Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
P. 1
Business Purchase Agreement

Business Purchase Agreement

Ratings: (0)|Views: 19,436 |Likes:
Published by RocketLawyer
A Business Purchase Agreement is an agreement where an individual or company ("Buyer") agrees to purchase the Business of another individual or company ("Seller") for a particular purchase price and certain conditions are met.
A Business Purchase Agreement is an agreement where an individual or company ("Buyer") agrees to purchase the Business of another individual or company ("Seller") for a particular purchase price and certain conditions are met.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: RocketLawyer on May 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
This book can be read on up to 6 mobile devices.
See more
See less

06/12/2014

 
Gqy`hayy Zqwimfya Fbwaadah|
 
\m`y Fbwaadah| now Gqy`hayy Zqwimfya% mawa`hfn|aw wanawwal |o fy 'Fbwaadah|'% `y a}aiq|al ohNagwqfwp 7<% 7:67 gp fhl ga|raah Kfday Yd`|m% mf~`hb `|y zw`hi`zfe onn`ia on gqy`hayy f| = MfpayY|% Yfh Wfnfae% Ife`nowh`f 0<0:6% mawa`hfn|aw wanawwal |o fy 'Yaeeaw%' fhl Yqyfh Loa% mf~`hb `|yzw`hi`zfe onn`ia on gqy`hayy f| 67 B y|% Yfh Wfnfae% Ife`nowh`f 0<0:6% mawa`hfn|aw wanawwal |o fy
'Gqpaw('
R@\HAYYA\M;
RMAWAFY% Yaeeaw `y |ma orhaw on f FGI R`lba|y Io(% eoif|al f| 679 9<|m Y|% Yfh Wfnfae%Ife`nowh`f 0<0:6(RMAWAFY% Yaeeaw lay`way |o yaee |ma Gqy`hayy |o Gqpaw% fhl Gqpaw lay`way |o zqwimfya |ma
Gqy`hayy nwod Yaeeaw(
HOR% \MAWANOWA% now fhl `h iohy`lawf|`oh on |ma dq|qfe io~ahfh|y fhl zwod`yay mawa`hfn|awioh|f`hal% |ma Yaeeaw fbwaay |o yaee% fhl |ma Gqpaw fbwaay |o gqp |ma Gqy`hayy qzoh |ma noeeor`hb|awdy fhl iohl`|`ohy(
F( Yqgkai| Df||aw
 
6( Layiw`z|`oh on Gqy`hayy
 
\ma Gqy`hayy `hieqlay |ma noeeor`hb zwozaw|`ay;
\ma @h~ah|owp% rm`im `hieqlay |ma y|oic `h |wfla fhl dawimfhl`ya% wfr df|aw`fey% rowc `h zwobwayyfhl n`h`ymal booly |o ga yoel fhl zqwimfyal qhlaw |m`y Fbwaadah|
7( Zqwimfya Zw`ia fhl Da|mol on Zfpdah|
 
Gqpaw ymfee zfp fhl Yaeeaw ymfee fiiaz| |ma zqwimfya zw`ia now |ma Gqy`hayy fy noeeory;
Iohy`lawf|`oh
 
Fy |o|fe iohy`lawf|`oh now |ma zqwimfya fhl yfea on |ma Gqy`hayy -`hieql`hb `|y |fhb`gea fhl
`h|fhb`gea fyya|y fy layiw`gal fgo~a)% |ma Gqpaw ymfee zfp |o |ma Yaeeaw |ma yqd on ,6%:::%:::(::%
fhl yqim |o|fe iohy`lawf|`oh |o ga wanawwal |o `h |m`y Fbwaadah| fy |ma 'Zqwimfya Zw`ia('
Zfpdah|
 
\ma yqd on ,71:%:::(:: ymfee ga lae`~awal |o Yaeeaw qzoh Gqpaw"y a}aiq|`oh on |m`y Fbwaadah|(
Yqgkai| |o |ma noeeor`hb iohl`|`ohy |ma Gqpaw ymfee dfca n`hfe zfpdah| now |ma zwozaw|p f| ieoy`hb `h
|ma |o|fe fdoqh| on ,21:%:::(:: rm`im fiioqh|y now |ma zwa~`oqyep lazoy`|al yqd on ,71:%:::(::`h afwhay| dohapy now f |o|fe zqwimfya zw`ia on ,6%:::%:::(::( Gqpaw fbwaay |o zfp |ma ah|`wa
fdoqh| f| ieoy`hb( Iohiqwwah| r`|m |ma a}aiq|`oh on |m`y Fbwaadah|% Gqpaw mfy lazoy`|al r`|m |ma
Yaeeaw ow Yaeeawy Ayiwor Fbah| |ma yqd on ,71:%:::(::% -mawa`hfn|aw wanawwal |o fy 'Afwhay|
Dohap') fy afwhay| dohap fhl f zfw|`fe zfpdah| on |ma iohy`lawf|`oh qhlaw |ma Ioh|wfi|( @h |ma
 \m`y `y fWoica|Efrpaw(iodEabfe Loiqdah| 
 
a~ah| |mf| |ma zqwimfya fhl yfea ymfee ga iohyqddf|al zqwyqfh| |o |ma |awdy on yf`l ioh|wfi|%Yaeeaw ow Yaeeawy Ayiwor Fbah| ymfee% f| yqim ieoy`hb% lae`~aw |o Yaeeaw |ma Afwhay| Dohap% fhlGqpaw ymfee ga b`~ah iwal`| |orfwl |ma zqwimfya zw`ia now |ma zfpdah| on |ma Afwhay| Dohap( @h
|ma a~ah| |mf| |ma ieoy`hb loay ho| oiiqw% Gqpawy lazoy`|al afwhay| dohap ymoqel ga wa|qwhal |o
gqpaw Qheayy |ma gqpaw loay ho| dfca f bool nf`|m annow| |o og|f`h n`hfhi`hb% |ma gqpaw ymfee gawa|qwhal |ma`w afwhay| dohap `n ieoy`hb loay ho| oiiqw(
Feeoif|`oh
\ma Zqwimfya Zw`ia ymfee ga feeoif|al now |f} zqwzoyay fy noeeory;
Nf`w Dfwca| ^feqa
 
Gqpaw fhl Yaeeaw afim fichorealba |mf| |ma fdoqh| on Zqwimfya Zw`ia feeoif|al |o |ma Gqy`hayy
zwozaw|`ay wazwayah|y |ma nf`w dfwca| ~feqa on |ma zwozaw|`ay( Gqpaw fhl Yaeeaw afim fbwaa |o wazow|
|ma yfea on |ma gqy`hayy now `hioda |f} zqwzoyay fiiowl`hb |o |ma feeoif|`ohy ya| now|m mawa`h(
9( Ieoy`hb
 
\`da fhl Zefia on Ieoy`hb
 
Ieoy`hb `y |ma lf|a fhl |`da f| rm`im zfw|`ay fbwaa |o n`hfe`{a |m`y |wfhyfi|`oh( \ma ieoy`hb lf|a `y
lay`bhf|al fy Nagwqfwp 70% 7:67% zwo~`lal |mawa fwa ho qhnowayaah laefpy( \`da `y on |ma
ayyahia% fhl `h ho a~ah| ymfee ieoy`hb ga ef|aw |mfh 6: ifeahlfw lfpy fn|aw lay`bhf|al ieoy`hb lf|a%qheayy fh a}|ahy`oh `y fbwaal qzoh `h rw`|`hb ga|raah |ma Gqpaw fhl |ma Yaeeaw(
F| Ieoy`hb Yaeeaw ymfee lae`~aw |o |ma Gqpaw f n`hfe% a}aiq|al G`ee on Yfea |wfhynaww`hb |o Gqpaw fee on 
|ma fyya|y on |ma Gqy`hayy yoel mawaqhlaw% nwaa fhl ieafw on fhp fhl fee e`ahy% ahiqdgwfhiay%
yaiqw`|p `h|away|y% lag|y ow |f}ay on fhp hf|qwa rmf|yoa~aw(
\ma Yaeeaw ymfee feyo zwolqia fh
Fnn`lf~`| on \`|ea ymfee ga zwo~`lal `hl`if|`hb |ma Yaeeawy fq|mow`|p |o yaee fhl |wfhynaw |ma Gqy`hayy
fhl `|y fyya|y( N`hfeep% |ma Yaeeaw ymfee a}aiq|a fhl lae`~aw fh Fyy`bhdah| on |ma fyyqdal hfda on |ma Gqy`hayy |o |ma Gqpaw fhl fhp o|maw loiqdah|y haiayyfwp |o n`hfe`{a |m`y Fbwaadah|(
G( Wazwayah|f|`ohy fhl Rfwwfh|`ay on Yaeeaw
 
Owbfh`{f|`oh fhl Y|fhl`hb(
\ma Gqy`hayy `y lqep owbfh`{al% ~fe`lep a}`y|`hb% `h bool y|fhl`hb
qhlaw |ma efr% fhl mfy |ma iowzowf|a zoraw fhl fq|mow`|p |o ifwwp oh `|y gqy`hayy fy `| `y horga`hb iohlqi|al(
Fq|mow`|p waef|`~a |o |m`y Fbwaadah|(
A}iaz| fy o|mawr`ya y|f|al mawa`h% |ma Yaeeaw mfy nqeezoraw fhl fq|mow`|p |o a}aiq|a |m`y Fbwaadah| fhl ifwwp oq| |ma |wfhyfi|`ohy ioh|adzef|al gp `|(Ho nqw|maw fi|`oh `y haiayyfwp gp |ma Yaeeaw |o dfca |m`y Fbwaadah| ~fe`l fhl g`hl`hb qzoh Yaeeawfhl ahnowiafgea fbf`hy| `| `h fiiowlfhia r`|m |ma |awdy mawaon% ow |o ifwwp oq| |ma fi|`ohyioh|adzef|al mawagp( \ma a}aiq|`oh% lae`~awp% fhl zawnowdfhia on |m`y Fbwaadah| gp |ma Yaeeaw
r`ee ho| iohy|`|q|a;
-`) f gwafim ow f ~`oef|`oh on |ma Iowzowf|`oh"y Iaw|`n`if|a on @hiowzowf|`oh% gp
$
efry% ow on 
Fyya| Zqwimfyal
Nf`w Dfwca| ^feqa
Fiioqh|y Waia`~fgea
,6:%:::(::
 \m`y `y fWoica|Efrpaw(iodEabfe Loiqdah| 
 
fhp efr% fbwaadah|% `hlah|qwa% laal on |wqy|% dow|bfba% eofh fbwaadah| ow o|maw `hy|wqdah||o rm`im `| `y f zfw|p% ow gp rm`im `| `y goqhl3
-``) f ~`oef|`oh on fhp owlaw% kqlbdah| ow laiwaa |o rm`im `| `y f zfw|p ow gp rm`im `|y fyya|y
ow zwozaw|`ay `y goqhl ow fnnai|al3 ow
-```) wayqe| `h |ma iwaf|`oh on fhp e`ah% imfwba ow ahiqdgwfhia qzoh `|y fyya|y ow zwozaw|`ay
a}iaz| fy y|f|al mawa`h(
\f} Df||awy(
\ma Yaeeaw mfy |`daep zwazfwal fhl n`eal fee nalawfe% y|f|a% fhl eoife |f} wa|qwhy fhl
wazow|y fy fwa fhl mf~a gaah wavq`wal |o ga n`eal% fhl fee |f}ay ymorh |mawaoh |o ga lqa mf~a gaah
zf`l `h nqee% `hieql`hb gq| ho| e`d`|al |o yfeay |f}% r`|mmoel`hb |f}% fhl fee o|maw |f}ay on a~awp
hf|qwa(
Zwozaw|`ay(
\ma Yaeeaw mfy bool fhl dawimfh|fgea |`|ea |o fee on `|y zwozaw|`ay fhl fyya|y |mf|iohy|`|q|a 'Gqy`hayy' fy lan`hal mawa`h( F| Ieoy`hb% yqim zwozaw|`ay fhl fyya|y r`ee ga yqgkai| |o hodow|bfba% zealba% e`ah% iohl`|`ohfe yfeay fbwaadah|% yaiqw`|p fbwaadah|% ahiqdgwfhia ow imfwba%
yaiqwal ow qhyaiqwal% a}iaz| now |moya |f}ay rm`im ymfee ga zwo
$
wf|al fy on |ma lf|a on Ieoy`hb(
Yaeeaw mfy ow r`ee zfp fee lag|y `hiqwwal gp `| qz |o |ma lf|a on oiiqzfhip gp Gqpaw `hieql`hb feeadzeopaa iodzahyf|`oh fhl q|`e`|`ay(
Iodze`fhia r`|m Fzze`ifgea Efry(
Hoha on |ma Yaeeaw"y fi|`ohy `h |wfhynaww`hb bool fhldawimfh|fgea |`|ea |o |moya fyya|y fhl zwozaw|`ay ya| oq| `h mawa`h fwa zwom`g`|al gp ow mf~a~`oef|al ow r`ee ~`oef|a fhp efr `h annai| oh |ma lf|a on |m`y Fbwaadah| ow oh |ma lf|a on ieoy`hb(
Loiqdah|y now Wa~`ar(
\ma Yaeeaw"y Loiqdah|y now Wa~`ar ahqdawf|al `h A}m`g`| 'F' f||fimal
mawa|o fhl dfla f zfw| mawaon fwa |wqa% fq|mah|`i% fhl iowwai| ioz`ay on |ma ow`b`hfey% ow fy
fzzwozw`f|a |ma ow`b`hfey |madyae~ay% fhl ho fe|awf|`ohy fhl dol`n`if|`ohy |mawaon mf~a gaah dfla(
Hoh Iodza|a
 
Qzoh n`hfe`{`hb |m`y |wfhyfi|`oh% |ma Yaeeaw r`ee ho| l`wai|ep ow `hl`wai|ep ahbfba `h fhp gqy`hayy
iodza|`|`~a r`|m FGI R`lba|y Io(( \m`y io~ahfh| ymfee fzzep |o |ma baobwfzm`ife fwaf |mf|
`hieqlay fee on |ma Y|f|a on Ife`nowh`f( L`wai|ep ow `hl`wai|ep ahbfb`hb `h fhp iodza|`|`~a gqy`hayy`hieqlay% gq| `y ho| e`d`|al |o; -`) ahbfb`hb `h f gqy`hayy fy orhaw% zfw|haw% ow fbah|% -``) gaiod`hb
fh adzeopaa on fhp |m`wl zfw|p |mf| `y ahbfbal `h yqim gqy`hayy% -```) gaiod`hb `h|away|al l`wai|ep ow
`hl`wai|ep `h fhp yqim gqy`hayy% ow -`~) yoe`i`|`hb fhp iqy|odaw ow iqwwah| A}aiq|`~a ow Adzeopaa on 
FGI R`lba|y Io( now |ma gahan`| on f |m`wl zfw|p |mf| `y ahbfbal `h yqim gqy`hayy( Yqyfh Loafbwaay |mf| |m`y hoh
$
iodza|a zwo~`y`oh r`ee ho| fl~awyaep fnnai| Yqyfh Loa"y e`~ae`mool(
Gqy`hayy Eafya(
\ma eafya iqwwah|ep ozawf|`~a oh |ma zwad`yay% `n fzze`ifgea% `y `h bool y|fhl`hbfhl fee zfpdah|y wavq`wal |o ga dfla qhlaw |ma eafya mf~a gaah dfla gp Yaeeaw(Fee wah| f~awfbay%wah|% df`h|ahfhia fhl o|maw a}zahyay waef|`hb |o |ma eafya `hieql`hb fhp wafe zwozaw|p |f}oge`bf|`ohy fhl `hyqwfhia oge`bf|`ohy qz |o oiiqzfhip gp Gqpaw fwa |ma wayzohy`g`e`|p on Yaeeaw(
Yaeeaw r`ee zfp fhp fhl fee naay imfwbal gp |ma Efhleowl now zwoiayy`hb fhp fyy`bhdah| on |ma eafya
|o Gqpaw(
 \m`y `y fWoica|Efrpaw(iodEabfe Loiqdah| 

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
Lijnders liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
John S Peart liked this
Anthony Ross liked this
mabdulqayum7792 liked this
Nora Gibson liked this
sethiparul liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->