Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Bui Thi Minh Hang La Ai

Bui Thi Minh Hang La Ai

Ratings:
(0)
|Views: 185|Likes:
Thời gian gần đây, trên một số trang tin điện tử đặt máy chủ ở nước ngoài và một số blog cá nhân của những kẻ cơ hội chính trị trong nước có bàn tán việc “bình chọn” và “suy tôn” danh hiệu “Người phụ nữ của năm 2011” dành cho một nhân vật có tên Bùi Thị Minh Hằng.
Thời gian gần đây, trên một số trang tin điện tử đặt máy chủ ở nước ngoài và một số blog cá nhân của những kẻ cơ hội chính trị trong nước có bàn tán việc “bình chọn” và “suy tôn” danh hiệu “Người phụ nữ của năm 2011” dành cho một nhân vật có tên Bùi Thị Minh Hằng.

More info:

Published by: Nguyễn Tấn Dũng on May 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2012

pdf

text

original

 
t`e|vlesv%yardzrfss%oag
BỐ gẹt tnầt oứl Bð` Tnọ G`en NẼeinttz;!!t`e|vlesv%yardzrfss%oag!2:<2!:4!29!ba'glt'tnlt'ovl'bv`'tn`'g`en'nlei!
Tnỗ` i`le iẩe Ĝâp( trëe gỐt sỜ trlei t`e Ĝ`ỉe tủ Ĝẹt gìp onứ ố eƺờo eiaê` êgỐt sỜ bhai oì enâe oứl enỡei mẽ oƬ nỐ` onçen trọ traei eƺờo oÿ bêe tìe`ỉo ‘bèen onệe‗ ê ‘svp tôe‗ dlen n`ỉv ‘Eiƺỗ` znỦ eỡ oứl eďg 2:<<‗ dêen ona gỐt enâe ầt oÿ tëe Bð` Tnọ G`en NẼei%
Ona Ĝằe tnỗ` Ĝ`ỏg eêp( oÿ hặ( Bð` Tnọ G`en NẼei hê enâe ầt znắ` nỠei onọv gệ` nỉ hỦp tử gêe mọongê sỜ eiƺỗ` oƬ nỐ` onçen trọ dỼei hëe% Eiêp >'4( onûei tô` Ĝï hëe tnọ ~ï _Ƭe Tâp( tèg iẹz enỡeieiƺỗ` tnâe rvỐt tnọt oứl Bð` Tnọ G`en NẼei Ĝỏ tèg oâv trắ hỗ` ona ĜỐei oƬ ê svp einĠ oứl eiƺỗ` Ĝêebê eêp% Onçen i`ỡl eiô` enê sỜ <6 znỜ ĚỜo Eiỡ( znƺỗei Hë Hữ`( eƬ` gẰ Ĝẽ oứl NẼei Ĝlei ố(trfa gỐt bỠo ắen onỦz ĜẬ` i`l Ĝèen( traei Ĝÿ onỀ tn`ằv gộ` Bð` Tnọ G`en NẼei% Bê ZnẬg Tnọ Naìe(gẰ Ĝẽ oứl NẼei eďg elp Ĝï >3 tvỖ` mnôei i`Ầv eỖ` sỼ ~ûo ĜỐei ê eộ` bvởe mn` ĜỌ oầz Ĝằe oô oaeiì` tnỠ nl` traei i`l Ĝèen% ‘Tô` tửei eêp tvỖ` rở`( onďg bẶg eÿ Ĝứ Ĝƺỗei gê onƺl gỐt eiêp eÿ bìan`ằv Ĝƺữo tô`% Gộ` hẩe Ọ enê( eÿ onỀ iâp tnëg sỼ zn`Ọe znỠo‗( bê Naìe bầt mnÿo%_lv eiêp Bð` TnG`en NẼei bọ Ĝƺl Ĝ`oƬ số i`ìa dỦo .2>'<<'2:<<)( bê NaìeĜï oÿ ĜƬe iủ` oìooƬ |vle onỠo eďeitỜ oìa `ỉo NẼei bọmẽ ~Ầv hô` màa( hữ`dỦei% Traei ĜƬe( bêNaìe bỠo ~ûo tỜ oìagỐt eiƺỗ` znỦ eỡola tvỖ` oðei gỐtenÿg eiƺỗ` Ĝï oÿnêen ` gƺữe nèenắen eỗ` tnâe oứli`l Ĝèen bê Ĝỏ eÿ`~Ầv onằ ĜỐ( ~vpëetẬo Ọ nèen ắenenỡei eiƺỗ` Ĝleitnlp gẹt Enê eƺờoS`ỉt Elg tnỼo tn`znìz hvầt Ĝỏ bắa ỉle e`en trầt tỼ onaĜẦt eƺờo= Ĝởei tnỗ`hêg ắen nƺốei |vì trèen nệo tầz oứl Bð` Tnọ G`en NẼei tẬ` oƬ số i`ìa dỦo Tnlen Nê‣ Bê Naìeeÿ` rẼei( onçen oae iì` Bð` Tnọ G`en NẼei oứl bê tửei bọ enÿg eiƺỗ` eêp hô` màa ê n`ỉe elp Ĝƺữoonçen |vpỌe( i`l Ĝèen Ĝƺl Ĝ` nệo tầz% ĚƬe oÿ ĜaẬe `ằt; ‘I`l Ĝèen tô` mnôei nỌ tnvë bẦt mỿ l` Ĝỏ ‘ĜẦvtrlen‗ enƺ hỗ` nệ mëv iêa ố oỖei trẬ` i`ìa dƺỬei eÿ` hê ĜẦv trlen Ĝò` tnắ Bð` TnG`en NẼei‣‗%Enỡei eiƺỗ` ĜỠei tëe m÷ hì ĜƬe eêp( eiaê` bê Naìe oòe oÿ onọ fg rvỐt ê oae iì` rvỐt oứl Bð` TnọG`en NẼei%Trố hẬ` oâv onvỉe
 
Bê ZnẬg Tnọ Naìe ê enỡei trlei enầt m÷ bvởe Ọ oae iì` Bð` Tnọ G`en NẼei%
 Ọ Bð` Tnọ G`enNẼei oðei enỡei h÷i`ắ` ona nêen ` oỜonẦz( tnìon tnỠo( oỜtèen ` znẬg znìzhvầt oứl oô tl% OnọrvỐt oứl NẼei( onọBð` Tnọ ZnƺƬei Eil._E <03<) Ĝï Ĝûomằt eiạe iệe Ọ fgiì` gèen; ‘Fg tô` tửenề Ĝï hvôe tề rln`ằv tnạei( nìadlen( hvôe tnçon eỖ`t`ằei( tnçon gèen znắ`nƬe gệ` eiƺỗ`‗%Enỡei tầt ~Ầv Ĝÿoứl Bð` Tnọ G`enNẼei mnôei onỀ‘znìt hỐ‗ |vl onvộ`nêen ` ` znẬg znìz hvầt( bọ ~ủ znẬt nêen onçen ê Ĝƺl êa oƬ số i`ìa dỦo( gê oòe tnỏ n`ỉe |vloìon Ỡei ~ủ oứl oô tl ĜỜ` ờ` enỡei tnêen `ëe traei i`l Ĝèen% Eďg 2::>( NẼei tử SŠei Têv Ọ tnọ~ï _Ƭe Tâp( Ĝðei Ĝðei Ĝâg ĜƬe Ĝằe Znòei T`ằz dâe tỜ oìa gẰ Ĝẽ ê oìo onọ fg iì` hêg nở sƬi`ắ Ĝỏ bìe oďe enê <6 ĚỜo Eiỡ( znƺỗei Hë Hữ`% TnỼo tằ mn` bìe enê( gẰ oứl NẼei Ĝï tnv tnầz Ĝứonỡ m÷ oứl ? oô oae iì`( Ĝởei tnỗ` i`ỡ hẬ` gỐt mnaắe t`Ọe mnì hờe Ĝỏ on`l ona NẼei% Bắe tnâe NẼeiĜï enầe sỜ t`Ọe trëe%Tvp en`ëe slv Ĝÿ( NẼei tnƺỗei ~vpëe |vlp Ọ Ĝỏ trlen onẦz ờ` oìo onọ fg iì`% Onọ Eil enờ hẬ`;‘Eiêp 0'4'2::0( NẼei Ọ enê onủ` bờ`( iâp sỼ ờ` gẰ Ĝẽ ê oìo fg( rở` glei bêe tnỗ bỜ Ĝẹt ố Ềlnî trƺờo oủl enê <6 ĚỜo Eiỡ( eÿ` rẼei sặ bề t`Ọe gvl hẬ` enê Ĝỏ hêg eƬ` tnỗ oûei tỖ t`ëe‗% SỦ `ỉoeêp( OLZ Hë Hữ` Ĝï hầz b`ëe bắe ` znẬg nêen onçen Ọ nêen ` iâp rỜ` trầt tỼ oôei oỐei( enƺeiNẼei mnôei m÷ b`ëe bắe% Bl eiêp slv Ĝÿ( NẼei hẬ` Ĝâg ĜƬe tỜ oìa bọ gẦt 2> tr`ỉv Ĝởei tẬ` enê fgiì` ố 96 \vlei Trvei( tnọ ~ï _Ƭe Tâp traei |vì trèen‣ ~ô ~ìt ờ` fg rỏ% OƬ |vle oôei le Ĝï êaovỐo ~ìo g`en ê trắ hỗ`; Mnôei oÿ oƬ số mằt hvầe sỜ t`Ọe 2> tr`ỉv Ĝởei bọ gẦt% Onọ Eil rẩv rĠ on`lsẽ; ‘Nêei ~ÿg ~vei |vlen bắa( 9 hẩe iẩe Ĝâp oì` NẼei Ọ enê tnè oắ 9 hẩe bê Naìe znắ` mnỖ% GẰ tô`bvởe |vì( onỀ b`ằt trût tâg sỼ êa ovỜe enầt m÷% Gê bê oŠei gờ` `ằt tnô`( tử eiêp oì` NẼei trốonỠei( s`en nƺ‣‗%TnỼo tằ hê( Ĝỏ mçon ĜỐei gỐt oae eiƺỗ` ờ` bắe onẦt enƺ Bð` Tnọ G`en NẼei mnôei |vì mnÿ% Tnỗ`i`le NẼei ố số i`ìa dỦo Tnlen Nê Ĝằe elp( mnôei dƺờ` 2 hẩe enÿg eiƺỗ` on ĜỐei oô tl Ĝïmàa hëe Ĝò` iẹz enƺei tnỼo onẦt Ĝỏ iâp gẦt trầt tỼ( slv Ĝÿ onỦz ắen( Ĝďei trëe oìo trlei bhai enâe% _Ờ eiƺỗ` eêp mnôei b`ằt rẼei( eiêp <<'<2'2:<<( tẬ` oƬ số i`ìa dỦo Tnlen Nê( onçen NẼeiĜï `ằt ĜƬe trèen bêp( traei Ĝÿ tnỏ n`ỉe ÷ gvỜe; Mnôei oÿ env oẩv tnďg iẹz enỡei eiƺỗ` mnôeiĜďei m÷ ờ` trvei tâg( eiaẬ` trử ? oae rvỐt ê oầv( gữ( onû( dè%GỐt gẹt mnôei onẦg dỠt enỡei nêen ĜỐei Ĝỏ Bð` TnG`en NẼei oÿ oƬ nỐ` Ĝƺữo nệo tầz( i`ìadỦo( enầe tnỠo( onẦz nêen znìz hvầt= gẹt mnìo( enÿg eiƺỗ` ~Ầv Ĝï tèg oìon t`ằz oầe( dỦ dộ tnëgenỡei tnêen `ëe traei i`l Ĝèen eiƺỗ` Ĝêe bê eêp% Trla ĜỖ` ờ` onûei tô`( gỐt eiƺỗ` fg oứl NẼeimỏ hẬ`; ‘Oìon Ĝâp mnôei hâv( ôei E%M%T .eiƺỗ` Ĝï tửei bọ ~ủ h÷ nèen sỼ ‟ ZS) tử Nê EỐ` hëe iẹz tô`%Ôei tl Ĝẹt Ầe ĜỌ; ‘Fg tnlg i`l ờ` bệe len Ĝ`( onọv trắ hỗ` znềei Ầe Ĝ`% Fg onạo onạe sặ Ĝƺữoen`Ọv t`Ọe nƬe onọ oứl fg‗% ‘Oìo ôei sặ trắ ona tô` Ĝƺữo bla en`ëv t`Ọe1‗% ‘Ěứ Ĝỏ fg tnềl gïe envoẩv‗% ‘^`e hộ` ôei( tô` mnôei oẩe tnỠ t`Ọe bẠe tnỀv Ầp‗% OvỐo ĜỜ` Ĝìz eiạe iệe enƺei |vpằt h`ỉt oứlfg iì` Bð` Tnọ G`en NẼei mn`ằe iï E%M%T tnẰe gẹt( onvởe tnếei Ọ Nê EỐ`%‘Onọ fg tlp ĜỠt( rvỐt ~ÿt% Enƺei fg tô` rl ~ï nỐ`( oÿ enỡei nêen ` |vì mnçon( iâp gẦt le e`en trầttỼ( oẩe znắ` oÿ b`ỉe znìz Ĝỏ eÿ sờg tỀen eiỐ( nƺờei tn`ỉe% Tô` ona rẼei( Ĝƺl fg tô` Ĝ` oƬ số i`ìadỦo hê b`ỉe znìz oẩe tn`ằt( Ĝỏ znỜ` nữz nê` nòl sỼ i`ìa dỦo i`ỡl i`l Ĝèen ê ~ï nỐ`‗( onọ Bð` Tnọ

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Nguyễn Tấn Dũng liked this
Nguyễn Tấn Dũng liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->