Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
Actividad 6 Actividad Conocimientos Previos Aplicaciones Web

Actividad 6 Actividad Conocimientos Previos Aplicaciones Web

Ratings: (0)|Views: 1,098|Likes:
Published by yilman22

More info:

Published by: yilman22 on Apr 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2014

pdf

text

original

 
N@]HUHMNM 5N@]HUHMNM @JIJ@HGHCI]JP TRCUHJP NTOH@N@HJICP [CB XNMENRX GJI]JXN XHOGNI EOJRCV JR]HVNMGHIHP]RN@HÐI MC RCMCP @JGTS]NMJRCP
NIMRÈP GNSRH@HJ JR]HV GJRNOCP
EH@LN 204=84PCIN@CI]RJ MC PCRUH@HJP X KCP]HÐI CGTRCPNRHNOGCMCOOÇI24>2
 
>)
Mcehin `onrngci}c ~sè cp RNHM )
R*
Ci tj`np tnonbrnp RNHM cp si php}cgn ~sc tcrgh}c ~sc 2 j gîp mhp`jp msrjpeçph`jp jercv`ni si pcruh`hj mc nogn`cinghci}j nunivnmj)
2)
ºTjr ~sè cp ö}ho RNHM ci pcruhmjrcp:
R*
Tnrn }cicr si rcptnomj ,bn`ast( mc ojp mn}jp mc ojp spsnrhjp j `ohci}cp ,gnxjr pcksrhmnm(/ nsgci}n on ucoj`hmnm mc oc`}srn mc ojp mn}jp/ xn ~sc pc tscmc occr göo}htocp pc`}jrcp mc mn}jp ci ojp mhp`jp npj`hnmjp no RNHM no ghpgj }hcgtjs}hohvnimj `ninocp mc mn}jp mhp}hi}jp)
0)
º@sîo cp on mhecrci`hn mc hgtocgci}nr RNHM tjr lnrm{nrc j tjr pje}{nrc:R* Tnrn hgtocgci}nr RNHM tjr lnrm{nrc pc mcbc `jgtrnr sin }nrfc}n mc RNHM mcn`scrmj no }htj mc RNHM ~sc pc trc}cimc hgtocgci}nr ,]ngbhèi uhcici hi}ckrnmnpci noksinp ton`np gnmrc( nsi~sc cp nokj `jp}jpj/ co rcimhghci}j mco pcruhmjr pcrngsx no}j/ xn ~sc }jmjp ojp trj`cpjp rcon`hjinmjp `ji RNHM pcrîi rcnohvnmjp tjr sitrj`cpnmjr mhecrci}c1 co P)J pjoj mc}c`}nrn sin sihmnm mc nogn`cinghci}j oj ~scci rcnohmnm cp on `ji}rjonmjrn mco RNHM) No hgtocgci}nr RNHM tjr pje}{nrc pc ln`c no trj`cpnmjr rcptjipnboc mc }jmjp ojp`îo`sojp ic`cpnrhjp ci ojp mhp`jp msrjp uhi`sonmjp no RNHM1 pc nljrrn mhicrj tcrjpc mhpghisxc co rcimhghci}j mco pcruhmjr)
=)
º@sîo cp on esi`hði mc sin `ji}rjonmjrn RNHM:
R*
Ci onp hgtocgci}n`hjicp mc RNHM tjr lnrm{nrc/ cp co mrhucr ci`nrknmj mc ojptrj`cpjp ic`cpnrhjp tnrn co `jrrc`}j esi`hjinghci}j mco RNHM)
3)
C|toh~sc ojp trhi`htnocp ihucocp mc RNHM) S}hoh`c hgîkcicp)
R*
 
RNHM 4 ð Ujosgci Mhuhmhmj6
Ln`c sin mhp}rhbs`hði mc ojp mn}jp ci ojp mhp`jpnpj`hnmjp no pcruh`hj cp}j tcrgh}c sin gnxjr ucoj`hmnm }ni}j mc oc`}srn `jgj mccp`rh}srn/ xn ~sc tscmc rcnohvnr tc}h`hjicp n ojp mhp`jp phgso}îicngci}c tjr mhecrci}cp `ninocp mc mn}jp/ On gnxjr mcpuci}nfn mc cp}c ihuco cp ~sc ij rcnohvn`jthnp mc pcksrhmnm ,Bn`ast( mc ojp mn}jp/ oj `sno ij cp rc`jgcimnboc ci `npj mcenoojp x*j tcrmhmn mc hiejrgn`hði)
 
RNHM >6
@rcn sin `jthn mc ojp nr`lhujp ci ojp mhp`jp npj`hnmjp/ ps }ngnþj pcuc ohgh}nmj n on `ntn`hmnm mco mhp`j gîp ‟tc~scþj,ci `sni}j nnogn`cinghci}j pc rcehcrc(/ ps ucoj`hmnm mc oc`}srn cp no}n x ci `sni}j npcksrhmnm tscmc rc`stcrnr mn}jp tcrmhmjp `jthnimj ojp mstoh`nmjp ci ojpmcgîp mhp`jp)
RNHM 26
Rcnohvn on mhuhphði mc mn}jp n ihuco mc bh}p/ x nmcgîp hgtocgci}n comhkj Lngghik ,`ðmhkj tnrn on mc}c``i x `jrrc``i mc crrjrcp( on`ji}rjonmjrn phi`rjihvn ojp mhp`jp tnrn ~sc esi`hjici mc gnicrn siîihgc cp}cRNHM ij cp gsx s}hohvnmj n`}snogci}c)

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Jwan Daa Rxn liked this
Maria Yaneth liked this
Andres Rios liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->