Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Koprodukčná zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela a jeho ekonomickom využití - text

Koprodukčná zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela a jeho ekonomickom využití - text

Ratings:
(0)
|Views: 1,522|Likes:
Published by Lukáš Kočišek

More info:

Published by: Lukáš Kočišek on Apr 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2015

pdf

text

original

 
Zmluva 
č 
íslo: 
ZM2000422
 
1
Koproduk
č
ná zmluvao spolupráci pri výrobe audiovizuálneho dielaa jeho ekonomickom využití 
pod
ľ
a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení Autorského zákona
/dalej len “zmluva”/
Č
lánok IZMLUVNÉ STRANY
1.1
Rozhlas a televízia Slovenska
sídlo: Mýtna 1, 817 55 BratislavaI
Č
O: 47 232 480zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka
č
.: 1922/Bkonajúci: PhDr. Miloslava Zemková generálna riadite
ľ
kaI
Č
DPH: SK2023169973bankové spojenie: XXXXXXXXXXXXX
č
íslo ú
č
tu: XXXXXXXXXXXXX(
ď
alej len „RTVS“)
a
1.2
TRIGON PRODUCTION s.r.o.
sídlo: Hríbová 9, 821 05 Bratislava.I
Č
O: 35 699 507,zápis: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka
č
.: 11837/B.konajúci: Prof. Patrik Pašš, konate
ľ
na základe StanovI
Č
DPH: SK 2020331775bankové spojenie: XXXXXXXXXXXXX
č
íslo ú
č
tu: XXXXXXXXXXXXX(
ď
alej len „partner”)
Č
lánok IIPREDMET ZMLUVY
2.1 Predmetom tejto zmluvy je dohoda o podmienkach vzájomnej spolupráce zmluvných strán pri výrobe a
ď
alšomvyužití cyklu audiovizuálnych diel s pracovným názvom: “
Kriminálka staré mesto”
, po
č
et
č
astí: 5, IDEC:613271000010001-5 (
ď
alej len „audiovizuálne dielo”, resp. “AVD”).2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že partner v spolupráci s RTVS vyrobí cyklus audiovizuálnych diel “
Kriminálka starémesto”
tak, aby RTVS mohla tieto AVD vysiela
ť
v súlade so svojou vysielacou štruktúrou bez
č
asového, územnéhoa vecného obmedzenia po
č
núc d
ň
om odovzdania a prijatia príslušnej
č
asti audiovizuálneho diela, a to akýmko
ľ
vekspôsobom verejného prenosu najmä terestriálnym vysielaním, internetom, káblovou retransmisiou, satelitom a pod.2.3 RTVS na základe tejto zmluvy umožní partnerovi pri výrobe cyklu audiovizuálnych diel využíva
ť
výrobné kapacityRTVS výhradne za podmienok dojednaných v tejto zmluve.2.4 Základné údaje audiovizuálneho diela:Žáner : T
elevízny seriál,
 
Námet seriálu: Zuzana Fialová, Barbora Jašková,
 Námet a scenár jednotlivých
č
astí:
Dominik Dan, Ján Drbohlav,
 Réžia: Ján Sebechlebský, alt. iný pod
ľ
a ur
č
enia partnera,Hlavný kameraman: Peter Kelíšek, alt. iný pod
ľ
a ur
č
enia partnera,D
ĺ
žka jednej
č
asti : 57
 
minút ( vrátane rekapitulácie ),Prípustná tolerancia skuto
č
nej stopáže +10 sec/-30 sec plánovanej stopážeJazyk diela: sloven
č
ina,
č
eštinaTechnológia: HD, 4:2:2, ( Film o filme Digitálny Betacam, XDCam),Finálny nosi
č
pre RTVS Digitálny Betacam, formát obrazu 16:9, zvuk : stereo 2.0Reklamné snímky 1 ks reklamný snímok v d
ĺ
žke:i. 15 sekúndii. 30 sekúnd,Medzinárodné pásy :
 
Zmluva 
č 
íslo: 
ZM2000422
 
2
i.
Videoband: Univerzálny obrazový podklad pre zábery bez titulkov,podtitulkov, a samostatné podklady pod titulky,
ii.
Zvuk: Dialógy- samostatná stopa, Hudba a Ruchy – spolo
č
ná stopastereo.Termín kontrolnej projekcie najneskôr október 2013Termín odovzdania jednotlivých
č
astí: najneskôr november 2013Produkcia za partnera TRIGON PRODUCTION s. r. o.Technické parametre: vi
ď
Príloha
č
. 22.5 Námet a scenár cyklu audiovizuálnych diel budú po schválení zmluvnými stranami archivované v ArchíveRTVS v súlade s právnym poriadkom SR.2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že po
č
as realizácie cyklu audiovizuálnych diel je po vzájomnej písomnej dohode možnévykona
ť
len také úpravy scenára, ktoré kvalitatívne zvýšia umeleckú hodnotu cyklu audiovizuálnych diel a výraznýmspôsobom neovplyvnia jeho celkovú dramaturgiu.2.7 Zmluvné strany
č
inia nesporným, že cie
ľ
om tejto zmluvy je aj prizna
ť
formálny titul úkonom zmluvných strán,súvisiacim s výrobou cyklu audiovizuálnych diel, ktoré boli vykonané pred d
ň
om podpisu tejto zmluvy a v rozsahu,v ktorom tieto úkony súviseli s výrobou cyklu audiovizuálnych diel, uzna
ť
tieto úkony za plnenie predmetu tejtozmluvy. Z dôvodu pod
ľ
a prvej vety aj koproduk
č
ný vklad partnera, realizovaný pred d
ň
om podpisu tejto zmluvy jepovažovaný za koproduk
č
ný vklad pod
ľ
a tejto zmluvy a koproduk
č
ný vklad RTVS môže by
ť
použitý aj na úhradunákladov na výrobu cyklu audiovizuálnych diel v zmysle tejto zmluvy, ktoré vznikli pred d
ň
om podpisu tejto zmluvy.
Č
lánok IIIPRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
3.1 Partner sa zaväzuje, že v spolupráci s RTVS zabezpe
č
í výrobu jednotlivých AVD zahr
ň
ujúcu prípravné práce,vlastné nakrúcanie a dokon
č
ovacie práce v súlade s Prílohami
č
. 1, 2, a
č
. 3 tejto zmluvy a jej štruktúrou.3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že výrobou cyklu audiovizuálnych diel po stránke technickej, organiza
č
nej a programovejako aj technickým zabezpe
č
ením zaznamenania cyklu audiovizuálnych diel na zvukovo-obrazový záznam súpoverené zmluvné strany spolo
č
ne pri dodržaní podmienok dohodnutých v tejto zmluve.3.3 Partner dodá RTVS:
a)
do rúk dramaturgie RTVS najneskôr 14 dní pred za
č
iatkom nakrúcania príslušnej
č
asti cyklu dve kópieautorom podpísaného a exekutívou RTVS schváleného scenára. O za
č
iatku nakrúcania bude partner RTVSv
č
as informova
ť
. Prípadné zmeny, alebo realiza
č
né odchýlky od schváleného scenára si vyžadujúpredchádzajúci písomný súhlas oboch zmluvných strán. V prípade že RTVS do 30 dní od prevzatia úpravscenára písomné pripomienky neuvedie, považujú sa úpravy Literárneho scenára za schválené bezpripomienok. Pri rozpore zmluvných strán rozhoduje tá strana, ktorá reprezentuje pod
ľ
a odst. 4.8 tejto zmluvy
č
šinový koproduk
č
vklad, avšak s výnimkou uvedenou v bode 3.8 tejto zmluvy.
 
b) master hotového audiovizuálneho diela vo vysielacej kvalite zodpovedajúcej technickým parametrom vi
ď
.Príloha
č
. 2 tejto zmluvy pre zaradenie audiovizuálneho diela do vysielania;c) v de
ň
kontrolnej projekcie AVD zoznamy použitej hudby v jednotlivých
č
astiach s uvedením názvu skladieb,presnej d
ĺ
žky každej použitej hudobnej nahrávky, mien a priezvísk interpretov a autorov hudby a textu, príp. jeho prekladu.d) Zmluvné strany sa dohodli na termíne odovzdania jednotlivých
č
astí audiovizuálneho diela zo strany partneranajneskôr 7 dní pred termínom zaradenia AVD do vysielania pod
ľ
a platnej programovej štruktúry RTVSznámej partnerovi. V prípade, že partner bude v omeškaní s plnením tejto povinnosti odovzda
ť
audiovizuálnedielo o viac ako 5 dní, je povinný zaplati
ť
RTVS zmluvnú pokutu rovnajúcu sa výške celkovéhokoproduk
č
ného vkladu RTVS pod
ľ
a
č
lánku IV. tejto zmluvy (t.j. finan
č
ného vkladu RTVS a vecného vkladuRTVS v prípade, že bol vecný vklad zo strany RTVS poskytnutý) a to najneskôr do 15 dní odo d
ň
a porušeniatejto povinnosti. Nárok na náhradu škody týmto nie je dotknutý3.4 Partner vyhlasuje, že nadobudol alebo do okamihu odovzdania prvej
č
asti audiovizuálneho diela RTVS nadobudnena svoje náklady od autora scenára, autora dialógov, režiséra, autora hudby, autorov
ď
alších diel použitých privýrobe cyklu audiovizuálnych diel ako aj od výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov alebo výrobcovzvukovo-obrazových záznamov použitých pri výrobe cyklu audiovizuálnych diel s výnimkou archívnych materiálovposkytnutých RTVS na dobu chránenú autorským zákonom územne a
č
asovo neobmedzené práva, ktoré partnera aRTVS opráv
ň
ujú na použitie ich autorských diel, umeleckých výkonov a záznamov bez zmeny, alebo po spracovaní,na vytvorenie, použitie a šírenie cyklu audiovizuálnych diel, zaznamenanie diela, umeleckého výkonu, záznamu naoriginálny zvukovo-obrazový záznam, na ich vysielanie televíziou zo záznamu prostredníctvom drôtového alebobezdrôtového šírenia vrátane prenosu satelitom, káblovou retransmisiou, na premietanie v kinách, na ich preklad,
 
Zmluva 
č 
íslo: 
ZM2000422
 
3dabovanie a podtitulkovanie, na výrobu rozmnoženín, ich predaj, nájom a zapoži
č
iavanie, na použitie
č
astiaudiovizuálneho diela do iného programu, na postúpenie cyklu audiovizuálnych diel iným oprávneným osobám preverejné alebo neverejné šírenie, na komer
č
né a nekomer
č
né použitie cyklu audiovizuálnych diel alebo jeho
č
asti prepotreby jeho propagácie, na použitie a šírenie cyklu audiovizuálnych diel na doteraz známych a v budúcnostivynájdených nosi
č
och. Partner sa zaväzuje, že nadobudne súhlas na poskytnutie sublicencie v rovnakom rozsahuako v predchádzajúcej vete na rovnaké použitie diela, umeleckého výkonu alebo záznamu a súhlas na postúpenieposkytnutých licencií na tretie osoby. Partner je povinný, najneskôr do ukon
č
enia výroby cyklu audiovizuálnych diel,RTVS odovzda
ť
dokumenty preukazujúce splnenie povinnosti nadobudnú
ť
práva pod
ľ
a tohto odseku zmluvy.3.5 Partner vyhlasuje a potvrdzuje, že finan
č
ne vysporiada v zmysle
č
lánku III. bod 3.4 všetky nároky nosite
ľ
ovautorských práv, práv výkonných umelcov a iných oprávnených osôb (výrobcov záznamov) a použitie ich diel aumeleckých výkonov a iných predmetov ochrany (záznamov) s výnimkou archívnych materiálov poskytnutých RTVSpri výrobe cyklu audiovizuálnych diel a vysielaní cyklu audiovizuálnych diel RTVS.3.6 Partner potvrdzuje, že odmeny v zmysle
č
lánku III. bod 3.4 a bod 3.5, ktoré autorom, výkonným umelcom alebovýrobcom záznamov a
ď
alším nosite
ľ
om autorských práv zú
č
astneným na výrobe cyklu audiovizuálnych diel vyplatilalebo vyplatí, zahr
ň
ujú aj odmeny za neobmedzené užitie cyklu audiovizuálnych diel zo strany RTVS pod
ľ
a tejtozmluvy s výnimkou povinnosti RTVS uhradi
ť
prostredníctvom ochranných organizácií autorské odmeny autoromhudby v súlade s platnými hromadnými licen
č
nými zmluvami (organizácie kolektívnej správy práv).3.7 RTVS zabezpe
č
í ú
č
as
ť
oprávnenej osoby na schva
ľ
ovacej projekcii servisky diela, kedy je možné vznies
ť
 a zapracova
ť
prípadné pripomienky a požiadavky v zmysle ustanovení bodu 3.8. na úpravu audiovizuálneho diela zostrany RTVS tak, aby jednotlivá
č
as
ť
cyklu audiovizuálnych diel zodpovedala podmienkam pre jeho vysielaniev RTVS. RTVS je povinná informova
ť
partnera kedyko
ľ
vek v priebehu výroby, alebo pri schva
ľ
ovaní AVDo potencionálnom nesúlade AVD s právnymi predpismi SR, ak si takéhoto nesúladu bola vedomá. Partner jepovinný vznesené pripomienky v zmysle bodu 3.8., zapracova
ť
, respektíve upravi
ť
audiovizuálne dielo do termínuur
č
eného zástupcom RTVS pred schva
ľ
ovacou projekciou finálneho diela. Schva
ľ
ovacia projekcia servisky sauskuto
č
ni v mieste zostrihu relácie. Po zapracovaní pripomienok k serviske audiovizuálneho diela sa uskuto
č
ní novákontrolná projekcia a po jej schválení sa najneskôr do 24 hodín podpíše protokol o schválení serviskyaudiovizuálneho diela a pristúpi sa k finalizácii AVD.V prípade, že pripomienky RTVS nebudú partnerom akceptované a zapracované v dohodnutom termíne, má RTVSprávo nepokra
č
ova
ť
v koprodukcii cyklu audiovizuálnych diel a cyklus audiovizuálnych diel neprevzia
ť
. Zárove
ň
jepartner povinný do 15 dní odo d
ň
a oznámenia RTVS o ukon
č
ení koproduk
č
nej spolupráce a neprevzatí
č
asti cykluaudiovizuálnych diel zaplati
ť
RTVS zmluvnú pokutu rovnajúcu sa výške celkového koproduk
č
ného vkladu RTVSpod
ľ
a
č
lánku IV. tejto zmluvy (t.j. finan
č
ného vkladu RTVS a vecného vkladu RTVS v prípade, že bol vecný vkladposkytnutý). Nárok na náhradu škody týmto nie je dotknutý. Jednotlivá
č
as
ť
cyklu audiovizuálnych diel sa považujeza odovzdanú na základe schva
ľ
ovacej projekcie za ú
č
asti oboch zmluvných strán. O odovzdaní a prevzatí príslušnej
č
asti cyklu audiovizuálnych diel vyhotovia zmluvné strany preberací protokol, ktorý podpisujú obidve zmluvné strany.3.8 Partner sa zaru
č
uje, že cyklus audiovizuálnych diel nebude obsahova
ť
skuto
č
nosti, ktoré by mohli bez právnehodôvodu zasiahnu
ť
do práv a právom chránených záujmov tretích osôb, alebo, ktoré môžu by
ť
v rozpore s dobrýmimravmi. Partner sa zaväzuje, že obsah audiovizuálneho diela bude v súlade s právnym poriadkom Slovenskejrepubliky a najmä, že bude v súlade so zákonom
č
. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v znení neskoršíchpredpisov, zákonom
č
. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 11 a nasl. Ob
č
ianskeho zákonníka a inými všeobecne záväznýmipredpismi. V prípade, že audiovizuálne dielo nebude v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky,RTVS je oprávnená audiovizuálne dielo neprevzia
ť
. V prípade, že RTVS bude uvedená do omylu a tento záväzokbude zo strany partnera porušený, tento znáša všetky prípadné sankcie a právne následky spojené s porušením práva právom chránených záujmov tretích osôb, alebo s porušením právneho poriadku Slovenskej republiky v plnomrozsahu.3.9 V prípade, že v cykle audiovizuálnych diel dôjde pri vysielaní k skrytej reklame, prípadne k inému nežiadúcemukonaniu, v dôsledku
č
oho bude RTVS uložená zo strany Rady pre vysielanie a retransmisiu alebo iným orgánomaplikácie práva pokuta, RTVS je povinná do 90 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení pokutydoru
č
i
ť
výzvu na zaplatenie pokuty partnerovi. Partner sa zaväzuje túto pokutu v plnej výške uhradi
ť
RTVS a to do15 dní od doru
č
enia výzvy zo strany RTVS na úhradu pokuty. Týmto nie je dotknutý nárok RTVS na náhradu škody.3.10 Partner sa zaväzuje, že obchodné podmienky pre akéko
ľ
vek využitie komer
č
ných prvkov v cykle audiovizuálnychdiel, prípadne v spojitosti s cyklom audiovizuálnych diel, bude rieši
ť
separátnou zmluvou s Media RTVS s.r.o –exkluzívnym obchodným zástupcom RTVS na predaj komer
č
ného a reklamného priestoru RTVS.3.11 Ak nedôjde k realizácii cyklu audiovizuálnych diel na strane partnera z dôvodov vyššej moci – vis maior, umožníodstupujúci partner dokon
č
enie cyklu audiovizuálnych diel RTVS, ak RTVS o to prejaví záujem. Za prejaveniezáujmu sa pre ú
č
ely tejto zmluvy rozumie výhradne písomný súhlas RTVS s dokon
č
ením diela adresovanýodstupujúcemu partnerovi. V takomto prípade je odstupujúci partner oslobodený od budúcich výdavkov len v prípade,

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Jana Kosmeľová liked this
Peter Fáber liked this
Petteri FeFe Ernest liked this
Jana Kosmeľová liked this
Jana Kosmeľová liked this
Jana Kosmeľová liked this
Michaela Mj Jakubcová liked this
Sabina Zetek liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->