Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službeni glasnik BiH [godina 16, broj 33; 30.4.2012]

Službeni glasnik BiH [godina 16, broj 33; 30.4.2012]

Ratings: (0)|Views: 168|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Apr 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2014

pdf

text

original

 
 
Godina XVIPonedjeljak, 30. aprila/travnja 2012. godineBroj/
Број
 
33 
 
Година
XVI
Понедјељак
, 30.
априла
2012.
годин
e
ISSN 1512-7486 - bosanski jezik ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSN 1512-7508 - srpski jezik 
INSTITUT ZA NESTALE OSOBEBOSNE I HERCEGOVINE349
 Na osnovu
č
lana 18. Statuta Instituta za nestale osobeBiH, Upravni odbor Instituta za nestale osobe Bosne iHercegovine je, na svojoj 64. sjednici održanoj 26.01.2012.godine, donio
PRAVILNIK 
O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I SLUŽBENOJ ZNA
Č
KIZAPOSLENIKA INSTITUTA ZA NESTALE OSOBEBOSNE I HERCEGOVINEI - OP
Ć
E ODREDBE
Č
lan 1.Ovim Pravilnikom ure
đ
uje se obrazac, sadržaj i izgledslužbene iskaznice i oblik i izgled službene zna
č
ke zaposlenikaInstituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:Instituta), na
č
in njihovog izdavanja, zamjene, vo
đ
enje eviden-cije o izdanim iskaznicama i na
č
in njihove upotrebe.
II - OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE
Č
lan 2.Službene iskaznice izdaju se svim zaposlenicima Institutaza nestale osobe Bosne i Hercegovine, prema obrascu iskaznicekoji je štampan uz ovaj Pravilnik i
č
ini njegov sastavni dio.
Č
lan 3.Obrazac službene iskaznice (u daljem tekstu: iskaznica)izra
đ
uje se na punijem papiru plave boje, veli
č
ine 8,5 x 5,4 cm izašti
ć
uje se prozirnim plasti
č
nim omotom.
Č
lan 4.Obrazac iskaznice na prednjoj strani sadrži:1. Na gornjoj lijevoj strani utisnut je grb Bosne iHercegovine;2. Na gornjoj desnoj strani utisnut je grb Instituta zanestale osobe Bosne i Hercegovine;3. Izme
đ
u grbova nalazi se, štampanim slovima ispisannatpis:"Bosna i Hercegovina""Institut za nestale osobe" Natpis je napisan na latinici,
ć
irilici i na engleskom jeziku, jedan ispod drugog;4. Na lijevoj strani iskaznice utisnuto je ime i prezimenosioca iskaznice;5. Na desnoj strani nalazi se mjesto za fotografijuveli
č
ine 2,6 x 3,3 cm;6. U donjem lijevom uglu ispod imena i prezimenanosioca iskaznice nalazi se naziv radnog mjesta saevidencijskim brojem iskaznice;7. Izme
đ
u evidencijskog broja iskaznice i slike utisnut je grb Instituta, uokviren sa 16 krakova.
III - OBLIK I IZGLED SLUŽBENE ZNA
Č
KE
Č
lan 5.Službene zna
č
ke štampaju se prema obrascu koji ještampan uz ovaj Pravilnik i
č
ini njegov sastavni dio.1. Službena zna
č
ka izra
đ
uje se od mesinga, zlatne boje;2. Zna
č
ka je okrugla, pre
č
nika 6 cm sa osam zraka;3. U središtu zna
č
ke nalazi se utisnut logo Instituta zanestale osobe Bosne i Hercegovine, ispod kojeg senalazi evidencijski broj zna
č
ke;4. Na kružnom dijelu zna
č
ke bliže središtu krugaispisan je tekst: "Bosna i Hercegovina" na latinici i
ć
irilici;5. Na kružnom dijelu zna
č
ke ispisan je tekst: "Institutza nestale osobe" na latinici,
ć
irilici i na engleskom jeziku i Bosna i Hercegovina;6. Izme
đ
u ova dva teksta kružno utisnuto je 28zvjezdica.
 
Broj 33 - Strana 2 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 30. 4. 2012.
Č
lan 6.Službene zna
č
ke obavezno se izdaju i dužni su ih u svomradu koristiti:-
č
lanovi Kolegija direktora,- šefovi podru
č
nih i terenskih ureda,- istražitelji i- voza
č
i u Kabinetu Kolegija direktora.Službene zna
č
ke se izdaju i dužni su ih koristiti i svi drugizaposlenici Instituta, za koje Kolegij direktora ocijeni da jeizdavanje zna
č
ke neophodno i
č
iji poslovi i zadaci su vezani zarad na terenu.
IV - NA
Č
IN IZDAVANJA, ZAMJENE, VO
Đ
ENJAEVIDENCIJE O IZDANIM SLUŽBENIM ISKAZNI-CAMA I ZNA
Č
KAMA I NJIHOVO KORIŠTENJE
Č
lan 7.Svi zaposlenici Instituta prilikom obavljanja poslovadužni su sa sobom nositi iskaznicu.Zaposlenici koji svoje poslove i zadatke obavljaju naterenu, pored iskaznice dužni su sa sobom nositi i službenuzna
č
ku.Iskaznicu i zna
č
ku nose u kožnom povezu, kojimdokazuju službeno svojstvo, identitet i ovlaštenja.Kožni povez iz stava 3. ovog
č
lana je crne boje, veli
č
ine11 x 8,2 cm i dvostrukog je pregiba.U prednjem pregibu sa unutrašnje strane, smještena jeslužbena iskaznica.U zadnjem pregibu sa unutrašnje strane, smještena jezna
č
ka. Na prednjoj strani poveza utisnut je logo Instituta.
Č
lan 8.Iskaznice i zna
č
ke sa pripadaju
ć
im kožnim povezomštampaju se samo uz odobrenje Kolegija direktora.O izdanim službenim iskaznicama i zna
č
kama vodi seevidencija u Odjeljenju za op
ć
e i pravne poslove.Evidencija iz stava 2. ovog
č
lana sadrži:1. Ime i prezime zaposlenika kojem je izdana iskaznicai zna
č
ka;2. Naziv organizacione jedinice;3. Naziv radnog mjesta;4. Registarski broj službene iskaznice i zna
č
ke;5. Datum izdavanja;6. Datum razduživanja (povrata);7. Potpis zaposlenika;8. Rubrika za napomenu.
Č
lan 9.Zaposlenik koji izgubi iskaznicu ili zna
č
ku ili na drugina
č
in ostane bez nje, dužan je o tome odmah obavijestitineposrednog rukovodioca i Odjeljenje za op
ć
e i pravne poslove. Nova službena iskaznica i zna
č
ka izdat
ć
e se nakon štoizgubljena iskaznica ili zna
č
ka bude proglašena nevaže
ć
om u"Službenom glasniku BiH".Troškove oglašavanja i izdavanje nove iskaznice snosizaposlenik koji izgubi iskaznicu ili zna
č
ku.Zaposlenik kojem prestaje radni odnos dužan je prije prestanka radnog odnosa, službenu iskaznicu i zna
č
ku vratitineposrednom rukovodiocu. Nadležni rukovodilac dužan je zna
č
ku i iskaznicudostaviti Odjeljenju za op
ć
e i pravne poslove.
Č
lan 10.Ovaj Pravilnik stupa na snagu nakon objavljivanja u"Službenom glasniku BiH".Broj 05/1-02-1-893/1219. aprila 2012. godineSarajevoPredsjedavaju
ć
aUpravnog odbora
Jadranka Durakovi
ć
, s. r.  Na osnovi
č
lanka 18. Statuta Instituta za nestale osobeBiH, Upravni odbor Instituta za nestale osobe Bosne iHercegovine, na svojoj 64. sjednici održanoj 26.01.2012.godine je donio
PRAVILNIK 
O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I SLUŽBENOJ ZNA
Č
KIZAPOSLENIKA INSTITUTA ZA NESTALE OSOBEBOSNE I HERCEGOVINEI - OP
Ć
E ODREDBE
Č
lanak 1.Ovim Pravilnikom ure
đ
uje se obrazac, sadržaj i izgledslužbene iskaznice i oblik i izgled službene zna
č
ke zaposlenikaInstituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:Instituta), na
č
in njihovog izdavanja, zamjene, vo
đ
enjeevidencije o izdanim iskaznicama i na
č
in njihove upotrebe.
II - OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE
Č
lanak 2.Službene iskaznice izdaju se svim zaposlenicima Institutaza nestale osobe Bosne i Hercegovine, prema obrascu iskaznicekoji je tiskan uz ovaj Pravilnik i
č
ini njegov sastavni dio.
Č
lanak 3.Obrazac službene iskaznice (u daljem tekstu: iskaznica)izra
đ
uje se na punijem papiru plave boje, veli
č
ine 8,5 x 5,4 cm izašti
ć
uje se prozirnim plasti
č
nim omotom.
Č
lanak 4.Obrazac iskaznice na prednjoj strani sadrži:1. Na gornjoj lijevoj strani utisnut je grb Bosne iHercegovine2. Na gornjoj desnoj strani utisnut je grb Instituta zanestale osobe Bosne i Hercegovine3. Izme
đ
u grbova nalazi se tiskanim slovima ispisannatpis:"Bosna i Hercegovina""Institut za nestale osobe" Natpis je napisan na latinici,
ć
irilici i na engleskom jeziku, jedan ispod drugog.4. Na lijevoj strani iskaznice utisnuto je ime i prezimenositelja iskaznice.5. Na desnoj strani nalazi se mjesto za sliku veli
č
ine2,6 x 3,3 cm,6. U donjem lijevom kutu ispod imena i prezimenanositelja iskaznice nalazi se naziv radnog mjesta sevidencijskim brojem iskaznice.7. Izme
đ
u evidencijskog broja iskaznice i slike utisnut je grb Instituta, uokviren s 16 krakova.
III - OBLIK I IZGLED SLUŽBENE ZNA
Č
KE
Č
lanak 5.Službene zna
č
ke tiskaju se prema obrascu koji je tiskan uzovaj Pravilnik i
č
ini njegov sastavni dio.1. Službena zna
č
ka izra
đ
uje se od mesinga, zlatne boje.2. Zna
č
ka je okrugla, pre
č
nika 6 cm s osam zraka.
 
Ponedjeljak, 30. 4. 2012. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 33 - Strana 33. U središtu zna
č
ke nalazi se utisnut logo Instituta zanestale osobe Bosne i Hercegovine, ispod kojeg senalazi evidencijski broj zna
č
ke.4. Na kružnom dijelu zna
č
ke bliže središtu krugaispisan je tekst: "Bosna i Hercegovina" na latinici i
ć
irilici.5. Na kružnom dijelu zna
č
ke ispisan je tekst: "Institutza nestale osobe" na latinici,
ć
irilici i na engleskom jeziku i Bosna i Hercegovina.6. Izme
đ
u ova dva teksta kružno utisnuto je 28zvjezdica.
Č
lanak 6.Službene zna
č
ke obvezno se izdaju i dužni su ih u svomradu koristiti:-
č
lanovi Kolegija direktora,- šefovi podru
č
nih i terenskih ureda,- istražitelji i- voza
č
i u Kabinetu Kolegija direktora.Službene zna
č
ke se izdaju i dužni su ih koristiti i svi drugizaposlenici Instituta, za koje Kolegij direktora ocijeni da jeizdavanje zna
č
ke neophodno i
č
iji poslovi i zadaci su vezani zarad na terenu.
IV - NA
Č
IN IZDAVANJA, ZAMJENE, VO
Đ
ENJAEVIDENCIJE O IZDANIM SLUŽBENIM ISKAZNI-CAMA I ZNA
Č
KAMA I NJIHOVO KORIŠTENJE
Č
lanak 7.Svi zaposlenici Instituta prilikom obavljanja poslovadužni su sa sobom nositi iskaznicu.Zaposlenici koji svoje poslove i zadatke obavljaju naterenu, pored iskaznice dužni su sa sobom nositi i službenuzna
č
ku.Iskaznicu i zna
č
ku nose u kožnom povezu, kojimdokazuju službeno svojstvo, identitet i ovlaštenja.Kožni povez iz stavka 3. ovog
č
lanka je crne boje,veli
č
ine 11 x 8,2 cm i dvostrukog je pregiba.U prednjem pregibu s unutarnje strane, smještena jeslužbena iskaznica.U zadnjem pregibu s unutarnje strane, smještena jezna
č
ka. Na prednjoj strani poveza utisnut je logo Instituta.
Č
lanak 8.Iskaznice i zna
č
ke s pripadaju
ć
im kožnim povezomtiskaju se samo uz odobrenje Kolegija direktora.O izdanim službenim iskaznicama i zna
č
kama vodi seevidencija u Odjeljenju za op
ć
e, pravne i kadrovske poslove.Evidencija iz stavka 2. ovog
č
lanka sadrži:1. Ime i prezime zaposlenika kojem je izdana iskaznicai zna
č
ka,2. Naziv organizacijske jedinice,3. Naziv radnog mjesta,4. Registarski broj službene iskaznice i zna
č
ke,5. Datum izdavanja,6. Datum razduživanja (povrata),7. Potpis zaposlenika,8. Rubrika za napomenu.
Č
lanak 9.Zaposlenik koji izgubi iskaznicu ili zna
č
ku ili na drugina
č
in ostane bez nje, dužan je o tome odmah obavijestitineposrednog rukovoditelja i Odjeljenje za op
ć
e, pravne ikadrovske poslove. Nova službena iskaznica i zna
č
ka izdat
ć
e se nakon štoizgubljena iskaznica ili zna
č
ka bude proglašena nevaže
ć
om u"Službenom glasniku BiH".Troškove oglašavanja i izdavanje nove iskaznice snosizaposlenik koji izgubi iskaznicu ili zna
č
ku.Zaposlenik kojem prestaje radni odnos dužan je prije prestanka radnog odnosa, službenu iskaznicu i zna
č
ku vratitineposrednom rukovoditelju. Nadležni rukovoditelj dužan je zna
č
ku i iskaznicudostaviti Odjeljenju za op
ć
e, pravne i kadrovske poslove.
Č
lanak 10.Ovaj Pravilnik stupa na snagu nakon objavljivanja u"Službenom glasniku BiH".Broj 05/1-02-1-893/1219. travnja 2012. godineSarajevoPredsjedavaju
ć
aUpravnog odbora
Jadranka Durakovi
ć
, v. r. 
На
 
основу
 
члана
18.
Статута
 
Института
 
за
 
нестала
 
лица
 
БиХ
,
Управни
 
одбор
 
Института
 
за
 
нестала
 
лица
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
,
на
 
својој
64.
сједници
 
одржаној
26.01.2012.
године
 
 је
 
донио
 
ПРАВИЛНИК
 
О
 
СЛУЖБЕНОЈ
 
ИСКАЗНИЦИ
 
И
 
СЛУЖБЕНОЈ
 
ЗНАЧКИ
 
ЗАПОСЛЕНИКА
 
ИНСТИТУТА
 
ЗА
 
НЕСТАЛА
 
ЛИЦА
 
БОСНЕ
 
И
 
ХЕРЦЕГОВИНЕ
 I -
ОПШТЕ
 
ОДРЕДБЕ
 
 Члан
1
.
Овим
 
Правилником
 
уређује
 
се
 
образац
,
садржај
 
и
 
изглед
 
службене
 
исказнице
 
и
 
облик
 
и
 
изглед
 
службене
 
значке
 
запосленика
 
Института
 
за
 
нестала
 
лица
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
(
у
 
даљем
 
тексту
:
Института
),
начин
 
њиховог
 
издавања
,
замјене
,
вођење
 
евиденције
 
о
 
издатим
 
исказницама
 
и
 
начин
 
њихове
 
употребе
.
II -
ОБРАЗАЦ
 
СЛУЖБЕНЕ
 
ИСКАЗНИЦЕ
 
 Члан
2
.
Службене
 
исказнице
 
издају
 
се
 
свим
 
запосленицима
 
Института
 
за
 
нестала
 
лица
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
,
према
 
обрасцу
 
исказнице
 
који
 
 је
 
штампан
 
уз
 
овај
 
Правилник
 
и
 
чини
 
његов
 
саставни
 
дио
.
 Члан
3
.
Образац
 
службене
 
исказнице
(
у
 
даљем
 
тексту
:
исказница
)
израђује
 
се
 
на
 
пунијем
 
папиру
 
плаве
 
боје
,
величине
8,5x5,4
цм
 
и
 
заштићује
 
се
 
прозирним
 
пластичним
 
омотом
.
 Члан
4.
Образац
 
исказнице
 
на
 
предњој
 
страни
 
садржи
:1.
На
 
горњој
 
лијевој
 
страни
 
утиснут
 
 је
 
грб
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 2.
На
 
горњој
 
десној
 
страни
 
утиснут
 
 је
 
грб
 
Института
 
за
 
нестала
 
лица
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 3.
Између
 
грбова
 
налази
 
се
,
штампаним
 
словима
 
исписан
 
натпис
:"
Босна
 
и
 
Херцеговина
""
Институт
 
за
 
нестала
 
лица
"
Натпис
 
 је
 
написан
 
на
 
латиници
,
ћирилици
 
и
 
на
 
енглеском
 
 језику
,
 један
 
испод
 
другог
.4.
На
 
лијевој
 
страни
 
исказнице
 
утиснуто
 
 је
 
име
 
и
 
презиме
 
носиоца
 
исказнице
.5.
На
 
десној
 
страни
 
налази
 
се
 
мјесто
 
за
 
слику
 
величине
2,6
х
3,3
цм
.6.
У
 
доњем
 
лијевом
 
углу
 
испод
 
имена
 
и
 
презимена
 
носиоца
 
исказнице
 
налази
 
се
 
назив
 
 радног
 
мјеста
 
са
 
евиденцијским
 
бројем
 
исказнице
.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->