Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Decizia_de_Finantare_si_Instructiuni_de_Plata_pentru_Masura_141_-_August_2011

Decizia_de_Finantare_si_Instructiuni_de_Plata_pentru_Masura_141_-_August_2011

Ratings:
(0)
|Views: 18|Likes:
Published by gelut71

More info:

Published by: gelut71 on Apr 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2012

pdf

text

original

 
C1.0 - M 141Nr. inregistrare:.................../.......................D E C I Z I E D E F I N A N Ţ A R ENr. C141............................... /...................................
 AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT- România(numită în continuare APDRP), cu sediul în str Stirbei Voda nr 43, sector 1, Bucureşti,Tel. 021-402.27.50, Fax 021-315.67.79; email: cabinet@apdrp.ro, reprezentată legalde .........................................., în funcţia de Director General, prinmandatar .................................................................. – Director al Centrului Regional dePlăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit ........................ Având în vedere prevederile Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) alRomâniei pentru perioada de programare 2007-2013, elaborat în baza Regulamentului(CE) al Consiliului nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FondulEuropean Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi aprobat prin Decizia ComisieiEuropene cu nr. C(2008) 3831/16 iulie 2008, notificaRomâniei prin adresa nr.204671/17.07.2008, în baza Raportului de Selectie din data de..................... aprobat de către DirectorulGeneral DGDR AM PNDR,
D E C I D E:Art. 1.
(1) Se aprobă Cererea de Finanţare nr. .................................... aferentăproiectului cu titlul ...............................................” depusă de:Beneficiarul FEADR M141: ..........................................Cod unic de inregistrare/ CNP:.......................................Cod fiscal:.......................................................................Cod RO:..........................................................................Nume prenume: ........................................................ Adresa: ..........................................................................Cont bancar:...........................Banca................................. Adresa bancii:..................1(2) Se acordă beneficiarului ajutorul financiar nerambursabil pe parcursul a 5 ani de ladata prezentei reprezentat de prime anuale egale in valoare de 1500 Euro. Anul IAnul IIAnul IIIAnul IVAnul V1500 Euro1500 Euro1500 Euro1500 Euro1500 Euro1(3) Conversia şi angajarea sumelor se realizează la data autorizării plăţilor, înconformitate cu prevederile comunitare şi naţionale incidente.La fiecare transa de plata se va calcula valoarea autorizata in euro si in lei la cursuleuro-leu cel mai recent stabilit de catre Banca Central Europeana inaintea datei de 1
 
ianuarie
 
a anului pentru care este platita transa respectiva, astfel incat valoarea sumelor rambursate beneficiarului la fiecare transa de plata sa nu depaseasca valorilementionate la art 1(2) din prezenta decizie.1(4) Valoarea ajutorului financiar nerambursabil aprobată prin prezenta Decizie nupoate fi majorată.
Art. 2. Durata de valabilite
a prezentei Decizii este de 5 ani de la data emiteriiprezentei şi până la data rambursarii ultimei cereri de plată.
Art. 3 -
Drepturile şi obligaţiile ce decurg din prezenta Decizie nu pot fi cesionate.
Art. 4 - Obligaţiile beneficiarului
:4(1) Îndeplinirea şi respectarea condiţiilor de acordare a sprijinului, în conformitate cudescrierea acestora cuprinsă în Planul de afaceri aprobat, parte integrantă din Cerereade finanţare şi în conformitate cu dispoziţiile din Programul Naţional de DezvoltareRurală 2007-2013.4(2) În termen de maxim 3 ani de la data acordării sprijinului aferent primei plati,beneficiarul trebuie urmeze un curs de formare profesională prin sura 111„Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte” în cel putin unul dindomeniile: managementul exploataţiei agricole, contabilitatea fermei, protecţia mediului,agricultură ecologică, etc4(3) Beneficiarul se obligă să înregistreaze în primii trei ani o creştere de 20% aproducţiei agricole destinate comercializării şi să crească dimensiunea economică aexploataţiei agricole cu minim 3 UDE, faţă de situaţia iniţială prezentată în Planul deafaceri. În cazul nerespectării acestei obligaţii Decizia de finanţare nu va mai fi valabilă pentruanii de execuţie IV şi V, iar APDRP nu va mai acorda primele corespunzătoare acestor ani, cu exceptia situatiei cand neconformitatea planului de afaceri a fost determinata decauze independente de vointa beneficiarului, definite ca fiind cauze de fortamajora(seceta prelungita, furtuni, etc.) pentru care se intocmesc dosare de catrecomisiile locale de specialitate, constituite in acest scop.4(4) Beneficiarul trebuie să facă referiri la contribuţia financiară a Comunităţii Europene în informaţia oferită, în rapoartele interne şi anuale şi în orice relaţie cu mass-media.4(5)
 
Pe durata de valabilitate a prezentei decizii, Beneficiarul îşi asuresponsabilitatea de a furniza APDRP
,
Comisiei
 
Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi,orice document sau informie în suajute la realizarea rapoartelor demonitorizare şi evaluare ale obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri, parte integrandin Cererea de finanţare.4(6) Beneficiarul trebuie să notifice APDRP la apariţia oricărei modificări survenite înderularea obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri (modificarea planului de cultura),precum şi în cazul modificării adresei, a sediului administrativ, a băncii sau a contuluibancar pentru proiectul FEADR.
 
4(7) Beneficiarul are obligaţia
 
să ţină înregistrări contabile în conformitate cu legislaţia în vigoare, în funcţie de forma de organizare.
Art. 5 - Nereguli, sume necuvenite
Orice plată excedentară efectuată de către APDRP (eroare administrativă) constituieplată necuvenită, iar Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termende 5 zile calendaristice de la data confirmării de primire a Scrisorii de notificare cuprivire la descoperirea unei plăţi în exces din partea APDRP. Începând cu a 6 a zicalendaristică se vor calcula penalităţi, în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale învigoare, la data respectivă, pentru fiecare zi de întârziere.
Art. 6 - Forţă majoră:
6(1) Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil şi imposibilde înlăturat, independent de voinţa părţilor, intervenit după data semnării Deciziei, careimpiedică executarea proiectului şi care exonerează de răspundere partea care oinvocă, precum: calamităţile naturale (cutremure, inundaţii, alunecări de teren) razboi,revoluţie, embargou etc.6(2) Partea care invocă Forţă Majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în termende 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră, să transmită actedoveditoare emise de autorităţile competente în termen de cel mult 15 zile de la dataproducerii acesteia şi este obligată să-i comunice data încetării cazului de forţă majoră, în termen de 5 zile, şi de a lua orice măsuri care ii stau la dispoziţie în vederea limităriiconsecinţelor.6(3) Fiecare caz de forţă majoră trebuie dovedit şi va constitui obiectul verificărilor cevor fi efectuate cu această ocazie de către Agenţie.
Art. 7 - Încetarea valabilităţii prezentei Deciziei
7(1) Decizia de finanţare îşi încetează valabilitatea, fără a fi cerută restituirea finanţăriinerambursabile plătite de APDRP pentru primii trei ani, dacă la verificarea conformităţiiPlanului de afaceri, beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile de acordare a sprijinului,precum şi în caz de deces a beneficiarului.7(2) La soliciatrea beneficiarului, APDRP poate înceta valabilitatea Deciziei fără a ficerută plata sprijinului nerambursabil in caz de imposibilitate motivată a beneficiaruluide a indeplini obiectivele planului de afaceri.
Art. 8 – Anexa - Instructiuni de plata, reprezinta parte integranta din prezentadecizie de finantare avand aceeasi forta juridica.Prin luarea la cunostinta, Beneficiarul consimte şi se angajează întrutotul larespectarea prevederilor prezentei Decizii şi a tuturor prevederilor legaleincidente.Director CRPDRP .......
 
Am luat la cunostinta,Beneficiar FEADR M141Nume prenume......................Semnatura ...............................Data.......................................Stampila ...............................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->