Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
(1905) American Wrestling vs Jujitsu- H. F. Leonard and K. Higashi

(1905) American Wrestling vs Jujitsu- H. F. Leonard and K. Higashi

Ratings:
(0)
|Views: 169|Likes:
Published by Samurai_Chef

An old example of american catch wrestling vs japanese judo

An old example of american catch wrestling vs japanese judo

More info:

Published by: Samurai_Chef on Apr 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
Gbh~f`gd Z~hpuifdj |p$ Axafupx
Nv M$ L$ Ihcdg~e) Fdpu~x`uc~ fd Z~hpuifdj gu umh Dhz Vc~o Gumihuf` @ixn) gde O$ Mfjgpmf)Fdpu~x`uc~ cl Axafupx
Umfp g~uf`ih c~fjfdgiiv g{{hg~he fd umh Bgv 76;8 fppxh clUmh @cpbc{cifugd$ Gii p{hiifdjp gde dgbh c~eh~p g{{hg~ gp {xnifpmhe fd umh c~fjfdgi uh}u$ ^f`mg~e Nczhd) Agd eh Acdj) J~gmgb Dcnih) ^cnh~u Z$ Pbfum) gde umh Dhz Vc~o Xdf|h~pfuv G~`mf|hp `cdu~fnxuhe fdlc~bgufcd umgu zgpxphe fd umh dcuhp) zmf`m zh~h {~h{g~he nv Acph{m ^$ P|fdum$@c{v~fjmu ¦ HABGP >;;>$ Gii ~fjmup ~hph~|he$
.F pgv zfum hb{mgpfp gde zfumcxu wxgiflf`gufcd umgu F mg|h nhhd xdgnih uc lfdegdvumfdj fd axafupx zmf`m fp dcu odczd uc Zhpuh~d z~hpuifdj$ Pc lg~ gp F `gd phh) axafupx fp dcumfdj bc~h umgd gd C~fhdugilc~b cl z~hpuifdj$ Fu fp g ncgpu cl umhh}{icfuh~p cl axafupx umgu um~cxjm fu gdv zhgoifdj `cxie ~hdeh~ mhi{ihpp h|hd gzhii"u~gfdhe gumihuh) gde umgu) ucc) zfumcxu fdlif`ufdj gdv fdax~v zmguh|h~ x{cd umh|f`ufb$ Fu zcxie nh gd hduh~ugfdfdj egv fd bv iflhfdehhe zh~h F uc phh px`m g lhgug``cb{ifpmhe$.
Puguhbhdu nv B~$ Ihcdg~e gluh~ h}mfnfufcd nv B~$ Mfjgpmf
$.Gbh~f`gd z~hpuih~p g~h pu~cdj
bx`m pu~cdjh~ umgd gdv cl xp {~huhde uc nh fdbxp`xig~ pu~hdjum$ Gluh~ gii) mczh|h~) z~hpuifdj fp z~hpuifdj$ Gjgfdpu axafupx fu fp
bh~h `mfie‖p
"{igv$ F mg|h bhu g dxbnh~ cl Zhpuh~d z~hpuih~p) gde umhv g~h gpmhi{ihpp gp ngnhp gjgfdpu umh g~u cl axafupx$ Gde dc cdh |h~phe fd umh g~u cl axafupxfp bge hdcxjm uc h}{h`u gdvumfdj hiph$.
Puguhbhdu nv B~$ Mfjgpmf gluh~ h}mfnfufcd nv B~$ Ihcdg~e$
.B~$ Ihcdg~e) B~$ Mfjgpmf). pgfe umh phhoh~ lc~ g pcixufcd cl umh bvpuh~v cl umh efllh~hd`hnhuzhhd axafupx gde z~hpuifdj$Umh vcxdj bgpuh~ cl axafupx ~cph? mh bhgpx~he p`g~`h lf|h lhhu lcx~) gde vcx `cxie phh gu g jigd`humgu umh gxumc~ cl mfp nhfdj mge g ohhd hvh uc umh h`cdcbv cl p{g`h? fd umh {mvpf`gi bgofdj cl mfb `cb{g`udhpp ~gumh~ umgd zhfjmu zgp hb{mgpfqhe$ Umh mgde mh pmcco fd l~fhdeiv j~hhufdj
 
nhicdjhe uc cdh h|h~v fd`m cl zmcph ncev phhbhe uc pgv uc vcx) .Nv umhph pfjdp pmgii vh odczzmh~hfd g pu~cdj bgd fp hdpm~fdhe$..Zmgu g~h umh cnah`up cl z~hpuifdj3. umh {h~pcd zmc g`uhe gp g pc~u cl bgpuh~ cl umh `h~hbcdfhpgpohe cl fup h}{cdhdu) {~hifbfdg~v uc umh h}mfnfufcd zmf`m zgp uc ugoh {ig`h$ Uc zmf`m B~$Ihcdg~e ~h{ifhe1.Uc bgoh g bgd mhgiumv
gde fd bgofdj mfp ncev mhgiumv) umh bhdugi `cdefufcdp g~h fb{~c|hegu umh pgbh ufbh
uc eh|hic{ uc umh mfjmhpu {cppfnih {cfdu mfp bxp`xig~ pu~hdjum) uc uhg`m mfbmcz uc xph fu fd g {mvpf`gi `cduhpu {~c{h~iv gde uc umh nhpu ge|gdugjh gjgfdpu mfp c{{cdhdu) ucfd`~hgph umh puhgefdhpp cl mfp dh~|hp) uc pmg~{hd umh ohhddhpp cl mfp |fpfcd gde uc uhg`m mfb uc~hge zfum ehp{gu`m gde g``x~g`v) gibcpu nv fdpufd`u) umh bgdv gde ~g{feiv pmflufdj `cdefufcdp cl umh bfdep cl bhd `giihe bccep
umhph g~h pcbh cl umh bgfd cnah`up cl z~hpuifdj$..Gde zmgu fp axafupx3.B~$ Mfjgpmf
.Zmgu zh gizgvp ohh{ fd |fhz gp umh hde gde gfb cl umh g~u cl axafupx fp wxfuhefpufd`u l~cb z~hpuifdj$ Uc nh px~h) gii umgu mgp axpu nhhd bhdufcdhe fp umh jcgi uczg~e zmf`m cdhgp{h`u cl axafupx u~gfdfdj gipc pu~f|hp$ Nxu umh~h g~h um~hh pugjhp fd axafupx$ _HD7R Nhuzhhd umh lf~pugde z~hpuifdj umh~h fp dcu bx`m efllh~hd`h$ Z~hpuifdj) ncum fd Df{{cd gde fd umh Zhpu) mgp umhefpufd`u hdep fd |fhz umgu vcx mg|h axpu ehp`~fnhe1 fu lc~bp g efpufd`u {~cj~gb cl jvbdgpuf`p fdfuphil? fu fp dcu g {g~u cl pcbhumfdj hiph
g bhgdpuc gd hde$ Zfum axafupx) umh mciep gde u~f`op cl z~hpuifdj g~h gd hihbhdug~v puh{ uc ihge g bgd uc pcbhumfdj hiph$ Dgux~giiv vcx mg|h eh|hic{heuc g j~hguh~ h}ugdu umgd zh mg|h ecdh fd umh lf~pu gde hihbhdug~v pugjh cl axafupx) gde uc g mfjmh~puguh cl {h~lh`ufcd) umcph mciep gde u~f`op zmf`m g~h `cdlfdhe uc z~hpuifdj$ Zmch|h~ zcxiexdeh~pugde umh u~xh bhgdfdj cl umh g~u cl axafupx bxpu gizgvp ohh{ umfp fd bfde
umgu umh hde cl  axafupx fp phil ehlhdph$ Umh p`fhd`h gde {~g`uf`h cl axafupx ncum hde fd efp`c|h~fdj gde guugfdfdj gphllh`uf|h gde ~higuf|hiv {h~lh`u g bhgdp cl phil"ehlhdph gp {cppfnih xdeh~ gii bgddh~p cl guug`op$.Fd axafupx u~gfdfdj bgdv `cdefufcdp g~h fb{cphe x{cd xp zmf`m g~h cxu cl {ig`h zfum gdv cumh~gumihuf` p{c~up$ Zmhd vcx g~h guug`ohe cd umh pu~hhu) lc~ fdpugd`h) vcx zcxie ~g~hiv lfde vcx~phil c~ umh gppgfigdu pu~f{{he uc umh pofd) gde pc zh ~hwxf~h umh puxehdup cl axafupx uc jc um~cxjm umhf~h}h~`fphp fd umhf~ pu~hhu `cpuxbh) gde umcph cl xp zmc `gd mg~eiv gllc~e uc p{cfi g pxfu h|h~v ufbhzh `cbh x{cd umh u~gfdfdj bgu zhg~ umhph ag`ohup gde jf~eihp) zmf`m zcxie ugoh umh {ig`h) uc gii{~g`uf`gi {x~{cphp) cl umh pu~hhu `cpuxbhp cl Ucovc$ Umfp gipc fp umh ~hgpcd zmv fd axafupx zh ecdcu {xu g lhd`h gncxu umh puvih cl u~f`op gde guug`opgde `gii gdv cl umhb lcxi$ Zmhd vcx g~hgn~cge gu dfjmu
gde cd px`m c``gpfcdp fu fp umgu g u~gfdfdj fd axafupx fp bcpu ifohiv uc ph~|h vcx
vcx `gd mg~eiv ef`uguh umh bgddh~ cl guug`o uc g umxj$ Fl hllh`uf|h gp g bhumce cl phil"ehlhdph gugii) axafupx bxpu u~gfd {h~pcdp uc nh {~h{g~he lc~ gii fbgjfdgnih bhumcep cl guug`o gde gppgxiu$
.Umh~h g~h cdh mxde~he gde pf}uv ”mgdep)‖ c~ u~f`op) fd umh um~hh eh{g~ubhdup cl axafupx$ Nhpfehp
umhph) gde cxu~gdofdj umhb gii) umh~h g~h uhd u~f`op zmf`m g~h pc ph`~hu umgu umhv g~h gibcpu pg`~heuc umh eh|cuhhp cl axafupx$ Umhv g~h xpxgiiv mgdehe eczd l~cb cdh bgpuh~ uc gdcumh~) bx`m gluh~umh bgddh~ cl lgbfiv ph`~hup$ Dcz) g ig~jh bgac~fuv cl gii umhph g~h `cdpfeh~he lcxi fd z~hpuifdj$.
 
B~$ Ihcdg~e
.Nxu umh egdjh~cxpu~f`op gde mciep zmf`m vcx p{hgo cl gp nhfdj ~xihe cxu fd cx~z~hpuifdj g~h) F gb `h~ugfd) umc~cxjmiv zhii odczd uc gii z~hpuih~p zc~um umh dgbh fd umfp`cxdu~v$ Gde gp lc~ umh `igfb cl axafupx fd ~hjg~e uc fup ph`~hu u~f`op) F mg|h dh|h~ phhd umhbehbcdpu~guhe gjgfdpu g umc~cxjmiv u~gfdhe z~hpuih~$ _HD>R F gb dcu gl~gfe cl p{ccop) dc~ cl umhbf~g`ihp guu~fnxuhe uc umh bgpuh~p cl axafupx$ Gde F gb mg{{v uc pgv umgu F gb fd g {cpfufcd ucgllc~e bv puguhbhdu pcbhumfdj g ifuuih bc~h pcife umgd bh~h zc~ep$.B~$ Mfjgpmf
.Lf~pu) ihu bh `cdufdxh$ Axafupx fp dhfumh~ g p{c~u dc~ g {gpufbh? fdpuhge cl cd g bgu)c~ fd g pgdehe `f~`ih) gp zfum z~hpuifdj) fup g~hdg fp zmh~h|h~ gd guug`o gzgfup vcx$Gp g bguuh~ cl lg`u) umh {x~hiv jvbdgpuf` lhgux~h cl axafupx fp cl g iguh eh|hic{bhdu$ Pcbh uzc mxde~he vhg~pgjc fd umh `fuv cl Ovcuc) umh~h if|he g bgpuh~ cl axafupx `giihe Pxqxof$ Umh~h mh c{hdhe g u~gfdfdjmgii? gde mfpuc~v {cfdup uc umgu gp umh nhjfddfdj cl p`fhduflf` axafupx fd Df{{cd$ _HD0R Fd mfp egvp)mh ugxjmu gde {~g`uf`he cdiv umcph u~f`op) c~ mgdep) zmf`m g~h dcz `giihe ph~fcxp u~f`op$ Mh gdemfp p`mcci `cdlfdhe umhbphi|hp uc umh lf~pu c~ umh lfdgi pugjh cl umh um~hh ef|fpfcdp cl axafupxodczd gu umh {~hphdu egv$ Pgbx~gf zhdu gn~cge zfum umhf~ uzc pzc~ep gu umhf~ nhiup) fd umcphegvp) gde umh Ovcuc bgpuh~ xphe uc u~gfd mfp bhd zfum umh uzc pzc~ep gu umhf~ nhiup$ Zmhd vcxzh~hphfqhe l~cb nhmfde gde g {gf~ cl {czh~lxi g~bp mhie vcx~ zhg{cdp gjgfdpu vcx~ ncev pcumgu vcx `cxie dcu e~gz umhb) mh ugxjmu g u~f`o zmf`m zcxie phu umhb gu ifnh~uv$.Axec
gp axafupx fp cluhdh~ `giihe gu mcbh
p{~hge gii c|h~ umh `cxdu~v? gu OxbgbcuczgpMcpmfdc) gde gu Ogjcpmfbg) Upxupxbf zgp umh g`odczihejhe bgpuh~$ Gde Upxupxbf) umhOgjcpmfbg bgpuh~) zgp umh lf~pu zmc h}uhdehe umh p{mh~h cl axec gde fd`ixehe umh~hfd bgdvjvbdgpuf` h}h~`fphp$ Gde umcph mciep gde u~f`op zmf`m mh ugxjmu mg|h nhhd l~cbmfp egv `giiheumh pfb{ih u~f`op$ B~$ Ogdc) zmc fp gu umh mhge cl umh Ogdc p`mcci cl Ucovc uc"egv) ucco x{ axeczmh~h Upxupxbf ihlu cll) gde geehe g dxbnh~ cl h}h~`fphp$ Umhph ig~jhiv lc~b umh pfb{ih u~f`opcl umh umf~e eh{g~ubhdu cl axec$.Gp vcx phh) umhd) axec gp fu h}fpup fd Df{{cd uc"egv mgp um~hh pugjhp cl eh|hic{bhdu$ Fu pug~upzfum umh umf~e) c~ umh hihbhdug~v pugjh) zfum pfb{ih jvbdgpuf` h}h~`fphp$ Nhuzhhd umhph pfb{ihu~f`op gde umh mciep fd z~hpuifdj umh~h fp g jcce ehgi cl ~hphbnigd`h$ Cdiv) umhph pfb{ih u~f`opg~h g bhgdp uc gd hde? umhv g~h bceflfhe uc ph~|h umh p{h`flf` hde cl phil"ehlhdph) gde xdeh~pcbhzmgu efllh~hdu `f~`xbpugd`hp umgd umcph cl z~hpuifdj$ Bc~hc|h~) umhph pfb{ih u~f`op g~hgizgvp g~~gdjhe zfum gd hvh uc umhf~ ph~|fdj gp {~hifbfdg~v puh{p uc umh ph~fcxp u~f`op$ Zmhdbhhufdj g z~hpuih~ cd g bgu) g axafupx"pmf gizgvp hb{icvp gii umhph pfb{ih u~f`op) gde gipc pcbhcl umh pfb{ih u~f`op nhicdjfdj uc umh ph`cde ef|fpfcd cl axec$ Gde fd umfp eh{g~ubhdu) umh~h g~hcdiv lfluv u~f`op)zmh~hgp vcx mg|h fd Zhpuh~d z~hpuifdj pcbh uzc mxde~he efllh~hdu mciep$ Ucpxb x{) umh hde gde gfb cl axec fp) gp F mg|h u~fhe uc hb{mgpfqh) phil"ehlhdph$ Zfum umh pfb{ihu~f`op cl umh umf~e ef|fpfcd) fu fp {~g`uf`giiv fb{cppfnih uc c|h~`cbh gd Gbh~f`gd z~hpuih~) gp mh fpxpxgiiv bx`m px{h~fc~ fd pu~hdjum$.B~$ Ihcdg~e
.Gp F xdeh~pugde fu) umhd) umh {x~hiv gumihuf`) c~ jvbdgpuf`) mciep zmf`m axafupxuhg`mhp g~h fd dc zfph efllh~hdu) fd jhdh~gi) l~cb umh mciep odczd uc gd c~efdg~v z~hpuih~) gde fufp cdiv
nv fup bvpuh~fcxp ”ph`~hu u~f`op‖ umgu axafupx `igfbp uc nh gnih uc zc~o fup zcdeh~p$ Nxu fl 
umh gfb gde hde cl axafupx fp zmciiv phil"ehlhdph) gde dc bhgdp g~h mhie uc nh ucc xdlgf~ uc nhhb{icvhe) zmv pmcxie axafupx `cd`h~d fuphil zfum gumihuf`p gu gii3F pmcxie |h~v bx`m ifoh uc phhgd h}mfnfufcd cl umhph bvpuh~fcxp {czh~p$ @gd vcx dcu fiixpu~guh uc bh mcz umhph u~f`op g~h ecdh3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Danut Lipan liked this
Danut Lipan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->