Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Restaurant Lease

Restaurant Lease

Ratings: (0)|Views: 2,632|Likes:
Published by RocketLawyer
This agreement between a landlord and a tenant specifies the rights and obligations of each party regarding the rental of commercial property for use as a restaurant.
This agreement between a landlord and a tenant specifies the rights and obligations of each party regarding the rental of commercial property for use as a restaurant.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: RocketLawyer on May 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
This book can be read on up to 6 mobile devices.
See more
See less

01/08/2013

 
Xow~buxbk~ Mobwo
 
^`iw Mobwo Baxoofok~ ~`iw (Mobwo() iw nb~on Juko 4>- 8428- hy bkn ho~qook XM Txctox~iow Ikg
(Mbknmcxn()- bkn Bm!w Ei~g`ok (^okbk~()+ ^`o tbx~iow baxoo bw lcmmcqw:
XOW^B_XBK^+
Mbknmcxn- ik gckwinoxb~ick cl ~`o mobwo tbyfok~w txc|inon ik ~`iw Mobwo- mobwow~c ^okbk~ b 2?44 wrubxo lcc~ huimnika ik ~`o Jckow Tmbzb+ ~`o (Xow~buxbk~() mcgb~on b~ <4 Bx~`ux
W~+- Wbk Xblbom- GB 9>942+
^OXF+
^`o mobwo ~oxf qimm hoaik ck Juko 20- 8428 bkn qimm ~oxfikb~o ck Juko 42- 8427+
MOBWO TBYFOK^W+
^okbk~ w`bmm tby ~c Mbknmcxn fck~`my ikw~bmmfok~w cl .8-?44+44- tbybhmo
ik bn|bkgo ck ~`o lixw~ nby cl obg` fck~`- lcx b ~c~bm mobwo tbyfok~ cl .74-444+44+ Mobwo
tbyfok~w w`bmm ho fbno ~c ~`o Mbknmcxn b~ >>4 Fck~acfoxy W~+- Wbk Lxbkgiwgc- GB 9>247-
q`ig` bnnxoww fby ho g`bkaon lxcf ~ifo ~c ~ifo hy ~`o Mbknmcxn+
WOG_XI^Y NOTCWI^+
B~ ~`o ~ifo cl ~`o wiakika cl ~`iw Mobwo- ^okbk~ w`bmm tby ~c Mbknmcxn- ik
~xuw~- b woguxi~y notcwi~ cl .8-444+44 ~c ho `omn bkn niwhuxwon lcx ^okbk~ nbfbaow ~c ~`oXow~buxbk~ il bky) bw txc|inon hy mbq+
TCWWOWWICK+
^okbk~ w`bmm ho ok~i~mon ~c tcwwowwick ck ~`o lixw~ nby cl ~`o ~oxf cl ~`iw Mobwo-bkn w`bmm yiomn tcwwowwick ~c Mbknmcxn ck ~`o mbw~ nby cl ~`o ~oxf cl ~`iw Mobwo- ukmoww c~`oxqiwobaxoon hy hc~` tbx~iow ik qxi~ika+ B~ ~`o optixb~ick cl ~`o ~oxf- ^okbk~ w`bmm xofc|o i~w accnw bkn
ollog~w bkn tobgobhmy yiomn ut ~`o Txofiwow ~c Mbknmcxn ik bw accn b gckni~ick bw q`ok nomi|oxon
~c ^okbk~- cxnikbxy qobx bkn ~obx opgot~on+
_WO CL XOW^B_XBK^+
^okbk~ fby uwo ~`o Txofiwow ckmy lcx ~`o tuxtcwo cl gcknug~ika bxow~buxbk~ cx gclloo w`ct huwikoww ~cao~`ox qi~` c~`ox uwow kcxfbmmy bkn guw~cfbximy ikginok~ ~c ~`o
ctoxb~ick cl b xow~buxbk~ cx gclloo w`ct+ ^`o ^okbk~ w`bmm kc~ womm bmgc`cmig ho|oxbaow opgot~ hoox
bkn qiko il migokwon) ik ~`o Xow~buxbk~ qi~` cu~ ~`o gckgoxkon mirucx migokwo+ ^`o Xow~buxbk~ fbyho uwon lcx bky c~`ox tuxtcwo ckmy qi~` ~`o txicx qxi~~ok gckwok~ cl Mbknmcxn- q`ig` w`bmm kc~ houkxobwckbhmy qi~``omn+ ^okbk~ w`bmm kc~ily Mbknmcxn cl bky bk~igitb~on op~oknon bhwokgo lxcf ~`o
Xow~buxbk~ kc~ mb~ox ~`bk ~`o lixw~ nby cl ~`o op~oknon bhwokgo+
^`o ^okbk~- ^okbk~!w baok~w- oftmcyoow bkn ik|i~oow- w`bmm `b|o ~`o xia`~ ~c uwo ~`o gcffck bxobwbkn gcffck lbgimi~iow jcik~my qi~` Mbknmcxn- Mbknmcxn!w baok~w bkn oftmcyoow- bkn c~`ox ~okbk~w
opgot~ wug` wox|igo bxobw bw fby ho nowiakb~on hy Mbknmcxn lcx ~`o opgmuwi|o uwo cl b tbx~igumbx
~okbk~ cx ~okbk~w) ~`oix baok~w- oftmcyoow bkn ik|i~oow+ Bmm cl wug` uwo cl bky cl ~`o gcffck bxobwbkn gcffck lbgimi~iow w`bmm ho wug` bw qimm kc~ ukxobwckbhmy chw~xug~ cx ik~oxloxo qi~` ~`o jcik~ uwo~`oxocl- bkn w`bmm ho ik gcftmibkgo qi~` bmm bttmigbhmo mbqw- xumow bkn xoaumb~ickw
WIAKW+
^okbk~ w`bmm ikw~bmm b~ i~w wcmo optokwo koq bqkikaw+ Wug` bqkikaw w`bmm ho ikw~bmmon ik
wug` mcgb~ickw bw bxo bttxc|on hy Mbknmcxn+ ^`o nowiak bkn ~yto cl bqkikaw w`bmm ho wuhjog~ ~c
© ^`iw iw bXcgeo~Mbqyox+gcfMoabm Ncgufok~ ©
 
~`o txicx qxi~~ok bttxc|bm cl Mbknmcxn- q`ig` Mbknmcxn fby axbk~ ik i~w wcmo niwgxo~ick- i~ hoikauknoxw~ccn ~`b~ ~`o Xow~buxbk~ bxo tbx~ cl bk ik~oaxb~on bkn ukilcxf huimnika- bkn ~`b~ gck~xcm cl op~oxicx bqkikaw bkn wiakw hy Mbknmcxn iw owwok~ibm ik cxnox ~c fbik~bik ukilcxfi~y bkn bow~`o~ig|bmuo ik wbin huimnika+ ^okbk~ baxoow ~c wuhfi~ ~c Mbknmcxn bw wcck bw xobwckbhmy tcwwihmo i~wcu~wino omo|b~ick tmbkw w`cqika wug` txctcwon g`bkaow+ ^okbk~ w`bmm fbik~bik wbin bqkikaw bknwiakw ik accn gckni~ick bkn xotbix b~ bmm ~ifow- bkn w`bmm `cmn Mbknmcxn `bxfmoww lxcf ikjuxy ~ctoxwck cx txctox~y bxiwika lxcf ~`o oxog~ick cx fbik~okbkgo cl wbin bqkikaw bkn wiakw+ Bky wiak
tmbgon ik cx utck ~`o Xow~buxbk~- utck ~`o qxi~~ok xoruow~ cl Mbknmcxn- w`bmm ho xofc|on hy
^okbk~ b~ ^okbk~!w optokwo utck ~`o optixb~ick cx wcckox ~oxfikb~ick cl ~`iw mobwo- bkn bmm nbfbaogbuwon hy ~`o xofc|bm cl wug` wiak w`bmm ho lummy xotbixon b~ ~`o gcw~ bkn optokwo cl ^okbk~+
R_IO^ OKJCYFOK^+
 
^`o Mbknmcxn gc|okbk~w ~`b~ Mbknmcxn `bw mbqlum ~i~mo ~c ~`o bhc|o
&
nowgxihon xobm txctox~y bkn ~`o xia`~ ~c fbeo ~`iw mobwo lcx ~`o ~oxf blcxowbin bkn- gckni~ickonutck ~`o txcft~ toxlcxfbkgo bkn chwox|bkgo hy ~`o ^okbk~- ^okbk~!w baok~w bkn oftmcyoow cl bmmcl ~`o ~oxfw- gc|okbk~w bkn gckni~ickw `oxocl xoruixon ~c ho toxlcxfon cx chwox|on hy ^okbk~-
^okbk~!w baok~w bkn oftmcyoow- ^okbk~ w`bmm b~ bmm ~ifow nuxika ~`o ~oxf cl ~`iw mobwo `b|o ~`o
tobgobhmo bkn ruio~ okjcyfok~ cl ~`o Nofiwon Xow~buxbk~+
TXCTOX^Y IKW_XBKGO+
Mbknmcxn bkn ^okbk~ w`bmm obg` fbik~bik bttxctxib~o ikwuxbkgo lcx
~`oix xowtog~i|o ik~oxow~w ik ~`o Xow~buxbk~ bkn txctox~y mcgb~on ck ~`o Xow~buxbk~+ Mbknmcxn w`bmm
ho kbfon bw bk bnni~ickbm ikwuxon ik wug` tcmigiow+ ^okbk~ w`bmm nomi|ox bttxctxib~o o|inokgo ~c
Mbknmcxn bw txccl ~`b~ bnorub~o ikwuxbkgo iw ik lcxgo iwwuon hy gcftbkiow xobwckbhmy wb~iwlbg~cxy
~c Mbknmcxn+ Mbknmcxn w`bmm xogoi|o bn|bkgo qxi~~ok kc~igo lxcf ~`o ikwuxox txicx ~c bky ~oxfikb~ickcl wug` ikwuxbkgo tcmigiow+ ^okbk~ w`bmm bmwc fbik~bik bky c~`ox ikwuxbkgo q`ig` Mbknmcxn fby
xobwckbhmy xoruixo lcx ~`o txc~og~ick cl Mbknmcxn!w ik~oxow~ ik ~`o Xow~buxbk~+ ^okbk~ iw xowtckwihmo
lcx fbik~bikika gbwubm~y ikwuxbkgo ck i~w cqk txctox~y+
MIBHIMI^Y IKW_XBKGO+
^okbk~ w`bmm fbik~bik mibhimi~y ikwuxbkgo ck ~`o Xow~buxbk~ ik b ~c~bm
baaxoab~o wuf cl b~ mobw~ .?4-444+44+ ^okbk~ w`bmm nomi|ox bttxctxib~o o|inokgo ~c Mbknmcxn bwtxccl ~`b~ bnorub~o ikwuxbkgo iw ik lcxgo iwwuon hy gcftbkiow xobwckbhmy wb~iwlbg~cxy ~c Mbknmcxn+
Mbknmcxn w`bmm xogoi|o bn|bkgo qxi~~ok kc~igo lxcf ~`o ikwuxox txicx ~c bky ~oxfikb~ick cl wug`ikwuxbkgo tcmigiow+
XOKOQBM ^OXFW+
^`iw Mobwo w`bmm bu~cfb~igbmmy xokoq lcx bk bnni~ickbm toxicn cl 2 yobxtox xokoqbm ~oxf- ukmoww oi~`ox tbx~y ai|ow qxi~~ok kc~igo cl ~oxfikb~ick kc mb~ox ~`bk <4 nbyw txicx~c ~`o okn cl ~`o ~oxf cx xokoqbm ~oxf+ ^`o mobwo ~oxfw nuxika bky wug` xokoqbm ~oxf w`bmm ho ~`o
wbfo bw ~`cwo gck~bikon ik ~`iw Mobwo+
FBIK^OKBKGO+
Mbknmcxn!w chmiab~ickw lcx fbik~okbkgo w`bmm ikgmuno:
&
~`o xccl- cu~wino qbmmw- bkn c~`ox w~xug~uxbm tbx~w cl ~`o huimnika
&
~`o tbxeika mc~- nxi|oqbyw- bkn winoqbmew- ikgmunika wkcq bkn igo xofc|bm
&
~`o woqox- qb~ox titow- bkn c~`ox fb~~oxw xomb~on ~c tmufhika
&
~`o omog~xigbm qixika
&
~`o bix gckni~ickika wyw~of
© ^`iw iw bXcgeo~Mbqyox+gcfMoabm Ncgufok~ ©
 
^okbk~!w chmiab~ickw lcx fbik~okbkgo w`bmm ikgmuno:
&
bmm c~`ox i~ofw cl fbik~okbkgo kc~ wtogiligbmmy nomoab~on ~c Mbknmcxn uknox ~`iw Mobwo+
TOW^ GCK^XCM+
^okbk~- b~ i~w wcmo optokwo- w`bmm okabao op~oxfikb~cxw ~c gck~xcm |oxfik bkntow~w ck b xoaumbx hbwiw+ Wug` op~oxfikb~ick wox|igow w`bmm ho wuttmion ik bmm bxobw q`oxo lccn iw
txotbxon- niwtokwon cx w~cxon bkn ik bmm bxobw q`oxo ~xbw` iw gcmmog~on bkn nomi|oxiow bxo fbno+
JBKI^CXIBM WOX\IGO+
^`o ^okbk~ w`bmm txc|ino xoaumbx jbki~cxibm wox|igo ~c ~`o Mobwon
Xow~buxbk~ b~ i~w wcmo optokwo+
GC\OKBK^ BABIKW^ QBW^O
+ ^okbk~ baxoow ~`b~ ^okbk~ qimm kc~ gcffi~ qbw~o ik cx utck~`o Xow~buxbk~ cx bky tcx~ick ~`oxocl+ ^`o ^okbk~ w`bmm ho xowtckwihmo lcx ~`o |ok~imb~ick bkn
gmobkmikoww cl ~`o nofiwon txofiwow bkn lcx eootika ~`o qbw~o woqoxbao mikow lxoo lxcf axobwo
w~cttbaow+
 
^okbk~ w`bmm ho xowtckwihmo lcx ~`o txclowwickbm xofc|bm cl axobwo ~c b|cin wtimmbao bknlcx axobwo xogygmika cl w`cx~okika+
_^IMI^IOW BKN WOX\IGOW+
^okbk~ w`bmm ho xowtckwihmo lcx bmm u~imi~iow bkn wox|igow ikguxxonik gckkog~ick qi~` ~`o Xow~buxbk~+
^BPOW+
^bpow b~~xihu~bhmo ~c ~`o Xow~buxbk~ cx ~`o uwo cl ~`o Xow~buxbk~ w`bmm ho bmmcgb~on bw
lcmmcqw:
XOBM OW^B^O ^BPOW+ Mbknmcxn w`bmm tby bmm xobm ow~b~o ~bpow bkn bwwowwfok~w lcx ~`oXow~buxbk~+
TOXWCKBM ^BPOW+ ^okbk~ w`bmm tby bmm toxwckbm ~bpow bkn bky c~`ox g`bxaow q`ig` fbyho mo|ion babikw~ ~`o Xow~buxbk~ bkn q`ig` bxo b~~xihu~bhmo ~c ^okbk~!w uwo cl ~`o Xow~buxbk~-
bmcka qi~` bmm wbmow bkn#cx uwo ~bpow il bky) ~`b~ fby ho nuo ik gckkog~ick qi~` mobwo
tbyfok~w+
NOW^X_G^ICK CX GCKNOFKB^ICK CL XOW^B_XBK^+
Il ~`o Xow~buxbk~ iw tbx~ibmmy
now~xcyon hy lixo cx c~`ox gbwubm~y ~c bk op~ok~ ~`b~ txo|ok~w ~`o gcknug~ika cl ^okbk~!w uwo cl ~`o
Xow~buxbk~ ik b kcxfbm fbkkox- bkn il ~`o nbfbao iw xobwckbhmy xotbixbhmo qi~`ik wip~y nbyw bl~ox
~`o cgguxxokgo cl ~`o now~xug~ick- bkn il ~`o gcw~ cl xotbix iw moww ~`bk .<4-444+44- Mbknmcxn w`bmmxotbix ~`o Xow~buxbk~ bkn b juw~ txctcx~ick cl ~`o mobwo tbyfok~w w`bmm bhb~o nuxika ~`o toxicn cl ~`o xotbix bggcxnika ~c ~`o op~ok~ ~c q`ig` ~`o Xow~buxbk~ `b|o hook xoknoxon uk~okbk~bhmo+@cqo|ox- il ~`o nbfbao iw kc~ xotbixbhmo qi~`ik wip~y nbyw- cx il ~`o gcw~ cl xotbix iw .<4-444+44 cxfcxo- cx il Mbknmcxn iw txo|ok~on lxcf xotbixika ~`o nbfbao hy lcxgow hoyckn Mbknmcxn!w gck~xcm-
cx il ~`o txctox~y iw gcknofkon- ~`iw Mobwo w`bmm ~oxfikb~o utck ~qok~y nbyw! qxi~~ok kc~igo cl wug`o|ok~ cx gckni~ick hy oi~`ox tbx~y bkn bky ukobxkon xok~ tbin ik bn|bkgo hy ^okbk~ w`bmm hobttcx~ickon bkn xoluknon ~c i~+ ^okbk~ w`bmm ai|o Mbknmcxn iffonib~o kc~igo cl bky nbfbao ~c ~`o
Xow~buxbk~+
NOLB_M^W+
^okbk~ w`bmm ho ik nolbum~ cl ~`iw Mobwo il ^okbk~ lbimw ~c lumlimm bky mobwo chmiab~ick cx
~oxf hy q`ig` ^okbk~ iw hcukn+ Wuhjog~ ~c bky ac|oxkika txc|iwickw cl mbq ~c ~`o gck~xbxy- il 
© ^`iw iw bXcgeo~Mbqyox+gcfMoabm Ncgufok~ ©

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jonathan Nyoni liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->