Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Biologija__za_5._razred_osn.__kole_

Biologija__za_5._razred_osn.__kole_

Ratings: (0)|Views: 5,532 |Likes:
Published by Zoran Stajkovic

More info:

Published by: Zoran Stajkovic on Apr 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
Urednik
Muamer Spahic
Recenzenti
Nadija HadiimehmedagicDervisa Skalonja
nnstracija na
naslovnoj strani:
Motiv
sa steeka
eIP
~
Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna
i
univerzitetska biblioteka
Bosne
i
Hercegovine, Sarajevo
57 (075.2)
BASH:' Mehmed
Biologija: za V razredosnovne
skole
/
Mehmed
Basic. -3. dopunjeno izd. -
Zenica:
Vrijeme,
2001.
+
155str. :ilustr. ; 24
em
ISBN 9958-9739 8-7COBISS/BiH -ID 9668358
Ministarstvo obrazovanja, nauke kulturc
i
sporta Fedcracije
BiH
rjcsenjem broj 03-38-9-3459/00 od18.7.2000. godine, odobrilo
je
ovaj udzbenik za upotrebu
U
osnovnim skolama.
MEHMED BASIC
BIOLOGIJA
ZA
5.
RAZRED OSNOVNE
SKOLE
IV IZDANJE
Zenica,2002.
 
,
KAKO SE KORlSTITI UDZBENIKOM
Dragi
ucenici, u ovomrazredu izueavat eete
novi
predmetBIOLOGlJU.
Ovaj
udZbenik
6e
yam
olakSati
da savladate predvideno gradivo.
To
ee
biti
vaSa
radoa kujiga. Iznje eeteutiti na casovima biologije i pripremati
se
kod kuee. Gradivo iz biologije nije yam usvemu novo. 0 biljkama
ste
neSto
samali u
dosadaSnjern
skolovanju izueavajuei predmet-PRIRODD. Nastojte da najveei dio gradiva savladate na casovima biologije uz
porno6
nastavnika,jer ee
Yam
on
dati potrebna objaSnjenja i uputstva za samostalan rad u
Skoli
ikodkuee.U
oVorn
udZbeniku gradivo
iz
biologije podijeljeno
je
na cetiri cjeline:
1.
UVOD
2.
GRAnA
I FUNKCIJA BILJAKA
3.
BIOSISTEMATIKA BILJAKA
4.
ZNACAJ BILJAKA ZA PRIRODU I COVJEKASvaka od navedenili cjelina podijeljena
je
na
teme,
dok su terne
sa~tavljene
iz
nastavnili
sadrZaja
ili nastavnili jedinieaNastavni
sadrZaji
u
udZbeniku
obradeni su tako, da
sadrZaj
uvijek pocinje dijelorn pod
nazivQrn
PRIPREMA u kojoj su postavljeni odredeni zadaci koje treba darealizujete:
-
&:
ponovite
ranije
nauceno znanje
i
vjestine,
-da na cas donesete prirodoi materijal (biljke i njibove dijelove),-da sarnostalno posmatrate predrnete i pojave u prirodi i kod kuee,
-
da
provedete eksperirnente i
da
procitate
iz
naucno-populame literature
0
izucavanimsadrZajima
Tako
cete
samostalno sticati
"zaradivati"
znanje
i
vjestine.
PoslijePRIPREME slijedi OSNOVNO GRADIVO
iii
osnovni tekst
sadrZaja.
U tekstueete
se
sresti s novirn izrazima ili pojrnovima koji su uvijek odStampani masnim slovirna,pa su u tekstu uocljivi. Posebnu pamju, kod ucenja, obratite na ilustracije
jer
su i oneizvor znanja i vjestina (slike, tabele,
sheme,
grafikoni). Naprimjer, na slici su predstavljenioblici korijena.
Ti
oblici nisu opisani rijecima
pa
zato njihovu gradu mozete naucitipomoeu slike. Ako ne inate uociti pornoeu ilustracija, zamolite nastavnika da vas poucio koristenju ilustracija u sticanju znanja i vjestina.U toku savladivanja gradiva predvideni su SAMOSTALNI RADOVI. Uz
taj
praktieanrad predviden je:
cilj
rada,
vrijeme za
izvodenje
rada,
potreban pribor i
materijal
za
izvodenjerada, postupak izvodenja rada, zapa'lanja u toku rada i samostaIni zakljucci koje eete
vifonnulisati.
Nakraju svakog nastavnog sadrZ'\ia dat
je
zakljucak
iIi
NAJvAZNIJE GRADIVO;
5
 
 
potom
slijede
PITANJA
I
ZADACI.
Pitanjima
cete provjeriti
usvojenost
gradiv~:
adaci ce
yam
omogueiti
da kod
kuee
istrafujete prirodne predmete
1
pOJa:e
konstecl
e posmatranjem, eksperimentom i citanjem knjiga,
da
prikupljate bioloski
matenJall
aod
njega pravite
zbirke.
....,
,..,
...Sadriaj ovogudZbenikanalazi senazadnJlffistramcamal
on
ce varnpomoClu
onJ entacIJ
1
a
lakse pronadete sadrZaj udZbenika.
Uz
udZbenik trebate imati
RADNU SVESKU bez
linija
ukojoj
cete biljeziti zadatkesa casova i zapazanja
0
provedenim sarnostalnim radovima. Radna sveska treba biti vrlouredna.Istraiivanja predmeta i pojava zivog svijeta uzbudIjiv
je
rad. Zato su potrebni maSta,strpljivost, ali
i
veliko znanje, Koristeei ovaj udZbenik, bilo
na
casu, iii
~amostalno,
nadobrom
ste
putuda
obogatite svoje znanje
i
spoznate kako
se izgradlvala
znanost-
biologija.Zelimo varn puno uspjeha u radu
AUTOR
6
UVOD
BIOLOGIJA -ZNANOST 0 ZIVOTU I ZIVIM
BIeIMA
Priprema
],
Sjeti
se
staje
priroda?
2.
Sta
Cini
nezivu, a
ita
iivu
prirodu?
3.
Po
cemu se raz/ikuju
iiva
biea
ad
neiive prirade?
Ziva bica su
nosioci
veoma
znacajne
pojave
na planeti Zemlji koja se zove
zivot.
Znanostkoja
proucava pojave zivota
i
ziva
biea naziva
se
biologija. Naziv
biologije
potiee
od
dvije
griSke
rijeei: bio-zivot, logos-znanost, ucenje.
Podjela
biologije
prema predmetu
i
problemu
proucavanja
Predmet izuCavanja biologijemogu biti sarno biljke,
ili
sarno zivotinje, iii sarno covjek.
Zato se
biologija
premapredmetu
dijeli
na niz
posebnib bioloskih znanost.Biljke prouCava
botanika
(grcki, botane-biljks, trav", zelje), Zivotinje zoologija (grcki,zoon-Zivotinja), a covjekov organizarn proucava
antropoiogija
(grcki, antropos-covjek)iii znanost
0
covjeku.U veeim gradovima svijeta,
pa
i
kod
nas, podigouti su
botanicki vrtovi
(7, I). Njihova
ulogaje
uzgajanje rijetkih i ugrozenih vrsta.Slicnu ulogu imaju i zooloski vrtovi (7.2),
7,2,
ZOOLQSKI VRT
7

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Esmir Subasic added this note
znali ko pitane bre? navedite organe biljke cvjetinice?
bibg1 liked this
Lidija Lalevic liked this
Aco Parezanovic liked this
Adi Begovic liked this
Biologija Bio liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->