Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HHF với Hemo's day

HHF với Hemo's day

Ratings: (0)|Views: 21 |Likes:

More info:

Published by: happyhousesfoundation on Apr 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2012

pdf

text

original

 
THU H
P KHO
NG CÁCH - K
T N
I C
ỘNG ĐỒ
NG
“Thu hẹ
p kho
ng cách- K
ế
t n
i c
ộng đồng” là thông điệ
p xuyên su
t ngày Hemophilia Th
ế
 Gi
ới năm nay. Vừ
a qua, m
ột chương trình kỉ
ni
m l
ớn đã đượ 
c t
ch
c b
ở 
i s
ph
i h
ợ 
p c
aVi
n Huy
ế
t h
c và truy
n máu
trung ương, Hộ
i R
i lo
ạn đông máu di truyề
n Vi
t Nam và s
 
giúp đỡ 
c
a Qu
h
tr
ợ 
giáo d
c Happy Houses Foundation.Phòng H
i ngh
t
ng 2 c
a Vi
n Huy
ế
t h
c và truy
ền máu trung ương đã đón hơn 300
b
ệnh nhân và ngườ 
i nhà b
ệnh nhân đế
n tham gia h
p m
ặt vào ngày hôm đó.
Kho
ng th
ờ 
i gian 3 ti
ếng đồ
ng h
không ph
ải là dài nhưng cũng đủ
 
để
b
ệnh nhân và ngườ 
inhà b
nh nhân c
m th
y vui v
, tho
i mái, trong m
t phút ch
ốc đã quên đi nỗ
i lo l
ng b
nh t
tvà ph
n nào c
m th
ấy vơi bớ 
t n
ỗi đau đớ 
n c
a b
nh t
t.
 
 
 Anh Văn
 H 
u_m
t b
nh nhân Hemophilia nói r 
ằng chân anh dường như đã hết đau, sắ 
 pcó th
ể 
 
đi lại đượ 
c r 
i sau khi nh
ận đượ 
c s
ự 
c
ổ 
 
vũ nhiệ
t tình c
a khán gi
khi lên sân kh
ấ 
u hát 
bài “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây”.
 
M
t chi
ế
n d
ch tuyên truy
n v
 
căn bệ
nh Hemophilia và ngày Hemophilia Th
ế
Gi
ới đãđượ 
c HHF m
ở 
ra v
ớ 
i 11 bài vi
ế
t
trên các công đồng ngườ 
i dùng m
ng (forum).
Ước tính đã có tớ 
i trên 1000
người đã biết đến căn bệ
nh Hemophilia qua chi
ế
n d
ch tuyêntruy
n l
n này c
a HHF.
Để
 
có đượ 
c m
ột chương trình sôi nổ
i và g
ần gũi như vậ
y, 22 TNV,CTV c
a HHF 
đã giànhra hơn 3 ngày
 
để
chu
n b
 
cho chương trình.
V
ớ 
i m
ục đích giúp các bệ
nh nhân và ng
ườ 
i nhàb
nh nhân c
m th
y tho
ải mái hơn khi đế
n d
 
chương trình, các
TNV c
ủa HHF đã có mộ
t bu
it
p hu
n tìm hi
u v
 
căn bệ
nh Hemophilia v
ớ 
i ThS. Nguy
n Th
Mai
, trưở 
ng khoa Hemophilia
 
c
a Vi
n huy
ế
t h
c và truy
ền máu trung ương vào ngày 6 tháng 4 năm 2012. Trong ngày 17tháng 4 năm 2012, khoả
ng cách gi
a b
ệnh nhân, ngườ 
i nhà b
nh nhân và các TNV,CTV g
n
như đã bị
xóa b
. Nh
ng n
 
cườ 
i thân thi
n c
ủa TNV, CTV khi giúp đỡ 
các b
ệnh nhân đã giúp
h
c
m th
y g
ần gũi và ấm cúng hơn nhiề
u.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->