Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
15Activity
P. 1
Ky Hieu Dung Trong Thuy Luc

Ky Hieu Dung Trong Thuy Luc

Ratings: (0)|Views: 27,968 |Likes:
Published by Trung Dung
Ký hiệu thiết bị dùng trong thủy lực
Ký hiệu thiết bị dùng trong thủy lực

More info:

Published by: Trung Dung on Apr 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

10/23/2013

 
E
ảjk bý afịy càc tafặ
t e
ta
v d
c
Edgktayvdyc*edgks|gt*cgm
ĜƼờ 
jk
Ốjk xì Đẫ
y j
f
ĜƼờ 
jk
Ốjk dìm xfị
c
ĜƼờ 
jk o
ẫy ĐfỀ
y baf
j
ĜƼờ 
jk o
ẫy tagàt
 
ĜƼờjk Đfị
j
ĜƼờ 
jk
jk m
m
Ĝfể
m j
f
jk
Ĝfểm ĐƼờ 
jk
Ốjk kf`g ja`y !baÿjk taÿjk&
 D
 
taÿjk aƠf
 
 Jþt eỂ
tBa
Ồ 
| j
f ja`jaBa
Ồ 
| j
Ốf ja`ja có x`j 0 cafỀ
y
Eäja tíca à|$ dọ
c o
y $ taf
t e
 
dìm màt$
taf
t e
 
dìm jójk
 
Eäja tíca à|
 D
c o
y_af
t e
 
dìm màt
 _af
t e
 
dìm jójk
 
EƠm xì mgtgu taừ
v d
Ự 
c
 
E
ảjk bý afịy càc tafặ
t e
ta
v d
c
Edgktayvdyc*edgks|gt*cgm
EƠm taừ
v d
c 0 caf
Ềy dƼy dƼợ 
jk c
 
ĐỂ
ja
EƠm taừ
v d
c 0 caf
Ềy dƼy dƼợjk ta`v Độ
f
EƠm taừ
v d
c 5 caf
Ềy dƼy dƼợ 
jk c
 
ĐỂ
ja
EƠm taừ
v d
c 5 caf
Ềy dƼy dƼợjk ta`v Độ
fMgtgu ta
v d
c 0 caf
Ềy dƼy dƼợ 
jk c
 
ĐỂ
jaMgtgu ta
v d
c 0 caf
Ềy dƼy dƼợjk ta`v Độ
fMgtgu ta
v d
c 5 caf
Ềy dƼy dƼợ 
jk c
 
ĐỂ
jaMgtgu ta
v d
c 5 caf
Ềy dƼy dƼợjk ta`v Độ
f
EƠm'mgtgu taừ
v d
c tay
j jka
Ểca dƼydƼợ 
jk c
 
ĐỂ
ja
EƠm'mgtgu taừ
v d
c tay
j jka
Ểca dƼydƼợjk ta`v Độ
fC
ứm eƠm xì mgtgu tuyvỀj ĐỖ
jk
Càc dgẠ
f |a
bf
j
C
m taf
t e
ta
v d
c
Ĝồ
jk a
 
Đg à| syẩt xì jafịt ĐỖ
 
 
E
ảjk bý afịy càc tafặ
t e
ta
v d
c
Edgktayvdyc*edgks|gt*cgm
Ĝồ
jk a
 
Đg dƼy dƼợ 
jk
_aöjk oẫ
y
bíj
 
_aöjk oẫ
y a
ỗ 
 
Mgtgu Đfị
jBa
Ồ 
| j
f
ĜỖjk cƠ jộ
 
Dõ qg
 Ca
 
aƼỒjk oõjk caả
vCa
caf
y py`v
Qf d`ja ta
v d
Ự 
c
Qf d`ja tàc ĐỖjk ĐƠj
 
Qf d`ja tàc ĐỖjk ĐƠj xỒf dõ qg
 
Qf d`ja tàc ĐỖjk bæ|
 
Qf d`ja tàc ĐỖjk bæ| 5 càj
 Qf d`ja jaf
y d
Ồ| tàc ĐỖjk ĐƠj
 Qf d`ja jaf
y d
Ồ| tàc ĐỖjk bæ|
 Qf d`ja jaf
y d
Ồ| 5 aƼỒ 
jk

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
Hoàng Dũng Nguyễn added this note
rat cam on ban
1 thousand reads
1 hundred reads
Hue le Quy liked this
UNETI liked this
Quang Minh Le liked this
delusion_nvd liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->