Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Actividad emprendedora, innovación y desarrollo económico en España(Es)/ Enterprising activity, innovation and economic development in Spain(Spanish)/ Jarduera ekintzailea, berrikuntza eta garapen ekonomikoa Espainian(Es)

Actividad emprendedora, innovación y desarrollo económico en España(Es)/ Enterprising activity, innovation and economic development in Spain(Spanish)/ Jarduera ekintzailea, berrikuntza eta garapen ekonomikoa Espainian(Es)

Ratings: (0)|Views: 229|Likes:
Published by EKAI Center

More info:

Published by: EKAI Center on Apr 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

 
bhrcyn`nyïh nd enphyycddc n`cmðof`c hd fo{~dphy nd`yn`fofnmuc en dhp no{ynphp vh nwfpunmunp v dh `ynh/`fðm en m~nrcp mnac`fcp 'Qnmmnlnyp v Ug~yfl$ 8666< H`p v Pucynv$ 9;;5&- Hpfofpoc$ fmunmpfbf`hyïh dh `co/{nunm`fh nm dcp ony`hecp$ dc x~n nm údufoh fmpuhm`fh{ycrc`hyïh$ {cy ~m dhec$ dh phdfeh en dhp no{ynphp fmn/bf`fnmunp v$ {cy cuyc$ dh iúpx~neh en dh nbf`fnm`fh {cy{hyun en dhp no{ynphp vh nwfpunmunp-Dh fmmcrh`fðm$ x~n fm`d~vn uhmuc dh ynhdfzheh {cy dhpno{ynphp `coc dh x~n ddnrhm h `hic dcp cyahmfpocp{úidf`cp$ uhoifæm pn gh hpc`fhec `cm ~m ohvcy mfrnden enphyycddc n`cmðof`c 'H`p
nu hd 
-$ 9;;9< @ynp`nm/zf$ 9;;>&- Nmuyn dhp yhzcmnp x~n {ceyïhm nw{df`hy npuh yn/dh`fðm {cpfufrh npuhyïh nd fo{h`uc {cpfufrc x~n ef`ghh`ufrfehe fmmcrhecyh {~efnyh unmny pciyn dh h`ufrfeheno{ynmenecyh$ x~n pn uyhe~`n nm dh h{hyf`fðm enm~nrcp mnac`fcp$ {yce~`ucp c pnyrf`fcp$ hdfonmuhmec~m {yc`npc en enpuy~``fðm `ynhufrh 'P`g~o{nuny$8605&-Pf ifnm nd fmunmpc npb~nyzc fmrnpufahecy en dcp údufocp9; høcp gh {nyofufec `cyycicyhy hda~mhp fenhp v enp/`hyuhy cuyhp$ h eïh en gcv húm mc `co{ynmenocp{dnmhonmun dcp on`hmfpocp x~n rfm`~dhm dh fmmc/ rh`fðm$ dh h`ufrfehe no{ynmenecyh v nd enphyycddcn`cmðof`c- Uyhihjcp yn`fnmunp p~afnynm$ {cy njno/{dc$ x~n nwfpunm fo{cyuhmunp efbnynm`fhp fmunyynafcmh/dnp nm
dcp yhufcp
en h`ufrfehe no{ynmenecyh 'Hy/ofmaucm v H`p$ 9;;9& v x~n np nd no{ynmefofnmuc {cyc{cyu~mfehe$ v mc {cy mn`npfehe$ nd x~n bhrcyn`n ndenphyycddc n`cmðof`c 'H`p$ 9;;2&-Nm npun pnmufec$ Phmuhynddf v Rfrhynddf '9;;2& pnøhdhm x~nnm c`hpfcmnp dh nmuyheh en m~nrhp no{ynphp dnjcp en{yce~`fy onjcyhp pfo{dnonmun {yce~`n u~yi~dnm`fh$npuc np$ ~m onyc {yc`npc en p~pufu~`fðm en ~mhp no/{ynphp {cy cuyhp pfm x~n pn ciunmahm ahmhm`fhp mn/uhp nm uæyofmcp en enphyycddc n`cmðof`c- Yn`fnmun/onmun uhoifæm pn gh {dhmunhec x~n dh fmbd~nm`fh endh h`ufrfehe no{ynmenecyh pciyn nd enphyycddc n`c/
020
=
Nf886
 H@UFRFEHENO[YNMENECYH$FMMCRH@FÐM V ENPHYYCDDCN@CMÐOF@C
NM NP[HØH 
Enphyycddc n`cmðof`c$ h`ufrfehe no{ynmenecyh n fmmcrh`fðm pcm uynp `cm`n{ucp x~n uyhef/`fcmhdonmun ghm huyhïec nd fmunyæp en dcp en`fpcynp {úidf`cp v en dcp h`heæof`cp$ {ync`~{h/ecp {cy `cmuyhpuhy p~ p~{~npuh yndh`fðm {cpfufrh v nmunmeny dhp yhzcmnp údufohp x~n dh nw{df`hm-Npun fmunyæp gh `yn`fec pfamfbf`hufrhonmun nm dcp údufocp høcp- Hpï dh h`ufrfehe no{ynmenecyh
OHYUÏM DHYYHZH LFMUHMH '*&FAMH@FC @CMUFM [FDHYU@YFPUFMH IHVCMH PÈNZ
En{hyuhonmuc en Anpufðm en No{ynphp^mfrnypfehe [úidf`h en Mhrhyyh-
 
O- DHYYHZH LFMUHMH # F- @CMUFM [FDHYU # @- IHVCMH PÈNZ
mðof`c '`ynh`fðm en no{dnc nm `cm`ynuc& {~nen rhyfhy h dc dhyac end ufno{c 'Bfyup`g v O~nddny$ 9;;5&-Npucp h~ucynp nm`~nmuyhm x~n$ pf ifnm dh yndh`fðm nm/uyn hoihp ohamfu~enp np {cpfufrh nm nd `cyuc {dhzc${ycmuc pn r~ndrn mnahufrh enifec hd byh`hpc en hd/a~mcp m~nrcp nmuyhmunp ohd fmbcyohecp v dh enph/{hyf`fðm en hda~mhp no{ynphp vh npuhidn`fehp- Ndonjcy ynmefofnmuc en dhp m~nrhp no{ynphp p~{nyrf/ rfnmunp nm nd dhyac {dhzc$ nm yndh`fðm `cm dhp vh nwfp/unmunp$ anmnyh x~n uyhp ~m {nyïcec en ~mcp c`gchøcp nd nbn`uc en dh nmuyheh en m~nrhp no{ynphp r~ndrh h pny {cpfufrc-[cy cuyc dhec$ `coc pnøhdhm H`p
nu hd 
- '9;;9&$ nd {yc/`npc en fmmcrh`fðm np ~m hp{n`uc `y~`fhd end `yn`f/ofnmuc n`cmðof`c- Pnaúm ef`gcp h~ucynp$ nd m~nrc`cmc`fofnmuc x~n anmnyh dh fmmcrh`fðm en `~hdx~fnyuf{c j~nah ~m {h{nd o~v fo{cyuhmun nm nd `yn`fofnm/uc n`cmðof`c$ nd `cony`fc fmunymh`fcmhd v nd enphyyc/ddc ynafcmhd- Nm npun pnmufec$ @ynp`nmzf '9;;>&$ nm ~mhmèdfpfp ynhdfzhec nm dhp ynafcmnp oèp ayhmenp en dh N~/yc{h en dcp 9>$ nm`~nmuyh x~n dhp h`ufrfehenp fmmcrh/ecyhp en dhp ynafcmnp j~nahm ~m {h{nd pfamfbf`hufrc hdh gcyh en enunyofmhy efbnynmunp ocendcp en `yn`f/ofnmuc ynafcmhd- Uyhef`fcmhdonmun pn gh `cmpfenyhecx~n ~m ohvcy mfrnd en ahpuc nm F,E ddnrhyè `cm oh/ vcy {ycihifdfehe h ~mh fmmcrh`fðm en {yce~`uc c {yc/`npc x~n$ `coc `cmpn`~nm`fh$ ddnrhyè h ~m ohvcy`yn`fofnmuc- [nyc$ henoèp$ `coc npu~efhm @ynp`nmzf'9;;>& v Yceyïa~nz/[cpn v @ynp`nmzf '9;;2&$ dh npuy~`u~yhen dcp pfpunohp ynafcmhdnp en fmmcrh`fðm v nd nmbcx~nen dcp
p{fddcrnyp
en `cmc`fofnmuc {ceyïhm nw{df`hy dh ef/bnynmun yn{ny`~pfðm end {h{nd en dh fmmcrh`fðm nm nd`yn`fofnmuc n`cmðof`c en dhp ynafcmnp-Nm `~hmuc h dh yndh`fðm nmuyn fmmcrh`fðm v h`ufrfeheno{ynmenecyh$ dcp hya~onmucp unðyf`cp v dh nrfenm/`fh no{ïyf`h mc pcm `cm`d~vnmunp 'Ohypfdf$ 9;;;&- [cy~m dhec$ h mfrnd pn`ucyfhd$ dh fmrnypfðm nm fmrnpufah`fðmnp rfpuh `coc ~mh ihyynyh en nmuyheh hd pn`ucy {cy{hyun en dhp no{ynphp fmpuhdhehp$ fmbd~vnmec en bcy/oh mnahufrh nm dh h`ufrfehe no{ynmenecyh en m~n/ rcp nmuyhmunp- Mc cipuhmun$ `coc pnøhdh Ohypfdf'9;;;&$ pnaúm pnhm dhp `hyh`unyïpuf`hp en dh un`mcdc/aïh dh fmrnypfðm nm F,E {ceyïh bconmuhy dh `ynh`fðmen m~nrhp no{ynphp enpen dhp vh fmpuhdhehp$ rïh
p{fm/cbbp
- [cy cuyc dhec$ nd
puc`l 
en `cmc`fofnmuc anmnyh/ec {cy dh fmmcrh`fðm ynhdfzheh {cy dcp oúduf{dnp hanm/unp end pfpunoh pn `cm`ynuh nm `cmc`fofnmuc`cefbf`hidn$ `ynhmec ~m `cmj~muc en c{cyu~mfehenpx~n {~nenm pny nw{dcuhehp {cy m~nrcp no{ynmen/ecynp 'H`p$ 9;;2&-Nm ynp~onm$ nwfpunm m~onycpcp bh`ucynp x~n fmbd~vnm v ocdenhm dh yndh`fðm nmuyn enphyycddc n`cmðof`c$h`ufrfehe no{ynmenecyh n fmmcrh`fðm- Nm nd `cmunw/uc en npun fmunynphmun enihun$ nd {ynpnmun hyuï`~dc np/u~efh dh yndh`fðm nmuyn nd `yn`fofnmuc n`cmðof`c$ dhh`ufrfehe no{ynmenecyh v dh fmmcrh`fðm nm Np{høhnm nd {nyïcec 866>/9;;5 onefhmun ecp hmèdfpfp `co/{dnonmuhyfcp- Nm {yfony d~ahy npu~efh dh nrcd~`fðm v `cyyndh`fðm uno{cyhd en ef`ghp ohamfu~enp {hyh nd`cmj~muc en Np{høh nm nd {nyfcec 866>/9;;5- Nm pn/a~mec d~ahy hmhdfzh hd fmf`fc end {nyïcec `cmpfenyh/ec '866>& v hd bfmhd end ofpoc '9;;5& dh yndh`fðm nmuyndcp mfrndnp en enphyycddc n`cmðof`c$ h`ufrfehe fmmc/ rhecyh v h`ufrfehe no{ynmenecyh {hyh dhp 81 `c/o~mfehenp h~uðmcohp np{høcdhp-Ucohec nm p~ adcihdfehe$ nd {ynpnmun uyhihjc høhenfmbcyoh`fðm mcrnecph v yndnrhmun pciyn nd bnmðon/mc en dh h`ufrfehe no{ynmenecyh$ dh fmmcrh`fðm v ndenphyycddc n`cmðof`c nm nd èoifuc np{høcd$ x~n`co{dnonmuh dh vh nwfpunmun 'ræhpn$ {cy njno{dc$ Èdrhynz v Acmzèdnz$ 9;;2&-Dh npuy~`u~yh end hyuï`~dc np dh pfa~fnmun- Nm dh {yðwfohpn``fðm pn enp`yfin iynrnonmun dh nrcd~`fðm en dhp{yfm`f{hdnp ohamfu~enp x~n ofenm nd enphyycddc n`c/mðof`c en Np{høh nm nd {nyïcec 866>/9;;5- Dh pn`/`fðm ecp enp`yfin dh nrcd~`fðm end ayhec en h`ufrf/ehe no{ynmenecyh {hyh nd `cmj~muc en Np{høh nmnd ofpoc {nyïcec$ ofnmuyhp x~n dh pn``fðm uynp gh`ndc {yc{fc `cm dh h`ufrfehe fmmcrhecyh- [cy p~ {hyun$ dhpn``fðm `~huyc pn `nmuyh nm nd hmèdfpfp en dh yndh`fðmnmuyn dhp uynp ohamfu~enp hmunyfcynp: enphyycddc n`c/mðof`c$ h`ufrfehe no{ynmenecyh n fmmcrh`fðm- Dhpn``fðm bfmhd `cmufnmn dh efp`~pfðm en dcp ynp~duhecp v dhp `cm`d~pfcmnp bfmhdnp end uyhihjc-
ENPHYYCDDC N@CMÐOF@C
Nm dh dfunyhu~yh n`cmðof`h pn ghm ~ufdfzhec ~mh ho/{dfh ahoh en fmef`hecynp end enphyycddc n`cmðof`cen ~m {hïp c ynafðm$ uhdnp `coc nd [yce~`uc FmunyfcyIy~uc$ dh ynmuh
 {ny `è{fuh
$ nd rhdcy høhefec$ nu`- 'O~n/ddny$ 9;;1< Qnmmnlnyp
nu hu 
-$ 9;;>$ Rhm Pnu
nu hd-
$ 9;;>&-Nd `~heyc 8 o~npuyh dhp rhyfhidnp en enphyycddc n`c/mðof`c$ h`ufrfehe no{ynmenecyh v h`ufrfehe fmmc/ rhecyh x~n ~ufdfzhocp nm npun uyhihjc-Uhmuc pf ~ufdfzhocp `coc onefeh end enphyycddc n`c/mðof`c nd `yn`fofnmuc end [FI 'Ayèbf`c 8&$ `coc nd end[FI
 {ny `è{fuh
{cenocp hbfyohy x~n dh n`cmcoïh np/{høcdh gh nw{nyfonmuhec ~m fo{cyuhmun fo{~dpc nm nd{nyïcec 866>/9;;5- Hpï$ nd ayèbf`c8 o~npuyh `ðoc e~/yhmun ucecp dcp høcp end `fuhec {nyïcec nd `yn`fofnmucend [FI gh pfec p~{nyfcy hd 9.- Hd ofpoc ufno{c$ v pfno/{yn h {hyufy en dh fmbcyoh`fðm bh`fdfuheh {cy nd FMN$ dh {c/idh`fðm np{høcdh gh h~onmuhec ~m 6$2. e~yhmun nd{nyïcec hmhdfzhec$ ofnmuyhp x~n nd [FI
 {ny `è{fuh
h{yn`fcp `cmpuhmunp dc gh gn`gc nm oèp en ~m 0;.$ {h/phmec en 8;-779 n~ycp nm 8665 h 80-970 nm 9;;>-Cuycp fmef`hecynp `cyycicyhm dc hbfyohec hmunyfcy/onmun- Hpï$ uhmuc dh uhph en no{dnc$ enbfmfeh `cocnd múonyc en c`~{hecp nmuyn dh {cidh`fðm ohvcy en82 høcp$ `coc dh uhph en {hyc$ x~n pn `hd`~dh efrf/
=
Nf02089;
 
 H@UFRFEHE NO[YNMENECYH$ FMMCRH@FÐM V ENPHYYCDDC N@CMÐOF@C NM NP[HØH 
efnmec nd múonyc en {hyhecp nmuyn nd en c`~{hecp$gh nw{nyfonmuhec nm nd `cmj~muc en Np{høh ~mh nrc/d~`fðm o~v {cpfufrh 'Ayèbf`c 8&$ h {nphy end fo{cyuhm/un h~onmuc x~n gh nw{nyfonmuhec dh {cidh`fðm H {nphy en dc pnøhdhec hmunyfcyonmun$ dh uhph en c`~/{h`fðm np{høcdh np ucehrïh onmcy en dh en dcp {hï/pnp oèp hrhmzhecp$ uhdnp `coc Npuhecp ^mfecp$ Jh/{ðm$ Efmhohy`h ~ Gcdhmeh 'Ihvcmh
nu hd 
-$ 9;;>&- Mccipuhmun$ dh nrcd~`fðm en cuycp fmef`hecynp n`cmðof/`cp x~n fmbcyohyïhm pciyn dh ¬`hdfehe¼ end enphyycddcn`cmðof`c en Np{høh mc gh pfec uhm {cpfufrh- Hpï$ dh{yce~`ufrfehe h{hynmun end uyhihjc '[FI#no{dnc& `yn/`fð e~yhmun nd {nyïcec 866>/9;;0 h ~m yfuoc hm~hd end;$12. nm Np{høh$ bynmun hd 8$8. nm dh ^N/8> 'Ihvcmh
nu hd 
-$ 9;;>& v nd eæbf`fu `cony`fhd gh p~byfec ~m b~nyunenunyfcyc- H {nphy en nddc$ {cenocp hbfyohy x~n e~/yhmun nd {nyïcec 8665/9;;> dh n`cmcoïh np{høcdhgh nw{nyfonmuhec ~m b~nyun enphyycddc-
AYHEC EN H@UFRFEHE NO[YNMENECYH NM NP[HØH
Pfa~fnmec h Rnmlhuhyhohm '8661&$ {cenocp enbfmfy dhh`ufrfehe no{ynmenecyh `coc nd enp`~iyfofnmuc$nrhd~h`fðm v nw{dcuh`fðm en m~nrcp ifnmnp v pnyrf`fcp-Pghmn v Rnmlhuhyhohm '9;;;& ho{dïhm npuh enbfmf`fðm v hbfyohm x~n dh h`ufrfehe no{ynmenecyh np hx~nddhx~n fm`d~vn nd enp`~iyfofnmuc$ nrhd~h`fðm v nw{dcuh/`fðm en c{cyu~mfehenp {hyh fmuyce~`fy m~nrcp {yc/e~`ucp c pnyrf`fcp$ m~nrcp {yc`npcp en {yce~``fðm$m~nrhp ohunyfhp {yfohp$ m~nrcp ony`hecp v m~nrhpbðyo~dhp cyahmfzhufrhp h uyhræp en ¬npb~nyzcp cyahmf/zhufrcp¼ x~n {ynrfhonmun mc nwfpuïhm$ dc x~n {~nen pnyynhdfzhec uhmuc {cy dhp no{ynphp vh nwfpunmunp `coc{cy m~nrhp no{ynphp `ynhehp nw {ycbnpc- [cy dc uhmuc$ynhdfzhy ~m {yc`npc no{ynmenecy mc ynx~fnyn mn`n/phyfhonmun nd mh`fofnmuc en ~mh m~nrh no{ynph$h~mx~n pï x~n pn {yce~z`h hdaúm uf{c en fmmcrh`fðm-Nm dh dfunyhu~yh pciyn `ynh`fðm en no{ynphp pn ghm ~uf/dfzhec efrnyphp onefehp {hyh npufohy dh h`ufrfehe no/{ynmenecyh nm ~m {hïp c ynafðm- [hyh nd {yc{ðpfuc ennpun uyhihjc$ v hd fa~hd x~n Byfupg v O~nddny '9;;5&$ `cm/pfenyhocp hen`~hec onefy nd ayhec en h`ufrfeheno{ynmenecyh '¬nmuyn{ynmn~ypgf{¼& nm Np{høh h {hy/ufy end múonyc en npuhidn`fofnmucp hifnyucp hm~hd/onmun- Dcp ehucp dcp ciunmnocp en dh ¬Npuheïpuf`h en H{nyu~yh en @nmuycp en Uyhihjc¼ end Ofmfpunyfc en Uyh/ihjc v Hp~mucp pc`fhdnp- Npuh npuheïpuf`h {nyofun$ {hyhnd `cmj~muc en Np{høh$ efbnynm`fhy hx~nddhp h{nyu~yhpen `nmuycp en uyhihjc `cyynp{cmefnmunp h no{ynphpen m~nrh `ynh`fðm en dhp ynhdfzhehp {cy dhp no{ynphp vh nwfpunmunp- Ehec x~n dh ayhm ohvcyïh en no{ynphpen m~nrh `ynh`fðm fmf`fhm p~ h`ufrfehe `cm ~m úmf`cnpuhidn`fofnmuc 'Flnf$ 8662&$ `cmpfenyhocp x~n nd mú/onyc en m~nrhp no{ynphp `ynhehp hm~hdonmun pn`cyynp{cmen {yè`uf`honmun `cm nd múonyc en npuh/idn`fofnmucp `ynhecp {cy m~nrhp no{ynphp-[cy dc uhmuc$ {cenocp onefy nd ayhec en h`ufrfeheno{ynmenecyh hm~hd nm Np{høh h {hyufy end múonycen dcp m~nrcp `nmuycp en uyhihjc hifnyucp nm ucuhd'@U&$ efpufma~fnmec h p~ rnz nmuyn h`ufrfehe no{ynm/enecyh ddnrheh h `hic {cy dhp no{ynphp vh nwfpunm/unp$ x~n dh onefynocp h {hyufy end múonyc en `nmuycpen uyhihjc hifnyucp {cy dhp no{ynphp vh npuhidn`fehp'@UN&$ v h`ufrfehe no{ynmenecyh ddnrheh `hic {cym~nrhp no{ynphp$ x~n dh onefynocp h {hyufy end mú/onyc en m~nrhp no{ynphp `ynhehp 'MN&- [cy dc uhmuc$@U ? @UN , MN- Enphbcyu~mhehonmun$ h mfrnd en @c/o~mfehenp H~uðmcohp dh npuheïpuf`h hx~ï ~ufdfzhehpðdc bh`fdfuh nd múonyc en m~nrcp `nmuycp en uyhihjchifnyucp nm ucuhd '@U&$ {cy dc x~n {cenocp onefy ndayhec en h`ufrfehe no{ynmenecyh hm~hd en dhp @c/o~mfehenp H~uðmcohp$ {nyc mc {cenocp efpufma~fynmuyn dcp ecp uf{cp en h`ufrfehe no{ynmenecyh hx~ï onm`fcmhecp-Nd ayèbf`c 9 o~npuyh dh nrcd~`fðm en dh h`ufrfehe no/{ynmenecyh nm Np{høh h dc dhyac end {nyïcec hmhdfzh/ec nm npun uyhihjc- Oèp `cm`ynuhonmun$ nd múonyc uc/uhd en `nmuycp en uyhihjc hifnyucp hm~hdonmun nmNp{høh '@U& gh {hphec en 899->08 nm 866> h 9;6-780
020
=
Nf898
@^HEYC 8 RHYFHIDNP EN ENPHYYCDDC N@CMÐOF@C V  H@UFRFEHENP NO[YNMENECYH N FMMCRHECYH 
 RhyfhidnpPfamfbf`hec
[FI@[yce~`uc fmunyfcy iy~uc h {yn`fcp `cmpuhmunp[FI@[NY[yce~`uc fmunyfcy iy~uc h {yn`fcp `cmpuhmunp
 {ny `è{fuh
UNUhph en no{dncU[Uhph en {hycFE[FIAhpuc nm F,E `coc {cy`nmuhjn end [FIFE[FINAhpuc nm F,E en dhp no{ynphp `coc {cy`nmuhjn end [FIFE[FIHAhpuc nm F,E en dh heofmfpuyh`fðm np `coc {cy`nmuh/ jn end [FIFE[FI^Ahpuc nm F,E en dhp ~mfrnypfehenp `coc {cy`nmuhjn end[FINFE[CI[nypcmhd nm F,E 'nm . en dh {cidh`fðm h`ufrh&NFE[CIN[nypcmhd nm F,E nm dhp no{ynphp 'nm . en dh {cidh`fðmh`ufrh&NFE[CIH[nypcmhd nm F,E nm dh heofmfpuyh`fðm 'nm . en dh {c/idh`fðm h`ufrh&NFE[CI^Fmrnpufahecynp nm F,E nm dhp ~mfrnypfehenp 'nm . en dh{cidh`fðm h`ufrh&@Uonyc ucuhd en `nmuycp en uyhihjc hifnyucp hm~hdonm/un- @U ? MN , @UNMNMúonyc hm~hd en m~nrhp no{ynphp en m~nrhp no{yn/php `ynhehp@UNonyc en `nmuycp en uyhihjc hifnyucp hm~hdonmun {cydhp no{ynphp vh nwfpunmunpON@UOnefh en no{dnhecp {cy `nmuyc en uyhihjc hifnyucOHMNHOnefh hm~hd en m~nrhp no{ynphp {cy `heh ofd {nypc/mhp c`~{hehpOH@UHOnefh hm~hd en `nmuycp en uyhihjc hifnyucp nm ucuhd {cy`heh ofd {nypcmhp c`~{hehpOHN@UHOnefh hm~hd en `nmuycp en uyhihjc hifnyucp {cy dhp no/{ynphp vh nwfpunmunp {cy `heh ofd {nypcmhp c`~{hehpB^NMUN: Ndhicyh`fðm {yc{fh-Enphyycddc n`cmðof`c H`ufrfehe fmmcrhecyh H`ufrfehe no{ynmenecyh

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->