Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
جريدة الاشتراكي - العدد 92

جريدة الاشتراكي - العدد 92

Ratings: (0)|Views: 264|Likes:

More info:

Published by: الاشتراكيون الثوريون on May 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2012

pdf

text

original

 
 
دﺪﻌﻟا
 
ﺔﻴﻛاﺮﺘﺷﻻا
 
تﺎﺳارﺪﻟا
 
ﺰﻛﺮﻣ
 
ﺎﻫرﺪﺼﻳ
 
ﺔﻳرود
 
ﺮﻴﻏ
 
ةﺮﺸﻧ
2(
ﻮﻳﺎﻣ
012 
ﺣاو
 
ﻪﻴﻨﺟ
 
‹éñ†Ö]Ý^ÏÖ]
3
l^e^ÏßÖ] í×ÏjŠ¹]JJ”†ËÖ]l^è‚vjÖ]æ
6
àÂ]ƒ^ÚíÖ^ÛÃÖ]»í膒¹][íèçÊÖ]
13
 
 
دﺪﻌﻟا 
92 
ﻮﻳﺎﻣ 
2012 
2
 
ﺮﻴﺗﺎﺳﺪﻟاو
 
ﻦﻴﻧاﻮﻘﻟا
 
ﺔﻳزﺮﺗ
 
 ﻂﻘﺴﻳراﻮﺜﻟاو
 
ةرﻮﺜﻠﻟ
 
ﺮﺼﻨﻟا
 
؟ﻞﻴﺴﺗ
 
نا
 
ﺐﺠﻳ
 
ءﺎﻣﺪﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﻢآو
 
؟اﻮﻄﻘﺴﻳ
 
نا
 
ﺐﺠﻳ
 
ءاﺪﻬﺸﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﻢآ
 
نأ
 
ﻞﺒﻗ
 
ﻦﻳدﺎﻴﻤﻟا
 
تﺎﻴﻔﺸﺘﺴﻣ
 
ﻢﻬﺑ
 
 ﻆﺘﻜﺗ
 
نا
 
ﺐﺠﻳ
 
ﻦﻴﺑﺎﺼﻤﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﻢآو
 
نﺄﺑ
 
ﻢﻬﻧاﻮﻋأو
 
ﺮﻜﺴﻋ
 
ﻦﻣ
 
دﻼﺒﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﻲﻓ
 
ﻢﻜﺤﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
نﻮﻤﺋﺎﻘﻟا
 
كرﺪﻳ
 
ﻦﻴﻧاﻮﻘﻟا
 
ﻊﺿوو
 
ةرﻮﺜﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻞﻳﺎﺤﺘﻟﺎﺑ
 
ﻖﻘﺤﺘﻳ
 
ﻦﻟ
 
راﺮﻘﺘﺳﻻا
 
ارﻮﺘﺳد
 
ﻦﻤﻀﺗو
 
 ﺔﻄﻠﺴﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺮﻜﺴﻌﻟا
 
راﺮﻤﺘﺳا
 
ﻦﻣﺆﺗ
 
ﻲﺘﻟا
 
ﺮﻴﺗﺎﺳﺪﻟاو
 
ﺮﻜﺴﻌﻟا
 
ﻒﻟﺎﺤﺗ
 
تﺎﺳﺎﻴﺳو
 
تاراﺮﻘﻟ
 
ﺎﺤﻄﺒﻨﻣ
 
ﺎﻧﺎﻤﻟﺮﺑو
 
 ﺔﻣﻮﻜﺣو
 
ﻖﻘﺤﺘﺗ
 
ﻦﻟ
 
 ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 
 ﺔﻟاﺪﻌﻟا
 
نأو
 
،ﻲﻧﺪﻤﻟاو
 
 ﻪﻨﻣ
 
ﻲﻨﻳﺪﻟا
 
لﺎﻤﻟا
 
سأرو
 
ﺐﻬﻨﻟ
 
اﻮﻏﺮﻔﺘﻳ
 
ﻲﻜﻟ
 
ﻦﻴﺣدﺎﻜﻠﻟ
 
تﺎﺘﻔﻟا
 
ءﺎﻘﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
تاﺮﻴﻧﻮﻴﻠﻤﻟا
 
قﺎﻔﺗﺎﺑ
 
تارﺎﻌﺸﺑ
 
ﻖﻘﺤﺘﺗ
 
ﻦﻟ
 
 ﺔﻴﻧﺎﺴﻧﻹا
 
 ﺔﻣاﺮﻜﻟا
 
نأو
 
،تاوﺮﺜﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﺪﻳﺰﻤﻟا
 
ﻲﻓ
 
نﻮﻳﺮﺼﻤﻟا
 
 ﻪﻴﻓ
 
نﺎﻬﻳ
 
يﺬﻟا
 
ﺖﻗﻮﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﻲﻨﻃﻮﻟا
 
ﺶﻴﺠﻟا
 
ﻦﻋ
 
ءﺎﻓﻮﺟﺎﻬﺟرﺎﺧو
 
دﻼﺒﻟا
 
ﻞﺧاد
..
مﺮﺠﺗ
 
تﺎﻌﻳﺮﺸﺘﺑ
 
ﻖﻘﺤﺘﺗ
 
ﻻ
 
 ﺔﻳﺮﺤﻟا
 
نأومﺎﺼﺘﻋﻻاو
 
ﺮهﺎﻈﺘﻟاو
 
باﺮﺿﻻا
..
مﻮﻳ
 
رﺎﺛ
 
يﺬﻟا
 
ﺐﻌﺸﻟﺎﻓ
25
ﺮﻳﺎﻨﻳ
 
نأ
 
ﻒﺸﺘآاو
 
ﺲﻔﻨﻟﺎﺑ
 
 ﺔﻘﺜﻟا
 
ﻢﻌﻃ
 
قاذ
 
ﺖﻗﻮﻟا
 
ﻚﻟذ
 
ﺬﻨﻣ
 
ﻒﻗﻮﺘﻳ
 
ﻢﻟو
 
 ﻪﺟوﺮﻳ
 
نأ
 
،لاﺰﻳ
 
ﻻو
 
،كرﺎﺒﻣ
 
مﺎﻈﻧ
 
لوﺎﺣ
 
ﺎﻤﻣ
 
ﺮﻴﺜﻜﺑ
 
ﻰﻠﻋأ
 
 ﻪﺗارﺪﻗدﻮﻘﻌﻟا
 
ﺮﺒﻋ
. 
ﻲﻓ
 
ﻢﻜﺤﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻦﻴﻤﺋﺎﻘﻠﻟ
 
 ﺔﻳﻮﻗ
 
 ﺔﻟﺎﺳر
 
ةﺮﻴﺧﻷا
 
 ﺔﻠﻴﻠﻘﻟا
 
مﺎﻳﻷا
 
ﺖﻠﺳرأ
 
ﺪﻘﻟﻰﺴﻨﻳ
 
ﻦﻟو
 
ﻢﻟ
 
ﺐﻌﺸﻟا
 
نﺄﺑ
 
ﺮﺼﻣ
.
رﻮﺘﺳﺪﻟا
 
 ﺔﻟﺰﻬﻤﻟ
 
ﺎﻣﺎﻤﺗ
 
كرﺪﻣ
 
 ﻪﻧأو
 
ﻞﻴﻜﺸﺗ
 
لﻮﺣ
 
 ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا
 
ىﻮﻘﻟا
 
ﻲﻠﺜﻤﻣ
 
عاﺮﺻ
 
ﻦﻴﺑ
 
ﺎﻣ
 
تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻻاو
 
،ﺎﻬﻨﻣ
 
ﺪﻌﺒﺘﺳا
 
ﻲﺘﻟاو
 
رﻮﺘﺳﺪﻟا
 
 ﺔﺑﺎﺘآ
 
ﺎﻬﺑ
 
 طﻮﻨﻤﻟا
 
 ﺔﻴﺴﻴﺳﺄﺘﻟا
 
 ﺔﻨﺠﻠﻟا
 
لﺎﻤﻋ
 
ﻦﻣ
 
راﻮﺜﻠﻟ
 
نﻮﻴﻘﻴﻘﺤﻟا
 
نﻮﻠﺜﻤﻤﻟا
 
،ﺔﻋرﺎﺼﺘﻤﻟا
 
فاﺮﻃﻷا
 
قﺎﻔﺗﺎﺑ
 
 ﺔﻴﺣﺎﻧ
 
ﻦﻣو
 
،ﺔﻴﺣﺎﻧ
 
ﻦﻣ
 
ﻦﻴﻴﻨﻬﻤﻟا
 
رﺎﻐﺻو
 
ﻦﻴﺣﻼﻓو
 
ءﺎﺴﻧو
 
بﻼﻃو
 
ﻻ
 
،ﺔﻨﺠﻟ
 
ﺎﻬﻴﻠﻋ
 
مﻮﻘﺗ
 
ﻲﺘﻟا
 
 ﺔﻴﺳﺎﺋﺮﻟا
 
تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻻا
 
تاﺮﻴﻀﺤﺗ
 
ىﺮﺧأ
 
سرﺎﻣ
 
ءﺎﺘﻔﺘﺳا
 
ﺐﺟﻮﻤﺑ
 
،ﺎﻬﺗاراﺮﻗ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻦﻌﻃ
2011
 ﻪﺘﻏﺎﺻ
 
يﺬﻟا
 
ﻖﺒﻃ
 
ﻦﻴﺣ
 
نﻵا
 
 ﻪﻨﻣ
 
نﻮﺧﺮﺼﻳ
 
ﻦﻣ
 
 ﻪﻨﻋ
 
ﻊﻓادو
 
ﺮﻜﺴﻌﻟا
 
ﺎﻬﻨﻴﻋ
 
 ﺔﻨﺠﻟ
 
نﺎﻤﻟﺮﺒﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﻢﻬﺣﺎﺠﻧ
 
ﺪﻌﺑ
 
ﻲهﺎﻨﻟا
 
ﺮﻣﻵا
 
ﻢﻬﻧأ
 
نوﺪﻘﺘﻌﻳ
 
اﻮﻧﺎآو
 
ﻢﻬﻴﻠﻋ
 
ﺬﻨﻣ
 
ةﺮﻴﺧﻷا
 
 ﺔﻤﻠﻜﻟا
 
ﺐﺣﺎﺻ
 
ﻮه
 
يﺮﻜﺴﻌﻟا
 
ﺲﻠﺠﻤﻟا
 
نا
 
اﻮﻔﺸﺘﻜﻴﻟ
 
مﻮﻳ
 
ةرﻮﺜﻟا
 
قﺮﺳ
12
ﺮﻳاﺮﺒﻓ
2011..
 ﺔﻄﻠﺴﻟا
 
ﻲﻓ
 
ءﺎﻘﺒﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺮﺼﻳ
 
يﺮﻜﺴﻌﻟا
 
ﺲﻠﺠﻤﻟا
.
ﺐﻋﻼﻟا
 
ﺲﻴﻟ
 
 ﻪﻨﻜﻟﺪﻴﺣﻮﻟا
..
ﻢﻬﺘﻳﺮﺤﻟ
 
ﺎﻨﻤﺛ
 
ﻲﻟﺎﻐﻟا
 
مﺪﻟا
 
اﻮﺒهو
 
راﻮﺛ
 
 ﻪﺘﻬﺟاﻮﻣ
 
ﻲﻓﺪﻠﺒﻟا
 
اﺬه
 
تاوﺮﺛ
 
ﻲﻓ
 
ﻢﻬﺒﻴﺼﻧو
 
ﻢﻬﺘﻣاﺮآو
..
اﻮﺒﻴﺻأ
 
ﻦﻣ
 
ﻢهﺮﺧﺁ
 
نﺎآ
 
نوﺮهﺎﻈﺘﻤﻟا
 
 ﻪﺟو
 
ﺚﻴﺣ
 
 ﺔﻴﺳﺎﺒﻌﻟا
 
ثاﺪﺣأ
 
ﻲﻓ
 
ﺲﻣﻷﺎﺑ
 
اوﺪﻬﺸﺘﺳاو
 
 ﺔﻴﺠﻄﻠﺑ
 
ﻦﻣ
 
فﻮﻴﺴﻟاو
 
زﺎﻐﻟاو
 
شﻮﻃﺮﺨﻟاو
 
صﺎﺻﺮﻟﺎﺑ
 
ىﺮﺧأ
 
ةﺮﻣ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺪﻴﻬﺷ
 
عﻮﻗوو
 
تاﺮﺸﻌﻟا
 
 ﺔﺑﺎﺻإ
 
ﻦﻋ
 
ﺮﻔﺳأ
 
ﺎﻤﻣ
 
 ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟاو
 
ﺮﻜﺴﻌﻟا
 
ﻰﻔﺸﺘﺴﻣ
 
ﻲﻓ
 
ءاﺪﻬﺸﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﺮﺒآأ
 
دﺪﻋ
 
ﻦﻋ
 
ءﺎﺒﻧأ
 
دﻮﺟو
 
ﻲﻓ
 
ﻞﻗﻷاشادﺮﻣﺪﻟا
.
مﺎﺼﺘﻋا
 
ﻦﻣ
 
تأﺪﺑ
 
ﺪﻗ
 
تاﺮهﺎﻈﻤﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﺖﻧﺎآ
 
اذإو
 
 ﺔﺳﺎﺋﺮﻟا
 
ﺢﺷﺮﻣ
 
يﺪﻳﺆﻣ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺮﻴﺒآ
 
ﺪﺣ
 
ﻰﻟا
 
ﺮﺼﺘﻗا
 
يﺬﻟا
 
ﺮﻳﺮﺤﺘﻟاﻞﻴﻋﺎﻤﺳا
 
مزﺎﺣ
 
ﺪﻌﺒﺘﺴﻤﻟا
-
 ﻪﺗﺎﻬﺟﻮﺗ
 
ﻊﻣ
 
ﻊﻄﻘﻟﺎﺑ
 
ﻒﻠﺘﺨﻧ
 
يﺬﻟا
-
نا
 
ﻻا
 
راﻮﺜﻟا
 
مﺎﻤﻀﻧاو
 
عﺎﻓﺪﻟا
 
ةرازو
 
ﻰﻟا
 
ﺎﻬﻟﻮﺻو
 
ﺪﻌﺑ
 
ﺖﻔﻠﺘﺧا
 
ﺎﻬﺗارﺎﻌﺷ
 
ةدﺎﻤﻟا
 
ﺪﺿو
 
ﺮﻜﺴﻌﻟا
 
ﺪﺿ
 
فﺎﺘه
 
ﻲﻓ
 
ﻦﻳﺪﺣﻮﺘﻣ
 
تﺎهﺎﺠﺗﻻا
 
ﻒﻠﺘﺨﻣ
 
ﻦﻣ
28
نﻮﻌﻄﻟا
 
ﺪﺿ
 
 ﺔﻨﺼﺤﻤﻟا
 
 ﺔﻨﺠﻠﻟا
 
ﺪﺿو
..
ﺪﺿ
 
مﺎﺼﺘﻋﻻاو
 
فﺎﺘﻬﻟاو
 
ﺎﻣ
 
ﻮهو
 
ةرﻮﺜﻟا
 
راﺮﻤﺘﺳﻻ
 
ةﻮﻋﺪﻟا
 
ىﻮﺳ
 
 ﺔﻘﻴﻘﺤﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﻲﻨﻌﻳ
 
ﻻ
 
ﺮﻜﺴﻌﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﺖﻣﺎﻗ
 
ﻲﺘﻟا
 
فاﺪهﻷا
 
ﻖﻴﻘﺤﺗ
 
ﻞﺟأ
 
ﻦﻣ
 
راﻮﺜﻟا
 
 ﺔﻓﺎآ
 
ﻦﻣ
 
 ﻪﻤﻋد
 
ﻲﻐﺒﻨﻳةرﻮﺜﻟا
 
ﺎﻬﻠﺟأ
:1.
 ﺔﻓﺎآ
 
 ﺔﻤآﺎﺤﻣ
 
ةدﺎﻋإو
 
،ًارﻮﻓ
 
ﻞﻣﺎآ
 
ﻞﻜﺸﺑ
 
ئراﻮﻄﻟا
 
 ﺔﻟﺎﺣ
 
ءﺎﻐﻟإﻲﻧﺪﻤﻟا
 
ءﺎﻀﻘﻟا
 
مﺎﻣأ
 
،ًﺎﻳﺮﻜﺴﻋ
 
ﻦﻴﻤآﺎﺤﻤﻟاو
 
ﻦﻴﺳﻮﺒﺤﻤﻟا
2.
 ﺔﻳرﻮﺛ
 
ﻢآﺎﺤﻣ
 
ءﺎﺸﻧإ
 
نﻮﻧﺎﻗ
 
راﺪﺻﺈﺑ
 
ﺐﻌﺸﻟا
 
ﺲ ﻠﺠﻣ
 
مﺎﻴﻗ
 
مﺪﻋو
 
ﻖﺑﺎﺴﻟا
 
مﺎﻈﻨﻟا
 
نﺎآرأ
 
 ﺔﺒﺳﺎﺤﻣو
 
ءاﺪﻬﺸﻟا
 
 ﺔﻠﺘﻗ
 
ﻦﻣ
 
صﺎﺼﻘﻠﻟًﺎﻴﺳﺎﻴﺳ
 
ﻢﻬﻟﺰﻌﺑ
 
ءﺎﻔﺘآﻻا
.3.
ةدﺎﻤﻟا
 
 طﺎﻘﺳإ
28
فاﺮﺷﻹا
 
دﺎﻨﺳإو
 
،يرﻮﺘﺳﺪﻟا
 
نﻼﻋﻹا
 
ﻦﻣ
 
ﺮﻴﻏ
 
ةﺎﻀﻗ
 
ﻦﻣ
 
ﻞﻜﺸﺘﺗ
 
 ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ
 
 ﺔﻴﺋﺎﻀﻗ
 
 ﺔﺌﻴﻬﻟ
 
تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻻا
 
ﻰﻠﻋﻖﺑﺎﺴﻟا
 
مﺎﻈﻨﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﻦﻴﻨﻴﻌﻣ
.4.
ﻰﻠﻋ
 
ضاﺮﺘﻋﻻا
 
ﻖﺣ
 
يﺮﻜﺴﻌﻟا
 
ﺲﻠﺠﻤﻠﻟ
 
ﺢﻴﺘﺗ
 
ﻲﺘﻟا
 
ةدﺎﻤﻟا
 
ءﺎﻐﻟإ
 
ﻦﻴﻧاﻮﻘﻟا
 
 ﺔﻓﺎآ
 
ﺢﺒﺼﺗ
 
نأو
 
،ﺐﻌﺸﻟا
 
ﺲﻠﺠﻣ
 
ﻦﻣ
 
ةردﺎﺼﻟا
 
ﻦﻴﻧاﻮﻘﻟا
 
ﻦﻣ
 
نﺎﻄﻠﺳ
 
يأ
 
نود
 
ﺐﻌﺸﻟا
 
ﺲﻠﺠﻣ
 
ﻦﻣ
 
ﺎهروﺪﺻ
 
دﺮﺠﻤﺑ
 
ةﺬﻓﺎﻧﺮﻜﺴﻌﻟا
 
ﺲﻠﺠﻤﻟا
.5.
لﺎﻤﻌﻠﻟ
 
ﻲﻘﻴﻘﺣ
 
ﻞﻴﺜﻤﺗ
 
ﻢﺘﻳ
 
ﺚﻴﺤﺑ
 
 ﺔﻴﺴﻴﺳﺄﺘﻟا
 
 ﺔﻴﻌﻤﺠﻟا
 
ﻞﻴﻜﺸﺗ
 
ﻦﻤﻀﺘﻳ
 
نأ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا
 
ﻲﻓ
 
نزو
 
ﻦﻣ
 
ﻢﻬﻟ
 
ﺎﻤﺑ
 
ﻦﻴﺣﻼﻔﻟاو
 
،ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو
 
 ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا
 
قﻮﻘﺤﻟا
 
ﻦﻤﻀﻳ
 
ﻼﺼﻔﻣ
 
ﺎﺑﺎﺑ
 
رﻮﺘﺳﺪﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﻞﻜﺷ
 
يأ
 
وأ
 
،ﺔﺤﻠﺴﻤﻟا
 
تاﻮﻘﻠﻟ
 
 ﺔﺻﺎﺧ
 
ةﺰﻴﻣ
 
يأ
 
ﻰﻄﻌﻳ
 
ﻻو
 
 ﺔﻄﻠﺴﻠﻟ
 
 ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا
 
ﻚﻠﺗ
 
ﻊِ ﻀﺨُ ﻳو
 
،ﺔﻳﺮﻜﺴﻌﻟا
 
 ﺔﻳﺎﺻﻮﻟا
 
لﺎﻜﺷأ ﺔﻴﻧﺪﻤﻟا
.6.
رﺎﻌﺳﻷا
 
ﻰﻠﻋ
 
ةﺮﻄﻴﺴﻟاو
 
رﻮﺟﻸﻟ
 
ﻰﺼﻗأو
 
ﻰﻧدأ
 
ﺪﺣ
 
ﺪﻳﺪﺤﺗ
7.
دﺎﺴﻔﻟا
 
ﻦﻋ
 
اﺪﻴﻌﺑ
 
ﺎﻴﺒﻌﺷ
 
ﺎﻬﺗرادإو
 
 ﺔﺑﻮﻬﻨﻤﻟا
 
تﺎآﺮﺸﻟا
 
دادﺮﺘﺳاﻲﻣﻮﻜﺤﻟا
8.
 ﺔﺘﻗﺆﻤﻟا
 
 ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا
 
ﻞآ
 
ﺖﻴﺒﺜﺗ
9.
 ﺔﻳﺪﻋﺎﺼﺗ
 
ﺐﺋاﺮﺿ
 
ضﺮﻓو
 
،تارﺎﻜﺘﺣﻻا
 
ﻢﻴﻣﺄﺗ
 
ﺐﻌﺸﻠﻟ
 
ةوﺮﺜﻟاو
 
ﺔﻄﻠﺴﻟاو
 
ةرﻮﺜﻠﻟ
 
ﺮﺼﻨﻟاو
 
ءاﺪﻬﺸﻠﻟ
 
ﺪﺠﻤﻟانﻮﻳرﻮﺜﻟا
 
نﻮﻴآاﺮﺘﺷﻻا
ë†ÓŠÃÖ]‹×]JJ íé‰^fÃÖ]ÝçrâàÂÙæ÷]ÙçòŠ¹]
 
يﺬﻟا
 
ﺮﺋﺎﺜﻟا
 
ﺐﻌﺸﻟا
 
فﻮﻔﺻ
 
 ﺔﻣﺪﻘﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﻢﺘﻨآ
 
ﺪﻘﻟ
 
،ﺮﺼﻣ
 
لﺎﻤﻋ
 
ﺎﻳ
 
ﻲﻓ
 
جﺮﺧ
25
 ﺔﻟاﺪﻌﻟاو
 
 ﺔﻳﺮﺤﻟاو
 
ﺶﻴﻌﻟﺎﺑ
 
ًﺎﻳدﺎﻨﻣ
 
ﺮﻳﺎﻨﻳ
 
ﻲﻓ
 
 ﻪﺘﻣﻮﻜﺣو
 
ﻢآﺎﺤﻟا
 
يﺮﻜﺴﻌﻟا
 
ﺲﻠﺠﻤﻟا
 
مﺪﻗ
 
اذﺎﻤﻓ
 
،ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا؟ةرﻮﺜﻟا
 
ﺪﻌﺑ
 
ﻲﻧﺎﺜﻟا
 
ﻢآﺪﻴﻋ
 
مﺎﻌﻟا
 
لاﻮﻃ
 
لﺎﻤﻌﻟا
 
ﺐﻴﺼﻧ
 
نﺎآ
 
ﺪﻳﺮﺸﺘﻟاو
 
ﻞﺼﻔﻟاو
 
ﺮﻘﻔﻟا
 
نإ
 
ﻰﻟإ
 
ًازﺎﺤﻨﻣ
 
ًﺎﻣﻮﻳ
 
ﻦﻜﻳ
 
ﻢﻟ
 
يﺮﻜﺴﻌﻟا
 
ﺲﻠﺠﻤﻟا
 
نﻷ
 
،ﻲﺿﺎﻤﻟا
 
ﺎﻬﻓاﺪهأو
 
 ﻪﺗرﻮﺛ
 
ﻰﻟإ
 
ﻻو
 
ﺐﻌﺸﻟا
 
ﻦﻣ
 
ءاﺮﻘﻔﻟا
 
ﺢﻟﺎﺼﻣ
.
ﺎﻣأ
 
ةدﺎﻳز
 
ﺮﻴﻏ
 
ًارﻮﺘﺳد
 
نﻮﻓﺮﻌﻳ
 
ﻼﻓ
 
 ﻪﻟﺎﻤﻋأ
 
لﺎﺟرو
 
 ﻪﺘﻣﻮﻜﺣﺎﻨﻟﻼﻐﺘﺳا
 
ﻻإ
 
ًﺎﻧﻮﻧﺎﻗ
 
ﻻو
 
،ﻢﻬﺣﺎﺑرأ
.
ﺎﻬﻴﻓ
 
ةداﻮه
 
ﻻ
 
ًﺎﺑﺮﺣ
 
اﻮﻨﺷ
 
ﺪﻘﻟ
 
ﻖﺣ
 
ﺎﻨﻴﻠﻋ
 
ﺮﻈﺤﺗ
 
ﻲﺘﻟا
 
ﻦﻴﻧاﻮﻘﻟا
 
اورﺪﺻﺄﻓ
 
،لﺎﻤﻌﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
 ﺔﻳﺮﻜﺴﻌﻟا
 
ﻢآﺎﺤﻤﻠﻟ
 
لﺎﻤﻌﻟا
 
ﻢﻳﺪﻘﺗ
 
ﻢﺗ
 
 ﺔﻳﺮﺤﻟا
 
ﻦﻣ
 
ًﻻﺪﺑو
 
،باﺮﺿﻹاةﻮﻘﻟﺎﺑ
 
تﺎﻣﺎﺼﺘﻋﻻاو
 
تﺎﺑاﺮﺿﻹا
 
اﻮﻀﻓو
. 
بﺎﺤﺻأ
 
ﻦﻳﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟاو
 
لﺎﻤﻋﻷا
 
لﺎﺟر
 
ﺐﻧﺎﺟ
 
ﻰﻟإ
 
نﻮﻔﻘﻳ
 
ﻢﻬﻧإ
 
ﻲﻓ
 
ﻦﻳﺪﺳﺎﻔﻟاو
 
مﺎﻈﻨﻟا
 
لﻮﻠﻓ
 
ﻦﻋ
 
ةﻮﻗ
 
ﻞﻜﺑ
 
نﻮﻌﻓاﺪﻳو
 
،تارﺎﻴﻠﻤﻟا
 
ﻢﻬﻨﻣ
 
ﺎهﺮﻴﻬﻄﺘﺑ
 
لﺎﻤﻌﻟا
 
ﺐﻟﺎﻃ
 
ﻲﺘﻟا
 
تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو
 
تﺎآﺮﺸﻟا
 
ﻞآ
. 
 ﺔﻴﺑﺎﻘﻨﻟا
 
تﺎﻳﺮﺤﻟا
 
نﻮﻧﺎﻗ
 
راﺪﺻإ
 
ﻲﻓ
 
نﻮﻠﻃﺎﻤﻳ
 
،ﻚﻟذ
 
ﺐﻧﺎﺟ
 
ﻰﻟإو
 
ﻦﻋ
 
عﺎﻓﺪﻠﻟ
 
ﺎﻬﺋﺎﻨﺑ
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻨﺤﻓﺎآ
 
ﻲﺘﻟا
 
 ﺔﻠﻘﺘﺴﻤﻟا
 
ﺎﻨﺗﺎﺑﺎﻘﻧ
 
نﻮﺑرﺎﺤﻳوﺎﻨﺤﻟﺎﺼﻣ
. 
ﺲﻔﻧ
 
ةدﺎﻋإ
 
ﻰﻠﻋ
 
نﻮﻠﻤﻌﻳ
 
ﻦﻳﺬﻟا
 
ءﺎﻴﻓوﻷا
 
كرﺎﺒﻣ
 
لﺎﺟر
 
ﻢﻬﻧإ
 
ﻞﻤﻜﻨﺳو
 
ﻚﻟﺬﺑ
 
ﻢﻬﻟ
 
ﺢﻤﺴﻧ
 
ﻦﻟ
 
ﺎﻨﻨﻜﻟو
 
،ىﺮﺧأ
 
ةﺮﻣ
 
ﻢﻟﺎﻈﻟا
 
مﺎﻈﻨﻟاﻢﻬﻄﻘﺴﻧ
 
ﻰﺘﺣ
 
ﺎﻨﺗرﻮﺛ
. 
ﻲﻓ
 
ًﺎﺑاﻮﻧ
 
ﺎﻧﺮﺘﺧاو
 
تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻻا
 
ﻰﻟإ
 
ﺎﻨﺒهذ
 
ﺪﻘﻟ
 
،ﺮﺼﻣ
 
لﺎﻤﻋ
 
ﺎﻳ
 
ﺎﻨﻟ
 
ًﺎﻧﻮﻋو
 
ًاﺪﻨﺳ
 
اﻮﻧﻮﻜﻳ
 
نأ
 
ﻰﺴﻋو
 
ﻞﻌﻟ
 
ﺐﻌﺸﻟا
 
ﺲﻠﺠﻣ
.
نأ
 
ﻻإ
 
كﺮﺤﻳ
 
ﻢﻟو
 
،ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟاو
 
 ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا
 
ﺎﻨﺒﻟﺎﻄﻣ
 
ﻞهﺎﺠﺗ
 
ﺲﻠﺠﻤﻟا
 
اﺬه
 
ﺎﻨﺗﺎﺑاﺮﺿإ
 
نادأو
 
ﻞﺑ
 
،ﺎّ ﻨﻋ
 
ﻢﻠﻈﻟا
 
ﻊﻓر
 
ﻞﺟأ
 
ﻦﻣ
 
ًﺎﻨآﺎﺳ
 
 ﺔﻏﺎﻴﺻ
 
 ﺔﻨﺠﻟ
 
ﻲﻓ
 
لﺎﻤﻌﻟا
 
ﻞﻴﺜﻤﺗ
 
ﻞهﺎﺠﺗ
 
ﺎﻤآ
 
ﺎﻨﺗﺎﻣﺎﺼﺘﻋاورﻮﺘﺳﺪﻟا
. 
ﻰﻠﻋو
 
ﺎﻨﻗﺮﻋو
 
ﺎﻨﻣﺪﺑ
 
جﺎﺘﻧﻹا
 
 ﺔﻠﺠﻋ
 
ﺎﻧردأ
 
ﺮﺼﻣ
 
لﺎﻤﻋ
 
ﺎﻨﻧإ
 
ﺪﺋﺎﻋ
 
لﺎﻤﻋﻷا
 
لﺎﺟرو
 
 ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا
 
ﺖﺒﻬﻨﻓ
 
،ﺎﻨﺘﺤﺻو
 
ﺎﻨﺘﺣار
 
بﺎﺴﺣ
 
ﺎهﺎﻨﺠﺘﻧإ
 
ﻲﺘﻟا
 
ةوﺮﺜﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﻦﻣ
 
،لﺎﻤﻌﻟا
 
ﻦﺤﻧ
 
،ﻦﺠﻧ
 
ﻢﻟو
 
جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻠﻴﺤﻟا
 
 ﺔﻠﻗو
 
ﺮﻘﻔﻟا
 
ىﻮﺳ
 
ﺎﻨﻳﺪﻳﺄﺑ
.
ضﺎﻔﺨﻧا
 
ﺎﻨﻘهرأو
 
ﺎﻨﺒﻌﺗأ
 
ﺎﻣﺪﻨﻋو
 
ﺎﻧﻮﻤﻬﺗﺎﻓ
 
ﻩﺬه
 
ﺐﻬﻨﻟا
 
 ﺔﻠﺠﻋ
 
ﺎﻨﻔﻗوأ
 
،رﺎﻌﺳﻷا
 
عﺎﻔﺗراو
 
رﻮﺟﻷادﺎﺼﺘﻗﻻا
 
ﺐﻳﺮﺨﺘﺑ
. 
ﺎﻨﺴﻔﻧأ
 
ﻲﻓ
 
ﻻإ
 
نﻵا
 
ﺪﻌﺑ
 
ﻖﺜﻧ
 
ﻦﻟ
..
رﺎﻌﺷ
 
ﺖﺤﺗ
 
ًﺎﻌﻣ
 
ﻞﺿﺎﻨﻨﺳ
 "
ةﺪﺣاو
 
ﺪﻳإ
 
ﻊﻨﺼﻤﻟاو
 
ناﺪﻴﻤﻟا
"
ﻦﻴﻣﺪﺨﺘﺴﻣ
 
ةرﻮﺜﻟا
 
ﺮﺼﺘﻨﺗ
 
ﻰﺘﺣ
 
ﻞﻴﻜﺸﺗ
 
ﺮﺒﻋو
 
ﻲﻤﻠﺴﻟا
 
ﺮهﺎﻈﺘﻟاو
 
باﺮﺿﻹا
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻨﻘﺣ
 
ﻚﻟذ
 
ﻲﻓ
 
ﺐﻟﺎﻄﻤﻟا
 
ﻖﻴﻘﺤﺗ
 
ﻞﺟأ
 
ﻦﻣ
 
 ﺔﻴﻟﺎﻤﻌﻟا
 
ﺎﻨﺴﻟﺎﺠﻣو
 
 ﺔﻠﻘﺘﺴﻤﻟا
 
ﺎﻨﺗﺎﺑﺎﻘﻧ ﺔﻴﺗﻵا
:
ﻦﻳﺮهﺎﻈﺘﻤﻟا
 
ﻞﺘﻗ
 
ﺎﻳﺎﻀﻗ
 
ﻲﻓ
 
ﻦﻴﻃرﻮﺘﻤﻟا
 
ﻞآو
 
كرﺎﺒﻣ
 
ماﺪﻋإ
.
تﺎﻤآﺎﺤﻤﻟا
 
ﻒﻗوو
 
تﺎﺑاﺮﺿﻹا
 
ﻢﻳﺮﺠﺗ
 
نﻮﻧﺎﻗ
 
ءﺎﻐﻟإ ﺔﻳﺮﻜﺴﻌﻟا
.
تﺎﺷﺎﻌﻤﻟاو
 
رﻮﺟﻸﻟ
 
ﻰﻧدأ
 
ﺪﺣ
 
ﻊﺿو
1500
ﺪﺣو
 
،ﻪﻴﻨﺟ
 
ﻰﺼﻗأ
10
ﻞﻣﺎﺸﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
فﺎﻌﺿأ
.
لﺎﻤﻌﻟا
 
 ﻪﺒﺘآ
 
يﺬﻟا
 
 ﺔﻴﺑﺎﻘﻨﻟا
 
تﺎﻳﺮﺤﻟا
 
نﻮﻧﺎﻗ
 
راﺪﺻإ
.
لﺎﻤﻋﻷا
 
عﺎﻄﻗو
 
 ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا
 
ﻲﻓ
 
 ﺔﺘﻗﺆﻤﻟا
 
 ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا
 
ﺖﻴﺒﺜﺗصﺎﺨﻟا
 
عﺎﻄﻘﻟاو
.
ﻦﻴﻳﺮﻜﺴﻌﻟا
 
ﻦﻣ
 
تﺎآﺮﺸﻟاو
 
تﺎﺌﻴﻬﻟاو
 
تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا
 
ﺮﻴﻬﻄﺗﻖﺑﺎﺴﻟا
 
مﺎﻈﻨﻟا
 
لﻮﻠﻓو
 
ﻦﻳﺪﺳﺎﻔﻟاو
.
ﺎﻬﻠﻴﻐﺸﺗ
 
ةدﺎﻋإو
 
ﺎﻬﺘﺼﺨﺼﺧ
 
ﻢﺗ
 
ﻲﺘﻟا
 
تﺎآﺮﺸﻟا
 
دادﺮﺘﺳاﺎﻬﻴﻓ
 
لاﻮﻣأ
 
ﺦﺿو
.
 ﻂﻘﻓ
 
ءﺎﻀﻘﻠﻟ
 
ﻞﺼﻔﻟا
 
 ﺔﻄﻠﺳ
 
ﻞﻌﺟو
 
ﻦﻴﻟﻮﺼﻔﻤﻟا
 
لﺎﻤﻌﻟا
 
ةدﻮﻋ
. 
ﻦﻴﻳرﻮﺜﻟا
 
ﻦﻴﻴآاﺮﺘﺷﻻا
 
لﺎﻤﻋ
 
ﺐﺘﻜﻣ
Ù^ÛÃÖ]‚éÂ»V
ìæ†nÖ]æíŞ×ŠÖ]JJØÚ^ÃÖ]gÃ×Ö
°×‰]†Ú±cíq^êÒ]÷]
"
ﻲآاﺮﺘﺷﻻا
"
بﻼﻄﻟاو
 
لﺎﻤﻌﻟا
 
ﺐﻟﺎﻄﻣ
 
ﻦﻋ
 
ﺮﺒﻌﺗ
 
 ﺔﻴﻟﺎﻀﻧ
 
ةﺪﻳﺮﺟ
 
ﻲﻓ
 
ًﺎﻌﻴﻤﺟ
 
ﻢهﺪﻴﺣﻮﺘﻟ
 
ﻰﻌﺴﺗو
 
،ةرﻮﺜﻟا
 
لﺎﻤﻜﺘﺳا
 
ﻲﻓ
 
ﻦﻴﺣﻼﻔﻟاولﺎﻤﻋﻷا
 
لﺎﺟرو
 
ﺮﻜﺴﻌﻟا
 
 ﺔﻄﻠﺳ
 
 ﺔﻬﺟاﻮﻣ
..
ًﺎﻣﻼﻋإ
 
ءﺎﻨﺑ
 
ﻮه
 
ﺎﻨﻓﺪهةدﺎﻀﻤﻟا
 
ةرﻮﺜﻟا
 
مﻼﻋﻹ
 
ىﺪﺼﺘﻳ
 
ًﺎﻳرﻮﺛ
..
ﺮﻳرﺎﻘﺘﻟﺎﺑ
 
ﺎﻧﻮﻠﺳارو
 
ﺎﻧﻮﻌﺑﺎﺗ
 
ﻲﺘﻟا
 
تﺎﻣﺎﺼﺘﻋﻻاو
 
تﺎﺑاﺮﺿﻹاو
 
تاﺮهﺎﻈﻤﻟا
 
ﻦﻋ
 
رﺎﺒﺧﻷاوﻲﻧوﺮﺘﻜﻟﻹا
 
ﺎﻧﺪﻳﺮﺑ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺎﻬﺑ
 
نﻮآرﺎﺸﺗ
:
eg.socialists@gmail.com
 
 
دﺪﻌﻟا 
92 
ﻮﻳﺎﻣ 
2012 
3
 
 ﺔﺣﺎﻃﻹا
 
ﻰﻠﻋ
 
مﺎﻋ
 
ﻦﻣ
 
ﺮﺜآأ
 
روﺮﻣ
 
ﺪﻌﺑ
 
ﺪﻴﻌﺘﺴﺗ
 
نأ
 
 ﺔﻤآﺎﺤﻟا
 
 ﺔﻘﺒﻄﻟا
 
لوﺎﺤﺗ
 
،كرﺎﺒﻤﺑ
 
ةدﺎﻌﺘﺳا
 
ﻞﺟأ
 
ﻦﻣ
 
روﺎﻨﺗو
 
،يﺮﻴهﺎﻤﺠﻟا
 
 ﻂﻐﻀﻟا
 
 ﺔﻬﺟاﻮﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻬﻜﺳﺎﻤﺗةوﺮﺜﻟاو
 
 ﺔﻄﻠﺴﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
 ﺔﻤﻳﺪﻘﻟا
 
ﺎﻬﺗﺮﻄﻴﺳ
.
 ﺔﻘﺒﻄﻟا
 
ﺮﺴﺨﺗ
 
ﻢﻟ
 
ﻊﻗاﻮﻟا
 
ﻲﻓ
 
راﺪﻣ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺖﻠﺸﻓ
 
ﻲﺘﻟا
 
 ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا
 
ﺎﻬﺗﺎﺴﺳﺆﻣ
 
ىﻮﺳ
 
نﻵا
 
ﻰﺘﺣ
 
 ﺔﻤآﺎﺤﻟا
 
ﻰﻟإ
 
 ﺔﻤﻬﻤﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﺖآﺮﺗو
 
،عرﺎﺸﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ةﺮﻄﻴﺴﻟا
 
ﻲﻓ
 
لاﻮﻃ
 
تاﻮﻨﺳ ﺔﻴﻨﻣﻷا
 
ةﺰﻬﺟﻷا
.
ﻦﻴﻳدﺎﻴﻤﻟاو
 
عراﻮﺸﻟا
 
ﻰﻟإ
 
ﺮﻴهﺎﻤﺠﻟا
 
ﺖﻌﻓﺪﻧا
 
ﻦﻴﺣو
 
تاﻮﻨﺴﻟ
 
مﺎﻈﻨﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺖﻘﺑأ
 
ﻲﺘﻟا
 
ةﺪﻴﺣﻮﻟا
 
ةﺮﻄﻴﺴﻟا
 
ةادأ
 
ﺖﻤﻄﺤﺗ
 
 ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا
 
ﺎﻬﺗﺎﺴﺳﺆﻤﺑ
 
 ﺔﻴﺤﻀﺘﻟا
 
 ﺔﻤآﺎﺤﻟا
 
 ﺔﻘﺒﻄﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
نﺎآو
 
،ﺔﻠﻳﻮﻃ
 
ﺪﻋاﻮﻘﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
 ظﺎﻔﺤﻟا
 
ﻞﺟأ
 
ﻦﻣو
 
،ﺮﻴهﺎﻤﺠﻟا
 
ءﺎﺿرﻹ
 
ةروﺎﻨﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﻖﺣﻻ
 
ﺖﻗو
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻬﺗدﺎﻌﺘﺳا
 
ﻞﻣأ
 
ﻰﻠﻋ
 
،مﺎﻈﻨﻠﻟ
 
 ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا
.
ترﺎﻬﻧاو
 
 ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا
 
ةﺮﻄﻴﺴﻟا
 
تاودأ
:
بﺰﺤﻟا
 
،ىرﻮﺸﻟاو
 
ﺐﻌﺸﻟا
 
ﻲﺴﻠﺠﻣ ﺔﻳرﻮﻬﻤﺠﻟا
 
ﺲﻴﺋرو
 
،ﻲﻨﻃﻮﻟا
.
ةروﺎﻨﻤﻟا
 
،يﻮﻘﻟا
 
يﺮﻴهﺎﻤﺠﻟا
 
ﺪﻤﻟا
 
بﺎﻌﻴﺘﺳا
 
 ﺔﻤآﺎﺤﻟا
 
 ﺔﻘﺒﻄﻟا
 
ﺖﻟوﺎﺣ
 
 ﺔﻈﺤﻠﻟا
 
ﺲﻔﻧ
 
ﻲﻓو
 
،ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا
 
تاﺮﻴﻴﻐﺘﻟا
 
ﺾﻌﺑ
 
ﻲﻓ
 
 ﻪﺒﻟﺎﻄﻣﺮﺼﺣو ﺔﻴﻨﻣأو
 
 ﺔﻴﺳﺎﻴﺳ
 
ةﺮﻄﻴﺳ
 
تاودأ
 
ءﺎﻨﺑ
.
يﺮﻜﺴﻌﻟا
 
ﺲﻠﺠﻤﻟا
 
ﻊﺿو
 
ﻚﻟاﺬﻟ
-
 ﺔﻤآﺎﺤﻟا
 
 ﺔﻘﺒﻄﻠﻟ
 
ﻲﺳﺎﻴﺴﻟا
 
ﻞﺜﻤﻤﻟا
-
 ﺔﻴﻟﺎﻘﺘﻧﻻا
 
 ﺔﻠﺣﺮﻤﻠﻟ
 
 ﺔﻄﻳﺮﺧ
 
ﺢﻟﺎﺼﻣ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺮﺛﺆﺗ
 
ﻲﺘﻟاو
 
ةرﻮﺜﻠﻟ
 
 ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 
ﺐﻟﺎﻄﻤﻟا
 
لﺰﻌﺑ
 
تأﺪﺑ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺐﻌﻠﻟا
 
ﻢﺛ
 
،ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا
 
ﺐﻟﺎﻄﻤﻟا
 
ﻦﻋ
 
ﺮﺷﺎﺒﻣ
 
ﻞﻜﺸﺑ
 
 ﺔﻤآﺎﺤﻟا
 
 ﺔﻘﺒﻄﻟا
 
ةرﻮﺜﻟا
 
ﻲﻓ
 
 ﺔآرﺎﺸﻤﻟا
 
 ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا
 
ىﻮﻘﻟا
 
تﺎﻀﻗﺎﻨﺗ
.
،زاﻮﻣ
 
قﺎﻴﺳ
 
ﻲﻓو
 
ةدﻮﻌﻟ
 
ًاﺪﻴﻬﻤﺗ
 
ﻦﻣﻷا
 
بﺎﻴﻏ
 
ﺪﻤﻌﺗو
 
ﻲﻔﺋﺎﻄﻟا
 
ﻒﻠﻤﻟا
 
ﺮﻴﺠﻔﺗ
 
لوﺎﺣ
 
ﻞﺸﻓ
 
 ﻪﻨﻜﻟ
 
،ﺪﻳﺪﺟ
 
ﻦﻣ
 
عرﺎﺸﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺎﻬﺘﻀﺒﻗ
 
مﺎﻜﺣإ
 
ﻲﻓ
 
 ﺔﻴﻨﻣﻷا
 
ةﺰﻬﺟﻷا
 
 ﺔﻬﺟاﻮﻣ
 
ﻲﻓ
 
 ﺔﻳﺮﻜﺴﻌﻟا
 
 ﺔﻃﺮﺸﻟا
 
لﻮﺧد
 
ﺪﻌﺑ
 
ﻰﺘﺣ
 
،نﻵا
 
ﻰﺘﺣ
 
ﻚﻟذ
 
ﻲﻓ
 
ﻰﻠﻋ
 
ردﺎﻗ
 
ﻲﺳﺎﻴﺳ
 
نﺎﻴآ
 
ﻖﻠﺧ
 
ﻲﻓ
 
ﻞﺸﻓ
 
ﺎﻤآ
 
،ةﺮﻣ
 
ﻦﻣ
 
ﺮﺜآأ
 
راﻮﺜﻟا
 
ةﺪﻋﺎﺼﺘﻤﻟا
 
 ﺔﻳﺮﻴهﺎﻤﺠﻟا
 
 ﺔآﺮﺤﻟا
 
ءاﻮﺘﺣا
.
 ﺔﻘﺒﻄﻟا
 
ﺮﻄﺿا
 
ﺎﻣ
 
ﻮهو
 
ﻲﺳﺎﻴﺳ
 
ﻒﻴﻠﺣ
 
ﻦﻋ
 
ﺚﺤﺒﻟا
 
ﻰﻟإ
 
يﺮﻜﺴﻌﻟا
 
ﺲﻠﺠﻤﻟا
 
ةدﺎﻴﻘﺑ
 
 ﺔﻤآﺎﺤﻟاﻲﺠﻴﺗاﺮﺘﺳﻻا
 
ﺎﻬﻓﺪه
 
ﻖﻘﺤﻳ
:
ﻞﺒﻗ
 
ﺎﻣ
 
عﺎﺿوأ
 
ةدﺎﻌﺘﺳا
25
ﻦﻣﺮﻳﺎﻨﻳ
 
 ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا
 
ةرﻮﺜﻟا
 
حﺎﻤﺟ
 
ﺢﺒآو
 
ةوﺮﺜﻟاو
 
 ﺔﻄﻠﺴﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
 ﺔﻘﻠﻄﻣ
 
ةﺮﻄﻴﺳ
 
ﺮﺧﺁ
 
ﻲهو
 
 ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا
 
ﺪﻋاﻮﻘﻟﺎﺑ
 
ﺢﻴﻄﺗ
 
ﺪﻗ
 
ﺪﻣ
 
 ﺔﻈﺤﻟ
 
ﻦﻣ
 
بﺮﺘﻘﺗ
 
ﻲﺘﻟا ﺔﻤآﺎﺤﻟا
 
 ﺔﻘﺒﻄﻠﻟ
 
ﻲﻘﺑ
 
ﺎﻣ
 
ىﻮﻗأو
. 
ﻢﻬﻴﻌﺳ
 
ﻲﻓ
 
 ﺔﻤآﺎﺤﻟا
 
 ﺔﻘﺒﻄﻠﻟ
 
ًﺎﻔﻴﻠﺣ
 
نﻮﻤﻠﺴﻤﻟا
 
ناﻮﺧﻹا
 
ﺮﻓو
 
ﺪﻘﻟ
 
 ﺔآرﺎﺸﻣو
 
،ةرﻮﺜﻟا
 
ﺎﻬﺑ
 
ﺖﺣﺎﻃأ
 
ﻲﺘﻟا
 
 ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا
 
تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا
 
لاﺪﺒﺘﺳﻻ
 
ةوﺮﺜﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ةﺮﻄﻴﺴﻟا
 
ﻲﻓ
 
 ﺔﻤآﺎﺤﻟا
 
 ﺔﻘﺒﻄﻟا
.
ناﻮﺧﻹا
 
لوﺎﺣ
 
ﺪﻘﻟو
 
ءﻼﺧﺈﺑ
 
كرﺎﺒﻣ
 
ﻰﺤﻨﺗ
 
ﺬﻨﻣ
 
ةرﻮﺜﻟا
 
 ﺔﻠﻣﺮﻓو
 
عرﺎﺸﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ةﺮﻄﻴﺴﻟا
 
تﺎﺑاﺮﺿﻹا
 
 ﺔﻤﺟﺎﻬﻣو
 
،ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا
 
ﺐﻟﺎﻄﻤﻟﺎﺑ
 
ءﺎﻔﺘآﻻاو
 
ﺮﻳﺮﺤﺘﻟا
 
ناﺪﻴﻣ
 
باﺮﺿإ
 
ﻢﺛ
 
ءﺎﺒﻃﻷا
 
باﺮﺿإ
 
ﻲﻓ
 
ثﺪﺣ
 
ﺎﻤآ
 
ﺎهﺮﺴآ
 
 ﺔﻟوﺎﺤﻣو
 
تﺎﺑاﺮﺿﻹا
 
ﻦﻣ
 
ﺎهﺮﻴﻏو
 
ﻦﻴﻤﻠﻌﻤﻟا
.
عاﺪﺨﻟ
 
ةﺮﻴﺒآ
 
ةروﺎﻨﻣ
 
تأﺪﺑو
 
،ةرﻮﺜﻟا
 
ﻞﺒﻗ
 
ﻰﻟوﻷا
 
ﺎﻬﺗﺮﻴﺳ
 
دﻮﻌﺗو
 
أﺪﻬﺗ
 
نأ
 
ﻞﻣأ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺮﻴهﺎﻤﺠﻟا
 
 ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا
 
تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا
 
ءﺎﻨﺑ
 
 ﺔﻴﻠﻤﻋ
 
ﻢﺘﺗ
 
ﻰﺘﺣ
 
رﺎﻈﺘﻧﻻا
 
ﻰﻟإ
 
ﺎﻬﻌﻓﺪﺑ
.
ﺪﻘﻟو
 
ةرﺪﻘﺑ
 
 ﺔﺒﺿﺎﻐﻟا
 
ﺮﻴهﺎﻤﺠﻟا
 
عﺎﻨﻗإ
 
يﺮﻜﺴﻌﻟا
 
ﺲﻠﺠﻤﻟاو
 
ناﻮﺧﻹا
 
لوﺎﺣ
 
ﺎﻬﻨﻣ
 
ﻲﻧﺎﻌﺗ
 
ﻲﺘﻟا
 
ﻞآﺎﺸﻤﻟا
 
 ﺔﻓﺎآ
 
ﻞﺣ
 
ﻰﻠﻋ
 
نﺎﻤﻟﺮﺒﻟا
.
ناﻮﺧﻹا
 
نأ
 
يأ ﺔﻤآﺎﺤﻟا
 
 ﺔﻘﺒﻄﻟا
 
ﺪﻳ
 
ﻲﻓ
 
 ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا
 
ةﺮﻄﻴﺴﻟا
 
ةادأ
 
اﻮﺤﺒﺻأ
.
 
ةﺪﻳﺪﺟ
 
ةروﺎﻨﻣ
 
تﺎﺑﺎﺨﺘﻧا
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻬﺗاﻮﺻﺄﺑ
 
ءﻻدﻺﻟ
 
 ﺔﻠﻳﻮﻃ
 
فﻮﻔﺻ
 
ﻲﻓ
 
ﺮﻴهﺎﻤﺠﻟا
 
ﺖﻔﻗو
 
نﺎﻤﻟﺮﺒﻟا
 
ﻦﻜﻟ
 
،ﻞﻀﻓأ
 
ةﺎﻴﺣ
 
ﻲﻓ
 
ﻢﻬﻣﻼﺣأ
 
ﻖﻘﺤﺘﺗ
 
ﻰﺘﺣ
 
ﺐﻌﺸﻟا
 
ﺲﻠﺠﻣ
 
تﺪﻋﺎﺼﺗو
 
،تﺎﺴﻠﺟ
 
ةﺪﻋ
 
ﺪﻌﺑ
 
 ﻂﻘﻓ
 
ﺮﻴهﺎﻤﺠﻟا
 
ﻩﺬه
 
تﺎﺑﺎﺴﺣ
 
ﻦﻣ
 
 ﻂﻘﺳ
 
،ﻩﺰﺠﻋ
 
ﺖﻔﺸآو
 
نﺎﻤﻟﺮﺒﻟا
 
تﺮﺻﺎﺣ
 
 ﺔﻳﻮﻗ
 
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا
 
جﺎﺠﺘﺣا
 
 ﺔﺟﻮﻣ
 
ﺮﻴﺴﻳ
 
نﺎﻤﻟﺮﺒﻟا
 
اﺬه
 
نأ
 
ﺮﻴهﺎﻤﺠﻟا
 
ﻒﺸﺘﻜﺗ
 
ﻰﺘﺣ
 
ﻞﻳﻮﻃ
 
ﺖﻗو
 
ﺮﻤﻳ
 
ﻦﻟو
 
،ﺔﻘﻠﻄﻣ
 
 ﺔﻳﻮﻟوأ
 
ءﺎﻴﻨﻏﻷا
 
ﺢﻟﺎﺼﻣ
 
نأو
 
،ﺰﻋ
 
ﺪﻤﺣأ
 
نﺎﻤﻟﺮﺑ
 
ﺞﻬﻧ
 
ﻰﻠﻋنﺎﻤﻟﺮﺒﻟا
 
ﻖﻳﺮﻃ
 
ﻦﻋ
 
ثﺪﺤﻳ
 
ﻦﻟ
 
ًﺎﻳرﺬﺟ
 
ًاﺮﻴﻴﻐﺗ
 
نأو
.
 ﺔﻴﺒﻠﻏﻷا
 
بﺎﺤﺻﺄﻓ
 
نﺄآو
 
،يدﺎﺼﺘﻗﻻا
 
كرﺎﺒﻣ
 
ﺞﻬﻨﺑ
 
ﻢﻬﻜﺴﻤﺗ
 
ةﺮﻣ
 
ﻦﻣ
 
ﺮﺜآأ
 
اوﺪﻬﻌﺗتﺎﺳﺎﻴﺴﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﺪﺿ
 
ﻦﻳدﺎﻴﻤﻟا
 
ﻰﻟإ
 
جﺮﺨﺗ
 
ﻢﻟ
 
ﺮﻴهﺎﻤﺠﻟا
.
 ﺔﻣﺪﺼﻟا
 
ﻢﻏرو
 
باﻮﻨﻟا
 
ةرﺪﻗ
 
مﺪﻋو
 
نﺎﻤﻟﺮﺒﻟا
 
ءادأ
 
ﻦﻣ
 
 ﺔﻳرﻮﺜﻟا
 
ىﻮﻘﻟا
 
ﺎﻬﺘﻘﻠﺗ
 
ﻲﺘﻟا
 
ىﻮﻘﻟا
 
ﻩﺬه
 
نأ
 
ﻻإ
 
،ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا
 
ﺮﻴﻴﻐﺗ
 
ﻰﻠﻋ
 
ىﻮﻘﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻦﻴﺑﻮﺴﺤﻤﻟا
 
 ﺔﺳﺎﺋﺮﻟا
 
 ﺔآﺮﻌﻣ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺎﻬﻠﻣأ
 
ﺖﻌﺿوو
 
ةﺪﻳﺪﺠﻟا
 
ةروﺎﻨﻤﻟا
 
 ﺔﺴﻳﺮﻓ
 
ﺖﻌﻗو
 
ﻰﻠﻋ
 
ردﺎﻗ
 
ﺢﺷﺮﻣ
 
ﻢﻋد
 
لﻼﺧ
 
ﻦﻣ
 
ةرﻮﺜﻟا
 
ةﺮﻴﺴﻣ
 
لﺎﻤﻜﺘﺳا
 
ﻞﻣأ
 
ﻰﻠﻋﺮﻴهﺎﻤﺠﻟا
 
ﺎﻬﻨﻣ
 
ﻲﻧﺎﻌﺗ
 
ﻲﺘﻟا
 
ﻞآﺎﺸﻤﻟا
 
 ﺔﻓﺎآ
 
ﻞﺣ
!! 
ﻲﻠﻳ
 
ﺎﻤﺑ
 
ﻢﺋﺎﻘﻟا
 
ﻊﺿﻮﻟا
 
ﺺﻴﺨﻠﺗ
 
ﻦﻜﻤﻳو
:
لوﺎﺤﺗ
 
 ﺔﻤآﺎﺤﻟا
 
 ﺔﻘﺒﻄﻟا
 
تﺎﺒﺴﺘﻜﻣ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺎﻬﻴﻓ
 
ﺾﻘﻨﺗ
 
ﻲﺘﻟا
 
 ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟا
 
 ﺔﻈﺤﻠﻟا
 
ﺮﻈﺘﻨﺗو
 
 ﺔﻠﻃﺎﻤﻤﻟا
 
ﺖﻗﻮﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﺪﻳﺰﻣ
 
ﺐﺴﻜﻟ
 
 ﺔﺻﺮﻓ
 
 ﺔﺳﺎﺋﺮﻟا
 
تﺎﺑﺎﺨﺘﻧا
 
ﻲﻓ
 
ىﺮﺗو
 
ةرﻮﺜﻟا
 
 ﺔآﺮﺣ
 
ﻦﻣ
 
فﺎﺨﺗ
 
 ﺔﻴﺣﻼﺻﻹا
 
ىﻮﻘﻟاو
 
،يﺮﻴهﺎﻤﺠﻟا
 
ﺪﻤﻟا
 
 ﺔﻬﺟاﻮﻣ
 
ﻲﻓ
 
تﺎﺑﺎﺨﺘﻧا
 
ﻲﻓ
 
ىﺮﺗو
 
 ﺔﻤآﺎﺤﻟا
 
 ﺔﻘﺒﻄﻟا
 
 ﺔآرﺎﺸﻣ
 
ﻰﻟإ
 
ﻰﻌﺴﺗو
 
ﺮﻴهﺎﻤﺠﻟا
 
 ﺔﺼﻨﻣو
 
 ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا
 
 ﺔﻄﻠﺴﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺎهدﻮﺟو
 
ﻢﻴﻋﺪﺗ
 
ﻲﻓ
 
 ﺔﺻﺮﻓ
 
 ﺔﺳﺎﺋﺮﻟا
 
ﻊﻀﺗ
 
 ﺔﻳرﻮﺜﻟا
 
ىﻮﻘﻟاو
 
،ةوﺮﺜﻟا
 
ﻲﻓ
 
 ﺔآرﺎﺸﻤﻟا
 
ﻢﺠﺣ
 
ﻰﻠﻋ
 
ضوﺎﻔﺘﻠﻟةرﻮﺜﻟا
 
لﺎﻤﻜﺘﺳا
 
ﻞﺟأ
 
ﻦﻣ
 
 ﺔﺳﺎﺋﺮﻟا
 
 ﺔآﺮﻌﻣ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻞﻣﻷا
.
ﻞآ
 
ﻖﻔﺘﺗ
 
اﺬﻬﺑو
 
 ﺔآﺮﻌﻣ
 
ﺢﺒﺼﺗ
 
ﻢﺛ
 
ﻦﻣو
 
،مدﺎﻘﻟا
 
ﺲﻴﺋﺮﻟا
 
 ﺔﻴﻤهأ
 
ﻰﻠﻋ
 
 ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا
 
ىﻮﻘﻟا
 
يﺬﻟا
 
ﻢﻠﺤﻟا
 
ﻖﻴﻘﺤﺗ
 
ﻲﻓ
 
 ﺔﺻﺮﻓ
 
وﺪﺒﺗو
 
ﺮﻴهﺎﻤﺠﻟا
 
ىﺪﻟ
 
 ﺔﻳﺰآﺮﻣ
 
 ﺔﺳﺎﺋﺮﻟا
 
ﻞﻤﻜﺘﺴﻳﺮﺧﺁ
 
حﺮﻃ
 
بﺎﻴﻏ
 
ﻞﻇ
 
ﻲﻓ
 
ﻚﻟذو
 
،نﺎﻤﻟﺮﺒﻟا
 
 ﻪﻘﻴﻘﺤﺗ
 
ﻲﻓ
 
ﻞﺸﻓءاﺮﻘﻔﻟا
 
ﻦﻴﻳﻼﻣ
 
مﻼﺣأ
 
ﻖﻘﺤﻳو
 
يرﻮﺜﻟا
 
رﺎﺴﻤﻟا
.
مدﺎﻘﻟا
 
ﺲﻴﺋﺮﻟا
 
ﻚﻠﺘﻤﻳ
 
 ﻪﻧأو
 
،ﻪﺗادﺮﻔﻣ
 
ىﻮﻗأو
 
مﺎﻈﻨﻟا
 
رﻮﺤﻣ
 
ﺮﺼﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﺲﻴﺋﺮﻟا
 
وﺪﺒﻳ
 
 ﺔﺻﺎﺧ
 
،رﻮﻣﻷا
 
 ﺔﻓد
 
 ﻪﻴﺟﻮﺗ
 
ﻰﻠﻋ
 
 ﺔﻗرﺎﺧ
 
تارﺪﻗو
 
 ﺔﻘﻠﻄﻣ
 
تﺎﻴﺣﻼﺻ
 
 ﺔﻳﺬﻴﻔﻨﺘﻟا
 
 ﺔﻄﻠﺴﻟا
 
ﻦﻋ
 
ﺎﻬﺴﻔﻧ
 
ﻞﺼﻓ
 
ﻰﻠﻋ
 
 ﺔﺳﺎﺋﺮﻟا
 
 ﺔﺴﺳﺆﻣ
 
ﺖﺑأد
 
ﺪﻗو
. 
ذﻮﻔﻨﻟﺎﺑ
 
ﻊﺘﻤﺘﺗ
 
ىﻮﻗ
 
ﺰآاﺮﻣ
 
ًﺎﻤﺋاد
 
كﺎﻨﻬﻓ
 
؛ﻚﻟذ
 
ﺲﻜﻋ
 
 ﺔﻘﻴﻘﺤﻟا
 
ﻦﻜﻟﺎﻬﺤﻟﺎﺼﻣ
 
ﻦﻋ
 
ًﺎﻋﺎﻓد
 
 ﻂﻐﻀﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ةرﺪﻘﻟاو
.
ﻲﻓ
 
ﺲﻴﺋﺮﻟا
 
ﻞﻌﺠﻳ
 
ﺎﻤﻣ
 
 ﺔﻘﺒﻄﻟا
 
ﺢﻟﺎﺼﻤﻟ
 
 ﻆﻓﺎﺣو
 
،ﻲﺳﺎﻴﺴﻟا
 
مﺎﻈﻨﻠﻟ
 
ﺮﻳﺪﻣ
 
دﺮﺠﻣ
 
ﻊﻗاﻮﻟا ﺔﻨﻤﻴﻬﻤﻟا
. 
يﺮﻜﺴﻌﻟا
 
ﺲﻠﺠﻤﻟا
 
ﻦﻴﺑ
 
ةروﺎﻨﻤﻠﻟ
 
 ﺔﺣﺎﺴﻣ
 
مدﺎﻘﻟا
 
ﺲﻴﺋﺮﻟا
 
ﻚﻠﺘﻤﻳ
 
ﻻو
 
ﻲﺘﻟا
 
 ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا
 
ىﻮﻘﻟا
 
ﻦﻴﺑو
 
ًﺎﻴﻠﻌﻓ
 
 ﺔﻟوﺪﻟا
 
تﺎﺴﺳﺆﻣ
 
ﻰﻠﻋﺮﻄﻴﺴﻳ
 
يﺬﻟا
 
ﺐﻌﺸﻟا
 
 ﺔﻴﺒﻟﺎﻐﻟ
 
 ﺔﺤﻠﻤﻟا
 
ﺐﻟﺎﻄﻤﻟا
 
ﻦﻴﺑو
 
،نﺎﻤﻟﺮﺒﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺮﻄﻴﺴﺗيﺮﺼﻤﻟا
.
تﺎﺴﺳﺆﻣ
 
تارﺪﻘﺑ
 
مﺪﻄﺼﺗ
 
فﻮﺳ
 
 ﺔﺒﻴﻄﻟا
 
 ﻪﺗﺎﺒﻏر
 
نأ
 
ﺎﻤآ
 
رﺎﺒﺟإ
 
ﻲﻓ
 
ﻞﺸﻓ
 
ﺚﻴﺣ
 
ةﺮﺒﻋ
 
نﺎﻤﻟﺮﺒﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻨﻟ
 
ﻞﻌﻟو
 
ﺎﻬﺗﺎﺒﻏرو
 
 ﺔﻟوﺪﻠﻟ
 
ﻦﻳﺰﻨﺒﻟاو
 
زﺎﻐﻟا
 
ﻞﺜﻣ
 
ﻞآﺎﺸﻣ
 
ﻞﺣ
 
ﻰﻠﻋ
 
 ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا
.
 ﺔﻌﻴﺒﻄﻟا
 
ﻢﻏﺮﻓ
 
ﻦﻣ
 
ﺮﻴﺜآ
 
ﻞﺣ
 
ﻲﻓ
 
ﺲﻴﺋﺮﻟا
 
ﻞﺸﻓ
 
ﻦﻣ
 
ﻊﻨﻤﻳ
 
ﺎﻣ
 
كﺎﻨه
 
ﺲﻴﻟ
 
،ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا
 
ًﺎﻣﺎﻈﻧ
 
ﺮﻳﺪﻳ
 
نﺎآ
 
يﺬﻟا
 
كرﺎﺒﻣ
 
ﻊﻣ
 
ﻞﺒﻗ
 
ﻦﻣ
 
اﺬه
 
ثﺪﺣ
 
ﺪﻘﻟ
 
،ﻞآﺎﺸﻤﻟاًﺎﻤﺠﺴﻨﻣ
. 
بﺰﺣو
 
 ﺔﻴﻟﺎﻘﺘﻧﻻا
 
ةﺮﺘﻔﻟا
 
تﺎﻣﻮﻜﺣو
 
يﺮﻜﺴﻌﻟا
 
ﺲﻠﺠﻤﻟا
 
ﺪآأ
 
ﺪﻘﻟ
 
 ﺔﻴﻤهأ
 
ﻰﻠﻋ
 
،نﺎﻤﻟﺮﺒﻟا
 
ﻲﻓ
 
 ﺔﻴﺒﻠﻏﻷا
 
ﺐﺣﺎﺻ
 
،ﺔﻟاﺪﻌﻟاو
 
 ﺔﻳﺮﺤﻟا
 
قﻮﺴﻟا
 
تﺎﺳﺎﻴﺳ
 
ﻲﻨﺒﺗ
 
ﻞﺜﻣ
 
يدﺎﺼﺘﻗﻻا
 
كرﺎﺒﻣ
 
ﺞﻬﻧ
 
ﻲﻓ
 
راﺮﻤﺘﺳﻻا
 
ﻲﻓ
 
راﺮﻤﺘﺳﻻاو
 
 ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا
 
لاﻮﻣﻷا
 
سوؤر
 
باﺬﺘﺟﻻ
 
ﻲﻌﺴﻟاو
 
ﺮﺤﻟا
 
ﻲﻟوﺪﻟا
 
ﺪﻘﻨﻟا
 
قوﺪﻨﺻ
 
ﻦﻣ
 
ضاﺮﺘﻗﻻا
 
ﻰﻠﻋ
 
دﺎﻤﺘﻋﻻاو
 
،ﺔﺼﺨﺼﺨﻟا
. 
ﺮﺼﻣ
 
تﺎﺳﺎﻴﺳ
 
نأ
 
ذإ
 
 ﺔﻃرو
 
ﻲﻓ
 
مدﺎﻘﻟا
 
ﺲﻴﺋﺮﻟا
 
ﻊﻀﻳ
 
ﺎﻣ
 
ﻮهو
 
ىﻮﺳ
 
 ﻪﻴﻠﻋ
 
ﺲﻴﻟو
 
ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ
 
ﺖﻌﺿُو
 
ﺪﻗ
 
 ﺔﻠﺒﻘﻤﻟا
 
 ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا
 
ﻲﻓ
 
 ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا
 
 ﺔﻳدرﻮﻟا
 
ﻩدﻮﻋوو
 
يدﺎﺼﺘﻗﻻا
 
 ﻪﺠﻣﺎﻧﺮﺑ
 
ﻦﻋ
 
ﺮﻈﻨﻟا
 
ﺾﻐﺑ
 
ﺎهدﺎﻤﺘﻋا
 
 ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 
 ﺔﻟاﺪﻌﻟا
 
ﻖﻴﻘﺤﺘﺑ
.
ﺐﻄﺨﺑ
 
ﻢآﺮآذأ
 
نأ
 
ﺐﺣأ
 
ﻦآأ
 
ﻢﻟو
 
ﺐﺼﻧ
 
ﻞﺧﺪﻟا
 
يدوﺪﺤﻣ
 
ﻊﻀﻳ
 
 ﻪﻧأ
 
ﺎﻬﻴﻓ
 
ﻦﻠﻋأ
 
ﺎﻤﻟﺎﻃ
 
ﻲﺘﻟا
 
عﻮﻠﺨﻤﻟا ﻪﻴﻨﻴﻋ
!! 
صﺮﻔﻟا
 
بﺎﺤﺻأ
 
،ﺔﺳﺎﺋﺮﻟا
 
ﻲﺤﺷﺮﻣ
 
ﺞﻣاﺮﺑ
 
ﻦﻣ
 
ﺢﻀﺘﻳ
 
ﻚﻟذ
 
ﻊﻣو
 
ﻒﻠﺘﺨﺗ
 
ﻻ
 
 ﺔﻳﻮﻀﻬﻨﻟا
 
ﻢﻬﻌﻳرﺎﺸﻣو
 
 ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا
 
ﻢهاؤر
 
نأ
 
،ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا
 
كرﺎﺒﻣ
 
لﺎﻤﺟ
 
لﺎﺟر
 
 ﻪﻨﻋ
 
ﻊﻓادو
 
 ﻪﻏﺎﺻ
 
ﺎﻣ
 
ﻦﻋ
 
ًﺎﺼﻧ
.
اﺬه
 
نأ
 
يأ
 
 ﺔﺻﺮﻔﻟاو
 
ﺖﻗﻮﻟا
 
ﺎﻬﺤﻨﻤﻳو
 
 ﺔﻳزاﻮﺟﺮﺒﻟا
 
 ﺔﺤﻠﺼﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﺐﺼﻳ
 
رﺎﺴﻤﻟا
 
ﻞﺒﻗ
 
ﺎﻣ
 
عﺎﺿوأ
 
ﻰﻟإ
 
ةدﻮﻌﻟاو
 
ةرﻮﺜﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
فﺎﻔﺘﻟﻼﻟ
25
ﺮﻳﺎﻨﻳ
2011
،
 
ﺎﻬﺗﺎﺴﺳﺆﻣ
 
ءﺎﻨﺑ
 
ةدﺎﻋإ
 
ﻲﻓ
 
 ﺔﻤآﺎﺤﻟا
 
 ﺔﻘﺒﻄﻟا
 
حﺎﺠﻧ
 
ﻰﻟإ
 
يدﺆﻳ
 
ﺪﻗوةﺪﻳﺪﺟ
 
ﻩﻮﺟﻮﺑ
 
 ﺔﻤﻳﺪﻘﻟا
 
 ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا
.
 ﺔﻳرﻮﺜﻟا
 
ىﻮﻘﻟا
 
ﺪﻔﻘﻳ
 
ﺖﻗﻮﻟا
 
ﺲﻔﻧ
 
ﻲﻓو
 
،ةرﻮﺜﻟا
 
لﺎﻤﻜﺘﺳا
 
ﻞﺟأ
 
ﻦﻣ
 
ﻢﻬﺘآﺮﺣ
 
ﻞﻬﺴﻳ
 
ًﺎﻴﺠﻴﺗاﺮﺘﺳا
 
ًﺎﻌﺿو
 
 ﺔﻴﻤﺘﺣ
 
 ﺔﻣﻮﺼﺧ
 
ﻲﻓ
 
ﻢﺛ
 
،ﺔﺳﺎﺋﺮﻟا
 
قﺎﺒﺳ
 
ﻲﻓ
 
ﺪﻬﺠﻟاو
 
ﺖﻗﻮﻟا
 
ﻚﻠﻬﺘﺴﻳو ﺔﻤآﺎﺤﻟا
 
 ﺔﻘﺒﻄﻠﻟ
 
 ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا
 
ﺪﻋاﻮﻘﻟﺎﺑ
 
سﺎﺴﻣ
 
نود
 
مدﺎﻘﻟا
 
ﺲﻴﺋﺮﻟا
 
ﻊﻣ
. 
ﻢﻟ
 
نإ
 
ىوﺪﺟ
 
نودو
 
 ﺔﻴﻘﻄﻨﻣ
 
ﺮﻴﻏ
 
تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻻا
 
 ﺔﻌﻃﺎﻘﻣ
 
وﺪﺒﺗ
 
ﻚﻟذ
 
ﻊﻣو
 
ﺎﻬﻴﻨﻴﻋ
 
ﺐﺼﻧ
 
ﻊﻀﺗ
 
،ﻪﺘﻣﺮﺑ
 
يرﻮﺜﻟا
 
رﺎﺴﻤﻠﻟ
 
 ﺔﻠﻣﺎﺷ
 
 ﺔﻳؤﺮﺑ
 
نﺮﺘﻘﺗ
 
ًارﻮﺼﺗ
 
مﺪﻘﺗو
 
،يﺮﺼﻤﻟا
 
ﺐﻌﺸﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﻰﻤﻈﻌﻟا
 
 ﺔﻴﺒﻟﺎﻐﻟا
 
ﺢﻟﺎﺼﻣﺎﻬﺗاروﺎﻨﻣ
 
مﺰﻬﻳو
 
 ﺔﻤآﺎﺤﻟا
 
 ﺔﻘﺒﻄﻟا
 
 ﻪﺟاﻮﻳ
 
ةوﺮﺜﻟا
 
ﻊﻳزﻮﺘﻟ
.
 ﺔﻳؤﺮﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﺎﻬﻨﻋ
 
ﺚﻳﺪﺤﻟا
 
ﻦﻜﻟ
 
،ﺔﻨهاﺮﻟا
 
 ﺔﻈﺤﻠﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﻊﻗاﻮﻟا
 
ﻲﻓ
 
 ﺔﺣوﺮﻄﻣ
 
ﺮﻴﻏ
 
ﻲﺘﻟا
 
ةﺪﻋﺎﺼﺘﻤﻟا
 
 ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 
 ﺔآﺮﺤﻟا
 
ءﻮﺿ
 
ﻲﻓ
 
تﺎﻴﻨﻣأ
 
دﺮﺠﻣ
 
ﺲﻴﻟﺖﻗﻮﻟا
 
ﻊﻣ
 
 ﺔﺑﻼﺻو
 
ًﺎﺠﻀﻧ
 
دادﺰﺗ
.
 ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا
 
نﺎﺘﺟﻮﻤﻟا
 
ﺪﺤﺘﺗ
 
ﺎﻤﺑرو
 
ىﻮﻘﻟاو
 
ﺮﻴهﺎﻤﺠﻟا
 
كرﺪﺗ
 
ﻦﻴﺣ
 
 ﺔﻳﻮﻗ
 
 ﺔﻳرﻮﺛ
 
 ﺔﺟﻮﻣ
 
ﻖﻠﺨﻟ
 
 ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو
 
روﺪﻟا
 
ﺲﻔﻧ
 
ﺐﻌﻠﻳ
 
ﺪﻳﺪﺟ
 
 ﻪﺟو
 
ﻮه
 
مدﺎﻘﻟا
 
ﺲﻴﺋﺮﻟا
 
نأ
 
ًﺎﻌﻣ
 
 ﺔﻳرﻮﺜﻟاﻢﻳﺪﻘﻟا
.
Ý^ÏÖ]‹éñ†Ö]
ﻦﻤﺣﺮﻟا
 
ﺪﺒﻋ
 
ﺮﺼﻧ

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ahmed Hamed liked this
ArabAnonymous liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->