Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Spell for Crossing the Desert

Spell for Crossing the Desert

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:
Published by Dark_Magi

More info:

Published by: Dark_Magi on Apr 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

 
M V~occ ekz Fzkvvilg xbo Hovozx
jy VoxlmdxXbo Hiilo ekzaucm ke Ro~ozm Ro~oz Ro~ozu# wbkvo ~byvifmc ekza bmh olxozoh xbofklvfikuvlovv ke Amguv M}uilk ezka Juhgo'v Ogy~ximl Cmlgumgo# bmh mv ixv akvx zofolxekza joekzo Juhgo m v~occ ke Vcmyilg M~o~ mlh Dlkwilg xbo Amlieovxmxiklv ke Zo# wzixxolxbo vmao yomz xbmx Mcormlhoz xbo Gzomx hioh, Ml omzcioz ekza ke xbo v~occ m~~omzv kl m vxmxuoke Zmavov III# vofklh ^bmzmkb ke xbo RRxb hylmvxy# il wbifb Zmavov III iv ho~ifxoh mv xbogkh Dbo~boz, Xbo iamgo ke Dbo~boz orivxv mx m vbzilo il xbo omvxozl hovozx# wbifb xzmocozvwkuch vxk~ mx joekzo mxxoa~xilg m fzkvvilg xk xbo Omvx, Zmavov III iv m viglieifmlx eiguzomaklg Voximl oa~ozkzv# jofmuvo bo iv hovfzijoh il xbo Gzomx Bmzziv ^m~yzuv mv
 Ru xbolzumvx mvx m mzi!e oa vuxol
"Xzmlvcmxoh mv *Bo hih amly gckzikuv xbilgv mlh aigbxy hoohv mvBigb ^ziovx), Xbiv ~bzmvo wmv ilfkz~kzmxoh il xbo Jkkd ke Fkailg Ekzxb jy Ligbx xkhovfzijo Mlxkl Cm Uoy# mlh ~zkihilg m Bihhol cild xk xbo Ro~ozm Ro~oz Ro~ozu ekzaucm,Xbo v~occ iv lkx ilxolhoh ekz iccuvxzmxio ~uz~kvov# mcxbkugb ix hkov iccuvxzmxo xbo ayxb ke Fzomxikl, Ix wmv ml k~ozmxio v~occ ekz vuzimc mfzkvv xbo or~mlvo ke xbo hovozx, Xbiv iv mlilxozovxilg akaolx, Yku mzo comilg jobilh xbo Dlkwl mlh mzo olxozilg xbo _ldlkwl, XboDlkwl iv xbo hiilo cmlh ke Dboa# joekzo yku xbo _ldlkwl hovozx wixb ixv aizmgov#jmlhixv# vfkz~iklv# vmlhvxkzav# oxf, Joyklh xbmx mzo xbo ekzoigl cmlhv zucoh jy Vox, Wbmx hkyku vmy mv m fbmza; Lkx m ~zmyoz xk Vox# wbkvo cmlhv yku wozo olxozilg, Lkx m ~zmyoz xk xboemaicimz gkhv ke Ogy~x, Lk# m vxmxoaolx ke klo'v Fkailg Ilxk Joilg mv xbo Fzomxkz, Lkwwby wkuch xbiv jo ~zkxofxio; Kz akzo xk xbo ~kilx# wbmx wmv joilg ~zkxofxoh;Xbo mlvwoz iv xbmx ix iv lkx ~zkxofxio ke xbo jkhy, Ix'v lkx m ~zmyoz ekz zmil# lkz m fmlxzi~ekz ekkh# lkz m fkl`uzmxikl mgmilvx hovozx jzigmlhv, Ix iv ekz xbo vkuc, Xbo vamzx xzmocoz bmvmczomhy xmdol fmzo ke xbo jkhy'v loohv il xbo ~zk~oz zomca, Xboy'o vxkzoh ekkh mlh wmxoz4xboy'o vbmz~oloh xboiz vwkzhv, Jux lkw xboy ~muvo !! mx xbo ohgo ke xbo _ldlkwl !! xkvxzolgxbol xboiz ailh+vkuc, Xboy mzo gkilg ilxk m zomca wbozo xboy amy ckvo xboiz ~uz~kvo!!ool hio il m hivxzmfxoh amlloz, Wbmx joxxoz xiao xbml uvilg xbo uzgolfy ke ml u~fkailgvxzuggco xk Wkzd ekz xbo iaakzxmcipmxikl ke xbo ailh+vkuc;Wo xkk fkuch joloeix ezka xbo orma~co, Mv Voximlv wo mzo fklvxmlxcy voodilg hieeifucxor~oziolfov !! kuz voaihiilo lmxuzo zo}uizov uv xk hivxuzj xbo Fkvakv, Vk wbozo mlh wbolhk wo uvo xbo hiilo ekzaucm Ro~ozm Ro~oz Ro~ozu; Ix jofkaov ml k~ozmlx ekzaucm wbol ixuvoh ekz xbo ~oz~oxumxikl mlh euzxbozmlfo ke xbo vuj`ofxio uliozvo, Ix wkl'x gio yku wmxozil xbo hovozx# jux _lhozvxmlhilg ix wicc boc~ yku gmil xbo vxzolgxb ke ailh xk zoaoajoz xk~mfd ykuz wmxoz, Ix wkl'x vmo ykuz jkhy ezka jmh vxzmxogy# jux ix fml fbmlgo xbo cidocibkkhke ykuz vuziilg xbo jkhy'v hoaivo, Xbiv wmv ixv kzigilmc amgifmc uvo# mlh iv vxicc ixvamgifmc uvo, Ix k~ozmxiocy fkllofxv xbo Voximl xk xwk ~kilxv ke zoeozolfo, Xbo oxozlmc ~kilxke zoeozolfo# xbmx zomca wbozo vufb fklfo~xv mv @uvxifo mlh Jomuxy orivx !! mlh ke xbo emfxxbmx yku ~mzxmdo ke xbmx zomca vilfo yku fml fklfoio ke xbovo fklfo~xv, Xbo kxboz ~kilx ivxbo oozfbmlgilg wkzch ke xiao# wbozo yku fml voo xbo oeeofx xbmx ykuz Fkailg Ilxk joilgbmv bmh, Cido xbo mgocovv Ilxoccigolfo ke xbo uliozvo# yku fml ilxozmfx wixb oixboz zomca#

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->