Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
Manufacturing Contract

Manufacturing Contract

Ratings: (0)|Views: 1,028 |Likes:
Published by RocketLawyer
This document is a Contract between a manufacturer and a company which has developed a particular product. You can use this Contract to specify product specifications, orders, inventory, payment details, and much more.
This document is a Contract between a manufacturer and a company which has developed a particular product. You can use this Contract to specify product specifications, orders, inventory, payment details, and much more.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: RocketLawyer on May 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
This book can be read on up to 6 mobile devices.
See more
See less

01/08/2013

 
 HJKQEJNRQ\IKG N@KR\JNR 
 
@|ba| Kqhla|6 :9992><:
Rdi~ N`kr|jnr $rdi~ ,N`kr|jnr,) i~ hjba aeeanriua j~ `e Jp|im :4- <?:<- ly jkb larwaak @m~akIk~r|qhakr~ Ikn- `e 5? J|rdq| ^r+- ^jk \jejam- Njmie`|kij 929?:- $@m~ak Ik~r|qhakr~)- jkb \M
Amanr|`kin~ Ikn- `e 22? H`krg`ha|y ^r+- ^jk E|jkni~n`- Njmie`|kij 92:?>- $\M Amanr|`kin~)+
:+ _Q\_@^A @E N@KR\JNR+
\M Amanr|`kin~ i~ ik rda lq~ika~~ `e hjkqejnrq|ikg jkb ~ammikg
amanr|`kin ~q|uaimmjkna ~y~rah~+ @m~ak Ik~r|qhakr~ jg|aa~ r` p|`bqna \M Amanr|`kin~'~ p|`bqnr$~)-da|aikjera| |aea||ab r` j~ rda ,G``b~,- ik rda zqjkriry- p|ina- jkb ~panieinjri`k~ bara|hikab ik rdi~jg|aahakr+
<+ HJKQEJNRQ\AB IRAH^+
@m~ak Ik~r|qhakr~ jg|aa~ r` ~amm- jkb \M Amanr|`kin~ jg|aa~ r`lqy- rda e`mm`wikg p|`bqnr~ $rda ,G``b~,) ik jnn`|bjkna wird rda ra|h~ jkb n`kbiri`k~ `e rdi~
N`kr|jnr6
>+ _\@BQNR ^RJKBJ\B^+
Rda G``b~ ~djmm n`hpmy wird rda ~panieinjri`k~ ik rda jrrjndabAtdilir J jkb ikn`|p`|jrab ikr` rdi~ N`kr|jnr ly rdi~ |aea|akna+
2+ RIRMA/\I^C @E M@^^+
Lqya| ~djmm pjy |aj~`kjlma ~dippikg n`~r~ ik jnn`|bjkna wird ir~
~dippikg ik~r|qnri`k~- lqr rda ~amma| ~djmm la |a~p`k~ilma e`| pjncjgikg- ~dippikg jkb ~jea bamiua|y
jkb ~djmm laj| jmm |i~c `e bjhjga `| m`~~ qkrim rda g``b~ j|a bamiua|ab r` rda Lqya|'~ jbb|a~~+
1+ _JYHAKR+
_jyhakr ~djmm la hjba r` 5? J|rdq| ^r+- ^jk \jejam- Njmie`|kij 929?:- ik rdajh`qkr `e "5-94?+?? qp`k bamiua|y `e jmm G``b~ ba~n|ilab ik rdi~ N`kr|jnr+
Ie jky iku`ina i~ k`r pjib wdak bqa- ikra|a~r wimm la jbbab r` jkb pjyjlma `k jmm `ua|bqa jh`qkr~jr 2> pa|nakr pa| yaj|- `| rda hjtihqh pa|nakrjga jmm`wab qkba| jppminjlma mjw~- wdindaua| i~
ma~~+ \M Amanr|`kin~ Ikn ~djmm pjy jmm n`~r~ `e n`mmanri`k- iknmqbikg wird`qr mihirjri`k- |aj~`kjlma
jrr`|kay eaa~+
Ik jbbiri`k r` jky `rda| |igdr `| |ahaby p|`uibab ly mjw- ie \M Amanr|`kin~ ejim~ r` pjy e`| rdaG``b~ wdak bqa- @m~ak Ik~r|qhakr~ dj~ rda `pri`k r` r|ajr ~qnd ejimq|a r` pjy j~ j hjra|ijm l|ajnd`e rdi~ N`kr|jnr- jkb hjy njknam rdi~ N`kr|jnr jkb/`| ~aac magjm |ahabia~+
5+ BAMIUA\Y+
Riha i~ `e rda a~~akna ik rda pa|e`|hjkna `e rdi~ N`kr|jnr+ @m~ak Ik~r|qhakr~ wimm
 Ba~n|ipri`k
ZqjkriryQkir _|inaR`rjm _|ina
h`ri`k ~ak~`|~
<-???">+29"5-94?+??
R@RJM
"5-94?+??
© Rdi~ i~ j\`ncarMjwya|+n`hMagjm B`nqhakr ©
 
j||jkga e`| bamiua|y ly nj||ia| nd`~ak ly \M Amanr|`kin~+ Bamiua|y ~djmm la n`hpmarab ly Fqka :4-
<?:<+
7+ _JYHAKR @E RJTA^+
\M Amanr|`kin~ jg|aa~ r` pjy jmm rjta~ `e aua|y ba~n|ipri`k- eaba|jm-
~rjra- jkb hqkinipjm- rdjr j|i~a j~ j |a~qmr `e rdi~ ~jma- atnmqbikg ikn`ha rjta~+
4+ IKBAHKIRY JKB IK^Q\JKNA+
@m~ak Ik~r|qhakr~ jg|aa~ r` d`mb \M Amanr|`kin~dj|hma~~ jkb r` baeakb jky jkb jmm jnri`k~- nmjih~- ~qir~- `| p|`naabikg~ rdjr hjy ~qlfanr \MAmanr|`kin~ r` mijlimiry e`| baeanr~ ik rda _|`bqnr~+ @m~ak Ik~r|qhakr~ |ap|a~akr~ rdjr ir k`w dj~ ike`|na j ujmib n`hp|adak~iua mijlimiry ik~q|jkna p`miny ik rda jh`qkr `e "1?-???+?? wird JLNIk~q|jkna N`hpjky- jkb rdjr rda p`miny n`ua|~ rda |i~c `e mijlimiry e`| baeanr~ ik rda _|`bqnr~+ Ie rdi~ ik~q|jkna n`ua|jga ~d`qmb ndjkga `| mjp~a- @m~ak Ik~r|qhakr~ jg|aa~ rdjr \M Amanr|`kin~ hjypjy rda ik~q|jkna p|ahiqh~ jkb babqnr rdi~ atpakbirq|a e|`h rda pjyhakr bqa `k rda _|`bqnr~-
lagikkikg wird rda ei|~r ~diphakr `e _|`bqnr~ e`mm`wikg rda atpakbirq|a+
9+ WJ\\JKRIA^+
@m~ak Ik~r|qhakr~ wj||jkr~ rdjr rda G``b~ ~djmm la e|aa `e ~ql~rjkriuabaeanr~ ik hjra|ijm jkb w`|chjk~dip jkb ik n`ke`|hjkna wird ikbq~r|y ~rjkbj|b~+
@M^AK IK^R\QHAKR^ ^DJMM IK K@ AUAKR LA MIJLMA E@\ JKY IKNIBAKRJM-^_ANIJM- @\ N@K^AZQAKRIJM BJHJGA^ @E JKY KJRQ\A- AUAK IE @M^AKIK^R\QHAKR^ DJ^ LAAK JBUI^AB @E RDA _@^^ILIMIRY @E ^QND BJHJGA^+
@m~ak Ik~r|qhakr~'~ mijlimiry- ie jky- e`| baeanriua G``b~- i~ mihirab r` |apmjnahakr- |apji| `| |aeqkb
`e rda baeanriua G``b~- jr @m~ak Ik~r|qhakr~'~ `pri`k+
@m~ak Ik~r|qhakr~ jg|aa~ r` ikbahkiey- d`mb dj|hma~~- jkb p|`ranr \M Amanr|`kin~- ir~ jeeimijra~-~qnna~~`|~- j~~igkaa~- nq~r`ha|~- jkb q~a|~ e|`h jky jkb jmm nmjih~- bahjkb~- ~qir~ jr mjw `|
azqiry- jkb jmm atpak~a~ iknmqbikg jrr`|kay~' eaa~- iku`muikg ike|ikgahakr `| jmmagab ike|ikgahakr `e 
jky pjrakr- r|jbahj|c- `| n`py|igdr |a~qmrikg e|`h rda pq|ndj~a- q~a- `| ~jma `e rda G``b~+
:?+ IK^_ANRI@K+
\M Amanr|`kin~- qp`k |anaiuikg p`~~a~~i`k `e rda G``b~- ~djmm djua j|aj~`kjlma `pp`|rqkiry r` ik~panr rda G``b~ r` bara|hika ie rda G``b~ n`ke`|h r` rda|azqi|ahakr~ `e rdi~ N`kr|jnr+ Ie \M Amanr|`kin~- ik g``b ejird- bara|hika~ rdjr jmm `| j p`|ri`k `e 
rda G``b~ j|a k`k
(
n`ke`|hikg- \M Amanr|`kin~ hjy |arq|k rda G``b~ r` @m~ak Ik~r|qhakr~ jr@m~ak Ik~r|qhakr~'~ atpak~a+ \M Amanr|`kin~ hq~r p|`uiba w|irrak k`rina r` @m~ak Ik~r|qhakr~ `e rda |aj~`k e`| |afanrikg rda G``b~+ @m~ak Ik~r|qhakr~ wimm djua :? bjy~ e|`h rda |arq|k `e rda
G``b~ r` |ahaby ~qnd baeanr~ qkba| rda ra|h~ `e rdi~ N`kr|jnr+
::+ BAEJQMR+
Rda `nnq||akna `e jky `e rda e`mm`wikg ~djmm n`k~rirqra j hjra|ijm baejqmr qkba|
rdi~ N`kr|jnr6
j+ Rda ejimq|a r` hjca j |azqi|ab pjyhakr wdak bqa+
l+ Rda ik~`muakny `| ljkc|qprny `e airda| pj|ry+
n+ Rda ~qlfanri`k `e jky `e airda| pj|ry'~ p|`pa|ry r` jky mauy- ~aivq|a- gaka|jm j~~igkhakr e`|
© Rdi~ i~ j\`ncarMjwya|+n`hMagjm B`nqhakr ©
 
rda lakaeir `e n|abir`|~- jppminjri`k `| ~jma e`| `| ly jky n|abir`| `| g`ua|khakr jgakny+
b+ Rda ejimq|a r` hjca jujimjlma `| bamiua| rda G``b~ ik rda riha jkb hjkka| p|`uibab e`| ik rdi~
N`kr|jnr+
:<+ \AHABIA^ @K BAEJQMR+
Ik jbbiri`k r` jky jkb jmm `rda| |igdr~ j pj|ry hjy djua
jujimjlma jnn`|bikg r` mjw- ie j pj|ry baejqmr~ ly ejimikg r` ~ql~rjkrijmmy pa|e`|h jky p|`ui~i`k- ra|h`| n`kbiri`k `e rdi~ N`kr|jnr $iknmqbikg wird`qr mihirjri`k rda ejimq|a r` hjca j h`karj|y pjyhakr
wdak bqa)- rda `rda| pj|ry hjy ra|hikjra rda N`kr|jnr ly p|`uibikg w|irrak k`rina r` rda baejqmrikg
pj|ry+ Rdi~ k`rina ~djmm ba~n|ila wird ~qeeiniakr barjim rda kjrq|a `e rda baejqmr+ Rda pj|ry |anaiuikg
~qnd k`rina ~djmm djua <? bjy~ e|`h rda aeeanriua bjra `e ~qnd k`rina r` nq|a rda baejqmr$~)+ Qkma~~
wjiuab ly j pj|ry p|`uibikg k`rina- rda ejimq|a r` nq|a rda baejqmr$~) wirdik ~qnd riha pa|i`b ~djmm|a~qmr ik rda jqr`hjrin ra|hikjri`k `e rdi~ N`kr|jnr+
:>+ E@\NA HJFAQ\A+
Ie pa|e`|hjkna `e rdi~ N`kr|jnr `| jky `lmigjri`k qkba| rdi~ N`kr|jnr i~
p|auakrab- |a~r|inrab- `| ikra|ea|ab wird ly njq~a~ lay`kb airda| pj|ry'~ |aj~`kjlma n`kr|`m
$,E`|na Hjfaq|a,)- jkb ie rda pj|ry qkjlma r` nj||y `qr ir~ `lmigjri`k~ giua~ rda `rda| pj|ry p|`hpr
w|irrak k`rina `e ~qnd auakr- rdak rda `lmigjri`k~ `e rda pj|ry iku`cikg rdi~ p|`ui~i`k ~djmm la
~q~pakbab r` rda atrakr kana~~j|y ly ~qnd auakr+ Rda ra|h E`|na Hjfaq|a ~djmm iknmqba- wird`qrmihirjri`k- jnr~ `e G`b- ei|a- atpm`~i`k- ujkbjmi~h- ~r`|h `| `rda| ~ihimj| `nnq||akna- `|ba|~ `| jnr~
`e himirj|y `| niuim jqrd`|iry- `| ly kjri`kjm aha|gaknia~- ik~q||anri`k~- |i`r~- `| wj|~- `| ~r|ica~-
m`nc
(
`qr~- w`|c ~r`ppjga~- `| `rda| mjl`| bi~pqra~- `| ~qppmia| ejimq|a~+ Rda atnq~ab pj|ry ~djmmq~a |aj~`kjlma aee`|r~ qkba| rda ni|nqh~rjkna~ r` ju`ib `| |ah`ua ~qnd njq~a~ `e k`k
(
pa|e`|hjkna jkb ~djmm p|`naab r` pa|e`|h wird |aj~`kjlma bi~pjrnd wdakaua| ~qnd njq~a~ j|a
|ah`uab `| naj~ab+ Jk jnr `| `hi~~i`k ~djmm la baahab wirdik rda |aj~`kjlma n`kr|`m `e j pj|ry ie n`hhirrab- `hirrab- `| njq~ab ly ~qnd pj|ry- `| ir~ ahpm`yaa~- `eeina|~- jgakr~- `| jeeimijra~+
L`rd pj|ria~ jnck`wmabga rdjr bq|ikg rda n`q|~a `e rdi~ N`kr|jnr- ajnd hjy `lrjik n`keibakrijmike`|hjri`k |agj|bikg rda `rda| pj|ry'~ lq~ika~~+ L`rd pj|ria~ jg|aa r` r|ajr jmm ~qnd ike`|hjri`k jkbrda ra|h~ `e rdi~ N`kr|jnr j~ n`keibakrijm jkb r` rjca jmm |aj~`kjlma p|anjqri`k~ jgjik~r bi~nm`~q|a`e ~qnd ike`|hjri`k r` qkjqrd`|ivab rdi|b pj|ria~ bq|ikg jkb jera| rda ra|h `e rdi~ N`kr|jnr+ Qp`k
|azqa~r ly jk `wka|- jmm b`nqhakr~ |amjrikg r` rda n`keibakrijm ike`|hjri`k wimm la |arq|kab r` ~qnd
`wka|+
:2+ N@KEIBAKRIJMIRY+
Qp`k ra|hikjri`k `e rdi~ N`kr|jnr- @m~ak Ik~r|qhakr~ wimm |arq|k r`
\M Amanr|`kin~ jmm |an`|b~- k`ra~- b`nqhakrjri`k jkb `rda| irah~ rdjr wa|a q~ab- n|ajrab- `|
n`kr|`mmab ly @m~ak Ik~r|qhakr~ bq|ikg rda ra|h `e rdi~ N`kr|jnr+
:1+ K@RINA+
Jky k`rina `| n`hhqkinjri`k |azqi|ab `| pa|hirrab qkba| rdi~ N`kr|jnr ~djmm la
~qeeiniakrmy giuak ie bamiua|ab ik pa|~`k `| ly na|rieiab hjim- |arq|k |anaipr |azqa~rab- r` rda
jbb|a~~a~ mi~rab jl`ua `| r` ~qnd `rda| jbb|a~~ j~ `ka pj|ry hjy djua eq|ki~dab r` rda `rda| ik
w|irikg+ Rda k`rina ~djmm la baahab |anaiuab wdak bamiua|ab `| ~igkab e`|- `| `k rda rdi|b bjy jera|
hjimikg ie k`r ~igkab e`|+
:5+ AKRI\A N@KR\JNR+
Rdi~ N`kr|jnr n`krjik~ rda akri|a jg|aahakr `e rda pj|ria~ |agj|bikgrda ~qlfanr hjrra| `e rdi~ N`kr|jnr- jkb rda|a j|a k` `rda| p|`hi~a~ `| n`kbiri`k~ ik jky `rda|
© Rdi~ i~ j\`ncarMjwya|+n`hMagjm B`nqhakr ©

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
jen_shido liked this
jen_shido liked this
sohailmalik_amf liked this
Opa Fergie liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->