Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
23. - 5.

23. - 5.

Ratings:
(0)
|Views: 122|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Apr 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2015

pdf

text

original

 
1
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENOJSTATISTICI, S KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONA
I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje ovog Zakona sadržana je u odredbi
č
lanka 117. stavka 1.Ustava Republike Hrvatske (NN, br. 85/10. – pro
č
ć
eni tekst), kojom je propisano da seustrojstvo i poslovi državne uprave i na
č
in njihova obavljanja ure
đ
uju zakonom.
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TEPOSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEM ZAKONA PROIZA
Ć
I
Državni zavod za statistiku središnje je tijelo, glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske.Službena statistika pruža na nepristranoj osnovi državi, gospodarstvu i javnosti pouzdanestatisti
č
ke
 
podatke o gospodarskome, demografskome, socijalnome, zdravstvenome iekološkom stanju, djelatnostima ili doga
đ
ajima koji se mogu mjeriti statisti
č
kim metodama teosigurava ispunjavanje me
đ
unarodnih obveza Republike Hrvatske koje se odnose naproizvodnju i diseminaciju službene statistike.Temeljna na
č
ela službene statistike, organizacija, položaj, poslovi i koordinacija sustavaslužbene statistike, Strategija razvitka službene statistike Republike Hrvatske, Programstatisti
č
kih aktivnosti Republike Hrvatske, prikupljanje, obrada i
č
uvanje statisti
č
koga gradiva,statisti
č
ki registri, diseminacija i korištenje statisti
č
kih podataka, povjerljivost i zaštitastatisti
č
kih podataka, me
đ
unarodna statisti
č
ka suradnja i ostala pitanja važna za službenustatistiku Republike Hrvatske ure
đ
ena su Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 103/03. i75/09.).Zakon o službenoj statistici uskla
đ
en je s Uredbom Vije
ć
a (EC) br. 322/97 od 17. velja
č
e1997. o statistici za potrebe Zajednice koja je stavljena izvan snage novom Uredbom(EZ)br.223/2009 Europskog parlamenta i vije
ć
a o europskim statistikama od 11. ožujka 2009.Radi prilagodbe službene statistike Republike Hrvatske europskim standardima i razvojastatisti
č
kog sustava Državni zavod za statistiku predlaže uskla
đ
ivanje Zakona o službenojstatistici s Uredbom(EZ)br. 223/2009 Europskog parlamenta i vije
ć
a o europskimstatistikama.Ovim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o službenoj statistici predlaže se uskla
đ
ivanjena
č
ela službene statistike Republike Hrvatske s na
č
elima koja su utvr 
đ
ena Uredbom(EZ)br.223/2009 i na
č
elima koja su dodatno razra
đ
ena u Kodeksu prakse europske statistike tenavodi da se ovaj Zakon odnosi samo na statisti
č
ku povjerljivost i ne utje
č
e na odredbeposebnih zakona kojima se
č
uva povjerljivost osim statisti
č
ke.«Kako bi se jam
č
ila kvaliteta službene statistike, u Zakon se unose kriteriji na temelju kojih seprema jednakim standardima i uskla
đ
enim metodama mora razvijati, proizvoditi i diseminiratislužbena statistika.Kako bi se smanjili troškovi i optere
ć
enja izvještajnih jedinica i osigurala uskla
đ
enostpotrebna za proizvodnju službene statistike, izbjeglo udvostru
č
ivanje posla te pove
ć
alau
č
inkovitost, predlaže se razmjena povjerljivih podataka izme
đ
u nositelja službene statistike
 
 2
isklju
č
ivo za statisti
č
ke svrhe, ako je to potrebno za u
č
inkovit razvoj, proizvodnju,diseminaciju ili za pove
ć
anje kvalitete službene statistike te ako je razmjena takvih podatakaopravdana.Zakonom je jasno definirano da se povjerljivi podaci mogu koristiti isklju
č
ivo za statisti
č
kesvrhe u skladu s odredbama ovog Zakona i da ne mogu biti podloga za utvr 
đ
ivanje bilokakvih prava i obveza izvještajnih jedinica, kao što su upravne, pravne ili porezne svrhe, ili zaprovjeru izvještajnih jedinica.Na temelju preporuka Europske komisije (Eurostata) u prijedlog Zakona unosi se odredbakojom bi se posjednici administrativnih izvora podataka i podataka prikupljenih metodompromatranja i pra
ć
enja obvezali da, na poseban zahtjev Državnog zavoda za statistiku,omogu
ć
e procjenu sadržaja i potencijalnih mogu
ć
nosti navedenih izvora podataka, teodredba kojom se odre
đ
uje obveza tih posjednika da prije uvo
đ
enja, izmjene ili proširenjaadministrativnih izvora podataka o tome obavijeste pisanim putem Državni zavod zastatistiku.Izmjenama i dopunama Zakona ure
đ
uje se mogu
ć
nost davanja povjerljivih podataka kojiomogu
ć
uju samo neizravnu identifikaciju statisti
č
kih jedinica znanstvenicima i znanstvenimorganizacijama koji provode statisti
č
ke analize za znanstvene svrhe.Predlaže se prenošenje povjerljivih podataka na glavni statisti
č
ki ured Europske unije(Eurostat), statisti
č
ke urede i druga nacionalna tijela koja su odgovorna za razvoj,proizvodnju i diseminaciju službene statistike drugih zemalja ako je prijenos takvih podatakapotreban za u
č
inkovit razvoj, proizvodnju, diseminaciju i pove
ć
anje kvalitete službenestatistike na me
đ
unarodnoj razini te ako je potreba za takvim podacima opravdana.Radi što u
č
inkovitije provedbe novoga statisti
č
kog istraživanja Intrastat (robna razmjenaizme
đ
u zemalja
č
lanica Europske unije) i na temelju Sporazuma o me
đ
usobnoj suradnji nauvo
đ
enju Intrastata u statisti
č
ki sustav RH dogovorena je podjela odgovornosti i poslovaizme
đ
u Državnog zavoda za statistiku i Ministarstva financija, Carinske uprave. S obzirom nato da Ministarstvo financija, Carinska uprava ima dugogodišnju praksu u prikupljanjupodataka i svrstavanju robe u Carinsku tarifu te razra
đ
en sustav i višegodišnje iskustvo uvo
đ
enju prekršajnih postupaka, i na temelju prijedloga Ministarstva financija, Carinskeuprave, u Zakon se predlaže unijeti odredba kojom bi postupak prikupljanja podatakaistraživanja Intrastat i prekršajni postupak u slu
č
aju nedostavljanja predmetnih podataka biou nadležnosti Ministarstva financija, Carinske uprave.Osim navedenoga, predlažu se i druga poboljšanja teksta pojedinih odredaba Zakona kodkojih su uo
č
eni nedostaci tijekom njegove primjene.
 
Prihva
ć
anje ovog Prijedloga Zakona osigurat
ć
e daljnji razvoj statisti
č
kog sustava RepublikeHrvatske kao veoma važnog segmenta europskih integracija, uskla
đ
enoga s propisimaEuropske unije i prilago
đ
enoga nacionalnim potrebama.
III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVO
 Đ
ENJE ZAKONA
Provedba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenoj statistici ne zahtijevaosiguravanje dodatnih sredstava u državnom prora
č
unu.
 
 3
IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU
U skladu s
č
lankom 161. Poslovnika Hrvatskog sabora predlaže se donošenje ovog Zakonapo hitnom postupku jer se Zakon uskla
đ
uje s propisima Europske unije, odnosno s Uredbom(EZ)br. 223/2009 Europskog parlamenta i vije
ć
a o europskim statistikama.
V. TEKST KONA
Č
NOG PRIJEDLOGA ZAKONA S OBRAZLOŽENJEM
Tekst prijedloga ovog Zakona prilaže se u obliku Kona
č
nog prijedloga Zakona o izmjenama idopunama Zakona o službenoj statistici u skladu s prijedlogom za provedbu hitnog postupkau postupku njegova donošenja.
VI. TEKST ODREDABA VAŽE
Ć
EG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ODNOSNODOPUNJUJU
Uz prijedlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenoj statisticiprilaže se tekst odredaba Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03. i 75/09.) koje semijenjaju ili dopunjuju.
Formatted:
Polish
Formatted:
Polish
Formatted:
Polish
Formatted:
Polish
Formatted:
Polish
 
Formatted:
Polish
Formatted:
Polish
Formatted:
Polish
Formatted:
Polish
Formatted:
Polish
Formatted:
Polish

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->