Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Nanoteknologjia dhe Biometrika_SHORT VERSION_SHQIP_Jorontin Qeraca

Nanoteknologjia dhe Biometrika_SHORT VERSION_SHQIP_Jorontin Qeraca

Ratings: (0)|Views: 1,367|Likes:
Published by Jorontin Qeraca
At the Faculty of Information Technology, I presented to the students and academics a topic on which I had been working hard and for a long time. Both in English and Albanian, in about 80 pages each, I explain an introduction to nanotechnology, key areas of its applications, how different biometrics systems work and how nanotechnology and biometric sciences come together. Last I point out some important issues and concerns including safety, privacy and environment.
At the Faculty of Information Technology, I presented to the students and academics a topic on which I had been working hard and for a long time. Both in English and Albanian, in about 80 pages each, I explain an introduction to nanotechnology, key areas of its applications, how different biometrics systems work and how nanotechnology and biometric sciences come together. Last I point out some important issues and concerns including safety, privacy and environment.

More info:

Published by: Jorontin Qeraca on Apr 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2013

pdf

 
 
Nonhzafnhkhebgojla@ghcazpgfo
 
FPGBGCG G ]A OPJLCA]
Cob0447
BHPHNZGN _APOMOQngyap}gzazg Thkgzafngf g Zgponæ}Iofkzazg g Zafnhkhebg}æ }æ GnihpcomghngzJatopzocanzg g Gn|lgngapg}æ Akafzphngfa
 
 0
Zo`ako a Tæpc`obzba}
TOPOZLANGAFOTGZQKKG ?2 LWPBA JLA IQ]LOZ FPWA]HPA ZA NONHZAFNHKHEBG]A
?.?. Igkkgcaz?.0. Nonhcozapgokaz# Nonhz`oz a fop`hngz# @ghcozapgokaz?.0. Nonhcbaf}go# Nonhzaf2 nbæ rebgjlba gn|lgngapgfa tæp tph`kacaz cbafæ}hpa# Nonhzaf2 tæptbafba yanjgczopa tæp fonmapgn# Opjlbo a athfæ} }æ nonh`hzæya2 Ebof opzgigmgok?.=. Nonhakafzphngfo jla Nonh}an}hpæz# Nonhzafnhkhebgo næ `æpban a ågtaya# Rebapgcg g oizæ}gya fhctbzapgfa
FOTGZQKKG 02 NONHZAFNHKHEBGO JLA @GHCAZPGFO
0.?. Lwpba jla lg}zhpg0.0. ]g inf}ghnhbnæ }g}zacaz `ghcazpgfa# Nbhlbo a iwzwpoya# Gjanzgigfgcg g ebpcæya zæ eg}lzoya# Nbhlbo a }zpfzpæ} }æ pazgnæ}# Gjanzgigfgcg ca ozæ gpg}gz0.=. Nonhzafnhkhebgo jla `ghcazpgfo…tnhbnæ }æ `o}lf.
 FOTGZQKKG =2 TPH@KACA jla ]L_AZA]GCA
# ‛Nonhazgfo– næ ja`ozaz }hmgoka# Njæpkgfgca2# ]lqazæ}gca c`g }lænjazgn jla cbajg}gn# Nonhzapphpgrcg2 Cbazaz a jlpo næ jop zæ eo`opo–# @ghcazpgfo2 åæ}lzba zæ tpgyozæ}g}æ
TAPIQNJGCA
 NONHZAFNHKHEBGO JLA @GHCAZPGFO ” FPGBGCG G ]A OPJLCA]
 
 =
22 Nonhzafnhkhebgo # æ}lzæ nbæ `hzæ }lcæ }lcæ }lcæ a yheæk.
Tæp zo ftzop nonhzafnhkhebgnæ+ jlaz zæ canjhng ebæpo zæ yheko. Bo}lzærofhng}lz zæ yheko.@hzo a nonhzafnhkhebg}æ æ}lzæ oq a yheæk }o cojlæ}go a nbæ ropg fpolo}op ca cojlæ}gnæ a Zhfæ}2nbæ nonhcazæp æ}lzæ nbæ a cgkgopjo a nbæ cazpg.Nonhzafnhkhebgo+ jfa g paiapop
Gngmgozgyæ} Fhc`ozopa zæ Nonhzafnhkhebg+
æ}lzæ ‛ftzgcgjla fhnzphkkg g cozapga} oiæp}g}lz næ tæpco}oz ? japg næ ?44 nonhcazpo+ f ianhcana ngfacnjæ}hbnæ otkgfgca zæ nbæ kkhbg zæ pg. Jfa `o}lfop }lfanmæn+ gn|lgngapgnæ jla zafnhkhebgnæ anonh}lfokkæ}+ nonhzafnhkhebgo tæpi}lgn tæpiwzwpgcgn+ cozban+ chjakgcgn jla kænjæn a congtkop næfæzæ }lfokkæ ebozæ}ga–.Nonhzafnhkhebgo æ}lzæ a pænjæ}g}lca }at}a jg}o cozapgoka zæ rofhn}lca+ }g fop`hng oth opg+}gkkan }lcæ njpw}la næ nonh}lfokkæ. Næ tba}æn cæ zæ cojla+ fop`hng æ}lzæ ebw}cæ tæpmbakkæ} gppwcæ} akafzpgfa # næ nonh}lfokkæ fop`hng `ælaz }taptæpmbakkæ}. Njæpfhlæ qæ fp tæpjhpaz næyopæ}a oth ebapjonæ opg nf fo `o}lfæyatpgca ca akacanzæ zæ zbapæ njæp}o næ nonh}lfokkæ fbhnjhjl.
22 Gctofzg g Nonhzafnhkhebg}æ
Fæpfa} neo åjh }afzhp bonæ jfa g }zjgop fæzh jgcan}ghna foq zæ yheko zæ cozapga} }at}acozapgokaz a nonhropo fonæ nbæ }apg fopofzapg}zgfo}l qæ bonæ zæ ykai}lca tæp }lcæ otkgfgca zæ`hzæ} paoka. Nonhzafnhkhebgo `o}lfhn `ghkheæz+ fgcg}zæz+ igrgfonzæz+ gn|lgngapæz jla }lfanmæzopæz a}lænjazgz. Jgenhroz chkafkopa+ }an}hpæz+ nonhihzhnaz+ nonhcbafæ}go+ }ltæpnjopbo a gkoåaya jlafæpfgcg tæp fonmapgn bonæ zlba}lz jg}o neo i}loz f nonhzafnhkhebgo tpaczhn cboiz.Jfa njæpzop cozapgoka næ }lfokkæn nonh+ nonhzafnhkhebgo æ}lzæ næ ebanjba zæ tphbafzhbæinf}ghnokgrcgn a torofhnzæ cozapgok qæ ebanjaz næ nonh}lfokkæ næ nbæ co}æ zæ otkgfa}lca jla zæjh`g}lca. Nonhzafnhkhebgo jlaz zæ }gephbæ cazhjo zæ pabo jla zæ tæpcgpæ}opo tæp zæ `æpæthzlob åjh tphjfz zæ io`pgfop. Zpon}thpzg cæ g cgpæ+ fhctbzapo cæ zæ }ltabzæ+ rlygkkgca næanapebg+ r`kgcaz næ cbafæ}g jh zæ banæ yazæc igkkgcg.Fæpfgcg næ nonhzafnhkhebg laq `oppgapoz njæpcbaz jg}gtkgnoya. Ppbajlgcg}lz+ }lcgmo agn}zgzmghnaya fæpfgchpa bonæ jfa njpw}lop igrgfg}lz jla fkzpokg}lz qo}ban a zwpa njob r`kgcgznonhzafnhkhebgf.A opjlcbo a zafnhkhebg}æ njhnbælapæ `ælaz cæ a kalzæ tæp z‗ topo}lgfop. Fhctbzapoz jhzæ kkheopg}gn cæ }ltabz+ cozapgokaz jh zæ `ælan cæ zæ ihpzæ jla cbafæ}go jh zæ fphbæ cæ zatæp}æcnjba. Zafnhkhebgo qæ inf}ghnhn næ nonh}lfokkæn a ozhcaya jla chkafkoya jh zæ bazæ nbætba}æ a cojla a fæ}ob zæ opjlcaba jfa cnjæ}op tæpcgpæ}gca zæ cæjlo næ zæ ebgzlo i}loz agnzapa}gz nbapærhp.
Nbæ }tapfhctbzap qæ nf æ}lzæ cæ g cojl }a}o nbæ qakgræ nbapg. Nbæ cbaz fhrcgf bh cæ g ebozæ oth cæ g }lzpanbzæ }a}o nbæ cofgnæ iocgkgopa. Fæh bonæ yazæc tof neo tpaczgcaz a nonhzafnhkhebg}æ.
Tpgzaz qæ `panjo nbæ jafoja+ nonhzafnhkhebgo zæ `ælaz `oro a tphjfzaya ca ykapæ nbæ zpgkghnjhkkopæ yazæc næ ]lzazaz a @o}lfopo jla fjh jh zæ lotæ neo <44+444 japg næ jw cgkghn yanja zæpabo tna. Tpgzaz qæ nonhzafnhkhebgo zæ fazæ nbæ njgfgc payhkmghnop næ cbafæ}g. Nbæ eocæ a ebapætphåa}a}l cbafæ}hpa njhjlgn næ ngyakgn nonhcazpgf. Cgjg} qo}baya tæp }lipwzærgcgn a rlygkkgcaya nænonhzafnhkhebg næ cbafæ}g+ nonhtba}æroz hiphbnæ jg}o oyonzorla ngfa }g oebanzæ zæ njgbgcgz+}ltæpnjopba} jla tæpcgpæ}gcgz zæ gcorlaya. Yopgazaza zæ }lcækkhb}lca zæ nonhtba}æya bonæ zæcnj}lca jfa tæpi}lgpæ nonhtba}æz thkgcapgfa+ nonhtba}æz cazokgfa+ kgthrhca+ Vept chkafko}lzæ neopfopo ca akafzpgmgzazS+ tgfoz fonzgfa jla janzpgzaz.
Fw æ}lzæ aiafzg g nonhzafnhkhebg}æ næ ihpcæ}gcgn a }æ opjlca}.
TOPOZLANG

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Besmir Fangaj liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->