Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Correspondencia Internacional 25

Correspondencia Internacional 25

Ratings: (0)|Views: 60|Likes:
Published by Oswaldo Pacheco

More info:

Published by: Oswaldo Pacheco on Apr 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2014

pdf

text

original

 
J· 6; * Akfvkve,G{j`e 6>>? * [@T,I@
Kythdey [j`dey ihl`je h ch vkiky`ùj
Etve ivhimbcefhc
Io`jhµ–yei`hc`yle“dk lkvihde5
 
Y
[LHV@E
Ea`i`jhyIeevd`jhi`ùj@jtkvjhi`ejhc
O`~ùc`te Pv`bepkj 888;F{kjey H`vkyHvbkjt`jh
Tkcàaejey7
>> ;4 88 ’ 49 ?9,22 99>> ;4 88 ’ 49 ?9,4> 42
@jtkvjkt
rrr*{`t,i`*evb
D`hbvhlhi`ùj
@yhfkc Yèjiokw
Ievvkii`ùj
Lhv`hje Ièvdkjhy
^vki`e7
Hvbkjt`jh7 $ ?Fvhy`c7 V$ ;Vkyte Cht`jehlàv`ih7 [Y$ 6Kythdey [j`dey7 [Y$ 9K{ve~h7 [Y$ 9Vkyte dkc l{jde7 [Y$ 9
Cey hvtìi{cey a`vlhdey je k~vkyhjjkikyhv`hlkjtk ch ~ey`i`ùjdk ch d`vkii`ùj dk ch [@T,I@y`je ch dk y{y h{tevky*
J· 6; akfvkve , g{j`e 6>>?J· 6; akfvkve , g{j`e 6>>?J· 6; akfvkve , g{j`e 6>>?J· 6; akfvkve , g{j`e 6>>?J· 6; akfvkve , g{j`e 6>>?
Vkq`yth dk ch [@TVkq`yth dk ch [@TVkq`yth dk ch [@TVkq`yth dk ch [@TVkq`yth dk ch [@T,I@,I@,I@,I@,I@
[j`dhd @jtkvjhi`ejhc[j`dhd @jtkvjhi`ejhc[j`dhd @jtkvjhi`ejhc[j`dhd @jtkvjhi`ejhc[j`dhd @jtkvjhi`ejhcdk cey Tdk cey Tdk cey Tdk cey Tdk cey TvhfhghdevvhfhghdevvhfhghdevvhfhghdevvhfhghdevkykykykykyI{hvth @jtkvjhi`ejhcI{hvth @jtkvjhi`ejhcI{hvth @jtkvjhi`ejhcI{hvth @jtkvjhi`ejhcI{hvth @jtkvjhi`ejhc
Kiejelìh
Etve ivhim bcefhc
6
Io`jh# @jd`h# Cht`jehlàv`ih‡µje hakithdey5
;
Ihìdh dk ch thyh dk bhjhji`hp iv`y`y ivùj`ih
1
I{fh
Io`jh µ–yei`hc`yle“ dk lkvihde5
?
Cey l`ccejhv`ey io`jey
88
Ivkik ch l`ykv`h p kc tvhfhgeihy` kyichqe
89
¨Hfhge ch d`ithd{vh ih~`thc`ythdkc ^I Io`je(
81
Kc ^I p cey ih~`thc`ythy vegey
82
Ch vky`ytkji`h efvkvh p ihl~ky`jh
80
Qkjkw{kch
Dk ch dkvveth dkc vkakvkjdeh ch hlj`ytìh h cey bec~`ythy
66
^DQYH 8>>+ kyththc
62
@wx{`kvdh Yei`hc`yth kj Hvhb{h
60
Je hc dky~`de dk Evchjde Io`v`je
98
Iecelf`h
[jh b`bhjtkyih lhj`akythi`ùjh~veqkiohdh ~ev [v`fk
91
[v`fk p kc ~hvhl`c`thv`yle
9?
µX{à yej chy AHVI5
90
Chy jkbei`hi`ejky# Ioèqkw p chy AHVI
46
Ohfch {jh ~vethbej`yth dk ch–Vkqec{i`ùj dk cey ~`jbó`jey“
41
H 4> høey dkcLhpe Avhjiày
40
Ky~høh
Yk iejyt`t{pù @wx{`kvdh Yec`dhv`dhd
;6
Làx`ie
Kc ^EY hc chde dk ch c{iohdk cey tvhfhghdevky
;;
^hjhlè
Kjtvk ch `jd`bjhi`ùj p chy c{iohy
;2
Fvhy`c
Iejytv{pkjde {jh j{kqhhctkvjht`qh dk d`vkii`ùj y`jd`ihc
;0
^kv÷
Kc H^VH ihl~kùj dkc kjtvkb{`yle
16
Oelkjhgkh Jho{kc Levkje
14
^hckyt`jh
µYec`dhv`dhd iej Bhwh(¨Hfhge cey l{vey(
1;
Io`jh
Ch vkj{ji`h dk A`dkc
44
Io`ck
 
6
K
IEJELÌH
D
ky~{ày dk ch ykv`k dk iv`y`ydk ch dàihdh dk cey 0> p ~v`ji`~`ey dkc l`ckj`e# dej,dk q`ley dkvv{lfhvyk hc Y{dkytk Hy`è,t`ie kj 8002# h V{y`h kj 800?# h ch Hvbkjt`jh kj kc 6>>8 p kjtvhv kj vkik,y`ùj h cey ~ve~`ey Kythdey [j`dey kj,tvk kc 6>>> p kc 6>>6# ch kiejelìh ih~`,thc`yth l{jd`hc ~hvki`ù –telhvyk {j vky,~`ve“* Tedey cey ~hìyky kl~kwhvej h
 Geyà Ihyt`cce
Tvhy tvky høey dk ivki`l`kjtekj ihy` tedey cey ~hìyky#qecq`kvej chy iv`y`y h chkiejelìh l{jd`hcih~`thc`yth* Kj hbeyte dkchøe ~hyhde ielkjwù chdkfhick kj kc y`ytklha`jhji`kve phjx{`#vè~`dhlkjtk ktkjd`de hK{ve~h p Gh~ùj* H ~kyhv dkcey l`cky dk l`ccejky dkdùchvky t`vhdey h ceylkvihdey# je ~{d`kvej kq`thvx{k ph h~hvkwihj y`bjey dkvkiky`ùj kj ch lhpevkiejelìh dkc l{jde* Kcbvhj `jtkvvebhjtk ky i{èjtehakithvè h chy kiejelìhy dkcTkvikv L{jde*
Kythdey [j`dey ihl`je h ch vkiky`ùjKythdey [j`dey ihl`je h ch vkiky`ùjKythdey [j`dey ihl`je h ch vkiky`ùjKythdey [j`dey ihl`je h ch vkiky`ùjKythdey [j`dey ihl`je h ch vkiky`ùj
Etve ivhm bcefhc
leytvhv ìjd`iky dk ivki`l`kjte kiejù,l`ie* Cey ~vki`ey dk chy lèy `l~evthj,tky lhtkv`hy ~v`lhy# iele kc tv`be# chyegh# kc lhìw# kc ~ktvùcke# kc jìx{kc# el`jkvhcky iele kc eve p ch ~chth /tedhykcchy vky~kit`qhlkjtk ~v`ji`~hcky lkv,ihjiìhy dk k~evthi`ùj dk d`qkvyey ~hì,yky ykl`iecej`hcky) y{fìhj ohyth qhce,vky vàievdy* Kj kc l{jde ~hvkiìh –ye,fvhv“ kc d`jkve# dk thc aevlh x{k cey~hìyky iej hcthy dk{dhy ktkvjhy iejyk,b{ìhj aèi`clkjtk vka`jhji`hvchy ieceihj,de hcb÷j feje kj kc lkvihde a`jhji`k,ve l{jd`hc* ^ev y{~{kyte# i{hcx{`kv cki,t{vh lèy a`jh dk chy kythdìyt`ihy ~kvl`,tìh qkv x{k kyk ivki`l`kjte je y`bj`a`ih,fh kj hfyec{te lkgevhy ~hvh ch ichyk tvh,fhghdevh p cey ~{kfcey yelkt`dey7 iej,
Fecyh dk Io`ihbe

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->