Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
23. - 3.

23. - 3.

Ratings: (0)|Views: 585|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Apr 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2013

pdf

text

original

 
1
MINISTARSTVO FINANCIJANACRTP.Z. br.PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMAOP
Ć
EG POREZNOG ZAKONAZagreb, travanj 2012.
 
2
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OP
Ć
EG POREZNOG ZAKONAI. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u
č
lanku 2. stavku 4. alineji 1.,
č
lanku 16.,
č
lanku 51.
 
i
č
lanku 117. stavku 1.
 
Ustava Republike Hrvatske („Narodnenovine“, broj 85/2010 – pro
č
ć
eni tekst).
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOMTE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEM ZAKONA PROISTE
Ć
I
Op
ć
i porezni zakon („Narodne novine“, broj 147/08, u nastavku: OPZ) donesen je 2008.godine i stupio je na snagu 1. sije
č
nja 2009. godine te ure
đ
uje sve bitne zna
č
ajke porezno-pravnog odnosa, to jest prava i obveze sudionika u tom odnosu (poreznih tijela i poreznihobveznika), te postupovne odredbe za njihovu primjenu.Od dana stupanja na snagu mijenjan je i dopunjavan Zakonom o izmjenama i dopunamaOp
ć
eg poreznog zakona („Narodne novine“, broj 18/11). Navedenim Zakonom oizmjenama i dopunama Op
ć
eg poreznog zakona za ciljani segment poreznih obveznikapropisana je obveza podnošenje obrazaca poreznih prijava i izvješ
ć
a potrebnih zaoporezivanje u elektroni
č
kim obliku, uklju
č
uju
ć
i i davanje ovlaštenja ministru financija zadonošenje pravilnika; nadalje su izvršene izmjene i dopune odredba potrebnih radiuskla
đ
ivanja s odredbama Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine”, broj 35/05 i41/08) i Zakona o provedbi ovrhe na nov
č
anim sredstvima („Narodne novine”, broj 91/10),te odredaba sadržanih u glavi IX. OPZ-a, koje se odnose na razmjenu informacija izme
đ
udržava
č
lanica Europske unije o ispla
ć
enim kamatama na dohodak od štednje radinjihovog potpunog uskla
đ
enja s Direktivom Vije
ć
a 2003/48/EZ i Direktivom Vije
ć
a85/611/EEZ.OPZ sadrži odredbu
č
lanka 8. kojom je ure
đ
en pravni institut porezne tajne. Ista odredbado sada nije bila predmetom izmjena ili dopuna. Zakonskom odredbom
č
lanka 8. propisujese: koji se podaci smatraju poreznom tajnom, koje osobe su dužne paziti na institutporezne tajne te kada prilikom iznošenja podataka nije povrije
đ
en institut
č
uvanja poreznetajne. Analizom postoje
ć
eg stanja kao jedan od najve
ć
ih problema koji onemogu
ć
avagospodarski razvoj izdvojeno je nepravovremeno pla
ć
anje dospjelih obveza me
đ
upoduzetnicima, ali tako
đ
er i me
đ
u poduzetnicima i javnopravnim tijelima. Negativni u
č
inaknepravovremenog pla
ć
anja dospjelih obveza po osnovi poreza prelazi me
đ
usobni odnospoduzetnika i o
č
ituje se u svim društvenim odnosima iz razloga što je upravopravovremeno pla
ć
anje ovih obveza odlu
č
no za redovno funkcioniranje pravne države,odnosno za zaštitu pravnog poretka, osiguranje financijske discipline te aktivnu ulogudržave u poticanju gospodarskog napretka i socijalnog blagostanja gra
đ
ana.S ciljem ja
č
anja financijske discipline kao odlu
č
ne komponente za funkcioniranje i zaštitupravnog poretka, javnog morala, gospodarskog napretka i socijalnog blagostanja gra
đ
ana,
 
3
odlu
č
no je osigurati sudjelovanje svih gra
đ
ana u pravovremenom podmirenju dospjelihobveza po osnovi poreza u skladu s njihovim gospodarskim mogu
ć
nostima i uz punopoštivanje na
č
ela jednakosti i pravednosti. U skladu s navedenim ocijenjeno jeneophodnim odredbom
č
lanka 1. ovoga Zakona dopuniti odredbu
č
lanka 8. važe
ć
egOp
ć
eg poreznog zakona koji ure
đ
uje pravni institut porezne tajne.Radi unapre
đ
enja poreznog sustava, osobito poticanja poreznih obveznika napravovremeno ispunjavanje njihovih dospjelih obveza po osnovi poreza, postizanja ve
ć
eu
č
inkovitosti poreznih tijela prilikom naplate duga po ovoj osnovi i osiguranja povjerenjagra
đ
ana u djelovanje pravne države, poštivanje pravnog poretka, ocjenjuje sesvrsishodnim omogu
ć
iti javno objavljivanje popisa poreznih obveznika koji imaju najvišiiznos ukupnog poreznog duga po osnovi poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit,poreza na dohodak i prireza te doprinosa za obvezna osiguranja, ako je ukupni iznosduga:1. ve
ć
i od iznosa 50.000,00 kn za fizi
č
ke osobe koje obavljaju djelatnost,2. ve
ć
i od iznosa 100.000,00 kn za pravne osobe i3. ve
ć
i od iznosa 10.000,00 kn za sve ostale porezne obveznike.Naime, obveza sudjelovanja u podmirenju javnih troškova propisana je
č
lankom 51.stavkom 1. Ustava. Svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova, u skladu sasvojim gospodarskim mogu
ć
nostima. Porezni se sustav temelji na na
č
elima jednakosti ipravednosti.Porez je javni prihod za koji je zakonom propisana obveza davanja. Zakonom se propisujuvrste poreza, porezne stope, na
č
in obra
č
unavanja i pla
ć
anja, porezni obveznici te drugapitanja važna za pravilnu primjenu poreznih propisa i ostvarivanje poreznog sustava ucjelini.Porezne obveze moraju biti utvr 
đ
ene i raspore
đ
ene na sve porezne obveznike na na
č
in dabudu razmjerne ekonomskoj snazi poreznih obveznika, odnosno u skladu sa zahtjevomravnomjerne raspodjele poreznog tereta.Ustavom propisano porezno na
č
elo o pravednosti i jednakosti poreznog sustava, odnosnoo ravnomjernoj raspodjeli poreznog tereta i podmirivanju javnih troškova premaekonomskoj snazi, provedeno je u stvarnosti tek ukoliko porezni obveznici pravovremenopodmiruju dospjele dugove po osnovi poreznih obveza koje su im prethodno utvr 
đ
ene nazakonom propisani na
č
in.Stoga i javno objavljivanje podataka, temeljem evidencija kojima raspolaže Poreznauprava, o onim poreznim obveznicima koji nisu podmirili pravovremeno dospjele poreznedugove, uz pridržavanje zakonom propisanih kriterija, predstavlja instrument kojim senastoji poticati financijska disciplina poreznih obveznika na pravovremeno ispunjavanjedospjelih poreznih dugova, kao i utjecati na svijest svih poreznih obveznika oneophodnosti sudjelovanja u podmirivanju dospjelih poreznih dugova, što je odlu
č
no zafunkcioniranje pravne države, mogu
ć
nost poduzimanja mjera potrebnih za poticanjegospodarskog razvitka i socijalnog blagostanja te povjerenje gra
đ
ana u djelovanje pravnedržave, odnosno u poštivanje pravnog poretka i pridržavanje na
č
ela koja nalaže javnimoral o jednakosti, pravednosti i ravnomjernoj raspodjeli poreznog tereta.Popis bi se odnosio samo na odre
đ
eni dio poreznih obveznika prema naprijed navedenimkriterijima o vrsti poreza i ukupnom iznosu dospjelog i nepla
ć
enog duga, pri
č
emu se

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->