Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BraçHidraulic_EspecificacionsProjecte

BraçHidraulic_EspecificacionsProjecte

Ratings: (0)|Views: 8,792 |Likes:
Projecte 4 ESO
Projecte 4 ESO

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Tecno-Lògics Bellvitge on Apr 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2012

pdf

text

original

 
Tecnologia4 ESO
Institut BellvitgeDepartamentde Tecnologia
BrHidràulicEspecificacions del projecte
Av.Am
è
rica, 99 -08907L'HospitaletdeLlobregattecbell@gmail.com-http://tecnobloc.wordpress.com
1. La base del braçhidràulic
es realitzaràamb tauler de fusta DM de tamany DIN A4,sobre aquest tauler es col·locaràla base giratòria del braçi les vàlvules de control.
2. Les barres que formen el braç
es realitzaran amb llistóde fusta, rigiditzant-les en casnecessari amb varetes de fusta.La longitud d’aquestes peces no superaràels 30 cm.
3.Coma cilindres i vàlvules
s’utilitzaran xeringues,connectadesentre si mitjançant tub de goma.Es podran col·locar com i on es consideri mésconvenient per tal d’aconseguir els correctesmovimentsdel braç.
4. La pinça
podràtenir qualsevol forma.S’exigeix que sigui capaçd’agafar algunObjectei deixar-lo anar en un altre lloc.
5. La base del braçhidràulic
ha de ser giratòria
Cal decidir quinlíquids’utilitza
: la força necessària per desplaçarun líquid ésproporcional a la seva densitat. Per diferenciar els diferents circuits es pot afegir colorantsal líquid.
54321
 
Fusta
taulerde DM de tamany DIN A4 pera la base del muntatgevaretesde fusta de
3 mm(palsde pinxito) perrigiditzar en cas necessarillistonsde faig de 35x2 mm per les barres del braç
Xeringues
de 5 ml coma actuadorsfixats a les barres del bri coma vàlvulesdecontrol fixadesa la base. Aquestesvàlvulesseranmanipuladesdirectamentperl’usuaripertal de desplaçarel fluid capa l’actuadorcorresponenti produirel movimentdessitjat.
Tub de goma flexible
de
int
4 mm per connectar cada actuador amb la vàlvula decontrolcorresponent.
Cargols, femelles i arandelesM3
coma elementsde fixaci/o articulació.
Tub de plàstic
(palletes de refresc) com a coixinets per reduir la friccióen lesarticulacions.
Elementsde fixac
de les xeringues com escaires metàl·lics o brides de plàstic
Barres de silicona termofusibleCartró
per protegirla taula de treball,
Paper de vidre
per polir les peces de fustaI TOT ALLÓQUE US SEMBLI NECESSARI
Materials necessarisEines necessàries
ReglePistolatermoencoladoraBarrina,Trepant elèctricTornavísClau fixaSerra (demarqueteriao d’arc)CuteritisoresLadistribucióde leseines als alumnes correspondràa una única persona en cadasessiódetreball.Aquesta seràresponsable de prestar-les alscompanys i derecollir-les, tornar-les alseu llocicomprovarelseu bon estatal final de cada sessió.
 
Els vostres blocshan dereflectircadadialamarxa d’aquest projecte. Amés, alfinalhaureuderealitzari presentar lamemòriadelprojecte, fetaamb ordinador:1) PORTADA
: Foto delbracabat, elnomdelprojecte,cursinoms dels alumnes.
2) ÍNDEX
:índexde lameria.
3) DESCRIPCIÓDEL PROJECTE
: Descripciógeneral delquès’hafet, del que esdemanava i de coms’haresoltel problema.
4) JUSTIFICACIÓDE LA SOLUCIÓADOPTADA
: basada encriteris estètics,funcionalsi enels principis científics relacionats.
5) RECERCA D’INFORMACIÓ
:fontsde lesquals heu tretidees iconceptes
6) PLÀNOLS
:Heuderealitzar els següents plànols:-Croquis:dibuixaalçada.-Vistes: planta,alçati perfil delbr,realitzat amb instrumentsdedibuixoamb.......ordinador.-Especejament:planolsde totes les peces delprojecte.
7) LLISTA DE MATERIALS UTILITZATS
:materialsi lesseves dimensions nominals.
8) LLISTA D’EINES UTILITZADES PER A LA CONSTRUCCIÓ
.
9) PROCES DE TREBALL
: indicar como s’haanat fentelbr,diaridetreball(reflectitprèviamentalvostrebloc),organitzaciódel’equip,repartimentde tasques, ...
10) PRESUPOST
: taulaambelpreu unitarii total de cada material icosttotal delprojecte(si nosabeu algun preu, elbusqueua Internet)
11) NORMES DE SEGURETAT
: Indicar les normes deseguretatque s’hanaplicatal’hora de construir elbraç.
12) AJUSTOS
: indicar si s’hanrealitzat ajustosen el projecte, el motiud’aquestsajustosi les milloresaconseguides.
13) ESTUDI MEDIAMBIENTAL
: indicar si s’hanutilitzat materialsreciclables i/oreciclats, si elprojecte contribueixa laconservaciódelmedi ambient, siés reutilitzablei/o lessevespecesho ni explicar elper q.
14) OPINPERSONAL DEL PROJECTE
.
Memòria del projecte

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->