key words:
- hydrostatic steering- steering unit- steering parameters
1. UVOD
Hidrauli
č
ko upravljanje prvenstveno se ugra
đ
uje na poljoprivrednim i gra
đ
evinskim vozilima te vozilima zaunutarnji transport u industrijskim pogonima, avionima i brodovima. Sve su komponente koje
č
ine upravlja
č
kisustav hidrauli
č
ke: pumpa, ventili, cjevovodi i cilindri(aktuatori). To
č
an naziv takve vrste upravljanja je
hidrostatsko upravljanje
, a potrebno ga je razlikovati od
hidrauli
č 
ki podržanog upravljanja
, gdje hidrauli
č
kasnaga služi samo kao pomo
ć
mehani
č
kom upravljanju.Mnoštvo je razloga zbog kojih se hidrostatsko upravljanjesve više primjenjuje. Uložena snaga upravljanja vrlo jemala u odnosu na izlaznu snagu. Iz tog razloga
č
ovjek koji upravlja vozilom može se usredoto
č
iti na radneoperacije. Zbog uporabe visokih tlakova radne teku
ć
inekomponente su relativno malih dimenzija i masa. Velika je sloboda u slaganju komponenata, što
č
ini bitnu prednost u odnosu na mehani
č
ki tip upravljanja. Takav jesustav zašti
ć
en od preoptere
ć
enja, a upravljanje je lako imirno.
1. INTRODUCTION
Hydraulic steering primarily is embedded on agriculturaland construction machines, then on vehicles for internaltransport in industrial plants, aircraft and ships. Allcomponents that make up the steering system arehydraulic: pump, valves, pipes and cylinders (actuators).The precise name of such steering is
hydrostatic steering 
and it has to be distinguished from
hydraulically assisted  steering 
, where hydraulic power serves only to assist amechanical steering system.There are plenty of reasons why hydrostatic steering ismuch more commonly used. The input steering effortisvery small in relation to the output power. For thatreason, the operator can concentrate on workingoperations. Due to high working fluid pressures, thecomponents are of relatively small dimensions and mass.There is great freedom in setting components, and thisisthe essential advantage to mechanical steering. Thesystem is overload protected, and steering is smoothandquiet in operation.
 
100 D. Siminiati, Ž. Dubrovi
ć
: Prilog odre
đ 
ivanju parametara …
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2. KOMPONENTE HIDROSTATSKOGUPRAVLJANJA
 Osnovne komponente hidrostatskog upravljanja prikazane su na Slici 1.
[
1
]
. Sustav zapo
č
inje pumpom(2), koja je naj
č
ć
e pogonjena dizelskim motorom. Onamože biti zajedni
č
ka za hidrostatsko upravljanje i radnuhidrauliku vozila ili može biti isklju
č
ivo namijenjena zasustav upravljanja. Da bi se sustav zaštitio od preotere
ć
enja, u tla
č
ni vod pumpe ili u samoj pumpitreba biti ugra
đ
en ventil za ograni
č
enje tlaka (3). Usvakom slu
č
aju, kod bilo kakva ekscesnog pove
ć
anjatlaka pumpe, ventil se otvara i propušta radnu teku
ć
inu uspremnik (1). Upravlja
č
ki ure
đ
aj (4) prenosi funkcijeupravlja
č
kog kola (5) na kota
č
e.
2. HYDROSTATIC STEERINGCOMPONENTS
The basic components of hydrostatic steering are shownin Figure 1.
[
1
]
. The system begins with a pump (2),which is mostly driven by a diesel engine. The pump can be used for both hydrostatic steering and workinghydraulics of the machine, or it can be solely intended for the steering system. For system overload protection, therelief valve (3) is embedded in the pressure pipe or it is built into the pump. Anyway, at any excessive pump pressure increase, the relief valve opens and the workingfluid drains into the reservoir (1). The steering unit (4)transmits the steering function from the steering wheel(5) to actual movement of the steered wheels.
Slika 1. Tipi
č 
ni upravlja
č 
ki krug 
[1]
 Figure 1. Typical steering circuit 
[1]Hidrauli
č
kom vezom upravlja
č
ki ure
đ
aj prenosi energijuna hidrauli
č
ki cilindar (6), koji je mehani
č
ki vezan nakota
č
e. Cilindar ima identi
č
nu funkciju kao mehani
č
kespone kod tradicionalnoga mehani
č
kog upravljanja. Vrlovažan element za ispravno i nesmetano funkcioniranjehidrostatskog sustava upravljanja je filtar radne teku
ć
ine(7).
2.1 Upravlja
č
ki ure
đ
aj
Upravlja
č
ki ure
đ
aj je „srce” hidrauli
č
kog sustavaupravljanja. Sastavljen je od razvodnog i dobavnog dijela,koji su hidrauli
č
ki i mehani
č
ki povezani, a prikazani suna Slici 2.
[
2
]
.
 Razvodnik 
je sastavljen od mehani
č
ki upravljanograzvodnog elementa. Radna teku
ć
ina se iz razvodnikauvodi ili odvodi u dobavni sklop, iz kojeg se opet prekorazvodnika odvodi u cilindar ili iz cilindra.
 Dobavni sklop
sastavljen je od mehani
č
ki spojenihkardanskog vratila i pogonskog zup
č
anika s vanjskimozubljenjem cikloidnog profila. Pogonski je zup
č
anik uzahvatu sa statorom koji je izveden s unutarnjimcikloidnim ozubljenjem (naj
č
ć
e se takav sklop naziva
 
The steering unit transmits energy by hydraulicconnection to the hydraulic cylinder (6), which ismechanically bound to the wheels. The cylinder has afunction identical to the mechanical links in traditionalmechanical steering. A very important element for the proper and untroubled operation of the hydrostaticsteering system is the working fluid filter (7).
2.1 Steering unit
The steering unit is the “heart” of the hydraulic steeringsystem. It consists of a directional control valve and ametering section that are shown in Figure 2.
[
2
]
.The
 Directional control valve
contains a mechanicallyactuated spool. Working fluid is directed to orfrom themetering section, and then through control valve, to or from the cylinder.The
 Metering section
consists of a mechanicallyconnected cardan shaft and rotor (gear with externalcycloid teeth). The rotor grips the stator, which hasinternal cycloid teeth (the generally used name for sucharrangement is gerotor). This unit is a direct connection between the steering wheel and the steered wheels of the1234567
 
 Eng. Rev. 28-1 (2008) 99-108 101
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 gerotor). Taj je sklop izravna veza izme
đ
u upravlja
č
a iupravljanih kota
č
a vozila. U slu
č
aju da je dobavna pumpaizvan funkcije, dobavni se sklop pretvara u ru
č
nu pumpu,
č
ime se prelazi na ru
č
no upravljanje vozilom.vehicle. In the event of an inoperative engine driven pump, the metering section takes over the role of themanually operated pump, and steering shiftsto manualsteering.
Slika 2. Upravlja
č 
ka ure
đ 
aj
[2]
 Figure 2. Steering unit 
[2]
3. PRINCIP UPRAVLJANJA
U neutralnom položaju razvodnika radna teku
ć
ina iz pumpe protje
č
e kroz razvodnik izravno u spremnik kako je to prikazano u shemi na Slici 3a. Tlak pumpe jeminimalan, dovoljan samo da pokrije gubitke strujanja.Da bi se vozilom upravljalouz pomo
ć
hidrostatskogupravljanja, voza
č
mora zarotirati upravlja
č
u smjeruželjenog smjera upravljanja. Pri tome zapo
č
inju rotirati ikardansko vratilo i s njim spregnut klip razvodnika.Radna teku
ć
ina odvodi se na odgovaraju
ć
i priklju
č
ak cilindra onim tlakom kojim
ć
e se savladatiotporiupravljanja. Kako kardansko vratilo rotira relativno uodnosu na razvodnik, opruga za povrat u neutralni položaj zbog toga se napinje. Aksijalni pomak kliparazvodnika izaziva kuglica, koja je smještena u njemuifiksirana u spiralnom žlijebu kardanskog vratila.Aksijalnim pomicanjem klipa razvodnika u ku
ć
ištuodgovaraju
ć
i se kanali povezuju s dotokom radneteku
ć
ine iz pumpe pa na usisnu stranu dobavnog sklopa.Izlaz iz dobavnog sklopa povezan je s priklju
č
kom nacilindar, dok je drugi priklju
č
ak cilindra spojen saspremnikom. Kolika
ć
e se koli
č
ina radne teku
ć
ineodvoditi u cilindar preko dobavnog sklopa, ovisi o brziniupravljanja.U slu
č
aju prestanka rada pumpe, rukovatelj trebauporabiti ru
č
nu silu za pomicanje klipa razvodnika. Kadase klip pomakne u tijelu razvodnika, odre
đ
eni se kanalispoje s dobavnim sklopom, koji sada djeluje kao pumpa 
3. STEERING OPERATION
When the spool is in the neutral position, the workingfluid circulates from the pump through the directionalcontrol valve directly to the reservoir, as shown in Figure3a. Pump pressure is sufficient only to overcome frictionlosses. In order to accomplish a power steeringmanoeuvre,the operator has to rotate the steering wheelin the direction of the steering manoeuvre. The cardanshaft and mechanically linked spool beginto movesimultaneously. Working fluid circulates to a specificcylinder port with pressure, enough to overcome steeringforces. As the cardan shaft rotates relatively to the spool,the neutral position spring is deflected. An axial shift othe spool is induced by the ball which is set up in ahelical groove of the shaft.When the spool axially shifts in the body, the appropriatechannels are connected with pressure fluid from the pump, and then to the suction side of the meteringsection. The outlet from the metering section is connectedwith the cylinder port and another cylinder port with thereservoir. Whichportion of the working fluid would bedirected to the cylinder depends on the steering inputspeed.In the case of the pump in operation, the operatorhas touse a manual effort to displace the spool axially. Whenthe spool is displaced in the body, specific fluid channelsare connected with the metering section, which is nowacting as a pump. The return flow from the other side oPriklju
č
ci za cilindreSteering cylinder portsTla
č
ni/priklju
č
ak za spremnik Pressure/tank portsDobavni sklopMetering unitKardansko vratiloCardan schaftRazvodnik Control valveOpruga za povrat u neutralni položaj Neutral position springSpoj na upravlja
č
ki stupupravlja
č
aCoupling to steering column

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->