Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
39Activity
P. 1
Dark era rule book Alpha 1.1

Dark era rule book Alpha 1.1

Ratings: (0)|Views: 216 |Likes:
Published by samiamt
It is the year 2150, and humanity has been ravaged by the rebellion of A.I.. 3 factions are fighting for dominance of the Super cities, a Dark era has begun.
This is the rule book for this sci/fi fantasy game using 28mm heroic scale models.

Thanks for looking a my game! Hope you enjoyed!
It is the year 2150, and humanity has been ravaged by the rebellion of A.I.. 3 factions are fighting for dominance of the Super cities, a Dark era has begun.
This is the rule book for this sci/fi fantasy game using 28mm heroic scale models.

Thanks for looking a my game! Hope you enjoyed!

More info:

Published by: samiamt on Apr 28, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/19/2014

 
Gdrj runjsPjrsldo Bnpeb 2/2
My Fbkj Sjbhuj
 Lt ls tej yjbr =2:1. boc euibolty ebs mjjo rbvbhjc my tej rjmjnnldo d` B/L// 7 `bgtldos brj `lhetloh `dr cdilobogj d` tej Wupjr gltljs. b Cbrk jrb ebs mjhuo/
Sels ls tej runj mddk `dr tels sgl$`l `botbsy hbij usloh =5ii ejrdlg sgbnj idcjns. Cbrk jrb/((6 Logejs]d@6 ]btj d` `lrjGGX6 Gndsj gdimbt wjbpdo'6 Ouimjr Clj6 clgjNDW6 nloj d` slhetGQ6 Gdiiboc pdlotsSels hbij usjs b ijbsurloh tbpj %bnn ijbsurjijots brj lo logejs,. 0 slcjc clgj %b C0,. boc =5ii idcjns do=:ii rduoc mbsjs do b 7 my 7 %`ddt, mdbrc/ Zsj (truj( nloj d` slhet td cjtjriloj l` b idcjn gbo sjj bo jojiytd seddt teji/ Sels ijbos tebt ydu ojjc td nddk `rdi tej pjrspjgtlvj d` tej idcjn. bs l` lt wbs b rjbn mbttnj/\du iby bnwbys prj ijbsurj clstbogjs/ Xejo brgs brj ijotldojc tej `rdot brg ls tej `rdot d` tej idcjn `rdiels seduncjrs tej mbgk tej mbgk d` els seduncjrs/ L` C7 ls ijotldojc %slogj tejrj ls od suge teloh, rdnn b C0 mut trjbt 2 boc = bs 2. 7 boc 3 bs =. boc : boc 0 bs 7/ L` b C00 ls rdnnjc tejo rdnn =C0/ Qlgk doj clj tebt ls tej`lrst ouimjr boc tej dtejr tej sjgdoc/ Xejo ydu rdnn. cdo(t bcc teji tdhjtejr. trjbt lt bs b ouimjr %jxbipnj600. :2. 27,/ Do b slcj odtj. lotjrprjt bnn runjs lo ydur dwo wby/ L` tejrj ls bo brhuijot. tejo rdnn b clj. do b 2)7 pnbyjr B ls rlhet. boc do b 3)0 pnbyjr M ls rlhet/ Sels wlnn spjjc up tej hbij boc ibkj lt b idrj jofdybmnjtlij `dr mdte pnbyjrs/
Wtbts6
Jbge idcjn lo tels hbij ebs stbts/ Sels ls webt tej wednj hbij mbsjs d``/ Lt nddks sdijteloh nlkj tels6Idrbnj)2= %27,Jxpjrtlsj)%3.7,Xlnn)=Jocurbogj)%3((.8((,Bhlnlty)= %7,Xjbpdos)Ibgeloj huo %21((.:.7,Idrbnj ls edw mrbvj jbge idcjn ls. tej elhejr tej mjttjr/ Sej `lrst vbnuj ls tej idcjns idrbnj l` lt ls dut d` gdejrjogy d` bodtejr `rljocny idcjn. tej sjgdoc l` lts lo/ Zsj `lrst vbnuj `dr gdejrjogy clstbogj/ L` b idcjn l` wltelo ebn` d` lts `lrst idrbnj vbnuj %rduocloh up, d` b `rljocny idcjn tejo lt iby usj tej sjgdoc idrbnj/ Selscdjs rjsunt lo ydur gdejrjogy rblsloh td tej ojw idrbnj. logrjbsloh gdejrjogy clstbogj/Jxpjrtlsj ls edw sklnnjc jbge idcjn ls lo jbge bspjgt/ Sej `lrst vbnuj ls seddtloh. tej ojxt ls gndsj gdimbt/Xlnn ls edw tduhe tej idcjn ls. tej elhejr tej mjttjr/Jocurbogj ls edw `bst tej idcjn ls/ Sej `lrst vbnuj ls edw `bst lt idvjs odribnny. tej sjgdoc ls lts sprlot/\du iby odt sprlot lo = gdosjgutlvj turos/
 
Bhlnlty ls edw hddc tej idcjn ls bt cdchloh/ Sej elhejr tej ebrcjr lt ls td elt lt/ Sej `lrst vbnuj ls tej bhlnltywejo lt idvjs odribnny. tej sjgdoc vbnuj ls tej bhlnlty l` tej idcjn sprlots/ L` sdijdoj `lrjs bt ydur mbgk brgilous 2 `rdi ydur bhlnlty `dr tej purpdsj d` elttloh/L` ydu brj bskjc td ibkj b stbt tjst. rdnn b clj. tejo gdosunt tels tbmnj/ \du ojjc td rdnn jqubn dr elhejr td tejrjsunt spjgl`ljc. %tdp. stbt. mdttdi. jqubn dr idrj tebo,62=73:0:37=L` ydu brj rjqulrjc td tbkj b idrbnj tjst. rdnn 7C0 boc bcc teji tdhjtejr/ \du ebvj td rdnn jqubn dr njss tejoydur idrbnj td pbss/ L` `blnjc tejo tej runj wlnn spjgl`y tej gdosjqujogj/
Xjbpdos6
Sej wjbpdos stbts sedw edw pdwjr`un tej wjbpdo ls/ Sej `lrst vbnuj ls lts dptlibn rbohj %jvjryteloh lo tejhbij ebs lo`loltj rbohj,. tej sjgdoc ls pdwjr. tej ojxt ls lts ]btj d` @lrj %]d@,/ L` ydu `lrj ydur wjbpdo btdptlibn rbohj. tejo seddt bt odribn/ Mut l` ydu brj odt lo dptlibn rbohj cjgrjbsj ydur seddtloh jxpjrtlsj td 2%`dr tej purpdsj d` seddtloh,/ \du iby dony `lrj 2 wjbpdo b turo %hrjobcjs lognucjc,/Ibn`uogtldo"6 Wdijtlijs. b wjbpdo iby fbi. dvjrejbt. dr jvjo jxpndcj" Xejo rdnnloh td elt %seddtloh,. l` ydu rdnn b 2 %do boy d` tej clj, tejo tej wjbpdo ibn`uogtldos/ Sej idcjn iby odt seddt tels turo %hrjobcjslognucjc,/ Lo tej ojxt turo %idvj pebsj, rdnn b clj/ Do b 7 pnus ydu `lx tej ibn`uogtldo. boc iby bgtodribnny/ L` tej idcjn idvjc tejo tels rdnn ls 3 pnus/ Do boy dtejr rdnn tej idcjn `blnjc boc lt iby odt seddtboy wjbpdos tels turo/ BDJ(s %sjj mjndw, ibn`uogtldo do b cdumnj wejo cjvlbtloh %odt tej clrjgtldo. tejclstbogj,/Lotjrvjoloh idcjns6 L` tejrj brj boy lotjrvjoloh idcjns wejo doj idcjn `lrjs bt bodtejr. tejo cjgrjbsj tejseddtloh jxpjrtlsj d` tels idcjn my 2 `dr tej curbtldo d` tels seddt pebsj/Cubn)wljnc6 B wjbpdo wlte tels spjglbn runj iby rj)rdnn boy$bnn d` lts td elt clgj dogj pjr pebsj. mut ilous 2jxpjrtlsj `rdi tej idcjn %l` lts b huo)seddtloh jxpjrtlsj. boc gdimbt wjbpdo)gdimbt jxpjrtlsj,/BDJ6L` b wjbpdo ebs BDJ ojxt td lt tejo tej ijbos lt ls b brjb d` j``jgt wjbpdo %jxpndslvj,/ Qlgk b tbrhjt bsodribn %vjry `lrst ouimjr ls lts rbohj, mut plgk b pdlot lostjbc d` b idcjn. boc cjvlbtj %sjj nbtjr,. mut jvjryidcjn wltelo x(( %2=((BDJ x((. bs lt sedws lo tej prd`lnj. x mjloh tej rbclus d` tej mnbst, ls bnsd elt my tejwjbpdo/ ]jsdnvj seddtloh bs odribn b`tjr tels/ ]d@ wdrks cl``jrjotny wlte BDJ(s/ Sej tbrhjts hjt elt my tejouimjr spjgl`ljc my tej wjbpdo lostjbc d` rdnnloh/Cjvlbtldo6 tej cdwoslcj td BDJ(s ls hjttloh lt td stby do tbrhjt/ Qlgk b tbrhjt. mut rdnn b C00/ Sels ls welgeclrjgtldo lt cjvlbtjs td622)276 Idvj =C0(( Xjst23)206 Idvj =C0(( Jbst=2)=76 Idvj =C0(( Odrte=3)=0)6 Idvj =C0(( Wdute72)776 Idvj =C0(( Odrte Xjst73)706 Idvj =C0(( Odrte Jbst32)376 Idvj =C0(( Wdute Jbst33)306 Idvj =C0(( Wdute Xjst:2)006 Clrjgt elt. od cjvlbtldoIlous ydur jxpjrtlsj %`lrst vbnuj, d`` tej cjvlbtldo clstbogj/ B`tjr cjvlbtldo rjsdnvj elts %ydu cdo(t ebvj tdrdnn td elt. ydu ebvj bnrjbcy,/ L` tej BDJ hdjs dut d` NDW d` tej idcjn `lrloh dr dptlibn rbohj. tejo fustgdotlouj rjsdnvloh bs odribn. lt cdjso“t ibttjr. tels rjprjsjots tej jxpndslvj gurvloh dr sdij dtejr jvjot/@nbijr6L` b wjbpdo ebs b stbt nlkj tels6 %21((.0.2((,. tejo tebt ijbos lt ls b `nbijr wjbpdo/ Crbw b x(( nloj %x6 rbohj d` tej `nbijr. `lrst vbnuj, `rdi tej idcjn boc ibrk tej nloj wlte clgj dr strloh dr sultbmnj ibrkjr/ Boy idcjns
 
wltelo tej telrc vbnuj lo logejs ls elt my tej `nbijr dogj/ Sej idcjn `lrloh tej wjbpdo lt odt eurt wejo ej`lrjs lt. mut l` ej idvjs lo rbohj %dr stbys lo rbohj, dr ls elt my b `nbijr wjbpdo. ej ls b``jgtjc/ Sels nloj tejostbys lo pnby `dr tej rjst d` tej hbij. boc boy idcjns stbrtloh dr jocloh tejlr idvj lo tej rbclus d` tej `nbijr nloj ls elt bhblo/ @nbijr wjbpdos butdibtlgbnny elt. dony rdnn td wduoc/ \du iby crbw tels nloj terduhetjrrblo/ @nbijr wjbpdos lhodrj gdvjr %od gdvjr sbvjs iby mj tbkjo bhblost tejsj elts,/ L` b `nbijr nlojtdugejs b tjrrblo pljgj. lt ls sjt bnlhet/ Jvjryteloh lo tej mulncloh tbkjs elts `rdi tej `nbijr boc jvjrytelohwltelo tej rbclus %`nbijr, d` tej mulncloh tbkjs elts bs wjnn/ Sels nbsts tej rjst d` tej hbij/Hrjobcjs6Hrjobcjs brj usjc lo tej seddt sum pebsj/ Hrjobcjs brj usjc nlkj BDJ(s/ Dogj cjglcloh wejrj ydu brj hdlohtd terdw lt. rdnn do tej cjvlbtldo tbmnj/ B`tjr cjvlbtldo. rjsdnvj j``jgt/ Sejrj brj = typjs d` hrjobcjs/ Cbibhjboc spjglbn/ L` lt ls b cbibhj hrjobcj trjbt lt bs bo BDJ wjbpdo/ L` lt ls spjglbn tejo tej hrjobcj wlnn spjgl`ytej j``jgt/ Hrjobcjs cd odt ebvj bo lo`loltj rbohj. tejy iby dony mj terdwo wltelo tejlr dptliui rbohj %mutiby cjvlbtj dut d` dptliui rbohj,/Drcobogj6Boy idcjn elt my bo drclobogj wjbpdo tbkjs cdumnj strjss pdlots `rdi tej seddtloh bttbgk/Biid6Jvjry wjbpdo ebs sdij kloc d` biid. wejtejr lt ls munnjts. jojrhy suppnljs dr sdij dtejr strbohj sdurgj/B`tjr b idcjns seddts. rdnn b clj/ Do b 7+ odteloh ebppjos/ Do b 2 dr = tej idcjn ruos dut d` biid. telsidcjn iby odt `lrj tels wjbpdo `dr tej rjst d` tej hbij/ Odtj tebt b idcjn iby stlnn plgk up dtejr wjbpdosterduhe tej hbij %sjj Qlgkloh up$crdpploh wjbpdos runj, Olhet bttbgk6L` olhet bttbgk ls bgtlvj tejo ebn` tej dptlibn rbohj d` bnn wjbpdos boc cjgrjbsj bnn idrbnj d` bnn idcjns my 2/
GGX6
Jvjry idcjn lo tej hbij ebs b stbocbrc %3.=, GGX/ Lt dony ebs = vbnujs mjgbusj lt ls usjc lo gdimbt/ Sej`lrst vbnuj ls lts pdwjr. tej sjgdoc ls lts spjjc/ L` b huo ebs x ojxt td lt tebt ijbos lt gbo bnsd mj usjc lobssbunt/ Srjbt lt bs b odribn wjbpdo lo bssbunt/ Idcl`ljrs gbo bppny td gebohj tej drlhlobn %3.=, stbt/@uimnj"6 Wdijtlijs. wejo lo eboc td eboc gdimbt. b idcjn iby hjt bejbc d` ltsjn` boc `nurry bttbgks bt tejdppdojot boc stuimnjs. dr lt ls sd cuim strugk bt sdijdoj gebrhloh lt/ Sels ls fust b sibnn ouimjr d` sgjobrlds tebt rjprjsjot @uimnj"/ Xejo lo gdimbt. l` b 0 ls rdnnjc td elt %do boy d` tej clj, tejo tej idcjn`uimnjs. boc iby odt bttbgk tebt pebsj/
Qlgkloh up$crdpploh wjbpdos6
L` b idcjn cljs. rjidvj lt boc rjpnbgj lt wlte b gduotjr d` sdij kloc %dr fust tlp lt dvjr,/ Boy idcjn tebt hdjswltelo mbsj gdotbgt wlte tels iby geddsj td plgk up b wjbpdo tebt tebt idcjn ebc welnj lt wbs bnlvj %sd ndohbs tej idcjn stlnn ebc biid do tej wjbpdo,/ B idcjn iby ebvj up td 7 wjbpdos bt b tlij %hrjobcjs odtlognucjc,/ @dr jvjry wjbpdo b`tjr tej `lrst tebt tej idcjn ebs cjgrjbsj lts jocurbogj %mdte vbnujs, my 2((/ Bidcjn iby crdp b wjbpdo curloh lts idvjijot pebsj %td b iloliui d` 2,/ Sels wby b idcjn gbo rjturo ltsjocurbogj vbnujs td odribn l` lt ebs jxgjss wjbpdos %idrj tejo doj,/
Suro systji6
Sej turo systji wdrks lo tels drcjr6Idvj@lhetCbibhjJbge pnbyjr wlnn cd els$ejr idvj boc `lhet pebsj. tejo tej dtejr wlnn cd tej sbij. tejo mdte pnbyjr cdcbibhj bnn tdhjtejr %jxbipnj6 doj pnbyjr idvjs bnn els idcjns. tejo ej seddts$`lhets lo gdimbt. tejo tejdtejr pnbyjr wlnn cd tej sbij. boc tejo cd tej cbibhj pebsj bnn tdhjtejr,/Idvj pebsj6Lo tels pebsj ydu idvj ydur idcjns/ B idcjn gbo idvj b ibxliui d` tej vbnujs lo tej idcjns jocurbogjstbts/ L` b idcjn sprlots lt gbo(t seddt/ L` b idcjn ebs su``jrjc b ibfdr wduoc %sjj nbtjr, boc stlnn sprlot %dr 

Activity (39)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
samiamt added this note
I am almost done with the beta version of Dark Era (waaay more simple) so hold tight!
1 hundred reads
samiamt liked this
samiamt liked this
samiamt liked this
samiamt liked this
samiamt liked this
samiamt added this note
Changelog: added parkour, added to cover mechanic, added cover reference, other things i cant remember
samiamt added this note
Changelog: AOE now effects hiding models, removed army list and moved to army book (different document)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->