Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1991_04_drama Mein Kampf by Tábori

1991_04_drama Mein Kampf by Tábori

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by sarkad

More info:

Published by: sarkad on Apr 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/27/2014

pdf

text

original

 
GEORGETABORI
MEINKAMPF
Személyek
HERZL
LOBKOWITZ
HITLER
GRETCHEN
HALÁLASSZONY
HIMMLISCHST
ÁGYRAJÁRÓK / TIROLITAHÓK
LEOPOLD, SZOLGA
CSEND
Ő
RÖK
MICI,TYÚK
Bécs, 19.. tele - Éjjeli menedékhely a Blutgassén 
Mindig játszotok és tréfálkoztok? muszáj így tennetek! ó, barátaim! lel-kembemarkolez,mertcsakkétségbeesettekcselekszenekígyHölderlinELS
Ő
FELVONÁSHajnali derengés.
Csütörtök. Havazik. Lobkowitz imádkozik. Egy 
kakas
kukorékol. Az ágyrajárók felébrednek, kikászálódnak az ágyból, hogy a 
városba
rohanjanak. Jön Herzl, egy rakás eladatlan könyvet egyensú- lyoztermészetellenesen er 
ő 
jobb
karján 
LOBKOWITZ Szóval itt vagy.HERZL Itt volnék?LOBKOWITZ Csak nem akartál elosonni mellettem?HERZL Dehogyis , uram.LOBKOWITZ Kiáltottam a sötétben az ég
ő
csipkebokor mögött, holvagy, Schlomo Herzl, ezt kiáltottam: hol vagy, hol, de nem volt ottmás, csak a hó csöndje. Épp most találtam ki egypár új parancsolatot.El
ő
ször is: Istenb
ő
l elég egy, az pedig én vagyok. Másodszor: ha márnem tudod tisztelni szüleidet, legalább hetente egyszer hívd fel
ő
ket.Harmadszor: miel
ő
tt megkívánnád felebarátod feleségét, gy
ő
z
ő
djmeg róla, nem sz
ő
rös-e a lába. Hogy megy az üzlet?HERZL Siralmasan.LOBKOWITZ Saját kárán tanul az ember.HERZL Akkor hogy lehet, hogy én még ostoba maradtam?LOBKOWITZAzért maradtál ostoba, mert túl sokat problémázol. Aki so-kat problémázik, az kicsinyhit
ű
, gondolj inkább arra, mi van felettedaz égben.HERZL A hitet nem lehet kikényszeríteni, uram.LOBKOWITZ
(megüti)
Ne csökönyösködj, féreg!
HERZLÁ, honnan
is venném hozzá a bátorságot!LOBKOWITZ A tanult bolond a legrosszabb bolond.HERZL Egy vitából mindig a vesztes kerül ki gy
ő
ztesen.LOBKOWITZ Ezt meg ki mondta?HERZL Te magad.LOBKOWITZ Nem emlékszem.HERZL A Vörös-tengernél, amikor kettévált.LOBKOWITZ Vagy úgy, nem rossz trükk, mi? Harmincezer egyiptomifulladt bele!HERZL Húszezer.LOBKOWITZ Huszonöt?HERZL Húsz.LOBKOWITZ Elég. Kétségbe vonod a mindentudásomat. Pofátlandisznó.
(Megüti)
HERZL Ha nem kételkedem, mi vagyok?LOBKOWITZ Mi vagy akkor, ha csak kételkedel?HERZL Hát teológus, az nem.LOBKOWITZ Én sem vagyok az.HERZL Akárhogy is, uram, ilyen megtört szívet, mint az enyém, nemvethetsz meg.LOBKOWITZ Mondtam én, hogy megvetlek?HERZL Féregnek neveztél.LOBKOWITZ Mi bajod a férgekkel?HERZL Ki van velem, ha te ellenem vagy? Ellenségeim szorongatnak.Épp tegnap éjjel közölte egy pincér a Central kávéházban, hogy ku-tyáknak és zsidóknak tilos a bemenetLOBKOWITZ Kutyáknak is? Hallatlan! -- Tanulj meg félni engem, éssenkit
ő
l nem kell félned a kávéházakban.
Odakint felt 
ű 
nik Hitler, egy házszámot keres, elt 
ű 
nik 
Láttam egyszer, hogy egy koponya szökdécselt Bécs vizein, és aztmondtam neki: vízbe fojtottál valakit, hát vízbe fojtottak téged is, demivel igazságos vagyok, ugyanúgy vízbe fojtják majd azokat is, akiktéged vízbe fojtottak. Egyébként hány Bibliát adtál el az éjjel?HERZL Ötöt.LOBKOWITZ Hazudsz,
(Megüti)
HERZL Hármat.LOBKOWITZ Melyik változatot?HERZL A Luther-félét.LOBKOWITZ Azt nevezed te Bibliának?HERZL Nem én, uram,
ő
.LOBKOWITZ Kibaszott renegát, nem elfelejtetted a legszebb paran-csolatomat, hogy tudniillik nem azért esett rád a választásom, minthavalami különös személyiség volnál, a legkevésbé sem, csakis azértválasztottalak téged, te féreg, hogy segíts felépíteni a királyságomatebben a hóban, ezen a napkelte el
ő
tti iszonyú órán, amelyen eld
ő
lhet,üdvözülsz-e, vezekelj tehát, amíg nem kés
ő
. De azt ajánlom, térj megmég ma, vissza a kebelemre, magunk között szólva. Schlomo, mirevársz? (Megüt)HERZL Lobkowitz, én könyvet írok.
Csend 
LOBKOWITZ
(gyerekesen)
Lobkowitz? Lobkowitzot mondtál uram he-lyett?HERZL Igen, Lobkowitz, uram helyett Lobkowitzot mondtam.
Lobkowitzösszeomlik 
(A közönséghez) Nemis tudom, honnan szorult belém ekkora hücpe,hogy uram helyett Lobkowitznak szólítsam, de fáj a keresztcsontom,és torkig vagyok ezzel a játékkal. Három éve vagy mennyi, hogy min-dig ugyanazt játsszuk.LOBKOWITZ Négy éve!HERZL Egyáltalán, miért vállaltam az egészet? Talán sajnálom ezt azIstent, aki mindenütt jelenvalóként óhatatlanul jelen van Bécsben is,mert annyira szereti az
ő
zsidóit, hogy soha nem akarja szem el
ő
l té-veszteni
ő
ket. De ma reggel, ebben a hóban elegem lett bel
ő
le, Isten ellett bocsátva hivatalából, és kiderült, hogy csak egy szakács. Perszeez az Isten nem az az Isten, tudják, ugye, hogy kir
ő
l beszélek, mertvégs
ő
soron nincs más, csak az Egyedülvaló, áldott legyen az
ő
neve,ez csak Lobkowitz, egy lecsúszott kóserszakács, akit Moskowitz, af
ő
nökekirúgott, mert összekutyulta azömlesztett sajtot amarhafart
ő
vel.LOBKOWITZ Libazsír volt!HERZL Elég az hozzá, hogy megszegte Mózes törvényeit. És hogy mi-ért, megmondom én neked, hogy miért, mondta Lobkowitz Mosko-
 
witznak, azért, mert ki vagyok akadva Mózesre, amiért a pusztaság-ban bolyongott negyven esztendeig -LOBKOWITZ Harminckilenc!HERZL - ahelyett, hogy letelepedett volna Bécsben. Tök mindegy,felelte Moskowitz, el vagy bocsátva. Hulljon ki az összes fogad, egyetkivéve, az viszont kínozzon fájdalommal napjaid végezetéig, szóltLobkowitz, azzal letépte magáról a kötényt és belevágta a borscsba.LOBKOWITZ A pejslibe!HERZL A pejslibe! Aztán kómába esett, amelyb
ő
l tíz nap múlva tértmagához, az identitásvesztés klasszikus esete, amelyet akövetkez
ő
képpen vázolt dr. S. Freudnak: „Én azt hiszem, én vagyokIsten. Ön azt hiszi, ön S. Freud. Lehetséges, hogy mindkett
ő
nknekigazunk van." Nagyon sajnálom, Lobkowitz, hogy Lobkowitznakszólítottalak, nem pedig az
ő
szent nevén, legyen áldott, de könyvetírok.LOBKOWITZ Nekem?HERZL Nem.LOBKOWITZ Akkor rólam.HERZL Nem. Lobkowitz, ne vágj már olyan savanyú képet, most biztostudni akarod, mir
ő
l szól a könyvem!LOBKOWITZ Eszemben sincs.HERZL Egyel
ő
re magam sem tudom, még nem írtam meg, talán épp ar-ról szól, hogy nincs megírva, de ebben az elmúlt három évben meg-próbáltam túljutni az elején, akarod hallani az elejét, amin sehogy setudok túljutni?LOBKOWITZ Semmi esetre sem.HERZL Egy skorpió marja a májam, hogy minden nap el
ő
lr
ő
l kezdjem,minden reggel reszketek a vágytól, hogy ez a könyv mindennapiimádság legyen, de mialatt lefirkálom az
Ő
nevét, valami visszatart,valami pogány vihogás. Ez a név Bécsben úgyszólván kimondhatat-lan, káromlássá alacsonyodott, ha egyáltalán a szájára veszi valaki,csak mint sóhajt vagy káromkodást, az uristenit! vagy
jaj, istenkém,
vagy..HITLER
(épp ebben a pillanatban belép)
Adjon isten!HERZL Ha van mit.LOBKOWITZ Na, látod.HERZL Ez még semmit sem bizonyít.Se
Herzl,
se
Lobkowitz nem 
vesz
tudomást Hitlerr 
ő 
l, aki kissé türelmet-lenül várakozik a küszöbön 
Különben is, minek még egy könyvet írni. Úgyis csak egy könyv van,az pedigmármeg van írva, és azazegy könyv, amelymármeg van ír-va, mindenr
ő
l mindent elmond, a te könnyeidr
ő
l is. De nekem mégismeg kell írnom a saját könyvemet, hogy ki
ű
zzem szívemb
ő
l a Go-noszt, ezt a küszöbömre vet
ő
d
ő
árnyat. Mint Lobkowitzot kérdezlektehát, Lobkowitz, mitév
ő
legyek?LOBKOWITZ
(boldogan)
Kérdezel? Engem? Mint Lobkowitzot? Énmint Lobkowitz mondjam meg neked, hogy mitév
ő
légy? Halleluja!Hát megmondom én neked, úgyis mint Lobkowitz. Ha nem jutsz túl azelején, kezdd az eleje el
ő
tt. Egyáltalán mi a címe a könyvednek?HERZL A címe az lesz, hogy „Életem".LOBKOWITZ
(a fejét csóválja)
„Életem"? Ilyen címe legyen egy poten-ciális bestsellernek? Egy jelentékeny kommentárnak? Csalódott va-gyok, Schlomo. Találj ki valami mást.HERZL Mit szólnál ahhoz, hogy „Emlékirataim"?LOBKOWITZ
(akárcsak Hitler, a fejét csóválja)
Borzalmas! „Emlékira-taim"! Gondolj csak bele, Schlomo, vajon megvenne anyád egykönyvet, aminek Emlékirataim a címe?HERZL Nem!LOBKOWITZ Találj ki valami mást!HERZL Hát ahhoz mit szólnál, hogy „Schlomo és a detektívek"? Avagy:„A tulajdonságok nélküli Schlomo". „Schlomo és Júlia". „Schlomo ésIzolda". „Schlomóra várva". „Schlomo az elt
ű
nt Schlomók nyomá-ban". „Schlomo és béke". „A Schlomók végnapjai". „Ecce Schlomo".És mit szólnál ahhoz, hogy „Mein Kampf"?LOBKOWITZ Ez az!HITLER Most aztán rátapintott!HERZL Magát meg ki kérdezte?
Végre tudomást vesznek Hitlerr 
ő 
l. A csend lassanként elviselhetetlen lesz 
LOBKOWITZ Nü?HITLER Ez itta Merschmeyer asszony mészárszéke alatti férfiszállás?LOBKOWITZ Igen.HERZL Az édesanyja nem tanította jómodorra?HITLER De igen. Egy megpróbáltatásokban b
ő
velked
ő
élet után csaknemrégiben elhalálozván, nyugodjék békében, szegény, ámde be-csületes házunk jó szelleme, az áldott háziasszony, soha nem sz
ű
ntmeg arra inteni, hogy evés közben ne könyököljek az asztalra, hogy avillamoson adjam át helyemet az id
ő
seknek és elesetteknek, hogyvizelés el
ő
tt és után mossak kezet. Inseit a leghívebbenkövettem, noha mélyen gyökerez
ő
ellenszenv lakozik bennemmindenle tekintéllyel szemben, ami végül is abban amegingathatatlan elhatározásban kristályosodott ki, hogy nem fogokmegboldogult atyám nyomdokain a hivatalnoki lyára pni,egyébiránt
ő
t is id
ő
el
ő
tt sírba taszította a Nagy Kaszás, hanemm
ű
sznt próbálok szerencsét a valcer városában, amelyelhivatottságot eleve megalapozta meglehet
ő
s rajzoláslitehetségem.
Mindannyian mély lélegzetet vesznek 
Ámde mindenekel
ő
tt mégis legmélyebb csodálkozásomnak, nem,nem, nem, megütközésemnek kell hangot adnom, amiért ön megbol-dogult anyám emlékét belekeverte egy ilyen jellegtelen társalgásba,melynek háttere,
ő
szintén szólva, mind ez idáig rejtve maradt el
ő
t-tem, ahelyett, hogy szívélyes köszöntéssel fogadta volna a szegényvidéki fiatalembert, aki egy éjszakai utazás minden lehet
ő
fáradalmátelszenvedte Braunau-am-Innt
ő
l Bécsig egy túlzsúfolt, harmadosztályúkupéban, majd kénytelen volta hajnali órákban a behavazott bul-várokon kóborolni Merschmeyer asszony hontalanoknak szállástadó tanyája után kutatva, és aki, bármin
ő
csodálattal töltötték is el acsászári épít
ő
m
ű
vészet remekei, csontja velejéig átfagyott, és egymeleg ágy jól megérdemelt menedékére vágyik ebben az ocsmánylyukban, mert nincstelen állapotában nem futja többre, mígnem a b
ő
-ségszarut tartó hölgy dicsfénnyel és hírnévvel nem övezi ez idáig felnem ismert géniuszát.HERZL Egyszer
ű
kérdést tettem fel önnek, egyszer
ű
választ várok rá,nem a Nibelung-éneket.HITLER Ha nem tudja értékelni kimerít
ő
beszédmódomat, amelybenszeretett történelemtanárom, a Linzben honos dr. Leopold Pörtsch -LOBKOWITZ Pötsch!HITLER - felismerte a természetadta szónoki tehetség megnyilvánulá-sát - hogyhogy Pötsch?LOBKOWITZ Jobban hangzik!HITLER Mi köze hozzá? Módfelett ellenszenvesnek, nem, nem, nem,undorítónak találom viszont, ha egy idegen megkísérli, hogy nyelviképességeimet inkvizítor módján holmi nevetséges igen-nem játékraredukálja.HERZL Idegen? Jól hallottam? Itt maga az idegen, fiacskám. Egyéb-iránt, ha történetesen az egymilliárd kínai egyike lenne is, gondoljacsak meg, hogy az emberiség többsége, beleértve a kínaiakat is,minden elképzelhet
ő
néz
ő
pontból tekintve idegennek számít. Szóvalkezdjük elölr
ő
l, az édesanyja nem tanította jómodorra?HITLER Szívesen elfogadnám a kihívást egy faji kérdésekr
ő
l folytatan-dó vitára, de inkább egy kés
ő
bbi id
ő
pontban, ha sz
ű
nik majd a szoru-lásom, e sajnálatos családi hajlam, mely az éjszakai utazás követ-keztében fájdalmasan elfajult. Addig is engedje meg, hogy magamítéljek afel
ő
l, mit tartok idegennek, a maga orrát példának okáért, nemis beszélve kiforgatott beszédmódjáról, amely kérdés mezébe bújtat- ja azt, amit pedig nyilvánvalóan megjegyzésnek szánt; feltételezemugyanis, hogy igazából nem megtudakolni akarta, vajon édesanyámkioktatott-e a jómodorra, hanem inkább azt szándékozott mondani,hogy az ön véleménye szerint ezt elmulasztotta, amin annyival is in-kább csodálkozom, mert nincs tudomásom róla, hogy a civilizáltérintkezés bármely szabálya ellen vétettem volna.HERZL Becsörtet ide, mint elefánt a porcelánboltba. Ez nem a maga la-kása. Maga itt idegen, legjobb esetben is vendég. Alhattam volna. Le-hettek volna vendégeim. Történetesen épp egy könyvön dolgoztam,amíg Isten félbe nem szakított.HITLER Kicsoda?HERZL Isten.HITLER Halott.LOBKOWITZ Hiszed te.HITLER Fogadjunk?HERZL Már el is veszítette. Becsörtet ide, mint egy sületlen paraszt, ésmegzavarja az intimszférámat. Ez itt nem holmi Braunau-am-lnn, ezitt Schiele, Schnitzler, Schubert városa -LOBKOWITZ
(dúdol)
„A csermely halkan zúgott..."HERZL Elég! - és Schlomo Herzlé. Más szóval az édesanyja elfelejtet-te megtanítani arra, hogy belépés el
ő
tt az ember kopogni szokott.
 
HITLER Ravasz, nagyon ravasz! Miszlikre szabdalhatnám német em-bert
ő
l idegen érvelt, de nem süllyedek odáig, és hogy tanújelét adjamtermészetes nagylelk
ű
ségemnek, engedek.
(Fogja a 
cókmókját,
ki- megy, becsukja maga mögött az ajtót, kopog, kinyitja 
az ajtót és be-
lép)
Most elégedett?HERZL Nem. Kopogtatott és rögtön belépett. Helytelen. Mindig is úgyvolt, hogy az ember kopog, megvárja, amíg odabent azt mondják,hogy „szabad", és csak azután lép be. Világos? Próbáljuk meg mégegyszer.
Hitler almaorcái szégyenpírban égnek; újra megfogja a holmiját, ki- megy, becsukja maga mögött 
az ajtót,
kopog, Lobkowitz 
azt
mondja,„entrez ", Hitler bejön, becsukja 
azajtót,
lerakja a holmiját 
HERZL Kér kávét?HITLER Nem.HERZLTejjel és cukorral'?HITLER Mindkett
ő
vel.HERZL Itt az egyetlen szabad ágy. De kösse be a fejét, különben el-pusztul a huzattól. A holmiját nyugodtan otthagyhatja az ágy alatt. Ittsenki nem lop, legalábbis nem egymástól. A WC odaát van, de papírtmagának kell szereznie, legjobb a „Fáklya", ha kímélni akarja a seg-gét. A szobatársai Bécs naplopói: tolvajok, koldusok, egyetemisták,forradalmárok, ezenkívül egy samesz meg az a buzi, aki az Operael
ő
tt a babérkoszorúkat szedi össze. A lábaik nem éppen Sáron ró-zsái,úgyhogytanuljonmegszájonátlélegezni.Énnappalalszom,éj-jeldolgozom. Könyveket árusítok. Adhatok esetleg magának némiárengedményt a Bibliára meg a Kámaszutrára, nem feltétlenül ebben asorrendben. Apropos Kámaszutra, csak egy köpésnyire vagyunk attóla szerény laktól, ahol W. A. Mozart zeneszerz
ő
minden id
ő
k né-hánylegdisznóbb levelét szerezte. Az unokahúgának például azt ajánlotta,hogyfújjon a hátsójába.HITLER Nem igaz.HERZL Dehogynem.HITLER Min
ő
szokatlan felszólítás.HERZL Próbálja csakki.HITLER Nincs unokahúgom.HERZL Bécsben se politikai, se szexuális szempontból nem vagyunkháklisak, mindazonáltal hetente egyszer látogatót fogadok, és nagy-raértékelném,ha ilyenkor egy-egy kiadós sétát tenne.HITLER Valami unokahúg?HERZL Attól tartok, félreértett. Gretchen Maria Carolina Globuschek-Bornemissza-Eszterfalvy kisasszony nemcsak az egyetlen tizen-négyév fölötti sz
ű
z egész Bécsben, hanem úgyszólván köztes lény, akimeghazudtoljaabékaésahomosapiensközöttievociósszakadékot.Nem szakadt ki még a természetb
ő
l; ha hápog, felelnek neki akacsák, az elefántok trombitálva köszöntik, és állítólag el
ő
fordult,hogy vándormadarak követték a Bécsi-erd
ő
be, ahelyett, hogy a ter-vek szerint Afrikába költöztek volna.Nincs kabátja?HITLER Nincs.HERZL Elég hideg van.HITLER Igen.HERZL
(felajánlja a kabátját, amely úgy himbálózik ujjai között, mint egy akasztott ember)
Használhatja, amíg alszom. A bal zsebe lyukas,ne tegyen bele pénzt, mert leesik a szegélyvarrásig, és kotorászhatutána, míg bele nem kékül. Valahogy ismer 
ő
snek t
ű
nik nekem.HITLERValósszemélyekkel,akárholtakkal,akárél
ő
kkelvalóbárminem
ű
hasonlatosság csupán avéletlen m
ű
ve.HERZL Hogy is hívják?HITLER Hitler.HERZLFurcsa, nem is néztem volna zsidónak.HITLER Énsemagát kínainak.HERZL Ravasz, nagyon ravasz. Paraszti ravaszkodás, de ezt a szíves-séget nem teszem meg magának. Szeretné, hogy azt mondjam:„Nem is vagyok kínai", mire visszavághatna azzal, hogy: „Én megnem vagyok zsidó". Tudom, amit tudok:biztos Lembergb
ő
l való.LOBKOWITZ Vagy Odesszából?HERZLLöw-Pinsker anyai ágon - mért éppen Odesszából?LOBKOWITZ Jobban hangzik!HERZL Ez esetben távoli unokatestvérem, min
ő
szerencsés véletlen,Isten hozta Bécsben!HITLER
(bogárszemei kidüllednek, bajsza reszketés lekonyul, ökölbe 
szorított
kezével lódenbe bújtatott mellkasán dobol, szája sarkában habzik a nyál)
Lemberg?LOBKOWITZ Odessza!HITLER Odessza?Löw? Pinsker? Véletlen? Unokatestvér? Magameg
ő
rült! A vérem tiszta, mint a frissen hullott hó, a faj, amelyb
ő
lszármazom, szívós, akár a b
ő
r, fényes, mint a Krupp-acél, kemény,mint az agár. A sors kegye Braunau-am-Innt jelölte ki szül
ő
helyemül,ezt az idilli városkát, amelyet bearanyoz a német mártírium tündöklése,t germán állam határán, melyeknek újraegyesítését mindenrendelkezésre álló eszközzel el
ő
mozdítani az igaz hazafi legsürget
ő
bbkötelessége.
(Habzik 
a szája) Kardot az ekevasl! A háborúkönnycsatornáibólsarjad az utókor m
i
ndennapi kenyere!HERZL Mindenesetre csillapodjék, és ne keverje a metaforákat. Igyameg a kávéját, miel
ő
tt kih
ű
l. Hogy mi rejlik egy névben, fiacskám? El-mondom én magának, mi mindenr 
ő
l árulkodhat egy név. A Schlomo ahomóra rímel, a Herzli a serclire. Mindenki megérdemli a nevet, ame-lyet visel. Ha azt képzeli, maga az egyetlen Hitler ebben a sira-lomvölgyben, ki kell, hogy ábrándítsam. A bécsi telefonkönyvbenbecslésem szerint huszomhárom Hitler van, ha jól sejtem, egyt
ő
legyig két ikertörzs leszármazottai, az egyik Odesszából, a másik aKárpátok lábaihoz simuló Munkácsról indult ki. Az odesszai ágat mint-egy kétszáz esztendeje
ű
zték el a városból, minekutána Alsó-Bajor-országban telepedett le. Zwi ben Avraham Löw, az
ő
satyánk, úgyne-vezett kisbíró volt Holzhausenben; mint valami él
ő
újság hetente egy-szer összedobolta a falu lakóit, és közölte velük a legfrissebb,többnyire kedvez
ő
tlen híreket. Legkisebb fia, Benjamin, a felejthetet-len törpe a szemét és sitt eltakarításáról gondoskodott Starnbergkörnyékén, és Sittes Béninek emlegettek, sch-val, ahogy illik; aztánhivatalnoki figyelmetlenség következtében, a szóvégi „s" „r"-re válto-zott; kés
ő
bb, a hétéves háború idején tévedésb
ő
l az egyik „t"-t „I"-nekírták, az seb-bál a. „c"-nek nyoma veszett egy pogrom utószelében,amin, különben kevéssé meglep
ő
módon, angol anyanyelv
ű
hit-vese,Rebecca módfelett metközött.* Amikor aztán a Shitlerekvisszahúzódtak ambachi haszonbérletükbe, hogy hobbijuknak, apisztrángfüstölésnek hódoljanak, elhatolt hozzájuk az emancipációörvendetes híre, mire az asszony elküldte Benjamint a TulajdonnévGermanizálási Hivatalba, hogy szerezzen be valami megfelel
ő
en kel-lemes hangzású nevet. A Hohenzollern vagy a Beethoven ínyére lettvolna, csakhogy azok ki voltak zárva a közhasználatból; a Rosenduftvagy Rosenkranz viszont túl sokba került. „Mennyi pénze van?" -kérdezte a hivatalnok. „Két fillér" - felelte
ő
. „Két fillérért - mondta ahivatalnok, egy vérbeli antiszemita-csak egyvalamit tehetek magáért,Shitler úr, hogy kihúzom az s-t". Soha nem hallottál még ami drágaBéni bácsikánkról'?HITLER Melyik Benjámin bácsira gondolsz'
?
HERZL Hát Theresenéniférjére!HITLER Aki kifele bandzsít?HERZL Akinek golyvája van.HITLER Soha az életben nem hallottam róla!HERZL Kár.HITLER Szóval ez Bécs.HERZL Nem,eza Talmud.HITLER Még egyunokatestvér?LOBKOWITZ Nem. Egykönyv.HITLER Németül van?LOBKOWITZ Németül is megvan.HITLER Szeretik Karl Mayt?HERZLés LOBKOWITZ Kis adagokban.HITLER Amikor Winnetoumeghalt, sírnom kellett, kisadagokban.HERZL Nekem is. Na, látod, mégiscsak van bennünk valami közös.HITLER Kétlem Ha azorrára nézek... Hogy lett ilyen?HERZL Elgörbült a köszvényt
ő
l. A „közönséges" szó, éppúgy, mint azIsten, ellentétes jelentéssel fordul el
ő
a Talmudban. Jelentheti azt,hogy hitvány, de jelentheti azt is, hogy megszokott. Az els
ő
esetbenelválaszt, a másodikban egyesít.Mondok egy példát.HITLER Ett
ő
ltartottam.HERZL Kétikertestvér átesikegy kéményen, az egyiktiszta marad,amásik piszkos lesz. Melyik fogmegmosakodni?HITLER Amelyik piszkos lett.HERZL Tévedés.
Ő
ugyanis látja a másikat, aki tiszta maradt, és ezértsaját magát is tisztának hiszi. Próbáljuk meg még egyszer? Két iker-testvér átesik egy kéményen, az egyik tiszta marad, a másik piszkoslesz. Melyik fogmegmosakodni?HITLER Amelyik tisztamaradt, mertlátja, hogy amásik piszkos, ezértmagátis piszkosnakhiszi, és megmosakszik.HERZLIsméttéved.Merthakétikertestvérátesikegykéményen,hogylehet, hogy az egyik piszkos lesz, a másik megtisztamarad? HITLERMaga kétágú nyelvvelbeszél, ahogy Winnetou mondaná. Ki-
Azért, mert shit angolul szart jelent

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->