Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AswamedhaMahaYajna_ Telugu_1

AswamedhaMahaYajna_ Telugu_1

Ratings:
(0)
|Views: 161|Likes:
Published by E-gurukul
Aswamedha Maha Yajna New Zealand
Union of Science & Spirituality
Pravachanams given by Dr RK
Aswamedha Maha Yajna New Zealand
Union of Science & Spirituality
Pravachanams given by Dr RK

More info:

Published by: E-gurukul on Dec 19, 2008
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/27/2015

pdf

text

original

 
nX¯«y˚T<Ûäj·T»„eTT
 defg
1 -
www. e-gurukul.net
1. |üè~∏«ì dü«s¡ZeTT>± e÷s¡Ã{≤ìøÏ ø±e*‡q X¯≈£îÔ\T ÁV”≤+`l+`ø°¢+1. |üè~∏«ì dü«s¡ZeTT>± e÷s¡Ã{≤ìøÏ ø±e*‡q X¯≈£îÔ\T ÁV”≤+`l+`ø°¢+1. |üè~∏«ì dü«s¡ZeTT>± e÷s¡Ã{≤ìøÏ ø±e*‡q X¯≈£îÔ\T ÁV”≤+`l+`ø°¢+1. |üè~∏«ì dü«s¡ZeTT>± e÷s¡Ã{≤ìøÏ ø±e*‡q X¯≈£îÔ\T ÁV”≤+`l+`ø°¢+1. |üè~∏«ì dü«s¡ZeTT>± e÷s¡Ã{≤ìøÏ ø±e*‡q X¯≈£îÔ\T ÁV”≤+`l+`ø°¢+
ø°¢+ø°¢+ø°¢+ø°¢+ø°¢+ 
`
 kÕ<Ûës¡DeTT>± eTìwæ ø°¢+ |ü]~Û˝À J$kÕÔ T. n+fÒ n‘·ìøÏdü«+‘·ìs¡íj·÷\T @MT e⁄+&Ée⁄. nu≤“sTTøÏ #·<ä Te⁄ #Ó|æŒ+#·&ÉeTT, ne÷àsTTøÏ‘·–q es¡T&ç‘√ $yêVü ≤+ »]|æ+#·&ÉeTT....... Ç$ n‘·ì dü«+‘· ìs¡íj·÷\T ø±e⁄. nedüs¡eTT‘√ e#˚à ìs¡íj·TeTT\T. ø±˙ J$‘·eTT˝À ø±˝≤ìï e⁄|üjÓ÷–+#·T≈£îqï e´øÏ  Ôø°¢+;» kÕ<Ûä≈£ î&É T. düeTj· ÷ìï e⁄|üjÓ÷–+#·Tø√ì e´øÏÔkÕ<Û  ä≈£î&ÉT ø±H˚ø±&ÉT. meiÏ |ü$Á‘· X¯Øs¡+MT<ä ø±\+ #Ós¡>∑q≥Te+{ÏbÕ<äeTTÁ<ä\T y˚dæ+<√ yê]ì eTVü‰‘·Tà\T n+{≤eTT.yê] Ä#·s¡D\T eTq≈£î e÷s¡Zs¡Ùø£dü÷Á‘·eTT\T. eTq <˚X¯eTT˝ÀH˚ø±<äT, $<˚XÊ\˝À≈£L&É. Çø£ ÿ&É >±+BÛ nsTT‘˚, nø£ ÿ&É e÷]ºHé\÷<∏äsYøÏ+>¥. Çø£ÿ&É HÓÁVüA nsTT‘˚ nø£ÿ&É ¬øqï&ç. Ms¡+<äs¡ T \ø£å ´+ ø=i≈£î ø±˝≤ìï  e⁄|üjÓ÷–+#·T≈£îqïyês¡T. \ø£å ´ y˚T<Ó’Hê Ä ˇπøy=ø£\ø£å ´eTT ø=i≈£ î ø±˝≤ìï e⁄|üjÓ ÷–+#·T≈£ îH˚e´≈£ îÔ\T ø°¢+ ;» kÕ<Û  ä≈£î\T.
l+l+l+l+l+
 
`ø=+‘·eT+~ kÕ<Û  ä≈£î\T eqs¡ T\qT u≤>± e⁄|üjÓ÷–+#·T≈£ î+{≤s¡ T. Áyêdæq e÷≥\qT  T<Û  ë‘·<∏  ä+>± eTTÁ~+#·eTT ø£  º+ ø£qø£eTTÁ<äD≤j· T+Á‘·eTTqT ø£*ô|{≤º T. #Ó Œ+~ $ì >∑ Ts¡ TÔ ô|≥Tºø√e&É+ ø£wü  º+ ø£qø£fÒ|t]ø±s¡¶sYì ø£ìô|{≤º&ÉT. »]–q dü+|òüT≥q\qT #· ÷&Ü\+fÒ M&çjÓ÷ ø£ìô|{≤º&ÉT. ˝…ø£ÿ\T y˚>∑+>± #˚j·÷\+fÒ ø£+|üP´≥sY ø£ìô|{≤º&ÉT. Ms¡+<äiT l+;» kÕ<Ûä≈£î\T. eqs¡T\ kÕeTsêú ´ìï ô|+#˚ kÕ<Ûä≈£ î\T. Ms¡T ø°  ¢+;» kÕ<Ûä≈£ î\ø£Hêï ˇø£ yÓ T≥Tºô|’q e⁄+{≤s¡T. m+<äTe\¢q+fÒ ø°¢+;» kÕ<Ûä≈£î\T e⁄qï  eTj·÷ìï e⁄|ü ÷–+#·T≈£î+fÒ— l+;» kÕ<Ûä≈£î\T düeTj· ÷ìï nq+‘·+>± ô|+#· T‘ês¡ T. ás√E b˛dü Tº #˚dæq e⁄‘·Ôs¡+ y˚iÒ <˚X¯+ #˚sê\+fÒ, düeTTÁ<ä‘·bÕ˝≤ <ë«sê ø=ìï HÓ\\T |ü&ÉT‘·T+~. ø±˙ áHê&ÉT e⁄qï  Ç`yÓ TsTT˝Ÿ <ë«sê ‘·ø£åDy˚T yÓ[flb˛‘·T+~. n+fÒdüeTj·÷ìï jÓ TH√ï¬s≥T¢ô|+#· T‘·THêïs¡T. HÓ\\ ø±˝≤ìï  ˇø£ ôdø£+&ÉTøÏ ≈£î~+#ês¡ T. ø°  ¢+ì e⁄|üjÓ÷–+#· Tø√e&É+ l+;»kÕ<Ûäq. dü+|ü<ä n+fÒ n~. eTìwæøÏ +|üø±yê\H˚j·÷e e⁄qï~‘·|ü Œ düeTj·÷ìï jÓT˝≤ e⁄|üjÓ÷–+#· Tø√yê˝À ns¡úeTT ø±e&ÉeTT ˝Ò T.
 
nX¯«y˚T<Ûäj·T»„eTT
de   fg
2
- www. e-gurukul.net
l+;» kÕ<Ûä≈£î&ÉT ø±\eTTqT y˚>∑+>± e⁄|üjÓ÷–+#·T≈£î+{≤&ÉT. ø±\eTTqT y˚>∑+>±e⁄|üjÓ÷–+#· Tø√yê\+fÒeTqTwüß´\T ø±yê*. &ÉãT“ ø±<ä T. eTqTwü ß´\qT &ÉãT“‘√ e⁄|üjÓ ÷–+#·Tø√e#·ÃH˚  ÁuÛ  ÑeT e÷qe⁄\˝À e⁄qï~. Áù|eT e⁄+fÒ ˇø£]‘√ ˇø£s¡T ø£\dæ|üì#˚kÕÔ T. n+fÒ \ø£å ´+ e⁄+fÒø£*dæ ì#˚kÕÔs¡qïe÷≥.
 ÁV”≤+ ÁV”≤+ ÁV”≤+ ÁV”≤+ ÁV”≤+
 `l+;» kÕ<Ûäqø£Hêï ô|’kÕúsTT ÁV”≤+;» kÕ<Ûäq. Ç~ dü+ø£\Œ+ jÓTTø£ÿ kÕ<Ûäq. eqs¡T\ jÓ TTø£ ÿ kÕ<Û  äq ø±<ä T. eqs¡ T\ kÕeTs¡ú ´eTTqT ô|+#·&É+ ø±<äT. ø±\eTT jÓ TTø£ ÿ dü~«ìjÓ÷>∑eT÷ ø±<äT. ndü\T ø±˝≤ìï, eqs¡ T\qT düèwæº+#˚ kÕ<Ûäq ÁV”≤+;» kÕ<Ûäq.  ÁV”≤+;» kÕ<Ûäqì eTVü‰düs¡dü«‹ kÕ<Ûäq nì— ÁV”≤+;» kÕ<Ûäqì eTVü‰düs¡dü«‹ kÕ<Ûäq nì— ÁV”≤+;» kÕ<Ûäqì eTVü‰düs¡dü«‹ kÕ<Ûäq nì— ÁV”≤+;» kÕ<Ûäqì eTVü‰düs¡dü«‹ kÕ<Ûäq nì— ÁV”≤+;» kÕ<Ûäqì eTVü‰düs¡dü«‹ kÕ<Ûäq nì—l+ ;» kÕ<Ûäqì eTVü‰\ø°Îà kÕ<Ûäq nì—l+ ;» kÕ<Ûäqì eTVü‰\ø°Îà kÕ<Ûäq nì—l+ ;» kÕ<Ûäqì eTVü‰\ø°Îà kÕ<Ûäq nì—l+ ;» kÕ<Ûäqì eTVü‰\ø°Îà kÕ<Ûäq nì—l+ ;» kÕ<Ûäqì eTVü‰\ø°Îà kÕ<Ûäq nì—ø°¢+;» kÕ<ÛäqqT eTVü‰ø±∞ kÕ<Ûäqø°¢+;» kÕ<ÛäqqT eTVü‰ø±∞ kÕ<Ûäqø°¢+;» kÕ<ÛäqqT eTVü‰ø±∞ kÕ<Ûäqø°¢+;» kÕ<ÛäqqT eTVü‰ø±∞ kÕ<Ûäqø°¢+;» kÕ<ÛäqqT eTVü‰ø±∞ kÕ<Ûäqnì n+{≤s¡ T. #ê˝≤eT+~ kÕ<Ûä≈£ î\T ø°  ¢+;» kÕ<Û  äq e<˚›Ä–b˛‘ês¡ T. m+<ä Tø£+fÒkÕ<Û  ä≈£ î\T ˇø£  údüeTj·T|ü⁄>±&ç˝À |ü&É‘ês¡T. n+fÒ |òü˝≤Hê >∑Ts¡Te⁄ •wüß´&Ó’‘˚|òü˝≤Hê düeTj·÷ìøÏ, |òü˝≤Hê kÕ<Û  äq #˚j· ÷* ˝Ò<ë »|ü+ #˚j· ÷* ˝Ò<ë j· TC„+ #˚j· ÷* nì n_ÛÁbÕj·T|ü&ç Ä |üì #˚j·T&É+˝À ìeT>∑ïyÓTÆb˛sTT e⁄+{≤s¡T. ñ<눈 lsêeTø£èwü  í|üs¡eTVü≤+dü •wüß´˝…  ’‘˚|òü˝≤Hê düeTj·÷ìøÏ ø±∞ ñbÕdüq  ÷\ì— |ü+&ç‘·lsêeTX¯ àÄ#ês¡ ´>±] •wü ß´˝…’‘˚  ü˝≤Hê düeTj· ÷ìøÏ>±j· TÁr»|ü+  ÷\ì nqT≈£ îì Ä eTj· T+˝À ø£∫Ñ·+>± Ä kÕ<Û  äqqT #˚dü÷Ô+{≤s¡T. n<˚ø°  ¢+;» kÕ<Û  äq n+fÒ. ø±˙ sT÷ ø±s¡´Áø£e÷\˝À l+ e⁄+&É<äT, n+fÒ\ø£å ´+ e⁄+&É<äT. \ø£å ´s¡Væ ≤‘· kÕ<Û  äq #˚j·T&É+ e\q ø°¢+;» kÕ<Ûäq e<˚›Ä–b˛‘ês¡T. ø=+‘·eT+~ kÕ<Û  ä≈£ î\T l+kÕúsTTei≈£ î yÓfi¯‘ês¡ T. l+ kÕúsTT n+fÒyê] <ä>∑  Z≈£ î e#˚ Ãyêfi¯ flqT, yês¡T ‘·eT ø±˝≤ìï dü~«ìjÓ÷>∑|üs¡#·T≈£ îH˚˝≤ #˚ùd kÕúsTTøÏ rdæ¬øfi¯‘ês¡ T. ñ<눈 á l+;» kÕ<Ûäqì e⁄|üjÓ÷–+#· T≈£îH˚, #ê˝≤eT+~ #˚‘·q‘·«eTT\˝À e÷s¡TŒ ‘˚e&É+˝À •]&ûkÕsTT n<äT“¤‘·  ü*‘ê\qT bı+<ë&ÉT. Äj·Tq #·ø£ÿì ÄDÏeTT‘ê´\qT ‘·j·÷s¡T#˚XÊ&ÉT. yê]˝À eTTKT´\T ` ñbÕdüìu≤u≤,Hêsêj·TDYeTVü≤sêCŸ , yÓ TVü ≤sYu≤u≤. n˝≤π> ‹s¡T|ü‹˝À ø£*j·TT>∑Á|ü‘·´ø£å<Ó’e+>± ì‘·´eTT y˚\eT+~ |üP»\+<äTø=+≥Tqï ly˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T≈£ L&Éá l+;» kÕ<Û  ä≈£î&˚. lyês¡T 32 \ø£å\kÕs¡ T¢l+;» kÕ<ÛäqqT #˚XÊs¡ T. ø°¢+;» kÕ<Û  äq qT+&çl+;» kÕ<Û  äq≈£ î Á|üø£ è‹˝À e÷s¡ TŒ »s¡ T>∑ T‘· Tqï|ü &É T düeTdü  Ô>∑ Ts¡ Te⁄\ C≤„qeTTqT <Û  äqs¡ ÷|ü+˝À n|ü rdü T≈£îqï kÕ<Ûä≈£î&ÉT Äj·Tq. ≈£îuÒs¡T&ÉT, ãèVü≤düŒ‹ sTT<ä  ›i÷ ñ‘·Ôs¡~X¯˝À e⁄+{≤s¡T.
 
nX¯«y˚T<Ûäj·T»„eTT
 defg
3 -
www. e-gurukul.net
+ø£fÒX¯ «s¡kÕ«$T ‘·q $yêVü≤ì$T‘·  ÔeTT ≈£ îuÒs¡ Tì n|ü  n&ç–q dü+>∑‹ eTq+<äiÏøÏ ‘Ó*‡q<˚. Çø£ ÿ&ɡø£ ÿ $wü TeTTqT ‘Ó\T‡≈£ î+<ëeTT. eTìwændü˝…  ’q   äqeTT ø±\y˚ T. á dü ÷Á‘·+ Á|üø±s¡+ +ø£ «s¡ T&É T ≈£îuÒs¡ Tì e<ä  ›n|ü rdüT≈£ îqï~ Äj·Tq ø±\eTTqT nH˚ø£<ë! nsTT‘˚ Çø£ÿ&É eTiÀ $X‚wü+ ≈£L&É e⁄qï~. ñ‘·  Ô~X¯˝À ãèVü ≤dü Œ‹ e⁄+{≤&É T. Äj· Tq <˚e‘·\π  ø >∑ Ts¡ Te⁄. >∑ Ts¡ Te⁄ @$T #˚kÕÔ T? C≤„qeTTqT Á|ükÕ~kÕÔ T. n+fÒkÕ<Û  ä≈£î\T dü+|ü<äqT nq>± ø±\eTTqT n|ü  rdüT≈£îHêï&É T n+fÒ >∑Ts¡Te⁄\ C≤„qeTTqT n|ü  rdü T≈£îHêï&É T nì. ø£<ë! Ç~ ø=+#Ó+ düŒwüº+>± ns¡ú+ ø±yê\+fÒ`````` ◊Héd”  ºHé ˝≤+{Ï XÊgy˚‘·ÔnH˚ø£Áø=‘·Ô$wü ÷\qT ø£ìô|{≤º T. yê{Ïì ø£ìô|≥º{≤ìøÏ #ê˝≤ +e‘· ‡sê\T yÓ∫ÃkÕÔ&ÉT. n|ü &˚ n‘·qT n+‘· C≤„qeTTqT düMTø£]+#·Tø√>∑*>±&Éqïe÷≥. ø£qø£ ◊Héd”º qT+&ç eTqeTT Äj·Tq C≤„qeTTqT bı+<ëeTT n+fÒ Äj·Tq ø±\eTTqT Á>∑Væ≤+∫qfÒ  ¢>±? XÊgy˚‘·Ô\T ‘·eT J$‘·ø±\eTT˝À yês¡ T dü+bÕ~+∫q C≤„qeTT yê] dü+bÕ~+∫q≥Te+{Ï ø±\eTT jÓTTø£ÿ kÕs¡eTT. >∑Ts¡Te⁄\øÏ ≈£L&É sT÷ dü÷Á‘·eTT e]ÔdüTÔ+~.ÇVü≤ nX¯«y˚T<Ûä T»„eTTqT >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT≈£î+fÒnø£ ÿ&É »]π  ><˚$T≥+fÒkÕ<Ûä≈£ î\T ˝Òø£  T»„+ #˚ùdyês¡T C≤„qeTTqT bı+<äT‘ês¡T. m˝≤? n–ï kÕøå  ±‘·TÔ>∑ Ts¡ Tdü«s¡÷|ü+. >∑Ts¡Te⁄ C≤„qeTTH˚ø£<ë  Á|ükÕ~+#˚~. ø£qø£ nX¯ «y˚T<Ûä j·T»„eTT˝À bÕ˝§Zqïyês¡ T C≤„qdü «s¡ ÷|ü ⁄˝Ö‘ês¡T. n–ï dü÷«s¡÷|ü⁄&Ó’q >∑Ts¡ Te⁄ qT+&ç C≤„qeTTqT n|ü >± rdü T≈£ î+{≤eTT. n|ü  n+fÒ eTq~ ø±ì~. Á|üø£ è‹ qT+&çeTìwæ >±*, ˙s¡T, ì|ü yÓTT<ä\>∑ Tq$ n|ü rdü T≈£î+≥THêï&É T. M{Ïì e÷qe⁄&ÉT ‘·qT @s¡Œs¡T#·T≈£îqï eTTì‡bÕ*{°e´edü  ú ¬ø’‘˚ |üqTï #ÓdüTÔHêï&É T>±ì,  Á|üø£è‹øÏ |üqTï #ÓdüTÔHêï&Ü? ˝Ò T>±. eTiÏeTìwæ M{Ïì Á|üø£è‹ qT+&ç n|ü  rdüT≈£îqïfÒ  ¢>±.   äqeTT ñ‘·Ô~X¯qT+&çe#˚ Ã n|üe÷Á‘·y˚T. nsTT‘˚ kÕ<Ûä≈£ î&É T C≤„qeTT Hê]®+#ê\+fÒ j˚ T ~X¯˝À ≈£ Ls√Ãyê*? nH˚Á|üX¯ ï e∫Ãq|ü &É T >∑ Ts¡ Te⁄ `ñ‘·ÔeTTK+>± ≈£ Ls¡ TÃ+fÒ, •wüß´&É T n‘·ì jÓT<äTs¡ T>± øÏ  åD≤_ÛeTTKT&Ó  ’≈£ Ls√Ãyê*. n|ü &É T ˇø£ Áø° TÁø£eTeTT @s¡ Œ&É T‘· T+~. ‘·<ë«sê C≤„qeTT ìs¡+‘·sêj· T+>± •wü ß´ì˝ÀøÏ Á|üeVæ≤düTÔ+~. nX¯ «y˚T<Ûä T»„+˝À »]π  > n<ä T“¤‘·Á|ü ÁøÏ T sTT~. n+<ä T#˚‘·H˚ n‹ ÁbÕNqø±\+ qT+&ç eTq <˚+˝À nH˚ø£eT+~ ãTTwüß\T, eTTqT\‘√bÕ≥T sêE\T ≈£L&É nX¯«y˚ T<Ûäj·T»„eTT\qT ‹]–‹]– #˚XÊs¡T. ñ<눈 lsêeTT&ÉT, Vü≤s¡¸es¡  úqT&É T. ø±\eTTqT e⁄|ü ÷–+#·Tø√e&ÉeTT ` ø°¢+ eqs¡T\qT e⁄|üjÓ÷–+#·Tø√e&ÉeTT ` l+ø±\eTTqT, eqs¡T\qT ñ‘· Œ‹Ô#˚ùd~ ` ÁV” ≤+

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
kiran699 liked this
1 hundred reads
yagnapalraju liked this
kakarala7 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->