Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao an Tu Nhien Xa Hoi - Lop 1

Giao an Tu Nhien Xa Hoi - Lop 1

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,424|Likes:
Published by anon-20766

More info:

Published by: anon-20766 on Dec 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2011

pdf

text

original

 
Giaùo aùn TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI LÔÙP 1 Giaùo vieân: Leâ ThòÑaøo
TUAÀN 1 :
CON NGÖÔØI VAØ SÖÙC KHOÛE
Baøi 1.
CÔ THEÅ CHUÙNG TA.
I. Muïc tieâu :
* Sau baøi hoïc naøy HS bieát :- Keå leân caùc boä phaän chính cuûa cô theå.- Bieát moät soá cöû ñoäng cuûa ñaàu vaø coå, mình, chaân tay.- Reøn luyeän thoùi quen ham thích hoaït ñoäng ñeå coù cô theå phaùt trieåntoát.
II. Ñoà duøng daïy hoïc :
- Caùc hình cô theå ngöôøi trong baøi 1 SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy – hoïc:HO
 
AÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂNHOAÏT ÑOÄNG HOÏC SINH1. OÅn Ñònh:2. Kieåm tra baøi cuõ:3. Baøi môùi:
GTB:
GV cho HS laøm ñoäng taùc cuûabaøi theå duïc: "Cuùi maõi moûi löng…" GV noùi : Chuùng ta duøng nhöøngboä phaän naøo ñeå thöïc hieän ñoängtaùc theå duïc naøy ? Baøi hoïc hoâmnay seõ giuùp caùc em tìm ñöôïc caâutraû lôøi qua baøi : Cô theå chuùng ta.Chi baûng.
* Hoaït ñoäng 1:
Quan saùt tranh- Muïc tieâu : Goïi ñuùng teân caùc boäphaän beân ngoaøi cuûa cô theå.- Caùch tieán haønh :+ Böôùc 1 : Cho HS hoaït ñoäng theocaëp.- GV ñöa ra chæ daãn : Quan saùt caùchình ôû trang 4 SGK. Haõy chæ vaønoùi teân caùc boä phaän beân ngoaøicuûa cô theå. GV theo doõi vaø giuùpñôõ HS hoaøn thaønh hoaït ñoäng naøy.+ Böôùc 2 : Hoaït ñoäng cuûa lôùp(treo tranh).- GV cho HS xung phong noùi teân caùcboä phaän cuûa cô theå. Ñoäng vieâncc em thi nhau ni, caøng noùiñöïôc cuï theå caøng toát. Nhaän xeùt, T.döông.* Hoaït ñoäng 2 : Quan saùt tranh.- Muïc tieâu : Hs quan saùt tranh veõhoaït ñoäng cuûa moät soá boä phaäncuûa cô theå vaø nhaän bieát ñöôïc côtheå chuùng ta goàm 3 phaàn : ñaàu,- Caû lôùp thöïc haønh caùc ñoäng taùc: "Cuùi maõi moûi löng …"- HS nhaéc : Cô theå chuùng ta.- HS quan saùt tranh (trang 4)- HS hoaït ñoäng töøng caëp. Quan saùthình "cô theå ngöôøi" trang 4. Töï traoñoåi veà caùc boä phaän beân ngoaøicuûa cô theå.- HS quan saùt tranh baûng lôùp.- HS noùi : Cô theå ta coù ñaàu, mình,maét, muõi, mieäng . . .- HS tuyeân döông.- HS quan saùt tranh trang 5.- HS sinh hoaït theo nhoùm.- HS caùc nhoùm laøm vieäc trao ñoåivôùi nhau vaø neâu yù töøng tranh :
 
Giaùo aùn TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI LÔÙP 1 Giaùo vieân: Leâ ThòÑaøomình, tay vaø chaân.- Caùch tieán haønh :+ Böôùc 1 : Laøm vieäc theo nhoùmnhoû. GV ñöa ra chæ daãn :- Caùc em quan saùt caùc hình ôû trang5 SGK. Haõy chæ vaø noùi xem caùcbaïn trong töng hình ñang laøm gì ?- Qua caùc hoaït ñoäng cuûa caùc baïntrong töøng hình, caùc em haõy noùivôùi nhau xem cô theå cuûa chuùng tagoàm coù maáy phaàn.
* Giaûi lao.
+ Böôùc 2 : Hoaït ñoäng caû lôùp.- GV ñöa ra yeâu caàu : Ai hoaëc nhoùmnaøo coù theå bieåu dieãn laïi töønghoaït ñoäng cuûa ñaàu, mình tay vaøchaân nhö caùc baïn trong hình.- GV ñöa ra caâu hoûi : Cô theå chuùngta goàm maáy phaàn ?* GV keát luïaân : Cô theå chuùng tagoàm 3 phaàn : ñoù laø : Ñaàu, mìnhvaø tay chaân.- Chuùng ta neân tích cöïc vaän ñoäng,khng neân luùc naøo cuõng ngiyeân moät choã. Hoaït ñoäng seõ giuùpchuùng ta khomaïnh vaø nhanhnheïn.* Hoaït ñoäng 3 : Taäp theå duïc.- Muïc tieâu : Gaây höùng thuù reønluyeän thaân theå.- Caùch tieán haønh :+ Böôùc 1 :-GV höôùng daãn HS baøi haùt :" Cuùi maõi moûi löng, vieát maõi moûitay. Theå duïc theá naøy laø heát meätmoûi."+ Böôùc 2 : GV cho HS vöøa laømvöøa haùt : "Cuùi gaäp ngöôøi, ñan haibaøn tay giô leân beû ngöôïc ra tröôùc, T. nghing tri, T nghing phi,döa chaân traùi, chaân phaûi.+ Böôùc 3 :- GV goïi 1 HS leân tröôùc lôùp thöïchieän.- GV yeâu caàu laøm laïi caû lôùp.- GV keát luaän nhaéc nhôû HS : Muoánbaïn cuùi ñaàu, baïn ngöõa ñaàu, baïnquay ñu oâm b, aên kem, cuùixuoáng, ñaù banh, taäp theå duïc, chaïyxe.- Cô theå ta coù 3 phaàn : ñaàu, mìnhtay vaø chaân.- Töøng HS leân vöøa neâu vöøa bieåudieãn. Töøng nhoùm bieåu dieãn.- Caû lôùp quan saùt - T.döông- Cô theå chuùng ta goàm 3 phaàn :Ñaàu, mình tay vaø chaân.- HS haùt theo cuøng GV.- Caû lôùp vöøa haùt vöøa laøm töøngñoäng taùc.- Caû lôùp nhìn theo cuøng laøm.- Lôùp øa haùt øa thöïc hinñoäng taùc. Töøng HS leân ni tn caùc bphaän beân ngoaøi cuûa cô theå. Vöøanoùi vöøa chæ vaøo hình veõ (1 phuùt)- Caû lôùp quan saùt vaø ñeám theotranh chæ ñuùng.- Tieáp theo HS khaùc.
 
Giaùo aùn TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI LÔÙP 1 Giaùo vieân: Leâ ThòÑaøocho cô theå phaùt trieån toát caàn taäptheå duïc haøng ngaøy.* Troø chôi "Ai nhanh, ai ñuùng".- Caùch tieán haønh :GV laøm troïng taøi, baám thôøi gian(1ph)- GV treo tranh : Cô theå ngöôøi.- GV yeâu caàu caû lôùp ñeám xembaïn keå ñöôïc bao nhieâu boä phaänvaø chæ coù ñuùng khoâng ?- Keát thuùc cuoäc chôi, baïn naøo keåñöôïc nhieàu nhaát teân caùc boäphaän beân ngoaøi cuûa cô theå laøthaéng cuoäc.
* Cuûng coá :
Hoâm nay chuùng tahoïc baøi gì ?- GV hoûi cô theå chuùng ta goàm maáyphaàn ?- Goïi Hs leân thöïc hieän ñoäng taùccuûa 3 phaàn cô theå. Nhaän xeùt - T.döông
* Nhaän xeùt tieát hoïc :
- Veà nhaø quan saùt kyõ hôn tranhtrong baøi. Cô theå chuùng ta.- Xem tröôùc baøi 2 : Chuùng ta ñanglôùn.- Cô theå chuùng ta.- Cô theå chuùng ta goàm 3 phaàn :ñaàu, mình vaø tay chaân.HS ngöõa ñaàu, khoanh tay, cuùi löng,taäp theå duïc.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
tuyendim liked this
pvhung1966 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->