Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao an Hinh Hoc 7.

Giao an Hinh Hoc 7.

Ratings: (0)|Views: 187|Likes:
Published by beo

More info:

Published by: beo on Dec 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2013

pdf

text

original

 
Ph©n phèi ch¬ng tr×nh h×nh häc 7
     T    u      Ç    n     T      i       Õ     t
Bµi d¹y
     T    u      Ç    n     T      i       Õ     t
Bµi d¹y11Hai gãc ®èi ®Ønh2036LuyÖn tËp2LuyÖn tËp2137§Þnh lý Pitago23Hai ®êng th¼ng vu«ng gãc 38LuyÖn tËp4LuyÖn tËp2239LuyÖn tËp35C¸c gãc t¹o bëi 1 ®êngth¼ng c¾t hai ®êng th¼ng40C¸c trêng hîp b»ng nhaucña tam gi¸c vu«ng6Hai ®êng th¼ng song song2341LuyÖn tËp47LuyÖn tËp 42 Thùc hµnh ngoµi trêi8 Tiªn ®Ò ¥-clit ®êngth¼ng song song2443 Thùc hµnh ngoµi trêi59LuyÖn tËp 44¤n tËp ch¬ngIIVíi sù trî gióp cñaCasio10 Tõ vu«ng gãc ®Õn songsong2545¤n tËp ch¬ngII611LuyÖn tËp 46Kt ch¬ng II12§Þnh lý2647Q/hÖ gi÷a gãc vµ c¹nh ®èidiÖn tg713LuyÖn tËp 48LuyÖn tËp14¤n tËp ch¬ng I2749Q/hÖ gi÷a ®êng vu«ng gãcvµ ®x815¤n tËp ch¬ng I50LuyÖn tËp16KiÓm tra ch¬ng I2851Q/hÖ gi÷a 3 c¹nh cña 1 tg.BÊt...917 Tæng 3 gãc cña 1 tam gi¸c52LuyÖn tËp
gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
1
 
18 Tæng 3 gãc cña 1 tam gi¸c(t)2953 TÝnh chÊt 3 trung tuyÕntam gi¸c.1019LuyÖn tËp 54LuyÖn tËp20Hai tam gi¸c b»ng nhau3055 TÝnh chÊt tia ph©n gi¸ccña 1 gãc1121LuyÖn tËp 56LuyÖn tËp22 Trêng hîp b»ng nhau thønhÊt cña tam gi¸c c-c-c3157 TÝnh chÊt 3 ®êng ph©ngi¸c cña tam gi¸c1223LuyÖn tËp 58LuyÖn tËp24LuyÖn tËp3259 TÝnh chÊt ®êng trung trùccña ®t1325 T/h b»ng nhau thø 2 cña t.gi¸c c-g-c60LuyÖn tËp26LuyÖn tËp 61 TÝnh chÊt 3 ®êng trungtrùc tg1427LuyÖn tËp3362LuyÖn tËp28 Trêng hîp b»ng nhau thø bacña tam gi¸c g-c-g63 TÝnh chÊt 3 ®êng cao cñatam gi¸c1529LuyÖn tËp 64LuyÖn tËp1630¤n tËp häc kú I3465¤n tËp ch¬ng III1731¤n tËp häc kú I (t)66¤n tËp ch¬ng III (t)1832 Tr¶ bµi kiÓm tra häc kúI(phÇn hh)67KiÓm tra ch¬ng III1933LuyÖn tËp (3 Tr/h b»ng nhaucña tg)3568¤n tËp cuèi n¨m34LuyÖn tËp (3 Tr/h b»ng nhaucña tg)69¤n tËp cuèi n¨m2035 Tam gi¸c c©n70 Tr¶ bµi KT cuèi n¨m (h×nhhäc) 
gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
2
 
TuÇn: 9.
Ngµy so¹n: TiÕt: 17. Ngµy d¹y:
Ch¬ng II:
Tam gi¸c§1:
Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c
A. Môc tiªu
:- Häc sinh n½m ®îc ®Þnh lÝ vÒ tæng ba gãc cña mét tam gi¸c
gi¸o ¸n h×nh häc 7 –Trêng Thcs An S¬n–Nam S¸ch .Gi¸o viªn thùc hiÖn :§ç ngäc tuÊn Tel:0320856418;Mobiell:0983856418
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->