Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
13. hafta İstatistiksel Temsil Biçimleri ve olasılık

13. hafta İstatistiksel Temsil Biçimleri ve olasılık

Ratings: (0)|Views: 397 |Likes:
Published by Oktay Gökgöl

More info:

Published by: Oktay Gökgöl on Apr 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2012

pdf

text

original

 
TABLO VE GRAFĠKLER
 
TABLO
Tanım:
 
ÇeĢitli araĢtırmalar sonucunda elde edilen bilgilerin grafik hazırlamaya yardımcıolması amacıyla çizelge halinde gösterilmesidir. Burada verilen bilgiler sınıflandırılmıĢĢekilde olduğundan daha kolay göze çarpar.
 
TABLO ÖRNEĞĠ
 
GRAFĠKLER
 
Tanım:
 
Ġstatistiksel çalıĢmaların sonucunda elde edilen bilgilerin ĢekilSadece Üyeler Linkleri
ve Resimleri Görebilir... ve çizgilerle gösterilmesine grafik denir.
BaĢlıca grafik çeĢitleri;
 
 
ġekil grafiği
 
Çizgi grafiği
 
Sütun grafiği
 
Daire grafiğidir.
 
 
 
Elde edilen bilgilerin grafiklerle göstermek göze hitap ederek sonuçların dahaanlaĢılır olmasını sağlar.
 
GRAFĠKLERĠN HAZIRLANMASI
 
Ġstatistik ( sayımlama) belirli bir amaca yönelik veriler
toplama tablo ve
grafiklerle özetleme sonuçları yorumlama örneklerden elde edilen sonuçları genellemeçeĢitli konularda geleceğe iliĢkin tahmin yapma ve gözlem ilkelerini kapsayan bilime denir.
 
Ġstatistik bilimsel yöntemler kullanarak elde ettiği bilgileri matematiğe uygularböylelikle bazı sonuçlara varır. Varılan sonuçların sağlıklı ve güvenilir olabilmesi için eldeedilen bilgilerin düzenli iyi toplanmıĢ ve herhangi bir etki altında kalınmadan yapılmıĢolması gerekir.
 Gerekli bilgiler
toplandıktan ve toplanan istatistik bilgilerin özetini
 
 yapıldıktan sonra bilgilerin toplu olarak görülebilmesi ve kolay anlaĢılıp yorumlanabilmesiiçin grafikler kullanılır.
 
Grafikler günlük hayatta çok kullanılır.
 
Bilgilerin daha kolay anlaĢılmasını ve daha çabuk yorumlanabilmesini sağlar.
Sadece Üyeler Linkleri ve Resimleri Görebilir... daire sütun ve çizgi grafiklerini
inceleyerek bu grafiklerdeki bilgileri kolaylıkla yorumlayabiliriz.
 
ġEKĠL GRAFĠKLERĠ
 
Tanım:
 
ġekil grafiklerinde sayılar Ģekil ya da resimlerle gösterilir.Grafiğin altında da herĢekil veya resmin kaç sayıya karĢılık olduğu belirtilir.ġekil yarım ise o sayının yarısını
gösterir.
 
 
ÇĠZGĠ GRAFĠKLERĠ
 
Tanım:
 
Çizgi grafikler zaman içindeki aralıksız olan verileri gösterebilir.Çok yönlü olarakkullanılabilirler.Bir yatay ve bir dikey çizgi çizilerek araları eĢit olarak bölünür.ġekilgrafiklerinde sayılar Ģekil ya da resimlerle gösterilir.Grafiğin altında da her Ģekil veyaresmin kaç sayıya karĢılık olduğu belirtilir.ġekil yarım ise o sayının yarısını gösterir.
 
Yukarıdaki grafikte bir bisikletlinin her dakikanın sonunda aldığı yolgösterilmiĢtir.Grafiğe bakarak bisikletlinin hangi dakikalar arasında ne kadar
 
 yol aldığıbulunabilir.Örneğin 3. ve 4. dakikalar arasında bisikletli 1250 metrede 1750 metreyeulaĢarak 500 metre yol almıĢtır.
 
SÜTUN GRAFĠKLERĠ
 
Tanım:
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->