Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
แผนการสอน เบาหวาน

แผนการสอน เบาหวาน

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 16,453|Likes:
Published by Sam_Boxi

More info:

Published by: Sam_Boxi on Apr 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2014

pdf

text

original

 
ภาคผนวก
 
 
ตัวอยาง
 
แผนการใหสุขศึกษา
 
เรื ่อง
 
โรคเบาหวาน
 
กลุ มเปาหมาย
 
ผู  ปวย
 
ญาติผู  ปวยและผู  ที ่สนใจเรื ่องโรคเบาหวาน
 
จํานวน
.........
คน
 
สถานที ่
 
ตึกผู  ปวยใน
 
จัดเปนมุมในการสอนสุขศึกษา
 
ถามีคนเข
-
ออกเดินผานพลุกพลาน
 
ควรหามุมที ่เหมาะสม
 
วันที ่
.....
เดือน
.............
..
..........
เวลา
09.00-09.50
.
ผู  ใหความรู  
 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
 
เนื ้อหา
 
กิจกรรมใหสุขศึกษา
 
สื ่อการสอน
 
การวัดและประเมินผล
 
หมายเหตุ
 
สวัสดีค
 
ทุกทานดิฉั
(
บอกชื ่อผู  ใหความรู  ใน วันนี ้
) .......
ตําแหน
....
หรือบอกสังกั หนวยงานของผู  ใหความรู  
 
เช
 
ผู  ใหความรู   เปนนักศึกษาโปรแกรมวิชาสุขศึกษา
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
 
วันนี ้มีความรู  สึ ยินดีและดีใจเปนอยางยิ ่งที ่ไดมาใหสุขศึกษา เรื ่องโรคเบาหวานแกทานที ่มีความสนใจ
 
 
ที ่นี ้และบางทานอาจมี
 
ความรู  อยู แลวบางในเรื ่องโรคเบาหวานแตไม เปนไร
 
เรามาฟงในวันนี ้ถือวาเปนการเพิ ่มเติ ความรู  นะคะ
 -
ผู  ใหสุขศึกษาแนะนําตนเอง
 
กลาวทักทายผู  ฟงสรางสัมพันธภาพกอนให ผู  เขารวมฟงมีความคุ  นเคยกันและเป การรวมความสนใจ
 
ผู  รวมกิจกรรม ชวยกันปรบมือตอนรับสมาชิกเขาสู  บรรยากาศรวมกั
 
เพื ่อเปนการสราง
 
สัมพันธภาพใหบุคคลไดละลาย พฤติกรรมและลดความแปลกหนาต กั
 
เปนการสรางบรรยากาศเขาขั ้ สอนตอไป
 
ใชตัวผู  สอนเปนสื ่อในการสราง บรรยากาศใหผู  รวมกิจกรรมรู  สึ รวมมือรวมใจ
 
ไมอึดอัดใจกอนที ่ จะเริ ่มเขาสู ขั ้นสอน
 
หรืออาจจะชี ้ชวนใหผู  รวมกิจกรรมไดรู  จั เพื ่อนๆ
 
ที ่มาจากหมู บานหรือเป ผู  ปวยที ่ใสใจในการดูแลสุขภาพ ตนเอง
 
เปนการใหเกียรติผู  เขารวม กิจกรรมเพื ่อเปนการขอความ รวมมือในการนําเขาสู ขั ้นสอน
 1.
สังเกตความสนใจของผู  เขารวมรับฟงการ บรรยากาศ
 10
นาที
 
บุคลิกภาพผู  สอน ควรเตรียมตัวในดานการแตงกายความสะอาด
 
สีหน
 
อารมณ
 
สงบ
 
สดชื ่
 
พรอมที ่จะสราง บรรยากาศในการพูดในที ่สาธารณะ
 
 
 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
 
เนื ้อหา
 
กิจกรรมใหสุขศึกษา
 
สื ่อการสอน
 
การวัดและประเมินผล
 
หมายเหตุ
 1.
เพื ่อใหผู  ฟงมีความรู  เกี ่ยวกั โรคเบาหวาน
 2.
เพื ่อใหผู  ฟงสามารถบอกถึ สาเหตุของโรคเบาหวานได
 3.
เพื ่อใหผู  ฟงสามารถบอกถึ อาการของโรคเบาหวานได
 4.
เพื ่อใหผู  ฟงมีความรู  และ
 
สามารถรู  ถึงวิธีการรักษา เบาหวานได
 5.
เพื ่อใหผู  ฟงสามารถนําไป ปฏิบัติได
 
ขั  ้นสอน
 
โรคเบาหวานนี ้พบมากประมาณ
30%
ของคนทั ่วไปพบไดทุกเพศทุกวัยทุกอายุแตจะพบ มากในอายุ
40
ป
 
และคนอวนมีโอกาสเป มากกวาคนธรรมดา
 
สาเหตุ
 
โรคนี ้เกิดจากตับออนสรางฮอรโมนอินซูลิ ไดนอย
 
หรือไมไดเลยฮอรโมนชนิดนี ้
 
ชวยรางกายเผาผลาญน้ ําตาลมาใชเปนพลังงาน เมื ่ออินซูลินในรางกายไมพอ
 
น้ ําตาลก็ไมถู นําไปใชจึงเกิดการคั ่งของน้ ําตาลในเลือด
 
เมื ่น้ ําตาลในเลือดมากก็จะถูกไตกรองออกมาใน ปสสาวะเรียกอาการ
 
โรคเบาหวานจะมีอาการปสสาวะบอย
 
กระหายน้ ํ
 
ดื ่มน้ ําบอย
 
หิวกิขาวจุ
 
ออนเพลี
 
บางคนอาจสังเกตวปสสาวะมีมดขึ ้นในรายที ่เปนเบาหวานชนิ พึ ่งอินซูลิ
 
อาการตางๆ
 
มักเกิดขึ ้นรวดเร็
 
น้ ําหนักตัวลดลง
 -
ผู  ใหสุขศึกษาบรรยาย
 
ใหผู  รวม กิจกรรมมีสวนรวมโดยการถามวามี ใครบางทราบถึงเรื ่องราวของ โรคเบาหวานที ่ทานทั ้งหลายรู  จัก
\-
ใหผู  ฟงมีสวนรวมในการตอบ เกี ่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคที ่ผู  ฟ เคยทราบมา
 -
บทบาทของผู  ใหสุขศึกษาควรเปนผู   เอื ้ออํานวยใหสมาชิกไดแสดง ความรู  สึกนึกคิดที ่เกี ่ยวของกั ประเด็นของเนื ้อหาระหวางการใหสุ ศึกษาเพราะจะทําใหเกิดบรรยากาศ ของการแลกเปลี ่ยนเรียนรู  ที ่เปนอิสระ และมีความเปนธรรมชาติ
 
สรางสถานการณเอื ้อใหเขาไดเกิดการ เรียนรู  รวมกันมากกวาที ่จะตําหนิสิ ่งที ่ เขารู  นั ้นมากหรือนอย
 -
แผนพั
 -
ภาพพลิ
 -
วีดีทัศนตัวอยางของการเกิ โรคเบาหวาน
 2.
สังเกตความสนใจของ  ู  เขารวมรับฟงความรู  เรื ่อง โรคเบาหวานและการมีสวนรวมของผู  ฟงถามี กระบวนการการแลกเปลี ่ยนเรียนรู  ภายในกลุ มเองจะดีมาก
 
ซึ ่งหมายถึงการเปดขั ้นแรก นําเขาสู เรื ่องมีผลตอเนื ่องเข สู ขั ้นสอนเปนปรากฏการณที ่ ทําใหบรรยากาศกลุ มมีสวน รวมที ่สมบูรณ
 3.
สังเกตความสนใจและการมีสวนรวมของผู  เขารวมรั ฟงการบรรยายและผู  ฟงตอบ คําถามได
 15
นาที
 10
นาที
 
 
 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
 
เนื ้อหา
 
กิจกรรมใหสุขศึกษา
 
สื ่อการสอน
 
การวัดและประเมินผล
 
หมายเหตุ
 
การรักษา
 1.
หากสงสัยหรือตรวจพบปสสาวะมีน้ ําตาล ควรไปพบแพทยเพื ่อเจาะเลือดตรวจวาเปน เบาหวานหรือไม
 2.
ถาเปนไมมากใหยาพรอมกับงดอาหาร บางอยางที ่แสลง
 3.
ถาผู  ปวยเปนมากใหฉีดอินซูลินตามการ รักษาของแพทย
 
ขอแนะนํ
 1.
ตองควบคุมอาหาร
 
งดอาหารหวานทุกชนิดรวมทั ้งผลไมหวาน
 2.
ลดน้ ําหนักและหมั ่นออกกําลังกาย
 3.
ควรเลิกสูบบุหรี ่
 
โดยเด็ดขาด
 -
บรรยายถึงวิธีการรักษาและ ยกตัวอย างประกอบภาพหรื
 
ชมวีดีทัศน
 -
บรรยายและแสดงตัวอยางของอาการโรคเบาหวาน
 -
ใหผู  ฟงลองปฏิบัติการยืดเหยียด กลามเนื ้
 
ควรมีผู  นําการออกกําลั กายเขามาชวยอีก
1
คน
 
สลับฉากผู  ดูแลกลุ มในชวงแรก
 
จะเปนการเพิ ่ สีสันและบรรยากาศภายในกลุ 
 -
แผนพับที ่เกี ่ยวกับคําแนะนําใน การปฏิบัติตนเกี ่ยวกั โรคเบาหวาน
 
โปสเตอรทาออกกําลังกาย
 4.
สามารถตอบคําถามได
 
โดยใช  คําถามที ่ไมยุ งยากนั
 
อาจใหแสดงความคิดเห็
 
ยกตัวอยางเชน
 
ตามความเขาใจของคุณน
 
คิดวโรคเบาหวานมีอาการเปนอยางไร
 
เปนต
 5.
สังเกตการสนใจและการตอบคําถามของผู  ฟงการ บรรยาย
 
เช
 
การตั ้งคําถามในชวงสรุปความคิดรวบยอด
 6.
สังเกตความสนใจ
 
ความตั ้งใจในการแลกเปลี ่ยนขอมู และรวมฝกปฏิบัติออกกําลั กายในรมดวยวิธีการงายๆ
 7.
จํานวนผู  ที ่มีค
BMI
ที ่ปกติและผิดปกติ
 5
นาที
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->