Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hurić Bjelan Jasmina Bosnalijek d.d. Analiza izvještaja o novčanom toku

Hurić Bjelan Jasmina Bosnalijek d.d. Analiza izvještaja o novčanom toku

Ratings: (0)|Views: 195 |Likes:

More info:

Published by: Huric Bjelan Jasmina on Apr 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

 
 
UNIVERZITET U SARAJEVUEKONOMSKI FAKULTET U SARAJEVUANALIZA IZVJ
EŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIM
APRISTUPNI RADPredmet: Teorija i analiza bilansaProfesor: Prof. dr.
Haris Jahić
 Student:
Jasmina Hurić
-BjelanPostdiplomski studijSmjer:
Finansijski menadţment
 Sarajevo, januar 2010
 
ANALIZA I
ZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA
 11
    P   a   g   e
    1 
S A D R Ţ A J
 1.
U V O D...................................................................................................................2
2.
Teorijski aspekt analize izvještaja o novčanim tokovima
........................................3
3.
 
Analiza izvještaja o novčan
im tokovima firme Bosnalijek d.d. Sarajevo za 2008.godinu........................................................................................................................11
3.1
.Opšti
podaci o firmi Bosnalijek d.d Sarajevo
………………………….…….…11
 
3.2
. Godišnji finansijski izvještaji firme Bosnalijek d.d Sarajevo za
2008. godinu
………………………………………………………………..13
 
3.3.
 
Analiza upravljanje novčanim tokovima od operativnih, investicijskih i finansi
 jskihaktivnosti firme Bosnalijek d.d Sarajevo po pojedinim stavkama.............................18
4
. Z A K LJ U Č AK 
....................................................................................................24
5.
L I T E R A T U R A.........................................................................................................................26
 
ANALIZA I
ZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA
 22
    P   a   g   e
    2 
1.
 
U V O D
 Novčani tok sastoji se od priliva i odliva novca i novčanih ekvivalenata.
Prikazujesposobnost pre
duzeća da svojim aktivnostima
generi
še
novac i potrebu pre
duzeća za
novcem. Prilivi i odlivi
novca i novčanih ekvivalenata ostvaruju se sljedećim
aktivnostima:Poslovne aktivnosti, tj. aktivnosti kojima se ostvaruju prihodi (prodaja proizvoda, usluga,robe) i rashodi. Primici se ostvaruju naplatom prodanog, a isplate na potrebe za njihovuproizvodnju i nabavku.
Ulagačke
aktivnosti, tj. aktivnosti sticanja
i otuĎivanja dugotrajne imovine
.Finansijske aktivnosti, tj. aktivnosti pribavljanja izvora finansiranja pre
duzeća i
podmirenja obaveza po ovim izvor
ima (vlasničko i dužničko finans
iranje pred
uzeća).
 Izvje
š
taj o nov
č
anim tokovima je regulisan
Me
Ď
unarodnim ra
č
unovodstvenim
 
standardom 7
i od njega se ostvaruju sljede
ć
e koristi:
1
 
 
Kada se koristi
s ostalim finansijskim izvješ
tajima pru
ž
a informacije koje korisnicimaomogu
ć
avaju procjenjivanje promjena u neto sredstvima pravnog lica, njegovufinansijsku strukturu(uklju
č
uju
ć
i likvidnost i solventnost)
 
Mogu
ć
nost uticaja na iznose i vremenski raspored nov
č
anih tokova radiprilago
Ď
avanja promjenjivim okolnostima i prilikama,
 
Izvje
š
taj o nov
č
anim tokovima pru
ž
a mogu
ć
nost upore
Ď
ivanja izvje
š
taja izme
Ď
urazli
č
itih pravnih licaOvaj pristupni rad je koncipiran tako da se sastoji iz dva dijela. U prvom dijelu
sadržan je
teorijski aspekt analize izvj
eštaja o novčanim tokovima
po osnovu operativne,
1
Me
đunarodni standardi finansijskog izvještavanja , Savez računovođa, reviz
ora ifinansijskih radnika F BiH, 2006, str. 238

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->