Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Un Escenario Para El Libro de Mormon en La America Antigua - John L. Sorenson

Un Escenario Para El Libro de Mormon en La America Antigua - John L. Sorenson

Ratings: (0)|Views: 5,487 |Likes:
Un Escenario Para El Libro de Mormon en La America Antigua - John L. Sorenson
Un Escenario Para El Libro de Mormon en La America Antigua - John L. Sorenson

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: Sergio Retamales Arancibia on May 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
_sù`lel
Kh 2761 Elsalh M( Fsbyks p{c`giù kyqb aki`bsbigùhilh ighgynl: ‐k` mkiml ak r{k k` @gcsl ak Nlsnùhkyqç akypslvgyql ak i{b`r{gks ilhqkhgal `gqksbsgl,mgyqlsgb iskîc`k, cglesbfîb, slnbhik l khykòbhzb çqgib,ky ebsbhqîb ak r{k hl yksâ `kîal l bhb`gzbal ak nbhksbilhigkhz{ab4 pls `l qbhql hl mbw pk`gesl ak r{k k``kiqls nkagl, b` kyq{agbs`l, ``ke{k b` p{hql ak qkhks {hblpghgùh ylcsk y{ iskagcg`gaba(„K` `gcsl r{k kyqâ bmlsb kh y{y nbhly akn{kyqsb k`kssls w `ly pskj{gigly ak `b qsgyqk vb`lsbigùh ak Fsbyks(Br{î mbw {hb mgyqlsgb ilhygyqkhqk( Br{î kyqâh `lysky{`qbaly ak {hb `kiq{sb i{gabalyb( Br{î mbw {hbghflsnbigùh iskîc`k r{k ygqúb b` @gcsl ak Nlsnùh khk` khqlshl ak` H{kvl N{hal ak `b bhqgeðkaba(Kyqk `gcsl mb kyqbal kh pskpbsbigùh n{imly bòly wpksa{sbsâ a{sbhqk bòly( Yk skr{ksgsâ y{ `kiq{sb b qlalybr{k``ly ghqkskybaly kh `b bhqgeðkaba ak` @gcsl akNlsnùh( Br{k``ly r{k mbebh lcyksvbiglhky biksib ak`b mgyqlsgigaba ak `ly skegyqsly r{k yk khi{khqsbh kh k`@gcsl ak Nlsnùh ak bmlsb kh bak`bhqk l ylh {hlygsskyplhybc`ky l hl kyqâh ghflsnbaly l gehlsbh `bpskykhqk lcsb ak` aliqls Ylskhylh(Byî ilnl kyqk kyq{agl yksâ f{habnkhqb` pbsb `byghvkyqgebiglhky f{q{sby, qbncgçh ky k` psla{iql ak `bqkhakhigb, ak `by ú`qgnby qsky açibaby, mbigb {h kyq{aglyksgl ak` @gcsl ak Nlsnùh( N{imly ak `ly r{k `kbhkyqk `gcsl p{kakh bpskigbs `l `kjly r{k mbh ``kebalkyqly kyq{agly(A{sbhqk kyqly bòly, yk mbh qlnbal agfkskhqky vîbypbsb ghvkyqgebs ylcsk k` @gcsl ak Nlsnùh( B`e{hbymbh ygal bpl`leçqgiby, mlyqg`ky, pl`çngiby l ki`çiqgiby(B`e{hby mbh skpskykhqbal b` @gcsl ak Nlsnùh ilnl{hb ps{kcb ak `b b{qkhqgigaba, fki{hagaba w plaks ak `bSkyqb{sbigùh cbjl k` `gaksbzel ak` pslfkqb Jlyç Yngqm(Ks{agqly ybhqly ak `ly ú`qgnly aîby, ilnl Eklsek
G]
 
_SL@LEL]
Skwhl`ay w C( M( Slcksqy, mbh y{eksgal `b hkikygabaak {h k}bnkh yghiksl w ygyqknâqgil ak `ly `gcslyyki{`bsky sk`kvbhqky, pksl k``ly hl plaîbh pskvksi{âhal yk ``kvbsîb b ibcl {h qsbcbjl yksgl mgyqùsgil wbhb`îqgil(K` y{segngkhql ak nkqlal`leîby mgyqùsgil.isîqgiby kh`ly kyq{agly cîc`gily -`l r{k {hb vkz C( M( Slcksqy``bnù ‐il`ebs esbhaky pkyly ilh mg`ly fghly„' qsbjlilhygel qçihgiby pbsb k}bnghbs k` `khe{bjk w `bilnplygigùh ak `by kyisgq{sby mkcskby bhqge{by, w yk mbpslcbal r{k çyqby ylh kfkiqgvby b `b mlsb ak k}bnghbs`ly qk}qly ak` @gcsl ak Nlsnùh( K` ylspskhakhqkakyi{csgngkhql ak ali{nkhqly ilnl `ly sl``ly ak`Nbs N{ksql qbncgçh ghvgqù b `ly kypkigb`gyqby ybhqlyak`ly ú`qgnly aîby b ilnpbsbs k` nbqksgb` r{k hly abk` @gcsl ak Nlsnùh ilh `by psâiqgiby ak lqsly p{kc`lysk`geglyly bhqge{ly( Ygahkw C( _kssw balpqù `b `îhkb`gheðîyqgib4 ç` agjl b nkh{al r{k, yù`l cbyâhalyk khy{y ilhligngkhqly ak` mkcskl, ybcîb r{k k` @gcsl akNlsnùh hl plaîb mbcks qkhgal y{ lsgekhk}i`{ygvbnkhqk kh k` yge`l ]G]( A{sbhqk b`e{hly bòly,k` i{syl r{k agl kh `b [hgvksygaba ak Csgembn Wl{heylcsk ‐K` ilnplsqbngkhql w `by ilyq{ncsky mkcskby„k}bnghù ibyl pls ibyl `b hbssbqgvb ak` @gcsl akNlsnùh, aknlyqsbhal r{k k` `gcsl qkhîb lsgekhmkcskl( M{em U(Hgc`kw w N( Uk``y Jbdknbh, ngkhqsbyqbhql, k}bnghbcbh k` ilhqk}ql( Jbdknbh k`bclsù {hnbsil alhak k` @gcsl ak Nlsnùh khibjbcb, khqçsnghly ak `b qsbagigùh nkylbnksgibhb, ngkhqsby r{kk` pslfkyls Hgc`kw yge{gù `b pgyqb, ilh ylspskhakhqkpksypgibigb, b khlsnky ibhqgabaky ak nbqksgb`kymgyqùsgily r{k khi{basbslh b` `gcsl kh `b çplib w kh k`knp`bzbngkhql kh k` r{k aki`bsbcb kyqbs kyisgql(_ksl Hgc`kw hl mgzl hgheúh kyf{kszl pls pskigybsilhk}glhky ilh k` H{kvl N{hal( ‐¼R{k mbw ak `byk}qsblsaghbsgby s{ghby ak Bnçsgib Ikhqsb`<„,skf`k}glhb( ‐Mbyqb r{k `ly r{k kyq{agbh kyb âskbp{kabh ``kebs b {h bi{ksal khqsk k``ly ngynly kh `l

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->