Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
INICIATIVA DE LEY PARA LA PROTECCIÓN Y APOYO A LOS MIGRANTES (OMBUDSMAN DEL MIGRANTE)

INICIATIVA DE LEY PARA LA PROTECCIÓN Y APOYO A LOS MIGRANTES (OMBUDSMAN DEL MIGRANTE)

Ratings: (0)|Views: 543|Likes:
La migración es un fenómeno que se produce en lo fundamental como resultado directo de las políticas neoliberales a nivel planetario y se encuentra estrechamente vinculada a la globalización de la economía y el comercio, de la educación, de la cultura, de la ciencia, de la comunicación y en general de todos los procesos sociales, lo cual ha generado nuevas corrientes migratorias que han propiciado una problemática que ha venido a transformar las relaciones diplomáticas y de diversa índole entre los países y las relaciones sociales al interior de las familias de los migrantes.
La migración es un fenómeno que se produce en lo fundamental como resultado directo de las políticas neoliberales a nivel planetario y se encuentra estrechamente vinculada a la globalización de la economía y el comercio, de la educación, de la cultura, de la ciencia, de la comunicación y en general de todos los procesos sociales, lo cual ha generado nuevas corrientes migratorias que han propiciado una problemática que ha venido a transformar las relaciones diplomáticas y de diversa índole entre los países y las relaciones sociales al interior de las familias de los migrantes.

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: Jaime Martínez Veloz on Apr 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2013

pdf

text

original

 
<
DMOQKVMLGKAI M@B_LG[A
@G@F@L[@XL KA IAP UL_L ILU_D[AFF@ÖG P LUDPDL IDV M@B_LG[AV P VQVHLM@I@LV
Màz`fd' K'H' lor`i ?5<?
 
?
AZUDV@F@DG KA MD[@XDV
Kavka ai `g`f`d ka il jqmlg`klk ai jdmora jl v`kd m`brlg{a' Hqardg ilv
 
brlgkav m`brlf`dgav ilv |qa udoilrdg {dkdv idv fdg{`gag{av'Lmàr`fl hqa rafau{drl ka m`brlf`dgav `g`f`lklv fdg il fdg|q`v{l udr avulüdiavp udr{qbqavav> xagkrílg udv{ar`drmag{a avfilxdv lhr`flgdv p kqrlg{a aiurakdm`g`d or`{ìg`fd `gbiavav avfdfavav a `rilgkavav> kqrlg{a ilvfdidg`slf`dgav iiablrdg {lmo`àg hrlgfavav klgavav vqafdv jdilgkavavliamlgav p rqvdv udr Lilvnl> `gfiqvd fj`gdv fdg{rl{lkdv *fddi`av)' Ag k`v{`g{dvmdmag{dv `{li`lgdv cqkídv p ìrloav' Ag bagarli idv m`brlg{av iiablrdg lgqav{rd fdg{`gag{a oqvflgkd rahqb`d udr rlsdgav rai`b`dvlv udií{`flv doqvflgkd hdr{qgl p qgl gqaxl hdrml ka x`kl |qa iav uarm`{`arl vquarlr iludorasl p macdrlr ilv fdgk`f`dgav ka x`kl |qa {agílg ag vqv iqblrav ka dr`bag'Lf{qlimag{a gd jlp g`gbóg fdg{`gag{a d rab`ög |qa gd {agbl m`brlg{av' Ka{dkdv idv ulívav kai uilga{l vliag p ag {dkdv ag{rlg ag mlpdr d magdrmak`kl f`qklklgdv ka d{rdv ulívav valg d gd xaf`gdv' Il m`brlf`ög av qghagömagd mqgk`li |qa va urdkqfa ag id hqgklmag{li fdmd ravqi{lkd k`raf{dka ilv udií{`flv gadi`oarliav l g`xai uilga{lr`d p va agfqag{rl av{rafjlmag{ax`gfqilkl l il bidoli`slf`ög ka il afdgdmíl p ai fdmarf`d ka il akqflf`ög kail fqi{qrl ka il f`agf`l ka il fdmqg`flf`ög p ag bagarli ka {dkdv idv urdfavdvvdf`liav id fqli jl bagarlkd gqaxlv fdrr`ag{av m`brl{dr`lv |qa jlg urdu`f`lkdqgl urdoiamì{`fl
vq` bagar`v 
|qa jl xag`kd l {rlgvhdrmlr ilv railf`dgavk`uidmì{`flv p ka k`xarvl ígkdia ag{ra idv ulívav p ilv railf`dgav vdf`liav li`g{ar`dr ka ilv hlm`i`lv ka idv m`brlg{av' D{rlv `mudr{lg{av m`brlf`dgav dfqrragudr bqarrlv uarvafqf`dgav udií{`flv à{g`flv rai`b`dvlv d kavlv{rav gl{qrliav'Vabóg il k`raf{drl ka il K`x`v`ög ka Udoilf`ög ka il DGQ Jlg`l Sid{g`n ag qglfdgharagf`l `mulr{`kl ag ai mav ka cqg`d ka ?550 ag ai @gv{`{q{d ka
@gxav{`blf`dgav Vdf`liav ka il QGLM ’lirakakdr kai bidod jlp ?<; m`iidg
av kam`brlg{av av kaf`r ai {rav udr f`ag{d ka il udoilf`ög mqgk`li jl lolgkdglkd
vq ulív ulrl x`x`r ag ai az{rlgcard'” Il f`hrl {`agka l frafar uarmlgag{a p
rìu`klmag{a v` va fdgv`karl |qa ag ?55< jloíl <21 m`iidgav p pl ulrl ?558jloíl <0< m`iidgav ka m`brlg{av ka idv fqliav ai 8<! va k`r`b`ö l ulívav`gkqv{r`li`slkdv -
hagömagd iilmlkd ’m`brlf`ög gdr{a”
- ag idv |qa k`fjd val kaulvd ilv {lvlv ka gl{li`klk ka il udoilf`ög gl{`xl vdg {lg olcdv |qa il`gm`brlf`ög fdgv{`{qpa il mlpdr hqag{a ulrl ai fraf`m`ag{d ka il udoilf`ög' Idvur`gf`uliav ulívav azuqivdrav ka m`brlg{av vdg lv`ì{`fdv il{`gdlmar`flgdv plhr`flgdv'Idv m`brlg{av ulr{`fqilrmag{a idv mìv udorav ka àv{dv fdgv{`{qpag qg brqudaz{ramlklmag{a xqigarloia ag railf`ög fdg ai fqli va jlg lurdolkd k`xarvlvFdgxagf`dgav `g{arglf`dgliav |qa v` o`ag udgag ag ai uluai il xdiqg{lk ka ilvglf`dgav ulrl av{loiafar p rabqilr macdrav fdgk`f`dgav p {rl{d ulrl |q`agavlrr`olg l qg ulív k`v{`g{d li vqpd flrafag ka maflg`vmdv ulrl qgl kahagvlmìv ahaf{`xl ka idv karafjdv ka idv m`brlg{av |qa bagarlimag{a vdg
 
6
`bgdrlkdv p gd udflv xafav x`dilkdv' Magdv az`v{ag k`vudv`f`dgav |qavlgf`dgag ai `gfqmui`m`ag{d ag |qa va `gfqrrl'Ai m`brlg{a ulr{a jlf`l id kavfdgdf`kd' Vlixd |qa xlpl o`ag kdfqmag{lkd iaavuarlg loqvdv `gfar{`kqmora `gvabqr`klk uai`brdv r`avbdv fdg{rl vq`g{abr`klk uarvdgli p fdg{rl ai udfd d mqfjd ul{r`mdg`d |qa iiaxa l vq kav{`gdkao`kd l |qa
idv ulívav ’rafau{drav” ka m`brlg{av ag{ra aiidv Av{lkdv Qg`kdv
jlg ravudgk`kd fdg qgl fraf`ag{a hdr{`h`flf`ög ka hrdg{arlv p il fr`m`gli`slf`ögka ilv m`brlf`dgav fdg ilv fdgvafqag{av kaudr{lf`dgav gd az`v{`agkd qglravuqav{l lkafqlkl udr idv ulívav /am`vdrav/ ag idv |qa jlp ax`kag{akav`g{aràv udr |q`agav va mlrfjlg kai {arr`{dr`d glf`dgli ag fli`klk kam`brlg{av pl |qa li h`g p li flod ia ax`{lrìg blv{dv li ulív p ia agx`lrìgramavlv'Ag ai flvd ka Màz`fd gqav{rl Glf`ög av li{lmag{a azudr{lkdrl ka m`brlg{avil mlpdríl ka idv fqliav {`agag fdmd kav{`gd idv Av{lkdv Qg`kdv ulív ulrl ai|qa idv maz`flgdv vdg hqgklmag{liav' Vabóg il hqgf`dglr`l ka il DGQ
urax`lmag{a f`{lkl ’ag ?551 ka {dkdv idv m`brlg{av |qa va {rlvilklrdg ka qgulív ag xílv ka kavlrrdiid l d{rd udkardvd qgd ka flkl f`gfd hqa maz`flgd”'
Idv maz`flgdv rav`kag{av ag ava ulív rauravag{lg ai 6? udr f`ag{d ka {dkdvvqv `gm`brlg{av'Gqav{rd ulív rav`ag{a vagv`oiamag{a av{l am`brlf`ög v` va fdgv`karl |qa ilmlpdríl ka idv m`brlg{av vdg cöxagav ka ag{ra <: p ?0 lüdv p |qa ag Av{lkdvQg`kdv rlk`fl lirakakdr kai <5 udr f`ag{d ka il udoilf`ög glf`dgli av kaf`rqgl kàf`ml ulr{a ka maz`flgdv ka dr`bag jl agfdg{rlkd kai d{rd ilkd ka ilhrdg{arl vq mak`d ka x`kl' Mqfjdv ka av{dv m`brlg{av lk|q`r`rìg il f`qklklgílgdr{almar`flgl'Ag kafilrlf`dgav kai amolclkdr Flridv Blrfíl ka Liol Sauakl K`raf{drAcafq{`xd kai @gv{`{q{d ka idv Maz`flgdv ag ai Az{ar`dr li uar`ök`fd Azfàiv`drazuravö |qa ag idv ói{`mdv lüdv ai uarh`i ka maz`flgdv |qa frqslg l Av{lkdvQg`kdv va jl mdk`h`flkd rlk`flimag{a jlo`àgkdva `kag{`h`flkd l urdhav`dg`v{lvp ua|qaüdv amuravlr`dv fdmd qg gqaxd fdg{`gbag{a ka m`brlg{av |qa oqvflmacdrlr vqv azuaf{l{`xlv ka x`kl> p |q`agav va `gvar{lg ag ai marflkd ilodrliav{lkqg`kagva ag lf{`x`klkav |qa glkl {`agag |qa xar fdg vq flrrarl d illf{`x`klk |qa kavamuaülolg ag vqv iqblrav ka dr`bag'Il gqaxl bagarlf`ög ka m`brlg{av urdx`aga ka ilv brlgkav f`qklkav p gd kauqaoidv mlrb`glkdv ka idv av{lkdv ka il _auóoi`fl' Ljdrl m`brlg {lmo`àg cöxagav mqcarav
 ‖
`gfiqvd amolrlslklv- g`üdv lkdiavfag{av p lkqi{dvmlpdrav' Lví ai uarh`i av fdmuia{lmag{a k`v{`g{d li cdrgliard d {rlolclkdr xlrög|qa oìv`flmag{a m`brlol vdid p |qa `ol p xagíl fdg{`gqlmag{a |qa frqslol ilhrdg{arl xlr`lv xafav li lüd'Udr d{rl ulr{a Màz`fd av ulvd doi`blkd udr {`arrl ulrl |q`agav urdxag`ag{avka {dkl Lmàr`fl Il{`gl kavalg rlk`flr ag idv Av{lkdv Qg`kdv'Ilmag{loiamag{a lví fdmd idv m`brlg{av maz`flgdv vqhrag xaclf`dgav ag avaulív idv fag{rdlmar`flgdv |qa xlg ka ulvd rqmod l Gdr{almàr`fl fdmd{lmo`àg va ia fdgdfa vqaiag var xíf{`mlv ka udi`fílv hakarliav p av{l{liav d

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Antonio Gonzales added this note
PERFECTO

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->