Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
A case of multiple sclerosis improvement following removal of heavy metal intoxication

A case of multiple sclerosis improvement following removal of heavy metal intoxication

Ratings: (0)|Views: 391|Likes:
Published by gasfgd
This is an incredible case study and should give MS patients as well as other patients with neurodegenerative diseases hope that they can get well. So what happened to mainstream medicine? Chelation has been around since the 60s, why didn't mainstream medicine even consider this as a treatment option for MS patients. This is why the US healthcare system is broken. Pharma patents their drugs and then prevents simple solutions like chelation from being disseminated. Could it be that they want to make money from their patented drugs? For shame. There are many that have suffered for years and will die from this dreadful disease when perhaps all they needed was chelation therapy.

In this country our motto is *complicated solutions for simple problems*. Stop the waste in healthcare.
This is an incredible case study and should give MS patients as well as other patients with neurodegenerative diseases hope that they can get well. So what happened to mainstream medicine? Chelation has been around since the 60s, why didn't mainstream medicine even consider this as a treatment option for MS patients. This is why the US healthcare system is broken. Pharma patents their drugs and then prevents simple solutions like chelation from being disseminated. Could it be that they want to make money from their patented drugs? For shame. There are many that have suffered for years and will die from this dreadful disease when perhaps all they needed was chelation therapy.

In this country our motto is *complicated solutions for simple problems*. Stop the waste in healthcare.

More info:

Published by: gasfgd on Apr 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

 
C lc|o kn muhvitho |lhork|i| imtrk~omoev nkhhkziejromk~ch kn `oc~y movch ievkpilcvike
Ho||ke| hocrev nrkm Mcvvok’| lc|o
Cho||cefrk Nuhjoewi
\cevo Juifk Wceohhc
Mcrik Mcurk Mcricei
Fceioho ^iovvi
Mcric Ohoec Norrork
Roloi~of7 23 Ek~ombor 2433+Cllotvof7 : Mcrl` 2432
Ü
\triejor \lioelo!Bu|ieo|| Mofic HHL% 2432
Cb|vrclv
Muhvitho |lhork|i| (M\) i| c l`rkeil trk-jro||i~o fi|oc|o kn v`o loevrch eor~ku| |y|vom (LE\)trk~kaiej fi|cbihivy cef eourkhkjilch |ymtvkm|% V`oopclv lcu|o| kn \M cro ueaekze o~oe in iv i|l`crclvoriwof by nklch ieflcmmcvkry ho|ike| ie LE\cllkmtceiof by cuvkimmueo roclvike cjcie|v myohie%Iefoofmcey fruj| cbho vk mkfuhcvo v`o immueoro|tke|o kn tcvioev| `c~o booe u|of vk vrocv M\% Mkroroloevhy vkpil movch| `c~o booe trktk|of c| tk||ibholcu|o|kneourkfojoeorcvi~ofi|oc|o|%V`okbgolvi~okn v`i| |vufy i| vk ie~o|vijcvo ie ~i~k v`o imtclv kn `oc~ymovch ievkpilcvike ie M\ trkjro||ike% Zo |vufiof v`olc|o kn c tcvioev cnnolvof by M\z`k `c| booeue|ullo||nuhhy vrocvof nkr |kmo yocr| ziv` lurroevv`orctio|% Zo opcmieof `i| ho~oh| kn vkpil `oc~ymovch|iev`ourieonkhhkziejievrc~oeku|‐l`chhoejo’ziv` v`o l`ohcviej cjoev lchlium fi|kfium ov`yhoeoficmieo vovrcclovil clif (OFVC)%V`o tcvioev fi|-thcyofoho~cvofho~oh|knchumieiumhocfcefmorluryiev`ourieo%Iefoof`ozc||ubgolvofvkvrocvmoevziv`OFVC vzilo c mkev`% _efor vrocvmoev v`o tcvioevro~ochof ie vimo imtrk~of |ymtvkm| |ujjo|vi~o kn M\ romi||ike% V`o lhieilch fcvc lkrrohcvof ziv` v`orofulvike kn `oc~y movch ho~oh| ie v`o urieo vk ekrmchrcejo ~chuo|% Kur lc|o rotkrv |ujjo|v| v`cv ho~oh| kn vkpil movch| lce bo vo|vof ie tcvioev| cnnolvof byeourkfojoeorcvi~o fi|oc|o| c| M\%
Aoyzkrf|
L`ohcvike v`orcty
Ã
Muhvitho |lhork|i|
Ã
Vkpil `oc~y movch|
Ã
OFVC
Ievrkfulvike
Muhvitho |lhork|i| (M\) i| ce clsuirof ieflcmmcvkryfomyohiecviejeourkfojoeorcvi~ofi|oc|oknv`oloevrcheor~ku| |y|vom (LE\)% V`o ke|ov kn fi|oc|o kllur| iecfuhv| cv ykuej cjo (bovzooe 24 cef 64 yocr|) cef ho||nrosuoevhy ie l`ihfroe cef cfkho|loev| (Roibor ov ch%24491 Ibrc`im cef Jkhf244?)% Eourkhkjilch imtcir- moev| (cvvcla|) lce bo nkhhkzof by c|ymtvkmcviltorikf| o%j% v`o tcv`khkjy lce tro|oev c rohct|iej-romivviejlkur|o%Trkjro||ikeknv`ofi|oc|oi|joeorchhycllkmtceiof by tro|oelo ie v`o LE\ kn nklch ieflcm-mcvkry ho|ike| z`il` cro o~ifoelof u|iej mcjeovilro|kecelo imcjiej (MRI)% Cmkej v`o mol`cei|m|ie~kh~of ie v`o tcv`kjoeo|i| kn M\ ce cuvkimmueo
C% Nuhjoewi
Ã
\% J% Wceohhc
Ã
M% M% Mcricei
Ã
F% ^iovvi
Ã
M% O% Norrork (
.
)Fitcrvimoevk fi Mkrnkhkjic _mcec o \lioewo Bikmofil`o‐‐Livvcd\vufi’’ _ei~or|ivcdfojhi \vufi fi Mihcek^ic H% Mcejicjchhi <3 243<< Mihce Ivchyo-mcih7 mcricohoec%norrorkDueimi%ivC% Nuhjoewio-mcih7 cho||cefrk%nuhjoewiDueimi%iv\% J% Wceohhco-mcih7 |cevojuifkwceohhcDjmcih%lkmM% M% Mcriceio-mcih7 mcricei%mcurkmcrikDjmcih%lkmF% ^iovvio-mcih7 fceioho~iovviDjmcih%lkm
 32<
Bikmovch|FKI 34%344:+|34?<6-432-9?<:-:
 
roclvike cjcie|v c myohie-rohcvof cevijoe `c| booeifoeviffiof chv`kuj` v`o covikhkjy i| ueaekze% Lurroevv`orctio| vk vrocv M\ ielhufo immuek|uttro||cevcjoev| (c| mivkpcevrkeo cef cwcv`iktrieo) brkcf-|tolvrum immuekmkfuhcvkry cjoev| (c| jhcvircmorclovcvocefievornorke
b
)cefmkeklhkechcevibkfio|(c|rivupimcb cef ecvchiwumcb) (Mihk cef Tceivl`2433)%Mkro roloevhy krch ffiejkhimkf c eke-|oholvi~o |t`ie-jk|ieo3-t`k|t`cvorolotvkrcjkei|vz`il`i|oefkzofziv`immuekmkfuhcviejclvi~ivykehouaklyvovrcnffila-iej v`rkuj` |olkefcry hymt`kif krjce| `c| booecttrk~of vk vrocv M\ (Bkhhi ov ch%24331 Lk`oe ov ch%2434)% Mcey |vufio| `c~o trktk|of v`o c||klicvike kn eourkfojoeorcvi~ofi|oc|o|ziv`vkpilmovch(o|tolichhychumieium hocf cef morlury) optk|ivike cef cllumu-hcvike ie v`o LE\ (Aumcr cef Jihh24491 Wc`rce ov ch%24491 Vcbor cef @urhoy2440)% Ie tcrviluhcr lcfmium cef morlury `c~o booe |`kze cbho vk fi|rutv mivk-l`kefric kn eourkech lohh| by ielroc|iej ievrclohhuhcrroclvi~o kpyjoe |tolio| (RK\) z`il` firolvhy ie`ibiveourkech Gceu| aiec|o (Gca) vyrk|ieo aiec|o clvi~ivy(Mkerko cef @ch~kr|oe2449)% Bkv` RK\-iefulofoe`celof hitif torkpifcvike cef cf~celof jhylcvikeoef trkfulv| `c~o booe |ujjo|vof c| clvi~cvkr| kn |ijechhiej tcv`zcy| lcu|iej nkrmcvike kn trk-ieflcm-mcvkry lyvkaieo|% Ieflcmmcvike i| c trklo|| clvi~ohyrohcvof vk v`o ke|ov kn |o~orch eourkfojoeorcvi~ofi|oc|o| |ielo ce opvrc-lohhuhcr ie|uhv vk eourke|lkuhf vrijjor v`o trkfulvike kn ieflcmmcvkrylyvkaieo|(IH-3
b
 VEN
c
cef IH->) by c|vrklyvo| cef milrkjhic(Rkgk ov ch%2440)% Zo `c~o `ytkv`o|iwof v`cv vkpilmovch| lkuhf thcy c rkho ie nc~kuriej v`o iefulvike kn ie|uhv| vk eourke| |unffilioev vk trkmkvo eourk-ieflcm-mcvike% C mov`kf u|onuh vk romk~o vkpil movch| i|rotro|oevof by v`o l`ohcvike v`orcty bolcu|o v`ol`ohcviej cjoev| cro cbho vk bief v`o|o movch| ceflrocvo lkmthopo| z`il` cro oplrovof ie v`o urieo% V`ocbk~o rotkrvof v`orctio| nkr M\ `c~o trk~kaof mcey|ifo onnolv| cef ie tcrviluhcr v`o trkjro||i~o muhvink-lch oelot`chktcv`y (TMH) zc| c||klicvof ziv` ecvch-iwumcb(Hiefcovch%2449)%@orozofo|lribov`olc|okn c tcvioev cnnolvof by movch ievkpilcvike z`k fo~ohktofromi||ike kn M\ nkhhkziej l`ohcvike v`orcty%
Mcvorich| cef mov`kf|
Zo |vufiof lhieilch |ymtvkm| cechy|of bhkkf loro-brk|tiech fluif cef tornkrmof joeovil cechy|i| cefMRI kn c tcvioev nkr cbkuv 3? yocr|% V`o tcvioev `c|booe |ubgolvof vk v`o ‐‐l`ohcvike vo|v’’ ziv` v`o cim vko~ifoelotk||ibho`oc~ymovchievkpilcvike%Iefoof`ozc| ie~ivof vk lkhholv v`o urieo |cmtho| bonkro cefcnvor v`o ievrc~oeku| vrocvmoev ziv` v`o l`ohcviejcjoev OFVC (ov`yhoeo ficmieo vovrcclovil clif o%j%lchliumfi|kfiumofovcvo2 j+34 mhfihuvofie?44 mht`y|ikhkjilch |chieo \chn Bro|lic Ivchy) cfmiei|vorofie cbkuv 94 mie% V`o vimo kn urieo lkhholvike nkhhkz-iej l`ohcvike hc|vof 26 `% _rieo |cmtho| |vkrof ie|voriho ~ich| zoro |oev vk v`o Hcbkrcvkry kn Vkpilkhkjy(Fklvkr’| Fcvc Iel% \v% L`crho| IH_\C)% _rieo`oc~y movch lkeloevrcvike| zoro fovormieof byIefulvi~ohy Lkuthof Thc|mc-Mc|| \tolvrkmovry(cvkmil cb|krtvike |tolvrkmovry z`il` jucrcevooftroli|ike cef cllurcly kn moc|uromoev|) cef zorooptro||of ie milrkjrcm| tor j (
h
j+j) lrocvieieo%Zrivvoe ienkrmof lke|oev zc| kbvcieof nrkm v`otcvioev nkr tubhi|`iej v`i| lc|o rotkrv cef roho~cevimcjo|%
Ro|uhv|
C tro~iku|hy `ochv`y 39-yocr-khf mce fi|thcyof |ub-cluvo ~i|ike hk|| fithktic tcie ziv` oyo mk~omoev| c|v`o ffir|v |ymtvkm kn ktvil eourivi| ie Ctrih 399:%Cechy|i|kn|orumceflorobrk|tiechfluifbyi|koholvrilnklu|iej tornkrmof ie Cuju|v 399:o~ifoelof khi-jklhkech bcef| z`il` trofilvof M\ nkhhkziej ktvileourivi|% MRI (u|iej jcfkhieium c| lkevrc|v) zc| ch|ktornkrmof cef fi|thcyof nklch `ytor-ievoe|o |urnclo|(fcvcekv|`kze)%IeGuhy3990fi|vurbceloknffieomkvkr|aihh| ie v`o rij`v `cef cttocrof1 iv zc| nkhhkzof bytcro|v`o|ic cv ho~oh kn v`o bkfy rij`v |ifo cef jcivcvcpic z`il` zoro lurof ziv` ievrc~oeku| |vorkifcfmiei|vrcvike% Ie \otvombor 3990 ficjek|i| kn M\cllkrfiej vk v`o krijiech Ml Fkechf lrivoric zc| mcfo(Bcra`kn ov ch%399:1 Tkhmce ov ch%244?)% \uttro||i~o v`orcty ziv` cwcv`iktrieo (?4 mj vzilo c fcy vcaoekrchhy) zc| bojue ie Guhy 3999 cef |vkttof ie Ek~om-bor2443%Ie244<v`otcvioevzc||ubgolvofieJormceyvk v`o romk~ch kn nkur foevch cmchjcm|% Cnvor c brion torikf kn zohh-boiej c |hkz rohct|o kllurrof (tk||ibhynkhhkziej v`o optk|uro vk tciev cef nkrmchfo`yfo~ctkur| u|of ie `i| `ku|o)% Ie Ek~ombor 244? v`otcvioev fo~ohktof hoj |tc|vilivy fithktic jciv cvcpiccb|oelo kn honv `cef lkevrkh bhcffor fy|nuelvike|ijeiffilcevvirofeo||%Bhkkfvo|v|ro~ochof`ij`bihirubie
Bikmovch|
 32<
 
ho~oh| (3%<< mj+fh) `ij` V\@ ho~oh| (2%9:4
h
_+mh)hkz ho~oh| kn ~ivcmie F< (2?-K@) (:%0 ej+mh) cefchvorcvike ie v`o rcvik kn rofulof+kpifiwof jhuvcv`ikeo%V`o hcvvor rohcvof vk v`o joeovil ~cricev ro|uhviej ie hcla kn optro||ike kn v`o joeo nkr keo kn v`o vzk mk|vroho~cev `umce i|koewymo| kn lyvk|khil jhuvcv`ikeo \vrce|norc|o (J\V) o%j% v`o mu3 (J\VM3) oewymoz`il`(vkjov`orziv`J\Vv`ovc3krJ\VV3)i|ie~kh~ofie fovkpiffilcvike kn `yfrkt`kbil oholvrkt`iho| kr kpi-fiwofhitif|fori~ofnrkmv`omovcbkhi|mknpoekbikvil|(BkhvcefV`ior244>)%IeCtrih244>v`otcvioevrovureofvkJormceycefueforzoevv`okwkeo cuvk`omkv`orctyc||klicvof ziv` oefk~oeku| ienu|ike kn ~ivcmie B~ivcmie L cht`c hitkil clif cef jhuvcv`ikeo% Nkhhkziejv`o|o vrocvmoev| `o `cf c romi||ike kn tro~iku||ymtvkm|% @kzo~or|ul` romi||ike hc|vof cbkuv2 mkev`| cef z`oe v`o tcvioev rovureof vk Ivchy ie|tivo kn v`o v`orcty ziv` kwkeo cef v`o ievrcmu|luhcrcfmiei|vrcvike ziv` ~ivcmie B32 v`o |ymtvkm| zkr|-oeofcefiecbihivyvkzchacttocrof%IeCuju|v244>v`otcvioev zc| `k|tivchiwof ie Bkhkjec cef vrocvof ziv`mov`yhtrofei|khkeo tuh|o v`orcty (3444 mj+fcy nkr? fcy|)% \ullo||i~ohy `o zc| `k|tivchiwof ie Mihcez`oro v`o ficjek|i| kn trkjro||i~o |olkefcry M\ zc|mcfo%Cvcfmi||iketcvioevbhkkfcefuriecryvo|v|zoroekrmch oplotv nkr `ij`or ho~oh| kn vkvch bihirubie(3%0< mj+fh) firolv bihirubie (4%<< mj+fh) cef iefirolvbihirubie(3%6> mj+fh)%ClrceichMRI|lcetornkrmofie33Cuju|v244>ziv`jcfkhieiumc|lkevrc|v|`kzofvzk‐clvi~cvof’ho|ike| hklcvof cv rij`v tori~oevriluhcrvomtkrch rojike cef cv honv |omik~ch loevor (Nij%3)%\ul` MRI `c| booe foffieof zkr|o ie lkmtcri|ke ziv`v`o tro~iku|hy tornkrmof% V`o eourkhkji|v vrocvof v`otcvioev ziv` vzk lylho| kn mov`yhtrofei|khkeo tuh|ov`orcty(?
9
3444 mj) cefkeo oefk~oeku|vrocvmoevziv` mivkpcevrkeo% Mkrok~orv`o tcvioev ueforzoevt`y|ikv`orctyziv`kuvo~ifoeloknimtrk~omoevieM\|ymtvkm|%Ie \otvombor 244>v`o tk||ibho `oc~y movchievkpilcvike kn v`o tcvioev zc| opcmieof%V`o ho~oh| kn vkpil movch| moc|urof bonkro ‐‐l`ch-hoejo’ziv` OFVC fif ekv finnor nrkm v`k|o kn lkevrkh| (ekrmch ronoroelo rcejo kn vkpil movch| c|rotkrvof by v`o Hcbkrcvkry kn Vkpilkhkjy)%V`o ho~oh| kn `oc~y movch| kbvcieof cnvor ‐l`ch-hoejo’’ ziv` OFVC zoro7 chumieium <2?
h
j+j lrocvi-eieo (mcpimch ~chuo
B
2?) hocf >6
h
j+j lrocvieieo(mcpimch ~chuo
B
2)morlury 2?
h
j+j lrocvieieo(mcpimch ~chuo
B
<)% V`o tcvioev zc| |ubgolvof vkOFVC l`ohcvike v`orcty (fi|kfium ofovcvo cfmiei|vrc-vike vzilo c mkev`) cef folhieof v`o vrocvmoev ziv`mivkpcevrkeo cnvor v`o |olkef ievrc~oeku| iegolvike kn v`i|fruj%V`oM\|ymtvkm|trkjro||i~ohyfi|cttocrofcef ie Nobrucry 244: `o u|of c bilylho nkr |kmoaihkmovro|% V`o tcvioev vkka jhuvcv`ikeo fcihy (uhvrcv`i-keo 3444 kelo c fcy) cef v`o cevikpifcev fouvrk|uhnc-wymo (Lohhnkkf Ourkfrocm Hc \towic Ivchy) (oij`vfrkt| v`roo vimo| c fcy)% V`o tcvioev lkevieuof v`oOFVC l`ohcvike v`orcty cef ie Guhy 244: v`o urieoho~oh| kn `oc~y movch| cnvor OFVC ‐‐l`chhoejo’’ zoro7chumieium 03
h
j+j lrocvieieo hocf 2<
h
j+j lrocvieieomorlury 30
h
j+j lrocvieieo% V`o nkhhkziej OFVCcfmiei|vrcvike| zoro onffilioev ie nurv`or romk~iej hocfcefmorlury1ienclvv`ourieoho~oh|knv`o|omovch|zororofulof ie 2> Mcy 2440 vk < cef 2
h
j+j lrocvieieoro|tolvi~ohyz`oroc|chumieiumho~oh|fi|thcyof|kmo~cricvike| ie v`o vimo% Ie Mcy 2440 cnvor <2 l`ohcvikev`orctio| v`o tcvioev zc| |ubgolvof vk c eoz MRI ziv`jcfkhieium c| lkevrc|v% Nkhhkziej MRIz`il` fi|-thcyof eoz fomyohiecviej croc| v`o tcvioev’| |ymt-vkm| zkr|oeof (rofulof |oe|ibihivy cv honv nkkv ho~ohzkr|oeofbchceloceffiwwieo||)%Ie2>Gueo2440nkrv`offir|v vimo urieo ho~oh| kn jcfkhieium cnvor OFVCl`chhoejo zoro moc|urof7 ekvozkrv`y `ij` ho~oh|(>3%>
h
j+j lrocvieieo1 ekrmch rcejo
B
4%6)fuo vktro~iku|hy tornkrmof RMIzoro |`kze% Lkelkmi-vcevhy v`o urieo ho~oh| kn chumieium moc|urof cnvorOFVCl`chhoejozoroielroc|ofvk39:
h
j+jlrocvieieocef v`k|o kn hocf vk >%2
h
j+j lrocvieieo% V`o nkhhkziejl`ohcvike v`orctio| zoro cbho ffir|vhy vk romk~o jcfkhie-ium z`oroc| chumieium ho~oh| nurv`or ielroc|of c|ro~ochof by v`o ~chuo| kbvcieof ie 3? Guhy 2440 cef 34Klvkbor 2440 (<0: cef <<6
h
j+j lrocvieieo ro|tol-vi~ohy)% \ullo||i~ohy OFVC vrocvmoev| zoro onnolvi~oie rofuliej urieo jcfkhieium ho~oh| vk :%:
h
j+j lrocv-ieieo cef chumieium ho~oh| vk 232
h
j+j lrocvieieo ieGceucry 2449%Ie 2449 v`o tcvioev |ymtvkm| imtrk~of foffiei-vi~ohy7 `o zc| |ubgolvof ie vkvch vk >4 l`ohcvikev`orctio|% V`o mkfiffilcvike| kn urieo vkpil movchho~oh| nrkm Guhy 244: uevih vkfcy cro rotkrvof ie v`oNij%2% Ekz v`o v`orcty i| cfmiei|vorof kelo c mkev`%
Fi|lu||ike
V`o lc|o `i|vkry kn v`o tcvioev fo|lribof `oro |`kz|v`cv rolk~ory nrkm M\ kllurrof nkhhkziej v`o
Bikmovch|
 32<

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
gasfgd liked this
gasfgd liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->