Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
keemya

keemya

Ratings: (0)|Views: 12 |Likes:
Published by Paras Sindhi

More info:

Published by: Paras Sindhi on Apr 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2014

pdf

text

original

 
ﻲﻟﺍﺰﻏ
 
ﻡﺎﻣﺍ
 
ﺕﺩﺎﻌﺳ
 
ﺎﻴﻤﻴ
ﻝﻭﺍ
 
ﻪﺼﺣ
 
ّ
 
نﻮﻤﺟﺮﺗ
 
يﮅﻨﺳ
 
ﺮﺴﻴﻓوﺮﭘﻲﮢﺎﺒﻠﺟ
 
ﻦﻴﺴﺣ
 
مﻼﻏ
 
يﺮﭩﻨﻳא
 
ﭧﺴﻜﻴﭨ 
 
ﻞﭩﺟڊ
 
ﻲﮢﺎﻣﺎﻈﻧ
 
ﻢﻴﺣﺮﻟאﺪﺒﻋ
 
ﻦﺸﻳﻳﺍ
 
ﻞﺟ
 
ﻦﻳﺮﭘ
 
Sindhi Digital Books
Conceived, designed and published by
Abdul-Majid Bhurgri
 
com.yahoo@majidbhurgri com.sindhicomputing.www
 
ﺖﺳﺮﻓ
 
:
 ﻨﭘ ﮭ  ﮡﮢﺎﭹﺳ
 
ﻲﮐ
 
ﮠﺎﭘ
 
ﻮﺠﻨ 
 
:
ءﻲﻣﺩﺁﺁ ﮬﻲ 
 
:
:
:
 
ﺕﺭﻭﺮﺿ
ﻢﺴﺟ ﮬﻲ 
 
:
 
:
ﻥﻮﻴﭤ
 
ﻦﺌﻴ
 
ﻥﻮﺘﻠﺼﺧ
 
ﻥﻮﻴﭡﻣ
 
 
ﺍﺪﻴﭘ
 
:
  ﮭ ﻮﺟ
 
ﻦﺘﺷﺮﻓ
 
ﻞﺻﺍ
 
ﻱ ﻮﺟ ﮬﺁ
 
ﺮ  ﮬﻲ 
 
:
 
:
 ﻧﺍ
 
ﺕﻮﻠﻣ
 
ﻢﻟﺎﻋ
 
 ﮡﭘ
 
۾
 
ﻝﺩ ﮭ ﻦ ﺭ
 
ﻞﻴﻠﮐ ﮬﺁ
 
ﻱﺪﻨ  ﮬﻲ 
 
:
ﻲﺗ
 
ﺕﺮ  ﻄﻓ
 
ﻲﻤﭴ
 
:
ﻝﺩﺕﺭﺪﻗ
 
:
:
  ﮭ  ﺗ
ءﻱ ﻪ ﻫ
 
ﻢﻠﻋ
 
۾
 
ﺍﻭ
 
ﻲﺟ
 
ﻮﻠﺳ
 
ﺏﺎﺠﺣ
)
ﺍ
(
ﻲﻫﺁ
 
:
)
ﻮ  ﺧﻲﺷ
(
ﺍﺖﻓﺮﻌﻣ
 
ﻲﺟ
 
ﻰﻟﺎﻌﺗ
 
ﻲﻫﺁ
 
ﻲﺋ
 
۾
 
:
ﺎﺟ
 
ﺖﻔﺻ
 
ﻲﺟ
 
ﻰﻟﺎﻌﺗ
 
ﺍ
ءﻲﻣﺩﺁﺐﺋﺍﺮﻏ
 
ﺐﺋﺎﺠﻋ
 
:
ﻥﺎ  ﮭ ﻲﻫﺁ
 
۾
 
ﻥﺎﺼﻘﻧ
 
۽
 
ﺰﺠﻋ
 
ﺖﻳﺎ 
 
:
 ﮡﮢﺎﭹﺳ
 
ﻲﮐ
 
ﻰﻟﺎﻌﺗ
 
ﺍ
 
:
 ﺟ
 
ﺖﻓﺮﻌﻣ
 
ﻲﺟ
 
ﻰﻟﺎﻌﺗ
ﺲﻔﻧﻲ ﻲﻫﺁ
 
ﻲﺠﻨ
 
:
ﻖﺣﺲﻳﺪﻘ  ﺗ
 ﮡﮢﺎﭹﺳ
 
:
ﻦﺌ  ﻴ
ﻖﺣ ﻨﺗ
 
،ﻲﺋﻼﻫ
 
ﻮﭤ
 
 ﮭ ﻲﺟ
 
ﻦ ﺖﻓﺮﻌﻣ
 
:
ءﻲﻌﻴﺒﻃﻪﻴﺒﺸﺗ
 
ﻥﺎﺳ
 
ﻱﻮﺎﻣ
 
ﻲ  ﺟ
 
 
ﺕﺩﺎﻌﺳ
 
ﺎﻴﻤﻴ
 
3
:
ﻪﻴﺒﺸﺗ
 
ﻥﺎﺳ
 
ﻲﻟﻮ
 
:
 
ﺍﻭ
 
ﻲﺟ
 
ﺕﺩﺎﻌﺳ
 
 
:
 ﺟ
 
ﻂﻠﻏ ﮭ ﺐﺒﺳ
 
ﺎﺟ
 
ﺖﻟﺎ 
 
:
 ﮡﮢﺎﭹﺳ
 
ﻲﮐ
 
ﺎﻴﻧﺩ
 
:
ﻲﻣﺩﺁﻲﻫﺁ
 
 
:
ﺎﻴﻧﺩﺽﺮﻏ
 
ﻮﺟ
 
ﻥﺍ
 
۽
 
ﺖﻓﺁ
 
:
ﺮﮭﮔ 
 
۽
 
ﻭﭙ
 
،ﻭﮄﺎﮐ
 
،ﻦﻫﺁ
 
:
 
ﺎﻴﻧﺩ
 
۽
 
 
ﻥﺭﺖﻠﻔﻏ
 
:
ﻲﻫﺎﻧ
 
ﻡﻮﻣﺬ  ﻣ
 
:
 ﮡﮢﺎﭹﺳ
 
ﻲﮐ
 
ﺕﺮﺧﺁ
 
:
 
۽
 
ﺖﺸ 
 
:
:
ﺖﻴﻫﺎﻣ
 
ﺎﻳ
 
(
ﻲﺗ
 
ﻢﺴﺟ
 
ﻦﻫﺮﺼﺤﻨﻣﻲﻫﺁ
 
ﻪﻧ
 
:
ﻲﺠﮐﺭ
 
ﻦﺌﻴ
 
 
:
،ﺮﺸﺣﻰﻨﻌﻣ
 
ﻲﺟ
 
 
:
ﻦﻫ ﮭ ﻭﺪﻫﺎﺸﻣ
 
ﻮﺟ
 
ﺥﺯﻭﺩ
 
:
 
:
ﺮﺒﻗﺎﺟﺭﺩ
 
ﺎﺟ
 
ﻥﺍ
 
۽
 
:
ﺮﺒﻗﻲﺳ
 
ﻥﺎﺳ
 
ﻦﻴﮐﺍ
 
ﻱﺮﻫﺎﻇﻮﭥﻧ
 
ﻲﺠﺳ
 
:
ﻲﻫﺎﻧ
 
:
ﺮﺒﻗﻲﺟ
 
ﻱﺭﺎﻮﮀﺍﻭ
 
:
ﺥﺯﻭﺩﮪﺎﺑ
 
ﻲﺟ
 
ﻦﻤﺴ  ﻗ
 
:
ﮪﺎﺑ
 
ﺎﻧﺩﺭﺩ
 
ﻳﮄﻭ
 
ﻥﺎﮐ
 
:
ﺭﻮﭤﻲﻫﺎﻧ
 
ﺍﻭﺭ
 
ﮠﺮ
 
ﺭﺎﻧﺍ
 
ﻮﺟ
 
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->