Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh Tai Chinh Tien Te

Giao Trinh Tai Chinh Tien Te

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by thanhha1985
Giao Trinh Tai Chinh Tien Te
giáo trình tài chính tiền tệ
Giao Trinh Tai Chinh Tien Te
giáo trình tài chính tiền tệ

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: thanhha1985 on Apr 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2012

pdf

text

original

 
GI
Ớ 
I THI
U CH
ƯƠ 
NG TRÌNH
I. V
trí môn h
c:
Môn h
c Tài chính-Ti
n t
hình thành trên c
ơ 
s
ở 
t
ng h
ợ 
 p có ch
n l
c nh
ngn
i dung ch
y
ế
u c
a hai môn h
c: “Tài chính h
c” và “L
ư
u thông Ti
n t
-Tínd
ng” c
a chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng. Nh
ng ki
ế
n th
c c
a môn h
c này mang tính t
ng h
ợ 
 p, có liên quan tr 
c ti
ế
 p
đế
n
đ
i
u ki
n kinh t
ế
v
 ĩ 
mô trong n
n kinh t
ế
th
tr 
ườ 
ng có
đ
i
u ti
ế
t. Do v
y nó tr 
ở 
 thành môn h
c c
ơ 
s
ở 
cho t
t c
sinh viên
đạ
i h
c thu
c các ngành kinh t
ế
.Môn h
c này cung c
 p cho sinh viên nh
ng ki
ế
n th
c, nh
ng khái ni
m nh
ng n
i dung ch
y
ế
u v
Tài chính, Ti
n t
, Tín d
ng và Ngân hàng. Nó có tácd
ng làm c
ơ 
s
ở 
b
tr 
ợ 
cho vi
c nghiên c
u các môn kinh t
ế
ngành.Giáo trình là công trình nghiên c
u c
a các giáo viên B
môn Tài chính- Ngân hàng,
đượ 
c các giáo viên tr 
c ti
ế
 p biên so
n:- Ths Tr 
n Ái K 
ế
t: biên so
n các ch
ươ 
ng I, II, III, VI, IX- Ths Phan Tùng Lâm: biên so
n ch
ươ 
ng IV- Nguy
n Th
L
ươ 
ng,
Đ
oàn Th
C
m Vân: biên so
n ch
ươ 
ng V- Ph
m Xuân Minh: biên so
n ch
ươ 
ng VII và VIII
II. Phân ph
i ch
ươ 
ng trình:
Ch
ươ 
ng trình môn h
c
đượ 
c phân ph
i nh
ư
sau:Ch
ươ 
ng I: Nh
ng v
n
đề
c
ơ 
b
n v
ti
n t
 Ch
ươ 
ng II: Nh
ng v
n
đề
c
ơ 
b
n v
tài chínhCh
ươ 
ng III: Nh
ng v
n
đề
c
ơ 
b
n v
tín d
ngCh
ươ 
ng IV: Ngân sách Nhà n
ướ 
cCh
ươ 
ng V: Th
tr 
ườ 
ng tài chính và các
đị
nh ch
ế
tài chính trung gianCh
ươ 
ng VI: Tài chính doanh nghi
 pCh
ươ 
ng VII: H
th
ng ngân hàng trong n
n kinh t
ế
th
tr 
ườ 
ngCh
ươ 
ng VIII: L
m phát và chính sách ti
n t
 Ch
ươ 
ng IX: Quan h
thanh toán và tín d
ng qu
c t
ế
 
 
 
 
CH
ƯƠ 
NG INH
Ữ 
NG V
N
ĐỀ
C
Ơ 
B
N V
TI
N T
 VÀ L
Ư 
U THÔNG TI
N T
 
I. NGU
N G
C VÀ B
N CH
T C
A TI
N T
:
T
t s
ớ 
m trong l
ch s
loài ng
ườ 
i
đ
ã xu
t hi
n nhu c
u ph
i có m
t hình th
cti
n t
làm trung gian trao
đổ
i. Tuy nhiên quá trình phát tri
n các hình thái c
a ti
nt
cho th
y khó có th
 
đư
a ra m
t
đị
nh ngh
 ĩ 
a v
ti
n t
 
đượ 
c các nhà kinh t
ế
h
cth
ng nh
t và ch
 p nh
n. Trong tác ph
m góp ph
n phê phán khoa kinh t
ế
chính tr 
,K. Marx vi
ế
t “ M
t khi ng
ườ 
i ta hi
u r 
ng ngu
n g
c c
a ti
n t
 
ở 
ngay trong hànghoá, thì ng
ườ 
i ta
đ
ã kh
c ph
c
đượ 
c các khó kh
ă
n chính trong s
phân tích ti
n t
”. Nh
ư
ng Marx c
ũ
ng ch
ra
ng ng
ườ 
i ch
nghiên c
u ti
n t
và các hình thái ti
n t
 tr 
c ti
ế
 p sinh ra t
trao
đổ
i hàng hoá ch
không nghiên c
u các hình thái ti
n t
 thu
c v
m
t giai
đ
o
n cao h
ơ 
n c
a quá trình s
n xu
t nh
ư
ti
n tín d
ng ch
ng h
n.Khi nói
đế
n ti
n t
, h
u h
ế
t các nhà kinh t
ế
h
c tr 
ướ 
c
đ
ây c
ũ
ng cho r 
ng
đ
ó là ph
ươ 
ng ti
n trung gian trao
đổ
i.
Đ
i
u này ch
phù h
ợ 
 p
đ
úng v
ớ 
i giai
đ
o
n ban
đầ
u khi con ng
ườ 
i b
t
đầ
u s
d
ng công c
ti
n t
. Quá trình phát tri
n c
a ti
n t
 cho th
y ti
n t
không ch
có vai trò trung gian trao
đổ
i mà nó còn giúp cho chúngta th
c hi
n các ho
t
độ
ng
đầ
u t
ư
tín d
ng… Ngoài ra, còn có nh
ng v
t th
khácgi
vai trò trung gian trao
đổ
i nh
ư
chi phi
ế
u, th
ươ 
ng phi
ế
u, k 
phi
ế
u,… mà các nhàkinh t
ế
h
c v
n không th
ng nh
t v
ớ 
i nhau có ph
i là ti
n t
hay không. IrvingFisher cho r 
ng ch
có gi
y b
c ngân hàng là ti
n t
, trong khi Conant Paul Warburgcho r 
ng chi phi
ế
u c
ũ
ng là ti
n t
. Samuelson l
i cho r 
ng ti
n là b
t c
cái gì mành
ờ 
nó ng
ườ 
i ta có th
mua
đượ 
c h
u h
ế
t m
i th
. Theo Charles Rist thì cái th
tquan tr 
ng
đố
i v
ớ 
i nhà kinh t
ế
không ph
i là s
th
ng nh
t v
m
t
đị
nh ngh
 ĩ 
a th
ế
 nào là ti
n t
mà ph
i bi
ế
t và hi
u hi
n t
ượ 
ng ti
n t
.
II. CÁC HÌNH THÁI TI
N T
:
 Nghiên c
u l
ch s
phát sinh và phát tri
n c
a ti
n t
cho th
y ti
n t
 
đ
ã tr 
iqua nhi
u hình thái: hoá t
, tín t
và bút t
...
1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->