Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
23. - 30.

23. - 30.

Ratings:
(0)
|Views: 110|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Apr 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2012

pdf

text

original

 
Natemeljuclanka
100.
stavka
2.
Zakona
0
prostornomuredenjuigradnji("Narodnenovine",br.
76/07.,38/09.,55/11.
i
90111.)
iclanka
69.
stavka
2.
Zakona
0
zastitiprirode("Narodnenovine",br.
70/05.,139/08.
i
57/11.),
Hrvatskisabornasjednici,donioje
ODLUKU
o
DONOSENJUPROSTORNOGPLANAPARKAPRIRODEVRANSKOJEZERO
I.DonosiseProstorniplanParkaprirodeVranskojezero(udaljnjemtekstu:Pian).II.PlanjesastavnidiooveOdluke,asastojiseodknjigeI.iknjigeII.ito:KNJIGAI.1.2.
3.4.
5.
6.1.6.2.6.3.
6.4.
6.5.
KNJIGAII.-TekstualnidioPlana:-OdredbezaprovodenjePlana.-ObrazlozenlePlana-GrafickidioPlana:-Kartografskiprikazi:KoristenjeinamjenaprostoraInfrastrukturnisustaviUvjetikoristenla,uredenjaizastiteprostoraZonacijaParkaSustavposjeclvanjaDetaljnanamjenapovrsinaeko-naseljaMajdanDetaljnanamjenapovrsinanaulazuProsikaZonaluciceCrkvine-snimkastanjaiplaniranarekonstrukcijaZonainfocentraslucicornProsika-snimkastanjaZonainfocentraividikovcaKamenjak-snimkastanja-Obvezniprilozi
M1:25000
M
1:25000
M
1:25000
M
1:25000
M
1:25000
M
1:2000
M1:
2000
M1:1
000
M1:
1000
M1:
500
III.Planjeizradenu
6
(sest)izvornika,ovjerenihpotpisompredsjednikaHrvatskogsaboraipecatomHrvatskogsabora,kojisecuvajuuHrvatskomsaboru(iedanprimjerak),ministarstvimanadleznimazaposloveprostornoguredenja(iedanprimjerak)izaposlovezastiteprirode(iedanprimjerak),ZavoduzaprostornouredenjeZadarskezupanijeGedanprimjerak),ZavoduzaprostornouredenjeSibensko-kninskezupanije(iedanprimjerak)teJavnojustanoviParkprirodeVranskojezeroGedanprimjerak).IV.SviprostorniplanovikojivazeunutarobuhvataovogaPlanamorajubitiuskladenisovimPlanom.V.OdredbezaprovodenjePlanasastavnisudiooveOdlukeobjavljujuseu.Narodnimnovinama".VI.OvaOdlukastupanasnaguosmogadanaoddanaobjaveu.Narodnimnovinama".Klasa:Urbroj:Zagreb,_HRVATSKISABORPredsjednikHrvatskogasabora
Boris
Sprem,v.r.
 
PROSTORNIPLANPARKAPRIRODEVRANSKOJEZERO
ODREDBEZAPROVODENJEPLANA
1.UVODNEOOREOBE
Clanak1.ProstorniplanParkaprirodeVranskojezero(udaljnjemtekstu:Plan)donosisezaukupnupovrsinuod57km",ugranicamaodredenimZakonom
0
proglasenjuParkaprirodeVranskojezero("Narodnenovine",br.77/99.).Clanak2.OvimPlanomutvrdujeseduqorocnaosnovauredenja,koristeniaizastitevrijednostiprostora,sustavinacinposjecivanjaParkaprirodeVranskojezero(udaljnjemtekstu:Park),teuskladustimodreduju:-polazistazaorganizaciju,koristenjeizastituprostora-ciljeviuredivanjaprostora-organizacijainamjenaprostora-uvjetiimjerekoristenla,uredenjaizastitevrijednostipodrucjaParka-uvjetizarazvojiuredenjeeko-naseljaMajdanidrugihfunkcionalnihcjelina-prostoriuvietizasmiesta]gradevina-sustaviprostorzasrnjestajprometnicaidrugeinfrastrukture-mjereprovedbePlana.Clanak3.Plansetemeljinaanalizamaosobitostiivrijednostiprostora,ocjenimoqucnostiioqraniceniakoristeniaprostorateuvjetimaposjecivan]aiobavljanjadjelatnostinanacindaseosigura:-iskliucenieonihkojibimoglinarusitivrijednostiprostora-zastitaprirodnihikulturnihdobaraucijelostiipopojedinimdijelovima-racionalnokoristenieprostorapredvidenogzagradnju-obnovavrijednihizapustenihgradevina.Clanak4.Vrijednostimaprostorasmatrajuse:ornitoloskirezervat,jezero,sumskavegetacija,floraifauna,bioloskaraznolikost,geolosko-morfoloskastrukturapodrucja,prirodnepojave,kulturnadobra,etnoloskabastina,maslinici,vizure,vidikovci,atraktivnamjestaposjecivanja,tedrugevrijednostikojecinetemeljnufizionomijuobuhvacenoqpodruqa.
2.UVJETIOORE£>IVANJAPROSTORAGRA£>EVINA00VAZNOSTIZAORZAVUIZUPANIJU
Clanak5.GradevineodvaznostizaOriavusu:Prometnegradevine:cestovnegradevinespripadajucirnobjektimaiuredajima:-drzavnacesta08:Rijeka-Zadar-Split(postojeca)Vodnegradevine:zastitneiregulacijskegradevine:-odteretnikanalProsika(postojeci)-nasipiiobodnikanalVranskojezero-KakmaizOdvodnogsustavaKlicevica-Nadin-Polaca-Vrana-more(postojeci)gradevinezakoristenjevoda:-magistralnivodoopskrbnicjevovodSibenik-Zadar(postojeci)gradevinezamelioracijskuodvodnju:-sustavzamelioracijskuodvodnju-Vranskopolje(postojeci).
1
 
PROSTORNIPLANPARKAPRIRODEVRANSKOJEZERO
Clanak6.GradevineodvaznostizaZupanijusu:Prometnegradevine:cestovnegradevine
5
pripadaiucimobjektimaiuredajima:zupanijskeceste:-Z6064:Pakostane-Vrana-Miranje
(027)
(postojeca)-obilaznicadrZavneceste
08
kroznaseljeDrage(planirana).Energetskegradevine:elektroenergetskegradevine:-35kVdalekovod(postojeci)-35kVkabel(planirani).Vodnegradevine:gradevinezakorlsten]evoda:-sustav"GrupnivodovodBiograda
n/m"
(postoieci)gradevinezazastituvoda:-sustaviodvodnjeotpadnihvoda(planirani).
3.UVJETIRAZGRANICENJAPROSTORAPREMAOBILJEZJU,NAMJENIIKORISTENJU
Clanak7.ZapodrucjeParkaprimjenjujusemjerezastitesukladnokategorijiparkprirode,asjeverozapadnidioParkazasticenjekaoposebniornitoloskirezervat.Clanak8.Odredujesenamjenaikoristen]epovrsinaprikazanihnakartografskomprikazu1.Koristenjeinamjenaprostora,akakoslijedi:1.gradevinskopodrucjeeko-naseljaMajdan2.zoneufunkcijiuslugaParka:I.zonapodrucjaProsika-lucica,kanaliprijemno-posjetiteljskicentar.DvorProsika"II.zonaBandenovedrage(planiranopristanisteispremiste
5
pratecimsadrZajima)III.zonaKamenjaka(postojecakapelica,zgrada
5
infocentromiugostiteljskimobjektom,vidikovac).IV.zonaZivace(postojecaribarskakucica,planiranazgradaufunkcijistrucnihsluzbiJavneustanove)V.zonaBasinke(planiranopristaniste,kupaliste)VI.zonaluciceCrkvine3.postojecikamp(autokamp)Crkvine(zadrZavasedorealizacijekampaDragezapad)/planiraniekokamp(T3)4.planiranikamp(autokamp)Dragezapad(T3)5.sportsko-rekreaciiskanamjena:-sportirekreacija(R2)-kupaliste(R3)6.poljoprivrednotloiskljucivoosnovnenamjene:-osobitovrijednoobradivotlo(P1)-vrijednoobradivotlo(P2)7.sumaiskljucivoosnovnenamjene:-sumaposebnenamjene
(53)
8.ostalopoljoprivrednopodrucje,sumeisumskozemliiste
(P5)
9.vodnepovrsine(Vranskojezero,lokvaBenca,vodotoci)10.promet(drZavna,zupanijskailokalnacesta,rekreacijskeipoucnestaze,panoramskeplovnerute,luciceiprlstanista,ulazi).
2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->