Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23479, 28.4.2012]

Oslobođenje [broj 23479, 28.4.2012]

Ratings: (0)|Views: 155 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Apr 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2013

pdf

text

original

 
DANAS PRILOG
IZETBEGOVI] PREGLASAN
Predsjedni{tvo BiH utvrdilo dr`avni bud`et
OSLOBO\ENJE
SUBOTA, 28. 4. 2012.
Godina LXVIII
Broj 23.479Cijena: 1 KM/6 KN
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
 www.oslobodjenje.ba
Srebreni~anke poru~ile ambasadoru Moonu
VI[E NAMNE DOLAZITE!
Ameri~ki ambasador tokom posjeteSrebrenici i Poto~arima izjavio da neo~ekuje promjene Izbornog zakona,{to je izazvalo ogor~enje
2. strana2-3. strana
BUDIMLI]U, ODLAZI!
Vi{e od 200 policajaca pred zgradom KS-a
5. strana
 
Hamdo Frljak nije vi{e trener Bosne
OTKAZIGRA^IMAJER SUBRUKALIKLUB
49. strana
 
OSLOBO\ENJE
subota,
28.
april/travanj2012.
2
U @I@I
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio  je ju~er u Beogradu da vjeru je da je BiH neodr`iva ze- mlja i da kao takva mo`e da ima dva scenari ja, i to - da pobi jede sile ko je ho}e da je unitarizu ju ili }e priro- dni proces dovesti do njenog raspada. “Mi se pripre- mamo za ovaj drugi. Naravno, znamo da to ni je bliska budu}nost, ali smo svakako svjesni da konstelaci ja odno- sa i na~in na ko ji je BiH sklepana, ne mo`e dati sigur- nost u njenu odr`ivost”, rekao je Dodik, ko ji je predvo- dio delegaci ju Srpske na skupu Srba iz regiona. Dodik je naglasio da RS ni je proveo popis, odnosno popis ni je odr`an u BiH, ali }e biti u martu idu}e godi- ne. On je uvjeren da }e “popis pokazati da su Srbi stra- dalnici i oni ko ji su najvi{e pomjerani sa svo jih mjesta i da je nad njima izvr{eno etni~ko ~i{}enje”. Po Dodi- kovoj ra~unici, “samo u federalnom di jelu Sara jeva ne- dosta je 156.000 Srba”, a, prema procjenama, “Srba u Sara jevu ima 1,2 odsto”. Predsjednik Srpske naglasio je da RS ni je spreman da da je nadle`nosti, ve} `eli da ih vrati i da o~uva svo-  ju autonomi ju. “Srpska je jedina samoodr`iva za jedni- ca u BiH i ne}e dati svo je nacionalne instituci je i vri je- dnosti za imaginarnu pri~u o Evropi”, poru~io je Dodik, isti~u}i da “ni robustna intervenci ja me|unarodne za-  jednice ni je obezbi jedila posto janje BiH”, ko ja je, po nje- mu, “dr`ava u poku{a ju, ko ja ne}e uspjeti”. - To su izjave ko je mogu dovesti u pitanje mir u ze- mlji - upozorio je ju~er predsjedava ju}i Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi}, upitan da prokomentira Dodiko- ve izjave. Izetbegovi} podsje}a da Dodik svaki put “kad ima ekonomskih problema, a sve ih je vi{e u BiH i en- titetu RS, po~ne da pri~a o (ne)budu}nosti BiH, da pro- ziva Izetbegovi}e i zamazu je o~i narodu”. - O~eku jem da se gospodin Dodik uozbilji i ne da je izjave ko je nam uru{ava ju rejting, di`u kamate i udaljava ju nas od stra- nog kapitala, rekao je Izetbegovi}. - Kao {to smo ponovili mnogo puta do sada, BiH je me|unarodno priznata dr`ava sa punim suverenitetom i teritori jalnim integritetom. Za RS nema odr`ive budu- }nosti izvan BiH. RS mo`e posto jati samo kao dio dr`a- ve BiH. Bilo ko ja retorika ko ja sugeri{e druga~i je je ne- prihvatljiva, {tetna i u suprotnosti sa Dejtonskim miro- vnim sporazumom, re~eno nam je u uredu za odnose s javno{}u Ambasade SAD-a u BiH.
M. \. R.
DODIK U BEOGRADU OPET CIJEPAO BiH
VIJESTI
Ambasada SAD-a: Dok je BiH, ima i RS-a
Dr`a vni bud`et za ovu godinu ut-  vr|en je ju~er u Predsjedni{tvu Bosne i Hercego vine preglasa va- njem predsjeda va ju}eg Predsje- dni{tva BiH Bakira Izetbego vi}a. I dok je Izetbego vi} bio protiv, ~la- no vi Predsjedni{tva @eljko Kom{i} i Neboj{a Radmano vi} glasali su za pri jedlog zakona o bud`etu institu- ci ja i me|unarodnih oba veza BiH za 2012. godinu, prema kome je ut-  vr|en iznos bud`eta instituci ja BiH i me|unarodnih oba veza od 1.394.928.000,00 KM. Od toga, zafnansiranje instituci ja BiH ut-  vr|en je iznos od 950.000.000 KM,a za otplatu vanjskog duga BiH 444.928.000 KM.
Plate ostaju iste
Iako je Kom{i} pri je nekoliko dana izjav lji vao da je njegov uslov  za podr{ku bud`etu pokretanje usta vnih promjena ko je bi omogu- }ile smanjen je plata i unkcioneri- ma, on je bud`et podr`ao uzodre|ene izmjene.Naime, kako je saop{teno iz Predsjedni{tva, u odnosu na nacrt ko ji je dosta vilo Vi je}a ministara BiH, usvo jene su i izmjene sa ko ji- ma su bili saglasni svi ~lano vi Pred- sjedni{tva i ko je su sasta vni dio pri-  jedloga zakona o bud`etu ko ji }e bi- ti upu}en Parlamentarnoj skup{ti- ni BiH (PSBiH).Prva izmjena je da do promjene ~lana 9. stav 2. Usta va BiH ne}e bi- ti smanjen ja plata zaposlenim u in- stituci jama BiH, zatim da u ovoj bu- d`etskoj godini ne}e biti pri jema no vih zaposlenika u dr`a vnim in- stituci jama BiH, a na vodno se pla- niralo zaposliti njih 291, te da se uki- da bud`etska rezer va, odnosno da se bri{u sta vo vi 2. i 3. ~lana 13. Za- kona o bud`etu za 2012, ko ji se odnose na kori{tenje sredsta va bu- d`etskih rezer vi. Iz Kom{i}e vog kabineta su nam rekli da je bitno ispo{to vati na vedene tri izmjene. Kako sazna jemo, odbi jeno je de vet Izetbego vi}e vih pri jedloga ko ji su se odnosili na po ve}anje sredsta va za Ministarstvo odbrane, te Ministarstvo sigurnosti u uku- pnom iznosu za vi{e od 40 miliona KM, ali su uz bud`et usvo jeni i Ize- tbego vi}e vi pri jedlozi kao zaklju~ci i inici jati va za PSBiH.
Honorari, zakupi, komisije
- Dobro je {to barem zasad ne- }e do}i do smanjen ja pla}a i mi- slim da to ni je ono na ~emu treba {tedjeti. Dao sam danas tri pri jedlo- ga kako treba napra viti pra ve u{te- de i oni su usvo jeni. Nadam se da
Izetbegovi}
Predsjedni{tvo BiH utvrdilo
Odbijeno devet prijedloga bo{nja~kog ~lana
Radmanovi} i Kom{i} su bili za, aIzetbegovi} protiv prijedloga zakonao bud`etu institucija i me|unarodnihobaveza BiH za 2012.
Prihva}eneKom{i}eve izmjene i Izetbegovi}eviprijedlozi
FINANSIRANJE INSTITUCIJA BiH
950.000.000 KM
BUD@ET
1.394.928.000 KM
HONORARI Na preskupe zakupe se tro{e dese tine miliona, treba da se  vidi pla}anje rada u komisi jama, jer se i na to tro{e ogromninovci, a radi se uradno vri jeme i kona~no honorari, dakle 48 miliona KM - pazi te te cifre, upozorio jeIze tbego vi}
Patrick Moon, ameri~ki amba- sador u na{oj zemlji, tokom ju~e- ra{nje posjete Poto~arima i Srebre- nici, izja vio je da ne o~eku je pro- mjene Izbornog zakona ko je bi omogu}ile svim Srebreni~anima da glasa ju u ovoj op{tini bez obzi- ra na to gdje danas `i ve.Izborni zakon je promi jenjen 2008. godine i tada su na lokalnim izborima glasali svi Srebreni~ani ko ji su, prema popisu iz 1991. go- dine, imali mjesto prebi vali{ta na podru~ju ove op{tine.
Rad na pomirenju
“Bit }u jasan i otvoren. Kada Izborna komisi ja obja vi izbore za sedam ili ~etrnaest dana, ne o~e- ku jem da }e se pono viti izborna odredba iz 2008. za izbore u Sre- brenici. SAD o~eku ju da }e, bez obzira na to ko bude izabran za na- ~elnika ove op}ine, vrlo marlji vo raditi na pomirenju i u interesu svih gra|ana ove lokalne za jedni- ce”, kazao je Moon.Na upit no vinara na{eg lista da komentari{e ~injenicu da }e budu- }i na~elnik naj vjero vatni je biti iz SNSD-a, ~i ji predsjednik Milorad Dodik ja vno negira genocid, Mo- on je odgo vorio: “Ja sam razgo varao o tome sa predsjednikom Dodikom. Li~no sam ga potakao da prizna da je ov - dje po~injen genocid i da do|e ov - dje. On prihvata da su tu po~inje- ni zlo~ini, a ja ostaljam njemu da opi{e svo je sta vo ve. Nadam se da }e on u budu}nosti priznati geno- cid”, kazao je Moon.S druge strane, predsta vnice srebreni~kih udru`enja sa ko ji- ma je Moon odr`ao sastanak su ogor~ene. Nakon ovakve izja ve, ni- su `eljele sa ambasadorom ni po- lo`iti cvi je}e u Memori jalnom centru Poto~ari. “Ako ne donesete poziti vnu odlu- ku za Srebrenicu i ne na|ete meha- nizam, mi ne `elimo da vi{e ni jedan ambasador do|e u Memori jalni centar. Vi ste bili na{a uzdanica, mi se i dalje uzdamo i tra`imo da ne- {to uradite za porodice, i za ove ov - dje ko ji su pokopani. Danas smo ostali skroz zate~eni, i ako to ne ura- dite, nemojte dolaziti ni 11. jula, ni mimo 11. jula. Hvala Vam za sve {to ste uradili, a ono {to ste uradili, ako treba, uzmite i nosite”, kazala je ambasadoru Hatid`a Mehmedo-  vi}, predsjednica Udru`enja Srebre- ni~ke majke.
Trajno rje{enje
Ona je, pokazu ju}i prema me- zarima u Poto~arima, ambasa- doru rekla da njeni najmili ji ne mogu glasati, ali i hiljade drugih ko ji su ubi jeni u genocidu. “Sve {to ste doni jeli za Srebreni- cu, pokupite i nosite. Zna~i, ona ni-  je moj grad, ona ni je mo ja op{ti- na, poklonili ste je Srbima. I ne- mojte, molim Vas, vi{e dolaziti da nas po vre|ujete, jer Vi ste bili na- {a nada. Ali, vi{e niste. Vi mo`ete dosta, ako ho}ete, ako ne}ete, ne mo`ete ni{ta”, kazala je Hatid`a Mehmedo vi}, isti~u}i da treba doni jeti trajno rje{enje za Srebre- nicu i ovu op{tinu sta viti pod na- dle`nost dr`a ve.
 S. KARI]
Srebreni~anke poru~ile ambasadoru Moonu
Vi{e nam ne dolazite!
Ameri~ki ambasador tokom posjete Srebrenicii Poto~arima izjavio da ne o~ekuje promjeneIzbornog zakona, {to je izazvalo ogor~enje
 
 Tri koncepta
Pored predstavnica srebreni~kih udru`enja, Moon se ju~er sastao i sa predstavnicima vlasti i stude- nata u ovom gradu. Sa svima je razgovarao o tri koncepta ko ja se ti~u Srebrenice. “Moramo odr`ati sje}anje da ni- ko nikad ne zaboravi {ta se ovdje desilo. Moramo razgovarati o sa- da{njosti, o ja~anju civilnog dru- {tva, vlasti... i da bismo radili na boljim me|uetni~kim odnosima. Moramo sagledati budu}nost ove za jednice, ko ja }e biti izgra|ena na ple}ima mladih ljudi, mladih ko-  ji }e biti lideri pokreta ove zemlje i njene integraci je u Evropu”, ka- zao je Moon.
Moon u Poto~arima
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
subota,
28.
april/travanj2012.
3
GRANI^NA POLICIJAPENZIONISANI BORCI
U {trajku od ponedjeljka
[trajk grani~ne polici je na javlju je se ve} nekoli- ko dana, me|utim, odluka o {trajku ni je bila kona- ~na, sve do ju~er. Naime, ~ekalo se na ishod sas- tanka Predsjedni{tva BiH na ko jem se odlu~ivalo o bud`etu za ovu godinu. I desilo se i to, bud`et je usvo-  jen, a {trajk sada ve} evidentna stvar. Ove, ne ta- ko dobre vi jesti o usva janju bud`eta Svevlad Hofman, zamjenik predsjednika Sindikata Grani~ne polici je, saznao je od nas i reakci ja je bila i o~ekivana. - Super, kazao je Hofman, te nastavio kako to sa- mo zna~i ono {to je i na javljeno - {trajk. Dakle, 30. aprila Grani~na polici ja i slu`beno stu- pa u {trajk. [ta to konkretno zna~i za gra|ane ko-  ji tog dana odlu~e da idu van zemlje, jo{ se ne zna. - Sve mjere ko je }emo poduzeti bi}e u skladu sa zakonom, ni{ta ne}e biti mimo zakona. To zna~i da svi gra|ani BiH i oni iz drugih zemalja, ko ji se po-  jave na granici sa ispravnim putnim ispravama, pre- }i }e preko granice, tako da niko nema razloga za zabrinutost, istakao je Hofman. Da li zaista gra|ani ima ju razloga za zabrinutost ili ne, osta je da se vidi, ali nakon objava u medi jima iz prethodnih dana da }e kontrole biti detaljni je ne- go ina~e, te da }e zadr`avanje na granici biti mno- go du`e mogu}e je da }e se manji broj gra|ana usu- diti da ide van zemlje u ovom periodu. Na pitanje da li }e biti du`ih zadr`avanja na granici nego ina~e, Hof- man je kazao kako i ina~e ni je propisano vri jeme za- dr`avanja na granici i kako se ~esto i u normalnim uslo- vima zna ~ekati dugo da se pre|e granica, te kako opet ni{ta konkretno ne mo`e re}i. - Maksimalno }emo se pridr`avati slova zakona, za razliku od onih ko ji su doni jeli ovaj nepravi~an pro- ra~un. Mi smo odani zakonima BiH, te }emo ih i pro- voditi, dodao je na kra ju Hofman.
M. PAMUK
Daj {ta da{!
Nakon {to je Predsje- dni{tvo BiH usvo jilo pri je- dlog bud`eta za 2012.godinu, ~ini se da }e na- kon toga do}i i kraj mu- kama penzionisanih bora- ca ko ji su dane i no}i pro- vodili ispred zgrade Par- lamenta tra`e}i od nadle`nih instituci ja po{tivanje zakona.Od pri jedloga bud`eta, ukupni prihodi za finan- siranje instituci ja iznose 950 miliona maraka, a od toga }e za finansiranje i isplatu penzi ja biv{im bor- cima biti izdvo jeno 20 miliona maraka. Predstavnik boraca [emsudin Po jata opet napo- minje da su penzionisani borci djelimi~no zadovo- ljni jer ipak predvi|eno ni je ispo{tovano do kra ja. - Pri je tri mjeseca ni je nas nikako bilo, a sada smo u bud`etu, {to zna~i da su u~injeni zna~ajni poma- ci. Pri je nekoliko dana sam napomenuo da bi za nas najgora opci ja bilo privremeno finansiranje, po{to nam ono ne bi doni jelo gotovo nikakve koristi. To zna- ~i da ne bismo mogli opet normalno egzistirati. Ovo  je koliko-toliko dobro, mada je ~lan Predsjedni{tva Bakir Izetbegovi} tra`io potrebnih 9 miliona mara- ka, me|utim, to ni je pro{lo, isti~e Po jata. On ka`e da je nekoliko biv{ih boraca ju~er ima- lo priliku razgovarati sa jednim od ~lanova Predsje- dni{tva ko ji im je dao osnovne informaci je o bud`e- tu, ali da je ipak sljede}i korak Parlament, ko ji bi tre- bao zasjedati, prema informaci jama ko je je dobio Po jata, 10. ma ja. - Nakon {to pri jedlog bud`eta pro|e Parlament i bude usvo jen, mi }emo tek tada znati kada }e kre- nuti isplata na{ih zaostav{tina.
E. G.
}e i u Parlamentu biti usvo jeni. Je- dan je da se vide preskupi zakupi na ko je se tro{e desetine miliona, da se  vidi pla}anje rada u komisi jama, jer se i na to tro{e ogromni nov ci, a ra- di se u radno vri jeme i kona~no ho- norari, dakle 48 miliona KM - pazi- te te cire. Go vorimo kako je admi- nistraci ja pre velika, kako se ima pre vi{e sa vjetnika i onda se takvi nov ci potro{e na honorare, a nema para za orenzi~ku laboratori ju, ne- ma para za opra vak deminerskih ma{ina, za kombino vanu misi ju, ne- ma do voljno para za vitalne stvari, za kontrolu granice, za gori vo ko je  je poskupjelo 10 i 20 posto, za ono za {ta mora biti para. Jednim di jelom sam zado voljan, a ovim drugim sam nezado voljan. Nisam glasao za bud`et ko ji ne}e uzeti u obzir ove stvari, kazao je Izetbego vi} ju~er. Izetbego vi} je rekao da je naprav - ljen preuzak fskalni okvir, te da se u bud`etu {tedjelo gdje ni je trebalo da se {tedi, a ni je se {tedjelo tamo gdje  jeste bilo potrebe. Na konstataci ju da  je ipak preglasan u Predsjedni{tvu BiH, te upitan da li to sad otvara i pi- tanje oko Platorme, Izetbego vi} je re- kao da Platormi nema alternati ve i da se zato to pitanje ne}e ni posta- ljati. Izetbego vi} je izrazio sumnju da }e u ovoj godini biti usvo jena usta-  vna promjena ko ja omogu}a va sma- njen je plata unkcionerima, te da za- to ne}e biti nikakvih smanjen ja pla- ta, da }e plate ci jelu 2012. godinu os- tati kakve jesu. Usta vne promjene su ionako proces ko ji tra je.
Radmanovi} odustao
Prema ri je~ima Ljubi{e ]osi}a, Ra- dmano vi}e vog sa vjetnika za eko- nomska pitanja, Izetbego vi} je imao 12 pri jedloga, od ko jih mu je de vet odbi jeno, a tri prihva}ena. On je re- kao da je i Kom{i} na veo kako ima pri jedloga za po ve}anje nekih stav - ki u bud`etu, ali da ih ne}e predla- gati kako bi bio odr`an dogo vor politi~kih lidera. ]osi} je rekao da je zbog usvo jenog fskalnog okvira i odr`a vanja dogo vora {estorke i Ra- dmano vi} odustao od svo jih stalnih pri jedloga da se napra ve u{tede smanjen jem bro ja pripadnika OSBiH i smanjen jem diplomatsko- konzularnih predsta vni{ta va.
M. \UROVI] RUKAVINA
Predsjednik SDA Sulejman Tihi}
[estorka nije dogovorila bud`et
Lider SDA Sulejman Tihi} ju~er je negirao da je na sastanci- ma lidera {est vode}ih politi~kih parti ja u BiH bud`et ikad ras- prav ljan i dogo voren. - Bud`et ni je ni rasprav ljan ni dogo voren na sastancima {es- torke. Ono {to je dogo voreno, to je i napisano, a to je spora- zum o vojnoj i dr`a vnoj imo vini. Dogo vor o bud`etu, da pos- to ji, sadr`a vao bi niz dokumenata jer se ne mo`e nikako za- sni vati samo na usmenom razgo voru. Ako je takvog razgo-  vora mo`da me|u nekim u~esnicima i bilo, ~ak bi i on mo- rao biti stav ljen na papir, kazao je Tihi} ju~er za Oslo- bo|enje.Na ovaj na~in, zapra vo, Tihi} je reagirao na tvrdnje Milorada Dodika, predsjednika RS-a i lidera SNSD-a, izre~ene nakon sas- tanka sa Zlatkom Lagumd`i jom, ministrom vanjskih poslo va BiH i liderom SDP-a, da je “{estorka postigla dogo vor oko dr`a vnog bud`eta”, te da je “Tihi} pristao na taj dogo vor”. - Na sastanku nikakav dogo vor ni je postignut, a to {to Dodik  go vori... znate, njega ne karakteri{e neka istinoljubi vost. On ima obi~aj da tvrdi ne{to o ~emu uop{te ni je bilo dogo vora i razgo-  vora. Mo`da je dogo vorio sa Lagumd`i jom, nekada na nekom drugom mjestu gdje ja nisam bio, kazao je Tihi}. Podr{ka dr`a vnog bud`eta u Parlamentu BiH jedan je od uvje- ta nastav ka koalici je SDA i SDP-a BiH, izja vio je pri je neki dan Lagumd`i ja. No, Tihi} ka`e da “Lagumd`i ja ni je u prilici da pos- tav lja uvjete SDA, niti se SDA obazire na njego ve uvjete”. - To su prazne pri~e. Predsjedni{tvo SDA je protiv ovakvog bud`eta, nezakonito je usvo jen iskalni okvir, jer po zakonu prvo se treba ju osigurati sredstva za unkcionisanje institu- ci ja BiH, pa onda entiteta, a ovo {to je ura|eno jeste ograni- ~a vanje dr`a ve BiH ko joj je zamrznut bud`et u naredne tri go- dine, a isto vremeno je dozvoljen rast entitetskih bud`eta. Ne- }emo glasati za ovakav bud`et i SDP mo`e postav ljati kakve god ho}e uvjete, i SDA i meni li~no va`ni ja je dr`a va nego ko- alici ja, kazao je Tihi}. Komentari{u}i podr{ku bud`etu dr`a vnih ministara iz oba HDZ-a, on je rekao da samo mo`e pretposta viti da je to “^o vi- }e vo i Ljubi}e vo vra}anje dugo va Dodiku za rani ju podr{ku ko-  ju im je on dao u procesu ormiranja vlasti”.
preglasan
dr`avni bud`et
redsjedni{tva BiH
Foto: Didier TORCHE
OTPLATA VANJSKOG DUGA
444.928.000

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Alma Ceman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->