Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ke_toan_chi_phi_san_xuat_va_tinh_gia_thanh_san_pham

Ke_toan_chi_phi_san_xuat_va_tinh_gia_thanh_san_pham

Ratings:
(0)
|Views: 1,368|Likes:
Published by qthiên_2

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: qthiên_2 on Apr 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2012

pdf

text

original

 
 
Chuyên đề 
ố 
t nghi
 p Nguy
ễ 
n Th
Thanh Hoa
B
NG KÝ HI
U VÀ CH
Ữ 
VI
T T
T
BHXHBHYTDDDNGTGT
HĐKD
 
HĐTC
 KCS
KKĐK 
 KKTXKH
KPCĐ
 NCTTNKNVLNVLTTOTKSXCTKTNDN
TSCĐ
 :::::::::::::::::::::B
o hi
m xã h
iB
o hi
m y t
ế
 D
ở 
dangDoanh nghi
pGía tr
 
gia tăng
 Ho
ạt độ
ng kinh doanhHo
ạt độ
ng tài chínhH
th
ng ki
m tra ch
ất lượ 
ng s
n ph
mKi
ểm kê đị
nh k
 
Kê khai thườ 
ng xuyênKh
u hao
Kinh phí công đoàn
 Nhân công tr
c ti
ế
pNh
p kh
uNguyên v
t li
uNguyên v
t li
u tr
c ti
ế
pKi
m tra ch
ất lượ 
ng s
n ph
mS
n xu
t chungTài kho
nThu nh
p doanh nghi
pTài s
n c
 
đị
nh
L
I M
 
ĐẦ
U
Líp K10- KT2
1
ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi
 
 
Chuyên đề 
ố 
t nghi
 p Nguy
ễ 
n Th
Thanh Hoa
Trong th
ế
k
XXI, n
n kinh t
ế
th
ế
gi
ới đang phát triể
n v
ớ 
i m
t t
ốc độ
 nhanh chóng. Phát tri
n toàn di
n c
v
chi
u r
ng và chi
u sâu. Qui mô c
a n
nkinh t
ế
th
ế
gi
ới ngày càng đượ 
c m
ở 
r
ng cùng v
ớ 
i s
phát tri
n h
ế
t s
c m
nh m
 c
a t
t c
các ngành ngh
và ngày càng xu
t hi
n nhi
u s
n ph
m có ch
ất lượ 
ngcao, m
ẫu mã đẹ
p, giá c
phù h
ợp đáp ứ
ng nhu c
ầu đa dạ
ng c
ủa ngườ 
i tiêu dùng.Trong quá trình phát tri
n chung
y, v
ớ 
i các ngu
n l
c và l
ợ 
i th
ế
c
amình, Vi
t Nam có nhi
u kh
 
năng phát triể
n n
n kinh t
ế
, m
ở 
r
ng quan h
buônbán và h
ợ 
p tác kinh t
ế
v
ớ 
i nh
ững cườ 
ng qu
c kinh t
ế
 
 – 
công ngh
trên th
ế
gi
ớ 
i,
đa phương hoá quan hệ, đa dạ
ng hoá th
 
trườ 
ng, phát tri
n n
n kinh t
ế
 
đố
i ngo
iv
ớ 
i t
ốc độ
cao.B
n m
t hàng xu
t kh
u ch
l
c c
a ta hi
n nay là d
u thô, d
t may, thu
 h
i s
n và g
ạo. Riêng đố
i v
ớ 
i ngành công nghi
p d
ệt may, trong tương lai, đây
 s
là m
t ngành công nghi
ệp đầ
y tri
n v
ng v
ớ 
i nh
ững điề
u ki
n thu
n l
ợ 
i l
ớ 
n.Ngành công nghi
p d
t may nói chung và ngành may m
c nói riêng luôn s
n cónhi
ều điề
u ki
n thu
n l
ợ 
i song bên c
ạnh đó là hàng loạt các khó khăn khác nả
ysinh. V
ớ 
i nh
ng th
 
trườ 
ng l
ớ 
n nhi
u ti
ềm năng thì cạ
nh tranh luôn là y
ế
u t
t
ty
ế
u. Riêng
đố
i v
ớ 
i ngành may gia công xu
t kh
ẩu thì nướ 
c ta là m
ột nướ 
c cóti
ềm năng rấ
t l
ớ 
n b
ở 
i ngu
n nhân l
c d
i dào, giá nhân công r
nên có s
c c
nhtranh v
giá thành gia công. Bên c
nh ch
ất lượ 
ng, m
u mã c
a s
n ph
m phùh
ợ 
p v
ớ 
i th
hi
ế
u tiêu dùng thì h
giá thành s
n ph
m là m
t nhân t
 
cơ bản để
 doanh nghi
ệp có điề
u ki
n th
c hi
n vi
c c
nh tranh v
ới các đố
i tác có liên quantrong n
n kinh t
ế
th
 
trường. Hơn nữ
a, khi ti
ế
n hành công nghi
p hoá - hi
ện đạ
ihoá n
n kinh t
ế
s
n xu
t xã h
i thì ti
ế
t ki
m l
i là m
t qu
ốc sách. Để
có th
xâmnh
p, kh
ẳng đị
nh và chi
ếm lĩnh vị
trí cao trên các th
 
trườ 
ng l
ớ 
n, ngoài vi
c khaithác l
ợ 
i th
ế
v
ngu
n nhân l
c d
i dào, v
 
trí đị
a lý,
ổn đị
nh v
kinh t
ế
chínhtr
thì vi
c c
t gi
m chi phí, h
giá thành s
n ph
ẩm đượ 
c coi là m
t trongnh
ng gi
i pháp t
ối ưu. Mụ
c tiêu chính c
a bi
n pháp này là nâng cao tính c
nhtranh, tranh ch
p v
trí d
ẫn đầ
u v
chi phí trên th
 
trường, nhưng ngoài ra nó còn
 có nhi
u tác d
ng l
ớ 
n khác ph
i k
 
đến như:
 
-
 
Đả
m b
ảo lượ 
ng l
ợ 
i nhu
n c
n thi
ế
t cho công ty
-
 
Là đòn bẩ
y nh
m
ổn đị
nh và c
t gi
m giá c
 
-
Ti
ế
t ki
m nguyên v
t li
u, gi
ảm lượ 
ng v
t li
ệu dư thừ
a
-
T
o ra m
ột cơ cấ
u t
ch
ức đáng tin cậ
y cho công ty nh
ằm đố
i phó v
ớ 
inh
ng thách th
ức trong tương lai.
 
-
Thi
ế
t l
p k
ế
ho
ch, th
c hi
n và giám sát các m
c tiêu và s
 
đổ
i m
ớ 
im
ột cách kiên đị
nh.
Đồ
ng th
ờ 
i giá thành là ch
tiêu kinh t
ế
t
ng h
ợ 
p ph
n ánh toàn b
ho
t
độ
ng c
a doanh nghi
ệp, do đó doanh nghiệ
p ph
i ph
ấn đấu để
hoàn thành k
ế
 ho
ch giá thành và m
c h
giá thành s
n ph
ẩm. Để
th
c hi
ện đượ 
c các m
c tiêuc
a doanh nghi
p thì công tác k
ế
toán chung, k
ế
toán t
p h
ợ 
p chi phí s
n xu
t và
Líp K10- KT2
2
ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi
 
 
Chuyên đề 
ố 
t nghi
 p Nguy
ễ 
n Th
Thanh Hoa
tính giá thành s
n ph
m nói riêng v
ới tư cách là mộ
t công c
qu
n lý kinh t
ế
 
đã
 
đượ 
c th
c hi
ện như thế
 
nào? làm đượ 
c gì? và có th
 
làm đượ 
c gì?Mong mu
ốn tìm đượ 
c câu tr
l
ờ 
i nh
m m
ục đích nâng cao trình độ
lý lu
nvà kh
 
năng nghiên cứ
u th
c hành c
a b
n thân, b
ng các ki
ế
n th
c chuyên môn
đã đượ 
c h
c t
ập trong nhà trườ 
ng, trong quá trình th
c t
ập, em đã đi sâu tìm
 hi
u, nghiên c
u v
ph
n hành k
ế
toán t
p h
ợ 
p chi phí s
n xu
t và tính giá thànhs
n ph
m may gia công
ở 
Xí nghi
p May Xu
t kh
u Thanh Trì. T
 
đó em đã
 quy
ết đị
nh ch
ọn đề
tài :
 
“Kế 
toán t
 p h
ợ 
 p chi phí s
 n xu
ấ 
 t và tính giá thành s
 n ph
ẩ 
 m t
i Xí nghi
 p May Xu
ấ 
 t kh
ẩu Thanh Trì” 
 
cho Chuyên đề
T
tNghi
p c
a em.
Chuyên đề
T
t Nghi
p c
a em g
m 3 n
i dung sau :
 Ph
 n th
ứ 
nh
ấ 
 t: Nh
ữ 
 ng v
ấn đề
lý lu
ận cơ bả
 n v
k
ế 
toán t
 p h
ợ 
 p chi phí s
 n xu
ấ 
 t và tính giá thành s
 n ph
ẩ 
 m trong doanh nghi
 p s
 n xu
ấ 
 t. Ph
 n th
ứ 
hai: Th
ự 
 c tr
 ng k
ế 
toán chi phí s
 n xu
ấ 
 t và tính giá thành s
 n ph
ẩ 
 m t
i Xí nghi
 p May Xu
ấ 
 t kh
ẩ 
u Thanh Trì. Ph
 n th
ứ 
ba: Hoàn thi
 n k
ế 
toán chi phí s
 n xu
ấ 
 t và tính giá thành s
 n ph
ẩ 
 m t
i Xí nghi
 p May Xu
ấ 
 t kh
ẩ 
u Thanh Trì.
Líp K10- KT2
3
ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
trangldd liked this
Miki Boo Bmt liked this
Phamdung Dung liked this
Phamdung Dung liked this
Quoc Tuan Nguyen Mai liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->