Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23477, 26.4.2012]

Oslobođenje [broj 23477, 26.4.2012]

Ratings: (0)|Views: 180 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Apr 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
OSLOBO\ENJE
^ETVRTAK, 26. 4. 2012.
Godina LXVIII
Broj 23.477Cijena: 1 KM/6 KN
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
 www.oslobodjenje.ba
Zlatko Lagumd`ija u Vije}u Evrope
NU@NE PROMJENE U
BOSNI I HERCEGOVINI
DANAS PRILOG
GRADSKO VIJE]E MOSTARAKad ne zna{ {to }e{, formiraj komisiju
Eksperti sporijiod rokova
3. strana
Ustav (ni)jeproblem
William Hague o BiH
2. strana
 
2. strana
@eljezni~ar - [iroki 1:0
Finale Kupa BiH
45. str.
 
OSLOBO\ENJE
~etvrtak,
26.
april/travanj2012.
2
U @I@I
I u Washingtonu optu`nicaprotiv Ja{arevi}a
Optu`nica ameri~kog ministarstva pravosu|a pro- tiv Mevlida Ja{arevi}a za poku{aj ubistva zbog na- pada automatskom pu{kom na ameri~ku ambasadu u Sara jevu sli jedi optu`nicu u BiH i rezultat je blis- ke saradnje SAD-a i BiH, potvr|eno je za Srnu u ame- ri~koj ambasadi u BiH.  Ambasada SAD-a blisko je sara|ivala sa vlastima u BiH tokom istrage napada na Ambasadu, ko ji se desio 28. oktobra pro{le godine, i u potpunosti podr`ava odlu- ku Tu`ila{tva BiH da podigne optu`nicu protiv osoba umi je{anih u napad, navodi se u saop{tenju Kancela- ri je za odnose s javno{}u ameri~ke ambasade. Iz Ambasade su poru~ili da }e nastaviti saradnju sa bh. vlastima u svim aspektima ovog slu~a ja i da ima-  ju puno povjerenje da }e Tu`ila{tvo BiH pred lice prav- de izvesti odgovorne osobe, te da }e im Sud BiH obe- zbi jediti pravedno su|enje. U saop{tenju se navodi da je optu`nica protiv Ja{a- revi}a podignuta pred sudom u Washingtonu prema de- set ta~aka, me|u ko jima je poku{aj ubistva ameri~kih slu`benika ili zaposlenih, poku{aj ubistva Amerikana- ca unutar jurisdikci je SAD-a i napad smrtonosnim na- oru`anjem.Svaka od optu`bi za upotrebu vatrenog naoru`anja tokom nasilnog ~ina predvi|a minimalnu kaznu od 30 godina zatvora, dok je za optu`be za napad smrtono- snim naoru`anjem s namjerom nano{enja te{kih tjele- snih povreda predvi|ena maksimalna kazna od deset godina zatvora. Tu`ila{tvo BiH podiglo je 23. aprila optu`nicu protiv Ja{arevi}a, Emraha Fojnice i Muniba Ahmetspahi}a, ko-  ji se terete za pripremu i izvr{avanje teroristi~kog na- pada na Ambasadu SAD-a u Sara jevu 28. oktobra pro- {le godine.
REZULTAT SARADNJE SAD-a I BiH
VIJESTI
William Hague o Bosni i Hercegovini
Na dr`a vama - ~lanicama Vi-  je}a Evrope je da osigura ju da Bosna i Hercego vina postigne odgo vara ju}i rezultat u vezi sa pro vo|enjem presude Evrop- skog suda za ljudska pra va iz 2009. godine, u slu~a ju Sejdi} - Finci protiv BiH. Kao {to presu- da i nala`e, BiH mora prilagodi- ti svoj ustav, tako da se osigura da ni jedan gra|anin ni je onemogu- }en da se kandidu je za politi~ke funkci je, neovisno o nacionalnoj ili etni~koj pripadnosti, upozorio  je ministar vanjskih poslo va Ve- like Britani je i predsjeda va ju}i Komiteta ministara Vi je}a Evro- pe William Hague.
@aljenje
On je, tako|er, izrazio `aljen-  je zbog ~injenice da Za jedni- ~ka pri vremena komisi ja Par- lamentarne skup{tine BiH jo{ ni-  je napra vila do voljan napredak  ka punom pro vo|enju presu- de. Evropsko vi je}e Evropske uni je je u martu 2011. godine, naglasio je, jasno istaklo ~injeni- cu da Sporazum o stabilizaci ji i pridru`i vanju (SSP) izme|u BiH i EU ne}e mo}i stupiti na snagu sve dok se ne u~ini kredibilan napor ka punom pro vo|enju presude.Usto, Hague je izrazio nadu da }e do}i do zna~ajnog i opiplji vog napretka ka punom pro vo|enju presude do juna, kada }e biti odr`an sljede}i sastanak Komi- teta ministara VE u vezi sa ljud- skim pra vima.“Pozi vam politi~ke lidere BiH da u~ine odlu~an napor, kako bi njiho vu dugotrajnu diskusi ju po pitanju presude {to rani je pri ve- li kra ju, te doni jeli zaklju~ak ko-  ji }e biti u skladu sa presudom Suda u Strasbourgu”, poru~io je {ef britanske diplomaci je, napo- minju}i kako postizanje dogo vo- ra o usta vnoj reformi ni je lak za- datak za bilo ko ju zemlju, a po- goto vo za Bosnu i Hercego vinu.
Reagovati bez odga|anja
“Tako|e mi je poznato da pro- blem u vezi sa slu~a jem Sejdi} - Finci proisti~e iz Usta va BiH, ko ji je dio Dejtonskog miro vnog sporazuma. Ipak, BiH ni je prva zemlja ko ja treba promi jeniti svoj ustav, kako bi se ispunili evropski standardi, te apelu jem na bh. lidere da reagu ju bez od- ga|anja, kako bi se osiguralo da BiH ne zaosta je za svo jim susjedima na putu ka ~lanstvu u EU,” priop}io je Hague.
William Hague:
Nacionalna ili etni~ka pripadnost ne smije biti prepreka
Ustav (ni)je problem
BiH nije prva zemlja koja treba promijeniti Ustav, kako bi se ispunilievropski standardi, te apelujem na bh. lidere da reaguju bez odga|anja
DO JUNAHague se nada da }edo}i do zna~ajnog napretka ka punom pro vo|enju presude do juna i sas tanka Komi te ta minis tara VE u vezi sa ljudskimpra vima
Djeca ro|ena u ratusad imaju 20 godinai prijeratna BiH im je nepoznata, a sadanisu zadovoljnasvojim `ivotom. Onisu ti, kazao je {efna{e diplomacije,zbog kojih je nu`no vr{iti promjene
Ministar vanjskih poslo va BiH Zlatko Lagumd`i ja bora vio je ju- ~er u Strasbourgu, gdje se obratio Parlamentarnoj skup{tini Vi je}a Evrope u po vodu 10. godi{njice punopra vnog ~lanstva BiH u ovoj organizaci ji. Lagumd`i ja je go vorio o zna~a-  ju u~e{}a BiH u Vi je}u Evrope, na- pra vio je odre|enu rekapitulaci ju o tome gdje je BiH bila pri je deset go- dina i gdje je sada i koliko su ustva- ri one akti vnosti ko je su radili i kroz ovu organizaci ju pomagale da se u BiH postigne napredak u svim oblastima, posebno u oblastima ljudskih pra va, izbornog procesa i parlamentarne demokrati je.
Pomo} kom{ija
Na{ ministar se prisjetio i peri- oda od pri je deset godina, kada je BiH postala punopra vni ~lan VE, kao i odnosa na{ih susjeda prema BiH u tom vremenu, te je posebno naglasio podr{ku ko ju je BiH tada imala od premi jera susjednih ze- malja, s tim da je Hrvatska ve} bi- la ~lanica VE, a Srbi ja isto kao i mi na pragu ulaska.- Mislim da se radi o vrlo uspje- {noj posjeti VE ministra vanjskih po- slo va na{e zemlje. Go vor ministra Lagumd`i je je izazvao veli ku pa`- nju, {to se moglo vidjeti po bro ju pri- sutnih delegata u Parlamentarnoj skup{tini VE, kao i veliki interes onih ko ji su ministru `eljeli posta viti pi- tanje. Op{teprihva}ena ocjena je da  je ministar predsta vio BiH u pozi- ti vnom svjetlu i na ja vio poziti vne promjene u odnosu BiH prema mogu}nostima i prilikama ko je proizlaze iz na{eg ~lanstva u VE, a ko je u pro{losti nismo uvi jek ade- kvatno koristili, kazao je za Oslo- bo|enje jedan od ~lano va delega- ci je Parlamentarne skup{tine BiH u Parlamentarnoj skup{tini Vi je}a Evrope Sa{a Magazino vi}. U svom go voru Lagumd`i ja je is- takao i po vezanost VE i EU, te na veo ~injenicu da je rje{a vanje presude u slu~a ju Sejdi} - Finci, odnosno nje- ne implementaci je ne{to na ~emu insistira VE i uslov za kandidatski sta- tus u EU. Go vorio je i o nu`nosti iz- mjena u na{oj dr`a vi, izme|u osta- log, i zbog mladih na{e zemlje. Na- glasio je pritom da djeca ro|ena u ra- tu sad ima ju 20 godina i da im je pri-  jeratna BiH nepoznata, a da u posli-  jeratnom periodu nisu zado voljna svo jim `i votom. Oni su ti, kazao je {ef  na{e diplomaci je, zbog ko jih je nu- `no vr{iti promjene u BiH. - Go vorio je i o preporukama ko-  je smo do sad dobi jali od VE nagla- siv {i da bi neke od njih na razli~i- te na~ine bile shvatane u BiH, ali da je malo onih ko ji mogu ospo- riti to da je VE pri jateljska organi- zaci ja kada je BiH u pitanju, da nas dobro tretira ju, te da su sve prepo- ruke ko je da je svo jim rezoluci ja- ma izuzetno dobronamjerne i pri-  jateljske. Bilo je go vora i o prepo- rukama iz posljednje rezoluci je, gdje je spomenuta potreba o pre- lasku sa birokrati je na demokrati-  ju, dodao je Magazino vi}.
Velik interes
Nakon ministro vog izlaganja usli-  jedila je diskusi ja, {to je pokazalo da  je interes za BiH u Strasbourgu ve- liki. Pitanja su se odnosila na pro- ces pomirenja u BiH, na implemen- taci ju presude Sejdi} - Finci, na ak - tuelnu pozici ju u smislu priklju~en-  ja EU, na pozici ju BiH sad, u peri- odu kad Hrvatska ulazi u EU. Ta- ko|er, Lagumd`i ja je ~estitao Hrvatskoj na ulasku u EU, jer je i zaBiH dobro da imamo susjede ko-  ji ima ju taj stepen napretka, a na pi- tanje vezano za probleme sa gra- nicom sa Hrvatskom, odgo vorio je da je u posljednje vri jeme imao akti vne susrete sa zvani~nicima iz Hrvatske te da o~eku je da }e se i to pitanje, ko je dugo sto ji neri je{eno,  vrlo brzo ri je{iti.
M. PAMUK
Zlatko Lagumd`ija u Vije}u Evrope
Nu`ne promjeneu BiH
Povezanost VE i EU
PRELAZAKBilo je go vora i o preporukama iz posljednje rezoluci je, gdje je spomenu ta po treba o prelasku sa birokra ti je na demokra ti ju
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
~etvrtak,
26.
april/travanj2012.
3
IZETBEGOVI] - MOONIBRAHIMOVI] - ANGELOVBIV[I VOJNICI NASTAVILI PROTEST
Zna~ajan napredak
Predsjedava ju}i Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbego- vi} primio je ju~er ambasadora SAD-a u BiH Patricka Moona. Razgovarano je o aktuelnim pitanjima u BiH, s posebnim akcentom na predsto je}i NA TO summit u Chicagu, saop}eno je iz Predsjedni{tva BiH. Izetbegovi} i ambasador Moon usaglasili su se da  je u posljednjih nekoliko mjeseci postignut zna~a-  jan napredak u klju~nim pitanjima, te da BiH sada ima realne {anse da ubrza daljn ji proces euroatlan- tskih integraci ja. Konstatovano je da je summit u Chi- cagu prilika da se potvrdi opredjel jen je za nastavak  procesa integraci je BiH u NA TO.
Podr{ka ulasku BiH u NATO
Bugarski ambasador u BiH Angel Aleksandrov An- gelov potvrdio je ju~er tokom susreta sa ministrom odbrane BiH Muhamedom Ibrahimovi}em da Bugar- ska, kao punopravna ~lanica Sjevernoatlantske ali janse, podr`ava ulazak BiH u NA TO. U saop{te- nju Ministarstva odbrane BiH navodi se da je Ibra- himovi} ju~er u posjetu primio ambasadora Ange- lova i vojnog ata{ea Bugarske u BiH pukovnika Stoj- ka Sto janova Barbova. Bugarski ambasador prenio  je Ibrahimovi}u stavove Vlade o ukupnoj saradnji dvi-  ju zemalja i dodao da je cilj njegove dr`ave dalje una- pre|enje svih oblika saradnje sa BiH. Odmah po zavr{etku donatorske konferenci je za izbjeglice i raseljene osobe, biv{i pripadnici OSBiH vratili su {atore ispred zgrade Parlamenta Bosne i Hercegovine. - Nastavljamo tamo gdje smo stali. Ne odusta-  jemo od onoga {to nam zakonski pripada, a primi- li smo informaci ju da }e sjednica Predsjedni{tva BiH biti odr`ana u petak, tako da od nje puno o~e- ku jemo. Ci jela ova situaci ja kod nas izaziva neiz- vjesnost, ka`e [emsudin Po jata, jedan od predsta- vnika biv{ih vojnika. Po jata isti~e da je bilo jako te{ko boraviti u {a- torima za vri jeme obilnih ki{a ko je su padale pro- tekla dva dana.- Zamolili smo neke vlasnike ugostiteljskih objekata, ko ji se nalaze u neposrednoj blizini Trga Bosne i Hercegovine, da privremeno bora- vimo tu dok ki{a ne prestane. Jo{ jednom `eli- mo zahvaliti svim udru`enjima i gra|anima ko-  ji su nas podr`ali, jer nama sva~i ja podr{ka mno- go zna~i, veli on.Penzionisani borci o~eku ju isplatu penzi ja ko je im pripada ju po Zakonu.
E. G.
Gradsko vi je}e Mostara na ju~era- {njoj je sjednici doni jelo odluku o for- miranju ek spertne grupe ko ja bi tre- bala Vi je}u ponuditi pri jedlog izmje- na Statuta Grada Mostara u skladu s presudom Usta vnoga suda BiH. Ek - spertnu grupu }e ~initi pet ~lano va. Po dva }e predlo`iti klubo vi Bo{nja- ka, odnosno Hrvata u Gradskom  vi je}u Mostara, dok bi petoga ~lana trebao predlo`iti Klub Srba. Tako|er, ovoj stru~noj grupi je dan rok od mje- sec da Gradskom vi je}u ponudi rje- {enje izmjene gradskoga Statuta, ~i- me je postalo sasvim jasno da lokal- ni izbori ne}e mo}i biti raspisani za Mostar za jedno s ostalim jedinicama lokalne samoupra ve u BiH. Pozna- to je, naime, da je raspisi vanje lokal- nih izbora predvi|eno za 10. svibnja, a samo formiranje ove grupe o~eku-  je se po~etkom sljede}ega mjeseca. - Drago mi je da je ve}ina vi je}ni- ka usaglasila tek st ove odluke i {to }e- mo nakon 1. ma ja poku{ati doni je- ti korekci je ili sasvim no vi statut, ko ji bi Gradsko vi je}e moglo usvo ji- ti i time osigurati preduslo ve za odr`a vanje izbora i funkcionisanje grada u narednom periodu. Interre- sorna ek spertna grupa }e biti sastav - ljena od pet ljudi. Bit }e sastav ljena od predsta vnika klubo va naroda i to po dva iz klubo va Hrvata i Bo{njaka, a jednoga ~lana }e predlo`iti Klub Srba. Prvu bi sjednicu sazvalo ruko-  vodstvo Gradskog vi je}a, a potom bi sama ta grupa odlu~i vala o svo jim sjednicama i na~inu rada. Predsje- dnici klubo va naroda u Gradskom vi-  je}u bi ve} do petka trebali dosta vi- ti imena ljudi ko ji }e biti u toj grupi. ^lano vi grupe ne mogu biti ~lano vi  Vi je}a ili ruko vodstva politi~kih stra- naka, rekao je Murat ]ori}, predsje- dnik Gradskog vi je}a Mostara.
Drugi, a ne prvi korak 
Tako|er, on je dodao kako je ju~e- ra{nji potez Vi je}a rezultat razgo vo- ra predsjednika klubo va konstituti-  vnih naroda u mostarskom Grad- skom vi je}u.- @elimo jo{ jednom razgo varati sa stru~nim ljudima ko ji se bolje razu- mi ju u usta vnopra vnu materi ju ka- ko bi Vi je}e moglo do}i do izmjena Statuta. Ni Centralna izborna komi- si ja, ni Interresorna grupa Parla- menta BiH nisu uradile prvi korak u izmjeni izbornih pra vila za Mostar, nakon ~ega je Gradsko vi je}e treba- lo poduzeti drugi korak. U samoj odluci Usta vnoga suda sto ji kako je  Vi je}e du`no Sud oba vi jestiti o po- duzetim koracima i to sada ~inimo, rekao je ]ori}.Predsjednik Kluba Hrvata u Grad- skom vi je}u Marko Gilja je izja vio kako se dogo vor o izmjeni gradsko- ga Statuta mo`e posti}i u Grad- skom vi je}u Mostara, ali i da se mora ju ukloniti diskriminatorni ~lanci Statuta. - Nara vno, Vi je}e mora usvo jiti predlo`ene izmjene Statuta, a dogo-  varati se mo`e na razli~ite na~ine. Ek - spertna skupina ko ja }e napra viti pri-  jedlog na~ina pro vedbe odluke Us- ta vnoga suda BiH za Mostar morat }e taj pri jedlog ponuditi Vi je}u na usva janje, kazao je Gilja. Potpredsjednik Gradskog vi je}a Dani jel Vido vi} je, pak, izja vio kako }e ek spertna grupa dobiti rok od 30 dana za izradu pri jedloga izmjena mostarskoga Statuta. - Dali smo rok od 30 dana oslu{ku-  ju}i doga|anja u Interresornoj gru- pi dr`a vnoga Parlamenta ko ji treba napra viti prvi korak u izmjeni Izbor- noga zakona BiH u di jelu ko ji se odnosi na izbore za Gradsko vi je}e Mostara. Potom bi se trebale dogo- diti i eventualne izmjene mostarskog Statuta i to sukladno onomu {to se dogo vori u dr`a vnom Parlamentu, rekao je Vido vi}.  Vi je}nik SDA u Gradskom vi je}u Salem Mari} je izja vio kako su poli- ti~ke stranke shvatile da je do{lo  vri jeme da se jedino kroz instituci je Grada Mostara mo`e rasprav ljati o iz- mjenama gradskog Statuta.
Nema nametanja
- Mostar }e napokon dobiti statut kakav gra|ani zaslu`u ju. To vi{e ne- }e biti od me|unarodne za jednice nametnuti dokument. Nadam se da }e ova grupa ko ja je danas (sri jeda) formirana raditi u interesu rje{enja problema izmjene Statuta kako bi se izbori mogli odr`ati ili na vri jeme ili s manjim zaka{njen jem. U svakom slu~a ju, o~eku jem da }e se izbori odr`ati, rekao je Mari}.
Jurica GUDELJ
PO KLJU^UEk sper tnu grupu }e ~ini ti pet~lano va. Po dva}e predlo`i ti klubo vi Bo{njaka, odnosno Hrva ta uGradskom vi je}u Mos tara, dok bipe toga ~lana  trebao predlo`i ti Klub Srba
Stru~noj grupi dan rok od mjesec da ponudi rje{enjeizmjene gradskoga Statuta, ~ime je postalo jasnoda lokalni izbori ne}e mo}i biti raspisani za Mostarzajedno s ostalim jedinicama lokalne samoupraveu BiH. Poznato je, naime, da je raspisivanje lokalnihizbora predvi|eno za 10. svibnja, a samo formiranjeove grupe o~ekuje se po~etkom sljede}ega mjeseca
GRADSKO VIJE]E MOSTARAKad ne zna{ {to }e{, formiraj komisiju
EKSPERTI SPORIJI OD ROKOVA
Samo kroz gradske institucije o promjeni Statuta
Vratili {atore pred Parlament

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Adisa Bajrovic liked this
Sports News liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->