Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phuong Phap Khoanh Trac Nghiem

Phuong Phap Khoanh Trac Nghiem

Ratings: (0)|Views: 191|Likes:
Published by Thanh Bình Bắp

More info:

Published by: Thanh Bình Bắp on Apr 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2015

pdf

text

original

 
CHI
N THU
ẬT C
H
N NG
U NHIÊN TRONG BÀI THI TR
ẮC
NGHI
M HÓA H
C
 
Các
bạn
và các em h
c sinh thân m
ến,
 
từ
 
trước
 
tới
nay,
phương
án
chọn
ng
u
nhiên thường
 
được
xem là g
iả
i
pháp cuối
cùng trong bài thi tr
ắc
nghi
m tr
ước nhữ
ng câu
hỏi
hóc
búa, những bài
toán khógi
i
quyết,
….
Việc
 
giả
ng
dạy
cho các em v
các chi
ến
 
lượ
c và chi
ến
thu
ật chọn
ng
ẫu
nhiên c
ũng
 
bị
 xem là
một
p
hương
pháp tiêu
cực,
“ph
ản
 
ph
m”. Tuy nhiên,
nếu như
 
đứng
trên quan
điể
m
cũng
 
như
m
ục
tiêu c
ủa
k
ỳ thi
 
ĐH
tuyển
c
họn,
phân l
oại
 
đượ
c nh
ng
học
sinh có ki
ến
 
thức
duy
tốt,
thìrõ ràng m
ột
 
học
sinh có
đượ
c m
ột
 
chiến
t
huật lựa
ch
ọn ngẫu
nhiên
hợp
lý và có
hiệu
q
uả
không
chỉ
 
phản
ánh
được
 
sự
may m
ắn
mà còn
thể
hi
ện
 
sự sáng
 
tạo,
trí thông m
inh, khả
 
ng
ứng
 
biến
duy
tốt
 
của
 
học
sinh
đó.
Bài
viết
này c
a tôi xin
được
khái quát m
ột
 
số
kinh ngh
iệ
m trong
việc
 
đề
ra
một
 
chiến
 
lượ
c ch
n ng
u nhiên h
p lý và hi
u qu
ả.
Hy v
ọng
bài vi
ết
s
nh
ận
 
đượ
c nhi
ều p
h
ản
h
ồi
tích c
cvà giúp ích
được
nhi
ều
 
cho các bạn
h
ọc
sinh trong k
 
thi sắp
 
tới,
 
đồng
th
i
cũng
cung
cấp
nh
ng
gợi ý
 nho
nhỏ
cho
các bạn giáo
viên
để
công tác ra
đề
thi tr
c ngh
iệ
m trong
thời
gian t
i có nhi
u c
ải
 
thiện
tíchc
ực
 
n.
I.
Lý do để chọn ngẫu nhiên
 
1,
Thứ 
nh 
ất 
là 
về
 
mặt 
th 
ời 
gian.
 
Thời
gian làm bài luôn là
một câu
h
ỏi
 
khiến
các b
ạn
 
học sinh phải
tr
ă
n t
rở
khi
đối
m
ặt
v
i bài thi tr
cnghi
m. Th
ực
 
tế
là khi biên so
ạn
 
đề
thi, ch
ắc
 
chắn
 
hội
 
đồng
ra
đề
thi
đ
ã cân nh
ắc
 
đến vấn
 
đề
t
hời
gian,90’ cho 50 câu h
i không p
hả
i là quá eo
hẹp
nếu
 
như
 
thực
 
sự
kiến
th
ức, phương pháp
và b
ản
l
 ĩ 
nh
duy t
ốt,
các em có
thể
hoàn thành bài thi trong vòng 20-30’. Tuy nhiên, c
ũ
ng còn m
ột
 
thực
 
tế
là phongcách d
ạy
h
c
 
trường phổ
thông
hiện
nay
vẫn
ch
ưa hoàn
toàn t
heo hướng
 
phục
 
vụ
k
thi tr
ắc
nghi
m,
kỹ
n
ăng
làm bài c
ủa
các em v
ẫn còn chậ
m
nặng
 
về
hình
thức,
các bài ki
m tra trên
lớp
 
đa
 
phần
 
vẫn
tự
 
luận
khi
ến cho
 
thời
gian
giải
m
ột bài
toán ng
ắn
 
gọn
c
ũng
thể
m
t
đến
5 – 10’. Do
đó,
 
rất
 
nhiều
 
bạn
không
thể
hoàn
thành hết
bài thi trong kho
ảng
 
thời
gian cho phép. Trong
những
hoàn
cả
nh
đ
ó, ch
n n
gẫ
u nhiên là gi
ải pháp
 
tối
 
ư
u.
2,
Thứ 
hai là do 
sự 
phân 
bố
ki 
ế
n th 
ức 
 
của
c sinh 
 
Thực tế quá trình ôn thi ĐH của các em cho thấy, để có thể ôn tập và nắm chắc được tất cả các nội dungkiến thức ở cả 3 môn thi là điều không hề dễ dàng. Việc lựa chọn sẽ học phần nào, môn nào và bỏ phầnnào, môn nào cũng là một phần trong chiến thuật ôn thi mà mỗi học sinh cần cân nhắc cho phù hợp vớinăng lực của mình.
 
Lấy
m
ột ví
 
dụ đơn
g
iả
n: C
ũng
 
với
m
c tiêu là
tổng
 
điể
m 3 môn là
24, nhưng
m
ột học
sinh có th
 
đặt
m
ctiêu là 8-8-8, h
c sinh khác là 8-10-6, ….. nh
ư
ng m
c tiêu khó
thực
 
hiện
nh
t bao
giờ
c
ũng
là 10-10-4,
để
 
đạt
 
được
 
điể
m 8 cho m
ỗi
môn thi là
điều
 
dễ
 
thực
h
iệ
n, nh
ư
ng
được điể
m 10, thì môn h
ọc
nào
cũng
 khó.
Đặ
c
biệt
với các thí sinh
có thi môn Toán, vi
ệc
 
đạt
 
được điể
m 10 trong câu h
ỏi
c
uối
cùng bao
giờ
 
cũng
điều
không d
 
thực
 
hiện.
 Do
đó,
thay vì dành 2 - 3 tháng cu
ối
 
để
“trâu bò” v
ới
 
bất
 
đẳng
 
thức
(mà
chưa
ch
ắc
 
đã
 
đủ để
điể
m10), ta có t
hể
ch
ấp
nh
ận
 
điể
m 8,
điể
m 9 trong môn Toán
để
dành t
hời
gian cho 2 môn còn l
i.
Chiến
thu
ật
phân
bổ
ki
ến
 
thức
vì v
ậy
thể
t
o ra các “l
 
hổng”
 
kiến
t
hức
cho h
ọc
sinh: có
bạn
 
chỉ
 
kịp
 
học
và n
m ch
ắc
hóa
hữu
 
cơ,
bạn
 
chỉ
n
m v
ng hóa vô
cơ,
b
ạn
khác
chỉ
t
ập trung học
l
ớp
11, 12 mà
bỏ
qua ki
ến
 
thức
c
ủa
 
lớp
10, ….
Đối
 
với
các
học
sinh này, ch
ọn
n
gẫu nhiên
cho các ph
ần
ki
ế
n
thức
 
đã
 
 
b
qua là gi
i pháp duy nh
ất.
 
3.
Thứ 
ba,
chọn
sai do 
ngẫu
nhiên v 
ẫn
ch 
ưa
 
bị 
 
trừ 
 
điể
 
Mấy
ngày g
ần
 
đây,
có m
ột
 
số
thông tin trên các báo v
vi
c có
trừ
 
đ
i
m hay không
đối
 
với các
câu tr
 
lời
 sai, tuy nhiên, cho
đến
 
giờ
v
ẫn
 
chưa
m
ột
 
sự
thay
đổi
chính th
ức
nào
từ
 
phía Bộ
GD – 
Đ
T, thêmn
a,
với
m
t
bằng
trình
độ
 
học
sinh và áp
lực
t
phía xã h
ội
(có
điể
m âm???)
sẽ
làm cho quy
ết
 
đị
nhnày khó
đi
vào
thực
 
tế.
 
4.
Thứ 
ư,
 
chọn
 
ngẫu
nhiên không có ngh 
ĩ 
a xác 
suất 
 
đúng 
là 25% 
 
Nhiều ngườ
i cho r
ằng,
ch
ọn
ng
ẫu
nhiên ch
ẳng qua
là ch
n b
a và xác
suất
 
đúng
 
của
b
iệ
n pháp này
chỉ
 là 25%, tuy nhiên, th
c
tế
làm bài cho t
hấ
y,
hầu
 
như
không có h
ọc
sinh nào là hoàn toàn không cóchút
kiến
 
thức
nào
đối
v
ới
môn thi,
khối
thi mình
đã
 
chọ
n.
Mặc
k
iến thức
 
ấy
có t
hể
là ch
ưa đủ
 
để
 em gi
ải
 
quyết vấ
n
đề
nh
ư
ng
vẫn
có th
 
giới
 
hạn
 
được đáp
án
đúng của
 
vấn
 
đề, xác
 
suất
ch
ọn
ng
unhiên thông th
ường
 
đối
 
vớ
i các
đề
thi tr
ắc
nghi
m
của
 
Việt
 
Nam hiện
nay th
ường
 
lớn
h
ơ
n 30%.
II.
Chiến thuật chọn ngẫu nhiên
 
1,
Đề
ra chi 
ến
 
thuật 
phân 
bổ
ki 
ến
hức 
ngay t 
ừ 
giai 
đoạn
ôn thi 
 Ngay
từ
trong giai
đoạ
n ôn thi, m
i
học
sinh c
ần
ph
ải
xác
định
rõ ràng nh
ng
điể
m m
nh,
điể
m
yếu
c
amình
để
có k
ế
ho
ạch
ôn
tập,
 
bồi dưỡng
 
lại
ki
ến
 
thức.
 
Đôi
khi, v
ới
qu
t
hời
gian
eo hẹp,
vi
ệc
b
sung
đầy
 
đủ,
hoàn thi
ện
 
tất
c
các ki
ến
th
c cho c
3 môn thi là
điều
không
thể thực
 
hiện
 
được.
Khi
đ
ó, các em
cầ
n cân nh
ắc
l
ựa
 
chọn
cho mình nh
ng n
ội dung
 
kiến
 
thức
q
uan trọng
nh
ất,
 
dễ
 
tiếp
thu
nhất
và có
khả
 n
ă
ng
nắ
m
vững
 
được
 
nhất,
hay
rơi
vào
đề
thi
nhất
 
để
ôn
tập.
 
Những
n
ội
dung còn b
sót c
ũ
ng c
ần đượ
c
đọ
c
lướt qua
 
để
có m
ột chút ý
n
iệ
m trong nh
ận thức,
ph
c
vụ
 cho vi
ệc
 
chọn
ng
ẫu
nhiên sau này.
2, Đọc kỹ đề thi và gạch chân những chi tiết, những số liệu quan trọng 
 
Một
sai l
m ch
ết
ng
ười mà
thí sinh m
c p
hả
i trong quá trình làm bài thi là:
Nên 
bắt 
 
đầ
u làm bài 
từ 
câu 
số
 1,
lần
ượt 
ướt 
nhanh, quy 
ết 
 
định
làm 
những 
câu 
cảm
 
thấy 
và ch 
chắ
n,
đồng 
 
thời 
 
đ 
ánh 
dấu
trong 
đề
thi n 
hững 
câu 
chưa
làm 
được. Lần
ượ 
thực 
hi 
ện
 
đến
câu tr 
ắc nghiệm
cu 
i cùng trong 
đề.
Sau 
đ 
ó,quay 
trở 
 
lại 
 
"giải 
quy 
ết" 
nh 
ững 
câu 
đã
 
tạm
 
thời 
 
bỏ
 
qua. Lưu
ý, khi t 
hực 
 
hiện
vòng hai c 
ũn
cần
 
khẩn
 tr 
ương.
Nên làm nh 
ững 
câu t 
ương 
 
đối 
 
dễ
ơ 
n,
bỏ lại 
 
những 
câu quá khó 
để
 
giải 
quy 
ế
t trong l 
ượt 
 
thứ 
ba,
ếu
còn 
thời 
gian.
 
Đây
 
vốn
m
ột
 
lời
khuyên mà các th
ầy
cô giáo c
ũng
 
như
các
phươ
ng ti
ện
truy
n
thông vẫn
 
thường
dùng
để
rao
giảng cho
các em khi làm bài, nh
ưng nó
 
chỉ
phù
hợp
 
với
 
đề
thi
tự
lu
n, còn trong tr
ắc
 nghi
m, nó là m
ột
sai
lầ
m ch
ết
n
gười.
 
Nếu
 
bạn
đồng 
 
hồ
 
rồi 
 
thử 
 
đọc 
hật 
to và nhanh 
đề
bài và các 
đ 
áp án 
của
1 câu 
hỏi trắc 
nghi 
m,
bạn
 
sẽ
th 
y,
thời gian
 
để
ta 
kịp đọ
c xong 
đề
và ghi 
nhận được những 
thông tin 
cần thiết 
cho 1 câu h 
ỏi 
 trung bình là 15 - 20s/câu.
Điều
 
đ 
ó có 
nghĩa
là 
để
 
đọc 
 
trọn
 
vẹ
n 50 câu trong 
 
1
đề
thi tr 
c nghi 
m, s 
 
 phải 
 
mất 
 
chừng 
12 - 15 phút và ch 
ưa
 
cần
hải 
suy ngh 
ĩ 
hay làm gì,
chỉ 
 
6 – 8 
lần
 
đọ
đi 
 
đọc 
 
lại 
là 
hết 
 
giờ.
 Th
ực tế
là trong quá trình làm bài, s
 
tập
trung cao
độ
c
a thí sinh
sẽ
 
khiến
cho các em nhanh chóng
 
quên
đi
câu
hỏi
mà mình
đ
ã
đọc
 
trước
 
đó,
do
đó,
m
ỗi
 
lần
 
bỏ
qua là m
ột
 
lần
quên, m
ỗi
l
ần
 
đọ
c
lại
lại
 th
ấy
câu
hỏi
 
đ
ó m
ới
và vi
ệc
 
đọ
c
đi
 
đọ
c
lại
 
như
th
ế
 
sẽ
nhanh chóng
đốt
cháy
hết
 
thời
gian làm bài c
ủa
cácem.
Để
kh
ắc
ph
ục điều
 
đ
ó,
việc
các em
cần
 
thực
 
hiện
ngay là
phải
 
đọc
th
ật
 
kỹ
d
t khoát
đề
thi, nhanhchóng ghi nh
ận
g
ch chân l
ại
nh
ững thông
tin quan
trọ
ng
để
nh
ập
tâm và ghi
nhớ ngay
vào trong
đầu,
v
a tránh
đượ
c sai sót trong quá trình gi
ải
 
(bỏ
sót
dữ
 
kiệ
n), v
ừa
giúp các em nhanh chóng
nhớ
l
ibài toán khi
đọc
 
lại
 
lầ
n sau.
Đồng
th
ời,
ngay sau khi
đọc
 
đề,
các em c
ũ
ng nên ghi
lại
 
những phân
tích, nh
ận
 
định
c
a mình ngay bênc
ạnh
câu
hỏi,
 
để
 
tiện
xem l
ại
 
những lầ
n sau
(nếu
n
 
chưa
 
giải
 
được
ngay lú
c đó).
 
Tốt
nh
ất
giới
 
hạ
nngay các
đáp
án có k
hả
 
ng
đúng
 
nếu
có th
.
3, Phân tích 4 
đáp
án 
để
 
giới 
 
hạn
câu 
trả
 
lời 
 
đ 
úng 
 
Một
trong
những
 
nguyên tắc
khi ra
đề
thi tr
c nghi
m là
phải
được
các
đáp
án “g
ây nhiễu” nhưng đáp
 án
đư
a ra có “gây
nhiễ
u”
được
không và “gây nhi
ễu” đến
 
đâu,
“gây nhi
u”
như
 
thế
nào là câu h
ỏi
khôngd
tr
 
lời
cho ng
ười ra
 
đề
và h
iện
nay có không
nhiều
các
đề
thi
đáp
 
ng
được
yêu
cầu
 
đó.
 
các
nướ
c tiên
tiến,
 
việc
hội
hóa giáo
dục
 
m
c cao
đến
 
nỗi
các k
thi
chuẩn
qu
c gia và qu
ốc
 
tế
không ph
ải
do các c
ơ
quan giáo
dục
nhà n
ướ
c ra
đề, mà do các công
ty
hoạt
 
động giáo
d
c
tổ chức
kết quả
 
của
đượ
c c
hội
 
thừa
nh
ận
 
và sử dụ
ng
để
 
đ
ánh giá ch
ất
 
lượng học
sinh (SAT, TOEFL,….). Th
ực
 
tế
để
ra
đượ
c
một
 
đề
thi tr
ắc
nghi
m hay,
với
nh
iều phương án
gây
nhiễu
t
ốt,
thể
 
sử
 
dụng
 
để
 
đánh
giá chính xác trình
độ
 
của
 
học
sinh
đòi
 
hỏi
 
sự đầu
 
tìm hi
ểu
 
về
nhi
ều
m
ặt:
tâm sinhlý, quán tính
duy, thói quen suy
nghĩ,
nh
ững lỗi
sai
thường gặp
của
h
c sinh. Trong khi
đó,
 
 
Việt
 Nam,
phần
 
lớn
 
đề
thi
Đại
 
học
 
lại
do các nhà nghiên
cứu
học
hàm,
học
 
vị
cao ra
đề
 
chứ
không
phải
 
những
 
thầy
cô giáo tr
ực
 
tiếp
 
đứ
ng
lớp
– nh
ng
ngườ
i
thườ
ng xuyên
tiếp
xúc và hi
ểu
rõ thói quen suyngh
 ĩ 
 
của
h
c sinh.
Các đề
thi ki
m tra trên
lớp
c
a các
thầy
cô giáo thì nhi
u khi
lại
không
đả
m b
ảo
 
về
 m
ặt
k
iế
n
thức.
 
Thế
nên m
i có chu
yện
 
học
sinh l
p 10
học
V
ăn
 
vẫn
còn “
được”
 
hỏi
 
những
câu nh
ư
: Cô T
m
từ
qu
chui ra?A. Qu
na B. Qu
cam C.
Quả
 
thị
D. Qu
 
bưở
i
thể nói
đáp án
 
gây nhiễu
 
của
ta
hiện nay chưa
th
c s
 
tốt,
 
nhiều
tác
giả
ra
đề
thi còn khá tùy ti
ện
 trong vi
ệc
 
đưa
 
đáp
án
nhiễu, h
o
ặc
đáp
án
nhiễu
không l
ừa
 
nổi
h
c sinh,
không đánh
trúng vào
lỗi
sai
của
 
học
sinh, th
m chí m
ột
 
số
 
đề
thi còn th
 
hiện
 
sự th
i
ếu
trách nhi
m c
ủa người
ra
đề.
 
Một
 
học
sinh
kiến
th
c Hóa h
c không
thật
 
tốt
 
nhưng
t
ư
duy logic
tốt
 
vẫn
hoàn toàn
có thể
 
giới
h
n
đáp
án
để
nâng cao xác su
ất
ch
ọn
n
gẫu
nhiên
được
 
đáp
án
đúng.
 
Việc
phân tích
đ
áp án là c
c
kỳ
quan tr
ng, vì có m
ột
 
số
bài toán không
thể
 
giải
 
được
 
đế
n cùng mà ch
thể
 
chọn
 
được
 
đáp
án
đúng
 
nhấ
t,
hoặc
có nh
ững
bài toán mà h
c sinh
chỉ
nhìn
ra được
 
phương
phápgi
ải
sau khi
đọ
c
đáp
án.
4,
Lựa
 
chọn
ph 
ương 
pháp và gi 
ải 
 
quyết 
 
vấn
 
đề
 Sau khi
đã
 
đọc
 
kỹ
 
đề,
ghi
nhận
các thông tin quan
trọng và
 
giới
 
hạn
 
đáp
án thì
việc
 
tiếp theo là
 
giải
 
quyết
 bài toán.
Thực
t
ế
là m
ột bài
toán có th
ể có
 
nhiều
ph
ương
pháp gi
ải khác
 
nhau, việc
làm sao ch
ọn đượ
c

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->