Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službeni list RBiH - hronološki registar propisa objavljenih u 1994. godini

Službeni list RBiH - hronološki registar propisa objavljenih u 1994. godini

Ratings: (0)|Views: 1,606|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on May 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2013

pdf

text

original

 
líEPUFUJKE
ROSNE
I HERCEGOVINE
SLUŽBENI LIST CAjTKbEHH AUCT
' PEnVBAlOCE BOCHE U
XEPL|ErOB
H H
t
HRONOLOSKI REGISTAR
PROPISA OBJAVLJENIH
U
"SLUŽBENOM LISTU
RBiH" U 1994.
GODINI
fU-dni
brojBroj Str.
SKUPŠTINA
RKPirill.lKK
ROSNE I Hk'HCECOVINE
I.
USTAVNI ZAKON D
imik—
m
i
dopunama
UblnvJl
Republike Br^nc i He
«u
t
TivLrw
8 113
'J.
ZAKON
••
r.hUlLI
.. ,|, Pr
.-
._i
i-11
; -
Spi>raZU-
nifl
o osn
ivanju
h^n
federacije
1
med
11
r
r
duniLijii
Bosne
i
Hercegovine
i Republike Hrvatite đ 114
i
ZAKON n
ratifikaciji
Sp-jrazuma ^prihvotanju
Prijedli^n
Ustava Fpdpi'acijij Birene i
Hercego
vine i
I'
i
climii
i-
i;
-ijui
ai
UH
.LI
U
vez] J'ic
ekonomike
i
vojne
suradnje
između
Federacije
Bosne
i
Hercegovine
i Republike Hrvatske 8 116
i-
ZAKUN "
potvrđivanju
iin'ii.i
sa
in
k
11
nekom
Snagom
IJ
ri.
ZAKON ft Vladi Republike
Bosne
i
Hirttlgftvlne
|3 1376. ZAKON ft mpdunoiudnamdaumikdm Iranspur-
tu
13 2007. ZAKON o
osoi
vonju Javnog
ji
red
uzeća
Hi pulc-Vc u Rppublid
Bniili
i Hcrcncnvi
ni
TiitiVlBiH"
13 207
6.
ZAKON o
klnottti
Bosne
i Hrrergovinc I* 206a ZAKON
»eeudelskujdjebiKlftfill
13 20010. ZAKON o izmjenama i
dopunama Uredbe
sa
zuknnrjkum
sna^m o rndoratvu 13
ilii
11.
ZAKON O izmjunonia i dir^unuma Uredbi: sa
i&l"
onv
k
I I
rn
snagom
o pm
zij^i
k
u
m
i invalidskum
n^igurpnjd
za vrijrme ratnog *
lunja
ili
u uluisju
neposredne
ralm;
opasnosti
13 21412. ZAKON o izmjenama i
dopunama Zakona
o
filmskoj
djelatnosti 13 2l&
111.
ZAKON a izmjenama i
dopunama Uredbe
sazakonikom :. .^.m o primjerni Euknna o
izvršenju krivičnih
I
prekršajnih
sanaciju zavrijeme
neposredne
ratnu
opasnosti
ili
ui vrijeme rulnop
ilanjn
13 21614. ZAKON o izmjenama i dopunama:
Uredbe
sa
zakonskom
snagom
o vojnojti tuzilaSlvu 13
2lti
15. ZAKON " Izmjenama i
dopunama Zakona
apo lavina 13 2171G. ZAKON o izmjenama, i
dopunama
Unedbe
sa
zakonskom
snagomookružnim
vojnim sudovi¬ma 13 21«17. ZAKON o
miniHiarsiriinj
i drugim organima
Muni
uprave Republike
Bosne
i
Hercegovine
15 249,18. ZAKON n primjeni Zakonu o unutrotnjim poslusima13 ZAKON • Izmjenama "- i- :
.L
eksproprijaciji20. ZAKON 0
žzmirnama
i
dopunama Zakona
n
iadi"'[Reviziji
Bosne
i
Hercegovim
21.
ZAKON o izmjenama i
dopunama
Zri
kuna o
državljanstvu
Republike
Bosne
i
Hercegovine
22. ZAKON o dopuni
Zakona
0 putnim ispravama
državljana
Republike
Bosne
i
Herce^vinc
23. ZAKON 0
uvfizH.
carini
L
porezu
na promet
pri
uvozu
odrađenih
ni uLtvod
<
14. ZAKON o
na promet duhanskih pre-
rad"
Una,
al
knhol
nih
i bezalkoholnih,
pića
25. ZAKON o izmjenama i
dopunama Zakona
e
i
/n
11
.MU
sri-dslva plociiiija?C- ZAKON u pu&cbm>rn
porezu
na kahtu2?. ZAKON n izmjenama I Jununama
Zakona
o
Akademiji
naukn
umjetnO^U Botne i
Hercego
vine
2£. ZAKON o
potvrđivanju
uredbi sa gakonskum
nagon
20. ZAKON
o
produženju
mandata odbornika i poslan
tka
j
skupštinama
druttveno-polIliikih
za jednicu i lunkcionera
koje
skupštine
dru£-
tvcnn-poliijikih
lajedadca
turaju
illimunojuJO. ZAKON o preduzerlima
31.
ZAKON • dnpunama
Zakona
o
rnrnpsL=rstvtlim
i
drufnm orpanima driuvne uprave Republika
Bosne
i Hercegrtvine32. ZAKON o pretvorbi
društvene
avojine33. ZAKON o izmjenama i dftpunarna
Zakona
qsrednjoj
*koli
33 &1334. ZAKON o vojoLin
školamo
za vrijeme rslnogslanju 33
3fi.
ZAKON o
uiFruliVanju
građana
3335. ZAKON a
amnrstiil
3637. ZAKON
o
Cenlru za slusnu l gmornu rehabili
taciju
Sarajevo
36
38.
ZAKON o Centru za slijepu islabovidiiu
djecu
iomladinu 3639. ZAKON o
Zavodu
za
specijalno
obrazovanje
I
odguj
a>-cc
MjcdVnica
3fi
1B
U
161510
Lfl
1P>
33333343
'¿Ü5
266266
25
2Sfl
m
260Í6Í
ta
531611US646563534566
ta
 
2
REGISTAR
SLUŽBENOG USTA
RBiH"
ZA 1994.
GODINU
40
r
ZAKON o
pntvltnanju
praaa Dnuvaba pm
Zavoda
za medicinsku
rehabilitaciju
"Reuma!" iSpecijalnoj bolnici U HtoCefljn, lebalulilnciju
miapalskih,
lUUNtpaLikMi.
rcurnulskih i srod
nih
oboljenju "Fujnicn" M 667
•II.
ZAKON o
povj^iuvjiijuj.ivnib
mlaćenja
Đo-
nwiiknhriiif|
itafknan
ouuunoio klubu - Bl-
(LAMK
30 S83•12. ZAKON o Izmjeni
Zakonao
n-ipuslenim stann-' _ ^ti^a 3C
MB
13. ZAKON u dodatnom
uređivanju
porigi nn promet proizvodu i :-i 36 630[| ZAKON r: pnturdlvnnju Uredbe sa zakonskomsnapjm oizmjenamnidupunarnaZiikcrfuovan-
 jsVulrp
ninskom poslovanju 36 6^2
I.
POSLOVNIK
Skupštine
Republike Botnc iHeteoguvine (Prrfpfcftni
(tkstl
30
Ali
1.
DEKLARACIJA
••]
rijićavunju genocida
nuil
BoSnjacima i Hr™
Limu,
u Bosni i
Btootfnvtnl
36 n"023, DEKLARACIJA
n
pružanju pomoći
Okrugu
Bi
hać 36 602
L
ODLUKA i> pi'ogluicnju Uslavong zakona IzmjeiBuna r dopunama Ustava Republike So-sneiHereepovinr 6 1132.
ODLUKA[NpvihivLi(iilij^>(t'tr,i?Aqlria"ii**ajftiljuprijedliigu
Ustava
FuduraLije
Birane i
I?
ringovi*
 IK 
S
1173. ODLUKA o pre^ltmku
mfilHfathl
pojedi"im, podanicima
Skupštine
Republike
BISTU?
i Herco-Eovinc IZ 136
4.
ODLUKA n
potvrđivanju
odluka » izboru, imenovanju,
nizrjrirnjU.
opozivu i
prrMank
u
mandata koje je
PIT-I
Uji.lii
is Lvo RBiH donijelo u
funkciji
Skupštine.
RBiH 13 2106. ODLUKA
u
potvrdi vnnju
odluka kup
opitih
aka
ta
koje je
Frertsjedii
istvo RB
iH
dun
ijel
if 
U
funkci
 ji
Skupštine
RBiH 13 2230. ODLUKA o izboru pii^lsjcd
ni
ka
Vladf Republike Bosnr- j
Httt-vRuvine
17 272
1.
ODLUKA u izboru Vlade Republike
Bosne
iHercegovi ne 17
¡72Sr ODLUKA
n
imenovanju zamjenika
ministara
u
Vlndi
Republike
Bosne
i
Hercpgijvine 17 2729. ODLUKA
opribvutnjiju
Mirovnop
plunu
zaBo-
Siou
i Hercegovinu
Kontakt
grupe iz
Zcneve
26 J2310. Odluka o
razrješenju
i izboru sudiju redovnih
»ubra
33 640
JL
ODLUKA o rizrjc<4-nju sudija u okrutnim voj
nim
rodovima 33 64912. ODLUKA o
r.,.-.:•.
.
i.i.i
i imcnuv.uijij javnog
tužioca,
i zamjeniku
jnvrtih
tužilaca
33 64013
r
ODLUKA O imenovanju Zamjenika
okružnog
VOjnOR [oiioca u
Okružnom
vajnom lUzildStVU
u
Sarajevu 33 66014. ODLUKA a imenovanju pcl
donova
Upravnog
odbora
Rartio-Movizifc
Bosne
i Heroepivin* 33 56016. ODLUKA o imenovanju
ćlumpvuPrugivn-iLkogvijeća
Radio-televizije
Bosne
i
Hercegovine
33 6W10. ODLUKA o
ruzrii^eriju
zamjenika ministraobrazovu-njH, jki-. kukuro i sporu u VladiRepublike
Bosne
i
Hercegovine
33 66117. ODLUKA o Imenovanju zamjenika ministraobrazovanja, nauke,
kulture
i Sporta U VladiRepublike Boa
ne
L
Hucegoiijie 33 66116. ODLUKA o
potvrđivanju
odlukakoo opHih
ftka-
a
koje je
PreoS'jedn
L^rivo
Republi kc
B<>»ITC
i Her
cegovine
donijelo U
funkciji
Skupštino
Republike
Bosne
I
l
!•••-.
<
'.
ne 33 6M19. ODLUKA o preuzimanju prava i
obaveza
osni
vača
prema Filozofa
kum
fakultetu
u
Tuzli
33 66120. ODLUKA a preuzimanju prave i
obaveta
osni
vača
prema Dripktaloikom
fakultetu
u
Tuzli
33 66)
Zl.
ODLUKA o davanju saglasnusti za pripajanjemuzeju i zasjedanja
AVNOJ-a
u
Bihaću
regionalnom muzeju "Pounja" li
Bihaću
22. ODLUKA o
potvrđivanju
odluka o izbom, imenovanju i
razrješenju,
knjc je
predsjedništvo
RBiH
donijelo u
funkciji
Skupštine
RBiH23- ODLUKA o davanju sagUisnoKii na Odluku 0izmjenama' dopunama SuilUus Akademije nau
ka
i umjetnobli
Basne
i
Hercegovine
24- ODLUKA u davanju saglasnusti na Odluku oizmjcnomu i dopunama Siatuta Javnog predu-
zeca
Radio-televizije
Sucajcvo
za proizvodnju,prenuo i fmilnvonje prugramunamijenjenih javnosti?5. ODLUKA u davanju saglasnirSti na Statut
JBT-
nog predu
zeća
Radjo-televiji)e
Bosne
i
Hereepo'
vine za proizvodnju, prpnos i emi'.ovanjrprograma
namijenjtnjn
.i-•
i
- -
-.:.
L
ZAKLJUČAK Skupštine
Republike
Bosne
iHeruc
p^ovine
1.
IZJAVA
Skupštine
Republiku
Bosne
i Hvicego-vinc da
podržava
stav
u
w ^kup^tine
građana
srpske nacionalnosti a Bo>ni i Rercpgovuti nasjedni
li
DoVLanoj 27. marta 1004. gndrne2. IZJAVA 0
racifikaciji vasrnfinrtbkih
sporazumausvojenih na zasjedanju
Skupštine
Republiku
Bosne
L
Hercegovine
PHEDSJEDNI
S
TVO
HEPUBLIKK
POSNE
I
HEHCFGOVINE
1.
UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o porr-zu/TapuLirhe odoranei
obnove
Rep ublikeBosmr
i
Hercepiivi
nti
2. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o izm jenama Uredbe sa
Tukrrnsk'r-m.
.nagom
o
slulbi
u
Armiji
Republike
Bosne
i
Hercegovine
3. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o izm jenama
1
dlapunama Uredbe
i*
zakonskom snagom o vojnoj
obavezi
i.
UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o izm jenama Uredbe sa zakonskom
snagom
o raduustanovu iz oblasti obrazovanja, nauko,
kulture
i
fizičke
kulture
za vrijeme mtnog stanja5. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM
a
amne?tijk6. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o po
većanju nnvćanih
kazni i drugih
novčanih
iznosa7. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM oizm jenoma i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o sudskim taksama6. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM u izm jenoma Uredbe sa lakonskom uiagom " prvuzi
manju
i
primjenjivanju
saveznih zakona
koji
se
U
Đusni
J Hercegovini primjenjuju kao repu
blifki
zahooi
R UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o obu
stavi
odredbeč!una2l9.
stav 2. UstavaRepublike
Bosne
i
Hercegovine
10. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o izm
 jeni
Uredbe sa zaknnskom
»nagom
o odbrani
U.
UREDBA
SA
ZAKONSKOM SNAGOM o izm jenama i dopunama: Uredbe ta zakonskom snagom o uvjetima i
naćinu
obavljanja djelatnostirezanja drvefa12. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o iim jenama
i
dopunama Uredbe
&a
lakonskom sna
gumo
Tarifi
republii^h
administrativnih
lakša
13. UREDBA
SA
ZAKONSKOM SNAGOM o izm jenama i dopunama Zakona o
prelaženju
drlavne /!.• i kretanju u granitnom pojasu33SS3337 607*7 &0J25
75
7373
74
7474
74
74
75
 
REGISTAR
"SLUŽBENOG
LISTA
KB
LH"
ZA 1994. GODINU
3
14. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o ohra-lovanju
npćLiii! Čelii
Ili.
UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM 0 mi
ri
kucij
i
Ug-1
vara
op
rij
J
teljs
tim
i saiad
nji
i
ittlcA
u
Republike
Bosne
i Hercegnvine i Islamske R^
pilblike PflkisUn,
lij-
UREDBA
SA-
ZAKONSKOM SNAGOM o
LTIIL-
likaciji
Ue.oviu-,i.d
[n ii.H'
L
l>lvu
i-..n-jdrijl
Između
Republike Bosric i HerccgovinE' i
Rtpuhlifefl Tur
ske17. Ul^DBA SA ZAKUSKOM SNAC OM odupu-
liama
Uicdbc
5JS
iakninskom snagnm o prilsva-
lanju
Re/oimije Savjeta
lii:x,lijr^1iiuslL
ud
30.maja
rJUZ.
godine
13. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o
kretanju
i bora-ku sti^uoca19. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o rase
ljenim
licima i izbj'ilicama?0. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o hu-
TVIani
Uirniij
pomoći
21-
UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o pru-
gašenju
li.
aprila-travnja Dinom
međunarod
nog priznanja Republike
Bosne
i Heixegovine22. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o
odli
kovan]
i
m
u
Rrpubti
ki
Bus
ne i
Hercegovine
¿3,
UREDBA SA-ZAKONSKOM SNAGOM
a
dopunama Uredbe- su zakonskom
snagom
o
Sluilii
društvenog
knjigovodstva
21
UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM
a
bankama25. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o sana
ciji,
stc&tju
i
llkvjjl^clji
banaka20. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o
Iri.i^Lu
finvca i
IrJiJtU
kapilaln
27. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o
vri
 jednosnim papirima28 UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM od,, viz.nom poslovanju
2ft
UREDBA SA ZAKONSKOM SNACiOM
u
nedc-
pozitnim
finunsijskim orceiniz&tijama30. UREDBA 5A ZAKONSKOM SNAGOM o Agen
ciji
Republike
Bosne
i HerceguiillC za osiguran^ je depozita i sanaciju banaka
31.
UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o
pri
vremenim mjerama organiziranju udredenilipredu/ceu i drugih pravnih
lita
32. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o kon
troli
cijenu33. UREDBA SA ZAKONSKOM StfAGOM o obu.
Stavi
od primjene Stava
'.i.
Tačke
4. Amandmana
Li
nu Ustav Republike
Bosne
i Hen^nuvine34. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o lim-
 junumu
Uredbe sa zakonskom
snagom
o kupo
vini
i prodaji
određenih
roba i za strana sredstvuplakanja3B. UREDBASA ZAKONSKOM SNAGOM o osni
vanju
Agencije ra
međunarodnu sarađnju
n ohrnovi i razvoju Republike
Bosne
i
Hercegovine
36. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o osni
vanju
Javnoj;
preduzuća
"AIR BOSNIA"37. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o dopu
ni
Uredbe sa zakonskom
snagom
n
sluibi
u
Armiji
Republike
Bosne
i HcrcepuvineSB. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o prom
 jeni
vrijednosti dinara39 UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o iz jenama i dopunama Uredbe su Zakonskom snagom o
-lu'bi
u
Armiji
Republike
Bosne
i
Hercegovine
40. UKEDEASA ZAKONSKOM SN AGOM 0 uglovima pod kojima se prava i obave/Ci'i poslovi U
zemlji
mip
izvrsuvuli
i
izruiuvuli
u stranimsredstvima
plaćanja
41.
UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o izm7G jenama i dopunama Zakona o prometu ncpO-
krelnosti
13 304-12. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM
o
izm jenama i dopunama Zakona o primjenjivanju89 zakona o prometu nepokretnom! za vrijeme
rat
nog stanja ili u
slučajuneposi^dne
ratne opa.snosli 13 3Ü-143. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o izm-
110
jenama i dopunama Zakona o ositoynlm'svojin-sko-pinvnim
odnosima
18 30,
r
>
•11.
UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM
a
izm
 jeni
Urüft*
sa zakonskom
snagom
o
primjeru
32 Uredbe sa zakonskom
snagom
o mCunovortstmza vrijeme ratnogstanja
ili
u
slučaju neposredne
93 . ratne opasnosti 1U 33ß-15- UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM • am-117
iiestiji
20 351
•l(i-
UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o i7.m-120 jpnama Uredbe sa zakonskom
snagom
O
amne
stiji
22 399•17. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o izm-121 jenama Uredbe sa zakonikom
snagom
o amne
stiji
23
415133 48, UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o pre
stanku
važenja
Zakona u
plutanju
posebne
da/bine za
rzraVJ
ta
vanje
poreskog
opterećenja
H9
uvezenerobe
25 423•19. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o iznv
14a
jenama i dopunama Zakona o porezima
građana
25 42350. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM u prc-155 stanku
važenja
Zakona o poscbftuj
taksi
na UVC-zenu
rot«
25 424157
51-
UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM n pre
stanku
važenja
Zakona
u
načinu obezbjeđivanja
ißg deviznifi sredsravu za
odbrambenepotrebe
Republike Bnsne i
Hercegovine
25 124
IG1
R2. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM
a
izm jenama i dopunama Zakona o deviznom
poslo-
[f;5
vanju 25 42453, UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o pre
stanku
važenja
Zakonu o prodaji
robe
za sirana
Kl
i
uii
sredstvap
latanja
25 425
5-1.
UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o izm jenama i dopunama Zakona o
Tarifi
republičkih
administrativnih
lakša
65. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM u izm-
]^H|
jenama 1 dopunama Zakona o prostornomuiedenjuöfi URED RA SA ZAKONSKOM SNAGOM
u
izm jenama i dopunama Zakona o
okružnim
vojnimsudovima07. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o dopunama Zakona o
okružnom
vojnom
tužilaštvu
53. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o dopunama
Ki'j
vičnog
zakona RepubLike Bosnu
1
Her
cegu
«ine
12 185 59. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o izm jenama Zakona o
primjeni
Krivičnog
zakonu
U
IJJÜ
Republike
Bosne
i
Hercegovine
i
Kriviciiug
zakonu
r
;60. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o14
233
usklađivanju novčanih
kazni i drugih
novčanih
iznosa
1© 365
*t 
UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM u izm jenama i dopunama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju 34
L
ODLUKA u imenovanju Komisije
matičara
za16 265 osnivanje
Pedagoške
akademije u Zenici 12. ODLUKA o postavljenju
ambasadora
Rfpoblrke
Bosne
i
Hercegovine
u Republici
Italiji
2
3-
ODLUKA O
razrješenju
zamjenika
osnovnog
Hi
ZfiG javnog
tužioca
210101010
I'I
10101010 170
11
17'252528284254254554KB28 46623 -1562B 45S6632
&

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
islanska liked this
skutorka59 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->