Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kadir-Mısıroğlu-Lozan-Zafer-Mi-Hezimet-Mi-Cilt1

Kadir-Mısıroğlu-Lozan-Zafer-Mi-Hezimet-Mi-Cilt1

Ratings: (0)|Views: 150 |Likes:
Published by tunahan emin

More info:

Published by: tunahan emin on Apr 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2012

pdf

text

original

 
Kadir Mısıroğlu _ Lozan Zafer Mi Hezimet Mi Cilt1Kitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır.UYARI:www.kitapsevenler.comKitap sevenlerin yeni buluşma noktasından herkese merhabalar...Cehaletin yenildiği, sevginin, iyiliğin ve bilginin paylaşıldığı yer olarakgördüğümüz sitemizdekitüm e-kitaplar, 5846 Sayılı Kanun'un ilgili maddesineistinaden, engellilerin faydalanabilmeleri amacıylaekran okuyucu, ses sentezleyici program, konuşan "Braille Not Speak", kabartmaekranvebenzeri yardımcı araçlara, uyumluolacak şekilde, "TXT","DOC" ve "HTML" gibiformatlarda, tarayıcı ve OCR (optikkarakter tanıma) yazılımı kullanılarak, sadece görmeengelliler için,hazırlanmaktadır. Tümüyle ücretsiz olan sitemizdekie-kitaplar, "Engelli-engelsiz elele"düşüncesiyle, hiçbir ticari amaçgözetilmeksizin, tamamen gönüllülükesasına dayalı olarak, engelli-engelsiz Yardımsever arkadaşlarımızın yoğun emeğisayesinde, görme engelli kitap sevenlerinistifadesine sunulmaktadır. Bu e-kitaplar hiçbirşekilde ticari amaçla veyakanuna aykırı olarak kullanılamaz, kullandırılamaz.Aksi kullanımdan doğabilecek tümyasalsorumluluklar kullanana aittir. Sitemizinamacı asla eser sahiplerine zarar vermek değildir.www.kitapsevenler.comweb sitesinin amacıgörme engellilerin kitap okuma hak ve özgürlüğünü yüceltmekve kitap okuma alışkanlığını pekiştirmektir.Ben de bir görme engelli olarak kitap okumayı seviyorum. Sevginin olduğu gibi,bilginin de paylaşıldıkçapekişeceğine inanıyorum.Tüm kitap dostlarına, görme engellilerin kitapokuyabilmeleri için gösterdikleri çabalardan veyaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyorum.Bilgi paylaşmakla çoğalır.Yaşar MUTLUİLGİLİ KANUN:5846 Sayılı Kanun'un "altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler" bölümünde yeralan "EKMADDE 11" : "derskitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyateserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksahiçbir ticarî amaçgüdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veyaüçüncü bir kişi tek nüsha olarakya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibikuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeriformatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesibu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir."Bu nüshalar hiçbirşekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz vekullandırılamaz.Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerinbulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur."bu e-kitap Görme engelliler için düzenlenmiştir. Kitabı Tarayan ve DüzenleyenArkadaşaçok çok teşekkür ederiz. Kitap taramak gerçekten incelik ve beceri isteyen,zahmet verici bir iştir. Ne mutlu ki, bir görmeengellinin, düzgün taranmış ve hazırlanmış bir e-kitabı okuyabilmesinden duyduğusevinci paylaşabilmektüm zahmete değer. Sizler de bu mutluluğu paylaşabilmek için bir kitabınızıtarayıp,kitapsevenler@gmail.com
 
Adresine göndermeyi ve bu isimsiz kahramanlara katılmayı düşünebilirsiniz.Bu Kitaplar size gelene kadar verilen emeğe ve kanunlara saygı göstererek lütfenbu açıklamaları silmeyiniz.Siz de bir görme engelliye, okuyabileceği formatlarda, bir kitap armağanediniz...Teşekkürler.Ne Mutlu Bilgi için, Bilgece yaşayanlara.Tarayan Süleyman Yükselwww.suleymanyuksel.comsuleymanyuksel@ suleymanyuksel.comsuleymanyuksel6@gmail.comKadir Mısıroğlu _ Lozan Zafer Mi Hezimet Mi Cilt1LOZAN ZAFER Mİ HEZİMET MİCİLT 1KADİR MISIROĞLUSEBİL YAYINLARI Nu. KAPAK KOMPOZİSYONU DİZGİ VE BASKI HÜSNÜHATYİRMİ DÖRT GÜRBÜZ AZAK GARANTİ MATBAASI i H. H. MÜŞERREF ÇELEBİİSTANBUL — I 97 1KADİR MISIROĞLULOZANZAFER Mİ, HEZİMET Mİ?BİRİNCİ CİLDÎN İkinci ve ilaveli basımıUMURU DEĞERLENDİRMESebil YayıneviVilâyet Han Kat S, Nu. 206CAĞALOĞLU/İSTANBULİTHAFMitti Mücâdele tarihimizin aziz şehidi büyük mukaddesatçı, Trabzon Mebusu AhiŞÜKRÜ BEY'in necip hâtırasına..,.KISALTMALARa.g.e. Adı geçen eseragt.Adı geçen tefrikaa.g.m.Adı geçen makaleeh. BSahif ep. (page): SahifeC.CildV (Volume).: CildS.: • Sayımüt.: Müteakipvd.: ve devam*BİBLİYOGRAFYAs.(Sadece bu birinci cildin hazırlanmasında istifade edilen eserlerden, bazılarınıtakdim ediyoruz. Umum! bibliyografya ve şahıs adları indeksi son cildedercedilecektir.)ABDÜLAZÎZ, Emin Hancî — Müzekkirât, Mısır 1926.AKANSEL, Dr. Mustafa Hakkı — Japon Mucizesi, İstanbul, 1943ALTAY, Fahreddin — 10 Yıl Savaş ve Sonrası İstanbul, 1970.ASPİNAL, Oğlander (Liva General C.T.) — Çanakkale Muharebeleri, İngilizlerinGelibolu Seferinin R. Tarihi İstanbul, 1932ATAY, Falih Rıfkı — 19 Mayıs, Ankara, 1941.ATAY, Falih Rıfkı — Çankaya, İstanbul 1966.ARMSTRONG, N.C. -— Grey Wolf Mustafa Kemal, London 1932.ASHMEAD — Bartlette (E) — La ver ite sur les Dardeneües.(BİLSEL) M. Cemil — Lozan (II. Ciît). İstanbul 1C";3.CEMALEDDİN EFENDİ (Şeyhülislâm) — Hâtırat-ı Siyasiye, Uersaadet 1336.CEBESOY, Ali Fuad — Moskova Hâtıraları, İstanbul 1959.CEBESOY, Ali Fuad — Siyasî Hâtıralar, İstanbul, 1937.CROZAT, Prof Dr. Charles — Devletler Umumî Hukuku, İstanbul 1950CEVDET Paşa Tezikir (Tezkire 1-12), Ankara 1953.CONK, Cemil — Çanakkale Conkbaym Savaşları, Ankara 1959.
 
EARL of Ronaldshay — The Life on Lord Curzon, V. III., London 1928.ENGELHARD -- Türkiye ve Tanzimat, İstanbul 1338.ERGİN, Osman — Maarif Tarihi (II. cild), İstanbul 1943.GAZİ M. Kemal Paşa Haz. İzmir Yollarında — Ankara 1337.GÜR, A. Refik — Hukuk Tarihi ve Tefekkürü Bakımından Mecelle, İstanbul 1951,İNAL, Mahmut Kemal — Son Sadrazamlar (II. cüz), İstanbul 1941.(İLERİ), Suphi Nuri— Sevres ve Lausanne, İstanbul 1934.İNÖNÜ'nün Hâtıraları — (Lozan Kısmı) — Ulus Gazetesi, 24 Temmuz 1968'denitibaren.JAESCHKE, Gotthard — Türk İnkılâbı Kronolojisi (II. cild), İs tanbul 1941.K-VRACAN, A!i Naci — Lozan onferansı ve îsmet Paşa, İstanbul 1933.KÂMİL. PAŞA (Sadrıâzam) — Siyasî Tarih (II. cild), İstanbul 132.5. KANDEMİRFeridun Hâtıraları ve Söyleyemedikleıiyle RaufOrbay, İstanbul 1965. KARABEKİR, Kâzını Cihan Harbine Nasıl Girdik (II.Cild),istanbul 1937.KARABEKİR, Kâzım IstiklOl Harbimiz, İstanbul 1960. LAMOUCHE(Kolonel) Türkiye Tarihi, İstanbul 19-53. LOZAN ZABITLARI - LozanMtıahcdenâmesi Mukavelât ve Se-nedâtı Saire, İstanbul 1339, Şark-ı KaripUmuru Hakkında Lozan Konferansında Tezekkür Olunan Senedât Mecmuası veZabıtlar, 1. takım (4. cild), İstanbul 1924 —• 2. takım (2 cildi İstanbul1925.LOZAN.ın İzlerinde 10 Yıl (Tevfik Rüştü Aras'm Konuşmaları t İstanbul 1935.M. KEMAL Nutuk, Ankara 1927. MARDİN, KhûICl Medeni Hukuk CephesindenAhmet CevdetPaşa, İstanbul 1946 .MAHMUD Celâleddin Paşa -- Mirat-ı Hakikat — İstanbul 1326-27. MEHMET MURAT — Tatlı Emeller, Acı Hakikatler, İstanbul 1330. MİKUSCH, Dagobert von — LaResurection d'un Peuple — Paris1931.NUR, Dr. Rıza — Hayat ve Hatratım (3 cild), İstanbul 1968. NUR, Dr. Rıza — Hücumlara Cevaplar, tstanbul 1941. NUR, Dr. Rıza — Türkbilık Revüsü (Nu: 8.),İskenderiye 193S. OKYAR) Ali Fethi — Bolayır Muharebesinde Adem-i MuvaffakiyetinEsbabı, tstanbul 1330.FECH. Edgar — Les Allies et la Turquie, Paris 1925. REY. Ahmed Reşit — Gördüklerim, yaptıklarım — İstanbul 1945. SABİS Ali İhsan — Harp Hatıralarım (5.cild), Ankara 1951. TENGİRŞENK, Yusuf Kemal —Vatan Hizmetinde, İstanbul 1967.(TOPUZLU), Operatör Cemil Paşa Canlı Tarihler, cild 2, İstanbul 1945.: TURNAGİL Prof.Dr. Refik — İslâmiyet ve Milletler Hukuku, İs-tanbul 1944. TüRKGELDİ, Ali Fuad — Görüp İşittiklerim, Ankara 195i.İÇİNDEKİLER, Birinci basımın akisleri . İkinci Basımın Takdimi Birinci Basımın önsözüB t R 1 H C t BÖLÜM : GİRİŞEmanet ........Devlet .........Misak.ı Milli ...İKİNCİ BÖLÜM: LOZAN'I HAZIRLAYAN HADİSELERİN PANAP.OMASIA MİLLİ MÜCADELEYE KADAR ............Ta.ızimat ....., ...............Sultan Abdülâziz ........................Sultan II. Abdülhamid .....................It'ıhntçıların Gafletleri ve Birbirini KovalıyanHarpler...................................... Su:tan Vahidfddin, M.Kemal Paşa ve İngilizler B — MÎLLÎMÜCADELE ...... ......ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: LOZAN KONFERANSIKRONOLOJİSİ VE MÜZAKERELERE TOPLU BİRBAKIŞİlk Hazırlıklar ve Murahhaslar Hey'etinin Te-şekkül Ettirilmesi ......-..................

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->