Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 807, 26.4.2012]

Slobodna Bosna [broj 807, 26.4.2012]

Ratings: (0)|Views: 918|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Apr 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2012

pdf

text

original

 
NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA
HOLANDSKIOBAVJE[TAJACZASB:DA,PRINCEZAMABELJEBILA[PIJUN
www.slobodna-bosna.ba
 
POLITI^KI SKANDAL KOJITRESE FEDERACIJU
Obra~un Budimira i Heleza
U otvorenom razgovoru za SlobodnuBosnu predsjednik Federacije BiHodgovara na ozbiljne optu`be i uvrede koje je na njegov ra~un izrekao federalniministar za pitanja branitelja Zukan Helez,komentira odnose izme|u SDP-a i HSP-a,upozorava na apsurdne poteze federalnihministara i otvorene politi~ke pritiske naUstavni sudFederacije BiH, tepriznaje da sustranke Platforme,nakon preuzimanjavlasti,izvr{ileneselektivnusmjenu kadrova ufederalniminstitucijama i javnimpoduze}ima
POLITI^KA ZA[TITAKRIMINALA
SDP-ov
Strate{ki partner
bjegunacpred bh. pravosu|em
Punih 11 godina Fabrika duhana Sarajevobezuspje{no poku{ava sudskim putemnamiriti {tetu koju joj je nanio“privatizacijski ekspert“ Damir Fazli};Slobodna Bosna otkriva nepoznate detaljeo Fazli}evom kriminalnom anga`manu uFDS-u i njegovim politi~kim sponzorima iza{titnicima iz vrha SDP-a
PO^ETAK SU\ENJA RATKUMLADI]U
Odbrojavanje je po~elo
[estosatnim izvo|enjem uvodnih rije~i, 16.maja, pred Ha{kim tribunalom po~et }esu|enje RATKU MLADI]U, posljednje kojese ti~e zlo~ina po~injenih u BiH tokom tri ipo godine rata. Prvi svjedoci bit}e pozvaniu sudnicu ve}29. maja. Optu`eni i daljekategori~ki odbacuje sve navode optu`nicetvrde}i da je tokom rata sve uradio uskladu sa zakonom i profesijom, te da suakcije vojske kojom je komandovao bileisprovocirane planovima o d`ihadu
JOZO AN\I]
Policajac ni na nebu ni na zemlji
Nekada strah i trepet svih kriminalaca ionih koji su to planirali postati naAlipa{inom Polju, ratni zamjenik koman-danta Specijalnog odreda “Laste”, ~ovjekkoji je pro{ao najte`a rati{ta oko Sarajeva iposlijeratni policajac nakon Dragana Viki}ana{ao se na udaru direktora Federalneuprave policije Dragana Luka~a i prijevre-meno je poslan u penziju. Za “SlobodnuBosnu” An|i}govori o po~ecima sukoba sLuka~em, razlozima zbog kojih se ljudipoput njega i Viki}a {alju u penziju, otkrivako bi premanjemu dostup-nim informaci- jama mogaobiti sljede}i naudaru, te iznosineke detalje izratne pro{lostio kojima nikadaili rijetko govori~ak i privatno
MIRKO NOVOSEL ZA “SB“
BiH i ja smo vezani tajno
MIRKO NOVOSEL (74), savjetnik selektorako{arka{ke reprezentacije BiHALEKSANDRA PETROVI]A govorio jena{em novinaru o svojoj fascinantnojtrenerskoj karijeri, fenomenu ex-yuko{arke, razlozima zbog kojih je odlu~iopomo}i selekciji Bosne i Hercegovine
OD KAMENA SPOMENIK
Iz Krajine na put bez povratka
U Bosanskoj Krupi je prije deset danaotkriven spomenik ~etvorici Bo{njakastradalih na brodu TITANIC, 15. aprila1912. godine; autori spomenika EJDIREKI]U, HUSEINU SIVI]U, ]ERIMUBALIKI]U i RED@I DELALI]U, kao ina~elnik ove op}ine, za “Slobodnu Bosnu”govore onastanku“vje~nogspomena” zanjihovesugra|ane, kao io dodatnomturisti~kompotencijalu jednog odnajljep{ih dijelovana{e dr`ave
26.4.2012.
I
SLOBODNA BOSNA
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213MOJA BANKA d.d. SARAJEVO137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i diskete se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
162230664060
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Vrabi Saray liked this
Vrabi Saray liked this
scriptname liked this
dunja liked this
Munever Parić liked this
historicus liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->