Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
6Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AswamedhaMahaYajna_ Telugu_3

AswamedhaMahaYajna_ Telugu_3

Ratings: (0)|Views: 1,045|Likes:
Published by E-gurukul
Aswamedha Maha Yajna New Zealand
Union of Science & Spirituality
Pravachanams given by Dr RK
Aswamedha Maha Yajna New Zealand
Union of Science & Spirituality
Pravachanams given by Dr RK

More info:

Published by: E-gurukul on Dec 19, 2008
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

12/04/2013

pdf

text

original

 
nX¯«y˚T<Ûäj·T»„eTT
de   fg
1
- www. e-gurukul.net
3. <˚edü+düÿè‹ jÓTTø£ÿ Ä<Ûës¡eTT\Tdü‘Y∫+‘·qeTT, dü‘·ÿs¡à\T, dü<ä«´eVü‰s¡eTT\T
|üPs¡«ø±\eTT˝À »]–q nX¯«y˚ T<Ûäj·TC≤„\T kÕ+düÿè‹ø£ $|ü¢yêìøÏ dü+ã+~Û+∫q$‘·|üŒ Ä<Û  ë´‹àø£‘·≈£ î dü+ã+~Û+∫q$ø±e⁄. nX¯ «y˚ T<Û  ä TC≤„\T dü+|ü Ps¡  íeTTqT dü+|ò  ü T{Ï‘·eTT #˚ ùd$, <˚eTT˝Àì yês¡+<äiÏì ø£*|æˇπ  ø Á‘ê{ÏMT<äq&ç|æ+#˚$. <˚edü+düÿè‹ n+fÒ ˇø£ $X‚wü<Ûäs¡àeTT ø±<äT. <˚edü+düÿè‹ n+fÒdü‘Y∫+‘·qeTT, dü‘· ÿs¡à, dü<ä«´eVü‰s¡eTT\T. á <˚edü+düÿè‹ ‹]– eTìwæ˝À Ä$s¡“¤$+#ê*.  Á|ü‹eTìwæ˝Àq÷ M{Ïì Hê{≤*. Bì˝À <˚e‘·«eTT ø£∫Ñ·+>± ¬>*∫rs¡T‘·T+~. <ëìøÏ ø±e*‡q X¯øÏ  Ôì >∑ Ts¡ Te⁄\T 5 y˚\ +e‘· ‡sê\ qT+&ç@ø£ Á‹‘·eTT #˚ T≈£ î+≥÷ edü TÔHêïs¡ T. Ç~ ø£*<Û  ä àeTT nì nqTø√≈£ î+&Ü eT+∫yêfi¯ fl+<äi÷ sT÷ <˚edü+düÿè‹ ~–«»j· Tj·÷Á‘·˝À bÕ\T|ü+#· Tø√yê*. ‘Y∫+‘·qeTT, dü‘· ÿs¡à, dü<ä«´eVü ‰s¡eTT `<˚edü+düÿè‹ jÓ TTø£ ÿ Ä<Û  ës¡eTT\T. <˚edü+düÿè‹ jÓTTø£ ÿ y˚ Ts¡T<ä+&ÉeTT j· T»„eTT nì #Ó Œã&ç+~. kÕ+dü ÿè‹ø£s¡+|üs¡\T n+fÒeTqeTT J$+#˚$<Û  ëqeTT. ø£ø±\ dü+kÕÿsê\T nq>± bÕDÏ Á>∑ ≤D, ñ|üqj· Tq, $<ë´s¡+uÛ  Ñ+kÕÿs¡eTT\T yÓ TT<ä˝…  ’q$ ‘·‘·  Ô «<ä]ÙjÓ   Æ Tq ãTTwüß\T dü÷ø£  Îà<ä èwæ  º‘√ yê{Ïe⁄|üjÓ÷>∑eTT eTqdü T‡˝À e⁄+#· T≈£ îì ìsê∆]+∫q$. á dü+kÕÿsê\ìï+{Ï‘√  T»„eTT CÀ&ç+|üã&˚e⁄+≥T+~. j· T»„eTT #˚ùdÔe#˚à uÛÖ‹ø£ ˝≤uÛ ≤\T, Ä‹àø£˝≤uÛ≤\T <ä èwæº˝À e⁄+#· T≈£îì ãTTwüß\T <ëìøÏn+‘· ÁbÕeTTK´‘·ì#êÃs¡T. XÊgeTT\˝À uÛÑ>∑e+‘·Tì ˇø£ ù|s¡ T j·T»„|ü⁄s¡Twüß&ÉT. ãTTπ>«<äeTT jÓ TTø£ ÿ Äs¡+uÛÑeTT˝ÀH˚ j· T»„eTTq≈£î e÷s¡Zs¡Ù≈£ î&Ó  ’q |ü⁄s√Væ≤‘· T&˚>∑Ts¡Teì #ÓbÕŒs¡T. n+<äTe\q dü<äTZ Te⁄ ø=i≈£î j·T»„eTT˝À yÓ‘·Tø√ÿyê*. ªn–ïMTfi‚|ü⁄s√Væ≤‘·+ j· T»„dü´<˚e ãTT‹«»yé T ôVA‘ês¡+ s¡‘·ï<Ûë‘·eTyéTµ nH˚ eT+Á‘·eTT˝À |ü ⁄s√Væ≤‘·T&ÉT n+fÒ qe<ë«s¡eTT\T ø£*–qsT÷ |ü⁄sêìøÏ y˚ T\T #˚ùdyês¡T nì ns¡  úeTT. j· T»qeTT(j· T»e÷ì>± e⁄+&É{≤ìï) #˚j·T&Üìï, s¡‘· ïsêX¯ó \T bı+<ä&Üìï düe÷q+>± e]í+#ês¡T. n+fÒ j·T»„+ #˚ùdyê]øÏ s¡‘·ïsêX¯ó\T ˝uÛÑ´eTyê«*.y˚<äyêvàj· TeTT˝À #ê˝≤ m≈£îÿe>± j· T»„eTT\ >∑T]+∫, yê{Ï e÷Vü‰‘êà´ìï >∑ T]+∫ #Ó|ü Œã&ç+~.
 
nX¯«y˚T<Ûäj·T»„eTT
de   fg
2
- www. e-gurukul.net
j·TC≤„–ï jÓ TTø£ ÿ e÷Vü‰‘· à´eTT ≈£L&Ü $e]+#·ã&ç+~. y˚<ë\T j·T»„ø£s¡à #˚j·TT≥πø. Hê\T>∑ T y˚<ë\˝À j·T»„eTT Á|ü‹w昑· TÆe⁄qï~. y˚<äyêvàj·TeTT˝ÀH˚ø±≈£î+&Ü e÷eT÷\T J$‘ê\˝À ≈£L&É|üs¡+|üsê>∑‘·+>± e#˚ Ã, ≈£î≥T+u≤\˝À es¡Tdü>± »]π> <Û  äs¡àø£ è‘ê´\˝À ≈£L&É j· T»„eTT n$∫äqïs¡ ÷|üeTT˝À eTq uÛ≤s¡rj·T J$‘·$<ÛëqeTT˝À ø£*ùd e⁄qï~.
16 dü+kÕÿsê\ s¡÷|üeTT˝À eTq J$‘·eTT˝À e⁄qï |üX¯óÁ|üeè‘·TÔ\qT ìs¡÷à*+∫ <˚eÁ|üeè‘·  TÔ\ n_Ûes¡∆q ø=i≈£î c˛&ÉX¯ dü+kÕÿsê\T #˚j·Tã&É‘êsTT. eTqeTT j˚T |ü+&É>∑ #˚düT≈£îHêï, eT+∫ ì yÓTT<ä˝…{≤º\Hêï ø£∫Ñ·+>± j·T»„eTT #˚düT≈£î+{≤eTT. ôVA[, BbÕe[˝≤+{Ï |ü+&ÉT>∑ \T dü+e‘·  ‡sêìøÏ ˇø£kÕ] #˚ùd j·TJ„j·Tø£s¡à˝Ò. 5 ÄVüQ‘·T\T y˚ùd ã*yÓ’X¯«j·  T»„eTT ì‘·´ø£è‘·´eTT\˝À uÛ≤>∑eTT>± #Ó|üŒã&ç+~. uÛÀ»qeTT #˚ ùd eTT+<ä  T ˇø£ eTT<ä›nqïeTT rdæ ãj·T≥ô|fÒºø£s¡  à≈£L&Ü j·  TJ„j·  TyÓTÆ ø£πsà. uÛ ≤s¡rj·TT\˝À bÕDÏ Á>∑  ≤D dü+kÕÿs¡eTT j·T»„eTT‘√ ø£*dæe⁄+≥T+~. ÄK]øÏeTìwæ #·ìb˛sTTq|ü&ÉT≈£  L&Ü bÕ]úeX¯Øs¡eTTqT j·T»„eTT˝ÀH˚ ÄVü Q‹>± y˚ kÕÔeTT.
Ç<ä+‘ê >∑eTìùdÔãTTwü ß\T j˚ T<√$<Û  ä+>± j· T»„ø£ à eTq J$‘ê\˝À ø£*dæe⁄+&˚≥≥T¢ ÷#ês¡ì ‘Ó\Tdü TÔ+~. n+<ä Te\¢H˚ sT÷ |üs¡+|üs¡>± e#˚ Ã n$∫äqï‘˚<˚edü+dü ÿè‹ì j·T»„+düÿè‹>± #Ó|üŒ&ÜìøÏ Ä<Ûës¡eTsTT´+~.
ªj·T»„eT+fÒ |üs¡e÷s¡ú Á|üjÓ÷»qeTT ø=i≈£î #˚j·Tã&˚ dü‘·ÿs¡àµ ªj·T»„eT+fÒ |üs¡e÷s¡ú Á|üjÓ÷»qeTT ø=i≈£î #˚j·Tã&˚ dü‘·ÿs¡àµ ªj·T»„eT+fÒ |üs¡e÷s¡ú Á|üjÓ÷»qeTT ø=i≈£î #˚j·Tã&˚ dü‘·ÿs¡àµ ªj·T»„eT+fÒ |üs¡e÷s¡ú Á|üjÓ÷»qeTT ø=i≈£î #˚j·Tã&˚ dü‘·ÿs¡àµ ªj·T»„eT+fÒ |üs¡e÷s¡ú Á|üjÓ÷»qeTT ø=i≈£î #˚j·Tã&˚ dü‘·ÿs¡àµ 
ndü\T eTqeTT #˚düTÔqï |üqT\˝À j·TJ„j·TyÓTÆq |üqT˝Ò$T{Ï?
düVü≤ j·TC≤„: Á|üC≤dü‡ècÕº« |ü⁄s√yê#· Á|üC≤|ü‹: ˆdüVü≤ j·TC≤„: Á|üC≤dü‡ècÕº« |ü⁄s√yê#· Á|üC≤|ü‹: ˆdüVü≤ j·TC≤„: Á|üC≤dü‡ècÕº« |ü⁄s√yê#· Á|üC≤|ü‹: ˆdüVü≤ j·TC≤„: Á|üC≤dü‡ècÕº« |ü⁄s√yê#· Á|üC≤|ü‹: ˆdüVü≤ j·TC≤„: Á|üC≤dü‡ècÕº« |ü⁄s√yê#· Á|üC≤|ü‹: ˆnH˚q Á|üdü$wü´<Ûä«+ @wü y√ nH˚q Á|üdü$wü´<Ûä«+ @wü y√ nH˚q Á|üdü$wü´<Ûä«+ @wü y√ nH˚q Á|üdü$wü´<Ûä«+ @wü y√ nH˚q Á|üdü$wü´<Ûä«+ @wü y√ 
 -
dæÔ«wüºø±eT<ÛäTø˘ ˆˆ (^‘· nˆˆ3, XÀ¢ˆˆ 10)dæÔ«wüºø±eT<ÛäTø˘ ˆˆ (^‘· nˆˆ3, XÀ¢ˆˆ 10)dæÔ«wüºø±eT<ÛäTø˘ ˆˆ (^‘· nˆˆ3, XÀ¢ˆˆ 10)dæÔ«wüºø±eT<ÛäTø˘ ˆˆ (^‘· nˆˆ3, XÀ¢ˆˆ 10)dæÔ«wüºø±eT<ÛäTø˘ ˆˆ (^‘· nˆˆ3, XÀ¢ˆˆ 10)ns¡úeTT : ÁãVü≤à Ä~j·T+<äT Á|ü»\qT düèwæº+∫q|ü⁄&˚ j·T»„eTTqT≈£L&É düèwæº+∫ns¡úeTT : ÁãVü≤à Ä~j·T+<äT Á|ü»\qT düèwæº+∫q|ü⁄&˚ j·T»„eTTqT≈£L&É düèwæº+∫ns¡úeTT : ÁãVü≤à Ä~j·T+<äT Á|ü»\qT düèwæº+∫q|ü⁄&˚ j·T»„eTTqT≈£L&É düèwæº+∫ns¡úeTT : ÁãVü≤à Ä~j·T+<äT Á|ü»\qT düèwæº+∫q|ü⁄&˚ j·T»„eTTqT≈£L&É düèwæº+∫ns¡úeTT : ÁãVü≤à Ä~j·T+<äT Á|ü»\qT düèwæº+∫q|ü⁄&˚ j·T»„eTTqT≈£L&É düèwæº+∫yê]‘√ ì≥¢ìjÓT. ª á j·T»„y˚T ø±eT<Û˚qTe⁄ e˝… MT düeTdüÔ yê+∫Û‘·eTT\qT |üPs¡íyÓTTqs¡TÃqT>±ø£yê]‘√ ì≥¢ìjÓT. ª á j·T»„y˚T ø±eT<Û˚qTe⁄ e˝… MT düeTdüÔ yê+∫Û‘·eTT\qT |üPs¡íyÓTTqs¡TÃqT>±ø£! yê]‘√ ì≥¢ìjÓT. ª á j·T»„y˚T ø±eT<Û˚qTe⁄ e˝… MT düeTdüÔ yê+∫Û‘·eTT\qT |üPs¡íyÓTTqs¡TÃqT>±ø£yê]‘√ ì≥¢ìjÓT. ª á j·T»„y˚T ø±eT<Û˚qTe⁄ e˝… MT düeTdüÔ yê+∫Û‘·eTT\qT |üPs¡íyÓTTqs¡TÃqT>±ø£! yê]‘√ ì≥¢ìjÓT. ª á j·T»„y˚T ø±eT<Û˚qTe⁄ e˝… MT düeTdüÔ yê+∫Û‘·eTT\qT |üPs¡íyÓTTqs¡TÃqT>±ø£! Bì HêÁX¯sTT+∫ MTs¡T |ü⁄s√_Ûeè~∆ H=+<äT<äTs¡T>±ø£! µ Bì HêÁX¯sTT+∫ MTs¡T |ü⁄s√_Ûeè~∆ H=+<äT<äTs¡T>±ø£! µ Bì HêÁX¯sTT+∫ MTs¡T |ü⁄s√_Ûeè~∆ H=+<äT<äTs¡T>±ø£! µ Bì HêÁX¯sTT+∫ MTs¡T |ü⁄s√_Ûeè~∆ H=+<äT<äTs¡T>±ø£! µ Bì HêÁX¯sTT+∫ MTs¡T |ü⁄s√_Ûeè~∆ H=+<äT<äTs¡T>±ø£! µ 
eTq‘√bÕ≥T j·T»„$<ÛëHêìï düèwæºø£s¡Ôdüèwæº+#ê&ÉT. n+fÒ j·T»„eTT #˚ùdÔeTìwæ |ü ⁄&É‘ê&ÉT. ø£s¡Tí&ÉT düVü ≤»≈£ î+&É˝≤\‘√ jÓT˝≤ |ü ⁄{≤º&√, n˝≤π> eTìwæ j· TJ„j·Tø£s¡ à<ë«sê |ü⁄&É‘ê&ÉT. |üs¡e÷s¡ú  Á|üjÓ÷»qeTT ø=i≈£î #˚ùd dü‘·ÿs¡à\qT j·TJ„j·Tø£s¡à>± e]í+#ês¡T. j·T»„eTT nH˚ |ü<ëìøÏ eT÷&ÉT nsêú\THêïsTT.
 
nX¯«y˚T<Ûäj·T»„eTT
de   fg
3
- www. e-gurukul.net
1. <˚e|üP»qeTT1. <˚e|üP»qeTT1. <˚e|üP»qeTT1. <˚e|üP»qeTT1. <˚e|üP»qeTT
: e|üP»qeTT n+fÒeTq˝À <˚e‘ê \ø£  åD≤\qT ô|+#·Tø=ì ñ ‘· ÿèwü  ºyÓTÆq, |ü]wü ÿè‘·yÓTÆq e´øÏÔ‘ê«ìï ì]à+#·Tø√e&ÉeTT. <˚e|üP»qeTT n+fÒ ø√]ø£\T rs¡T≥¬ø’<˚e‘· |üPõ+#·&ÉeTT ø±<äT. eTqeTT <˚e‘·\ e˝… e÷sê*. m˝≤¬>’‘˚ ˇø£ø£<∏ëHêj· T≈£î&ç ∫Á‘·|ü≥eTT ô|≥Tº≈£ îì, n‘·ì˝≤>∑ E≥Tºô|+#·T≈£î+{≤yÓ ÷, n‘·ì˝≤>∑ y˚wü<Û  ës¡D #˚kÕÔyÓ÷.... n˝≤π> j˚T <˚e‘·qT |üPõdü TÔHêïyÓ ÷ Ä <˚e‘·jÓTTø£ÿ \ø£  åD≤\T eTq J$‘·eTT˝À sêyê*. nB <˚e|üP»qeTT n+fÒ.
2. dü+>∑rø£s¡DeTT2. dü+>∑rø£s¡DeTT2. dü+>∑rø£s¡DeTT2. dü+>∑rø£s¡DeTT2. dü+>∑rø£s¡DeTT
 : nq>± ˇπø |üìì n+<äi÷ ø£\dæ #˚j·T>∑\>∑&ÉeTT. ˇø£]‘√ ˇø£s¡T Vü≤ø£]+#·&ÉeTT, ˇø£düeT÷Vü ≤eTT>∑‘·j·÷s¡e«&ÉeTT. eTq X¯Øs¡eTT˝À nH˚ø±H˚ø£ n+>∑eTT\THêïsTT. ñ <눈 Js¡íø√X¯eTT, Hê&ûeT+&É\eTT. Çe˙ï ìs¡+‘·s¡eTT ˇø£<ëìø=ø£{Ï e⁄|üjÓ÷>∑|ü&É T‘·Te⁄+{≤sTT. n$ ˇø£+|ò  ü TeTT˝≤>∑Øs¡eTT˝À |üì#˚kÕÔsTT. n+‘·˝≤>∑eTqTwü ß´\T≈£ L&ɡπ  ø \ø£  å ´eTT˝À dü ≤ø£]+#· Tø√yê*. uÛÑ ÷$Tì dü «s¡  ZeTT>± e÷sêÃ* nH˚+&ç‘· lsêeTX¯ àÄ#ês¡ ´>∑ Ts¡ T<˚e⁄\ \ø£  å ´eTTqT kÕø±s¡eTT #˚j·÷\+fÒ eTqTwü ß´\+<äJ$‘ê\˝À ñ‘· ÿèwüº‘· n~Ûø£+>± e⁄+&Ü*. n+<äi÷ n+<äiÏøÏe⁄|ü ÷>∑|ü&Ü*. Á|üre´øÏÔ e÷»eTT˝À uÛ≤>∑y˚T. ˝Òø£b˛‘˚Ä <˚X¯ø±\|ü]dæú‘·T\˝À n‘·qT »ìà+#·&ÉT. n+<äT#˚‘· Á|üre´øÏÔÄ <˚X¯ø±\|ü]dæú‘·T\˝À ‘·q bÕÁ‘·j˚T$T{À >∑eTì+#·T≈£ îì <ëìøÏ nqT>∑TD+>± J$+#ê*.
3. <ëqeTT3. <ëqeTT3. <ëqeTT3. <ëqeTT3. <ëqeTT
: <ëq eTq>± ñ<ës¡‘·«eTT. edü T<ÛÓ’ø£≈£î≥T+ãø£eTT. H˚qT ˇ+≥]>± »|üeTT #˚düT≈£ î+{≤ q+fÒ n~ j·T»„eTe<äT. m+<äTø£+fÒ nø£ÿ&Édü+>∑rø£s¡D ˝Ò<äTø£qø£, <ëq+ ≈£L&É ˝Ò T>±ã{Ϻ. kÕ<Ûës¡D+>± e÷qe⁄&ÉT ‘·q kÕ«s¡ú+ ø√dü+ »|üeTT Ä#·]dü ÷Ô+{≤&ÉT. n˝≤ ≈£L&É #˚ Te#· TÃ. n~ ‘·|ü  ˝Ò<äT. ø±ì \ø£  å ´eTT ˝Àø£ø£fi≤´DeTT ˝≤+{Ï~ ô|≥Tº≈£îì »|üeTT #˚ùdÔn~ j· T»„eTÚ‘· T+~. m+<äTø£+fÒ ‘·‘· Œ¤*‘·eTTqT düe÷»eTTq≈£ î n]Œdü TÔHêïeTT ø£qø£. n+<ä Tπø |üPs¡«+ qT+&ç eTq ãTTwüß\T ø£s¡àø±+&É ∫es¡˝À ˇø£e÷≥ n+{≤s¡T.` @ ‘·‘·‡s¡«+ leTHêïsêj·TD≤j˚T‹ düeTs¡Œj·÷$T ` ø£s¡àø±+&É |òü*‘·eTTqTleTHêïsêj· TDT&çøÏeT]Œdü TÔHêïqT nì. Äj·Tq <ëìï düe÷CÁX‚j·TdüT‡øÏ $ìjÓ÷–kÕÔ&ÉT. uÛ≤s¡‘·<˚X¯ C≤rj·T|ü‘êø£eTT˝À eT÷&É T s¡+>∑ T\T e⁄qïfÒ¢— j· T»„eTT˝À ≈£L&É<˚e|üP»qeTT, +>∑rø£s¡DeTT, <ëqeTT nH˚eT÷&É T e⁄+{≤sTT. á eT÷&ç+{Ï˝À j˚T~ ˝Òø£b˛sTTHê n~ j· T»„eTT neø£— π  øe\eTT ø£s¡ àø±+&Ée÷Á‘·y˚ T ne⁄‘·T+~. á eT÷&ç+{Ïì düe÷»eTTqT ñqï‹øÏ rdæ ¬øfi‚fl eT÷&É T ñ‘·ÿèwüºX¯øÏ  Ô<Ûës¡\T>± uÛ ≤$+#ês¡ T ãTTwü ß\T.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
chaithu liked this
kakarala7 liked this
kreaper liked this
k_kisshore liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->