Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
31Activity

Table Of Contents

Prvi dio: Uvod
1. Istorijat
1 1 Kratke napomene o razvoju notarijata uopšte
1 2 Notarijat u državama nastalim na području bivše SFRJ
1 3 Notarska služba u Crnoj Gori
2. Pojam notarskog prava
3. Razlozi za uvođenje notarijata i ciljevi notarske službe
3 1 Pravna sigurnost
3 2 Rasterećenje pravosuđa
3 4 Efkasnost i ekonomičnost
4. Notarske isprave
4 1 Pojam i vrste isprava uopšte
4 2 Pojam i vrste notarskih akata
4 3 Dokazna snaga notarskih akata
Drugi dio: Forma i postupak sastavljanja notarskih akata
1. Forma notarskih akata
1 1 Tehnika sastavljanja notarskog akta
1 2 Postupak sastavljanja notarskih akata
2. Stranke i drugi učesnici u postupku sastavljanja notarskih akata
2 1 Utvrđivanje identiteta stranaka
2 2 Drugi učesnici i utvrđivanje njihovog identiteta
Treći dio: Vrste notarskih akata
1. Notarski zapis
2. Uvodni dio
3. Tekst pravnog posla
4. Završni dio isprave
Završni dio isprave
Četvrti dio: Uopšteno o pravnim poslovima
1. Izvori obligacionih odnosa
1 1 Ugovor kao pravni posao
1 2 Pravna dejstva ugovora
1 3 Opšti uslovi sklapanja obligacionih ugovora
2. Provjeravanje sposobnosti stranaka za preduzimanje pravnog posla
2 1 Sposobnost ugovornih strana
2 2 Pravna sposobnost
2 3 Poslovna sposobnost
2 3 1 Potpuna poslovna sposobnost
2 3 2 Ograničena poslovna sposobnost
2 3 3 Poslovna nesposobnost
3. Saglasnost volja ugovornih strana
3 1 Uslovi kao načini ograničenja pravnog učinka ugovora
3 2 Rokovi kao načini ograničenja pravnog učinka ugovora
4. Forma pravnih poslova
4 2 Funkcija zakonskog određivanja forme
4 2 1 Zaštita od brzopletog donošenja odluke
4 2 2 Jasno, precizno i detaljno oblikovanje pravnog posla
5. Pravne posljedice nepoštivanja zakonskih odredbi o formi
6. Razlozi za propisivanje notarske forme
1. Ugovor o prodaji
1 1 Predmet pravnog posla
1 1 1 Oznaka nepokretnosti
1 1 3 Prodaja nepokretnosti i inventara
1 1 4 Kupovina nepokretnosti koja je već data u zakup
1 2 Sadržina pravnog posla
1 2 1 Prodaja i kupovina nepokretnosti sa isključivim pravom svojine
1 2 2 Prodaja i kupovina suvlasničkog dijela
1 3 2 Dospjelost cijene i osiguranje kupca
1 3 3 Osiguranje prodavca
1 3 4 Način plaćanja cijene
1 4 Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke
1 4 1 Odgovornost za materijalne nedostatke
1 4 2 Odgovornosti za pravne nedostatke
1 5 Prelazak posjeda, koristi, tereta i opasnosti
1 6 Izjave za upis u katastar nepokretnosti
1 6 2 Vrste upisa u katastar nepokretnosti
1.6.2.1. Uknjižba
1.6.2.2 Predbilježba
1.6.2.3. Zabilježba
1 7 Odobrenja, pravo preče kupovine
1.7.2.1. Zakonsko pravo preče kupovine
1.7.2.2. Ugovorno pravo preče kupovine
2 6 Primjeri ugovora o poklonu
2 6 3 Ugovor o poklonu za slučaj smrti
3. Stvarna prava na tuđim nepokretnostima
3 1 Pravo službenosti
3 1 1 Stvarne službenosti
3.1.1.1. Zasnivanje stvarnih službenosti
3.1.1.3. Upis stvarne službenosti u katastar nepokretnosti
3 1 2 Lične službenosti
3.1.2.1. Pravo plodouživanja
3.1.2.3. Pravo stanovanja
3 2 1 Založno pravo na nepokretnim stvarima (hipoteka)
3.2.1.1. Načela i karakteristike hipoteke
3.2.1.2. Objekat hipoteke
3.2.1.3. Vrste hipoteka
3.2.1.4. Ugovor o hipoteci
3.2.1.6. Primjer: Ugovor o zajedničkoj hipoteci – kreditna hipoteka
3.2.1.7. Primjer: Založna izjava
Šesti dio: Nadležnost notara u porodično–pravnim odnosima
1. Izjava o priznanju očinstva i materinstva
1 1 Primjer: Izjava o priznanju očinstva
1 2 Saglasnost majke sa izjavom o priznanju očinstva
2. Imovina bračnih drugova
2 1 Posebna imovina
2 2 Zajednička imovina
2 3 Primjeri poduka i upozorenja u vezi statusa imovine bračnih drugova
3. Bračni ugovor
3 1 Pojam bračnog ugovora
3 2 Uslovi za punovažnost i sadržaj bračnog ugovora
3 2 1 Uslovi za punovažnost
3 3 Izmjena i raskid bračnog ugovora
3 4 Bračni ugovor i treća lica (Publicitet)
3 5 Pobijanje bračnog ugovora
3 6 Primjer: Bračni ugovor koji sklapaju budući bračni drugovi
3 7 Primjer: Bračni ugovor koji sklapaju bračni drugovi
4. Ugovor o diobi zajedničke imovine bračnih drugova
4 1 Pravne karakteristike
Sedmi dio: Nadležnost notara u poslovima sa nasljednopravnim dejstvom
1. Zakonska regulativa i nadležnost notara
2. Nasljednička izjava
2 1 Primjer: Prijem nasljeđa uz istovremeno ustupanje
3. Testament
3 1 Pojam testamentarnog nasljeđivanja
3 2 Defnicija testamenta
3 3 Karakteristike (osobine) testamenta
3 4 Vrste testamenta
3.5. Sadržina testamenta313
3 6 Detaljnije o sadržini testamenta
3 6 1 Određivanje nasljednika
3 6 3 Legati, osnivanje zadužbine
3 6 4 Izvršioci testamenta
3 7 Ništavost testamenta
3 8 Ostale napomene kod testamenta
3 9 Registar testamenata
3 10 Izvornik i otpravak notarskog zapisa o testamentu
3 11 Primjer: Zapis o testamentu sa zamjenskim nasljednicima
4. Ugovori sa nasljednopravnim dejstvima
4 1 Ugovor o odricanju od nasljeđa koje nije otvoreno
4 2 Primjer: Ugovor o odricanju od nasljeđa koje nije otvoreno
4 3 Ustupanje i raspodjela imovine za života
4 3 1 Pojam i pravna priroda
4 3 2 Uslovi za punovažnost
4 3 3 Predmet ustupanja i raspodjele
4 3 6 Odgovornost za ustupiočeve dugove i pobijanje ustupanja
4 3 7 Obaveza jemstva između potomaka
4 3 9 Primjer: Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za života
4 4 Ugovor o doživotnom izdržavanju
4 4 1 Pojam i pravna priroda
4 4 2 Sadržaj obaveze izdržavanja
4 4 4 Forma za zaključenje ugovora o doživotnom izdržavanju
4 4 6 Raskid i poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju
4 4 7 Prestanak ugovora o doživotnom izdržavanju
4 4 8 Odgovornost davaoca izdržavanja za dugove primaoca izdržavnja
4 4 9 Obezbjeđenje prava iz ugovora o doživotnom izdržavanju
4 4 12 Primjer: Izdržavanje u korist više lica kao primaoca izdržavanja
Osmi dio: Zapis o potvrdi privatne isprave (solemnizacija privatnih isprava)
1. Uvodna razmatranja
2. Dokazna snaga
3. Procedura potvrđivanja privatne isprave
3 1 Provjera privatne isprave
3 1 1 Provjera forme privatne isprave
3 1 2 Provjera sadržine privatne isprave
3 2 Sačinjavanje potvrde
3 2 2 Sadržaj potvrde privatne isprave
5. Zastupljenost solemniziranih privatnih isprava u praksi
Deveti dio: Izvornik i otpravak notarskog akta
1. Izvornik
2. Otpravci i prepisi izvornika
2 1 Uslovi za punovažnost otpravka kao javne isprave
2 2 Način sačinjavanja otpravka
2 3 Prilozi uz otpravke
2 4 Kome se izdaju otpravci
2 5 Klauzula o ovjeri
2 6 Otpravak dijela akta
2 7 Otpravak za arhivu
3. Sadržaj notarskog spisa, arhiviranje i čuvanje spisa
Deseti dio: Izvršna notarska isprava
1. Pojam i karakteristike notarske izvršne isprave
2. Uslovi za izvršnost notarske isprave
3. Otpravak u svrhu izvršenja
Jedanaesti dio: Zastupanje
1. Nastanak zastupanja
2. Značaj zastupanja danas
3. Pravna priroda zastupanja
4. Pojam zastupanja
4 1 Značaj zastupanja u privrednom pravu
4 2 Zaštita interesa lica kod zastupanja
4 2 1 Zaštita interesa zastupanog
4 2 2 Zaštita interesa druge ugovorne strane
4 2 3 Zaštita interesa u slučaju nedostatka ovlaštenja za zastupanje
5. Nedopustivost zastupanja
6. Vrste zastupanja
6 1 Zakonsko zastupanje
6 2 Voljno zastupanje
7. Vrste punomoćja
7 1 Punomoćje s obzirom na opseg ovlaštenja za zastupanje
7 1 1 Opšte ili generalne punomoćje (mandatum generalis)
7 1 2 Posebno ili generično punomoćje (mandatum specialis)
7 1 3 Specijalno punomoćje (mandatum specialissimum)
7 2 Druge vrste punomoćja
8. Zajedničko zastupanje
9. Sklapanje ugovora sa samim sobom
9 1 1 Samokontrahiranje
9 1 2 Višestruko zastupanje
9 2 Područje primjene
9 2 1 Izuzeci od pravila
9 2 2 Kolizija interesa
10. Posebna forma punomoćja
10 1 Forma punomoćja
10 1 1 Neformalnost punomoćja
10 1 2 Potrebna posebna forma punomoćja
10 2 Potrebna forma u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima
11. Sužavanje i opoziv punomoćja
11 1 Opozivost punomoćja
11 2 Apstraktnost punomoćja
12. Prestanak punomoćja
12 1 Prema Zakonu o obligacionim odnosima CG
12 2 Ostali slučajevi prestanka punomoćja
12 2 1 Gubitak poslovne sposobnosti
12.2.1.1. Gubitak poslovne sposobnosti punomoćnika
12.2.1.2. Gubitak poslovne sposobnosti vlastodavca
12 2 2 Prestanak punomoćja izvršenjem pravnoga posla
12 2 4 Nemogućnost ispunjenja pravnog posla
12 3 Pravne posljedice prestanka punomoćja
LITERATURA
ZAKON O NOTARIMA
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
89512711 Notarijat u Crnoj Gori 2010

89512711 Notarijat u Crnoj Gori 2010

Ratings: (0)|Views: 4,504 |Likes:
Published by schatci

More info:

Published by: schatci on Apr 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 9 to 117 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 126 to 128 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Page 137 is not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 151 to 405 are not shown in this preview.

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
budimoljudi liked this
Mitrovic Marko liked this
Milina Berilaža liked this
Marija Jojic liked this
Inera Muminovic liked this
ekefelja liked this
Filip Jovovic liked this
Matija Stanjevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->