Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Armenian Sacred Spaces - Final Paper

Armenian Sacred Spaces - Final Paper

Ratings: (0)|Views: 202|Likes:
Published by Adam Tenhouse
This paper explores the "before and after" of the sacred spaces and faith life of the Armenian people in Armenia and in the Diaspora before and after the Genocides. Bearing largely on Eliade's conception of 'center' or 'axis mundi,' the results were interesting and initially unexpected.
This paper explores the "before and after" of the sacred spaces and faith life of the Armenian people in Armenia and in the Diaspora before and after the Genocides. Bearing largely on Eliade's conception of 'center' or 'axis mundi,' the results were interesting and initially unexpected.

More info:

Published by: Adam Tenhouse on May 02, 2012
Copyright:Attribution No Derivatives

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

 
Svdaa ^g|opsG|pda 0:! 0<70\MPK Skidop SkbdigpVmk Aoij Ho{pikt ‑Mobk‒8 Bofkpi Gpbkidgi Ngdvm gif Sgcpkf S|gcks
Pkadjdo{s scmoagps mg~k gvvkb|vkf vo giszkp vmk ckivpga w{ksvdoi! ‑Moz gpk pkadjdo{scobb{idvdks gif ngdvm cob|oskf?‒ Gv akgsv oik scmoagp gvvkb|vkf vo giszkp vmds `tfkndidij ”ckivkp)— Kadgfk coisdfkps ngdvm cobb{idvdks gif o{vpdjmv pkadjdois vo jpoz di pkagvdoivo jd~ki sgcpkf sdvks gif o`hkcvs on pkadjdo{s sdjidndcgick)
7
Vo w{ovk mdb fdpkcvat! ‑K~kptbdcpocosb! k~kpt dimg`dvkf pkjdoi! mgs zmgv bgt `k cgaakf g ‑Ckivpk‒5 vmgv ds vo sgt! g |agck vmgvds sgcpkf g`o~k gaa)‒
0
Di ovmkp disvgicks Kadgfk pknkps vo vmds ‑Ckivpk‒ gs gi ‑g}ds b{ifd‒ zmdcmvpgisagvks fdpkcvat vo ‑ckivkp on vmk zopaf)‒
3
G||atdij Kadgfk—s svgvkbkiv di vmk cgsk on g sdijakcobb{idvt zdaa `k vmk ckivpga noc{s on vmds |g|kp)Oik vmdij b{sv `k gffpksskf fdpkcvat – Kadgfk svgvks di vmk opdjdiga zope ‑kgcm oik on vmksk bdcpocosbs vmkpk bgt `k sk~kpga ”ckivpks)—‒ Kadgfk vgeks jpkgv |gdis vo s{||osk vmksk ‑g}dsb{ifd‒ bgt gaa `k coisdfkpkf ‑ckivkps on vmk zopaf‒ zdvm io cob|{icvdoi oi moz git i{b`kp on sdvks co{af `k
vmk
‑Ckivpk on vmk zopaf)‒
6
Vo gffpkss git pkadjdo{s cobb{idvt zk b{svgceiozakfjk vmgv Kadgfk bgt `k pdjmv5 vmkpk bgt `k ngp bopk vmgi ‑oik `dj jpgif‒
g}ds b{ifd
 nop gi difd~df{ga op cobb{idvt gif git adsv ki{bkpgvkf bgt iov `k k}mg{svd~k)Vmds ds iov vo sgt vmgv Kadgfk ds vmk oiat g{vmopdvt oi ‑vmk sgcpkf ~kps{s vmk |pongik‒5 oik |ossd`ak co{ivkpgpj{bkiv vo Kadgfk—s jkikpga vmkopt on ‑ckivkp‒ ds no{if di Cooikt—s
7
Adek sadbk boaf gpo{if g noof so{pck)
0
Kadgfk!
Dbgjks gif Stb`oas!
34)
3
Vmpo{jmo{v vmds |g|kp D zdaa `k {sdij vmk vkpbs ‑g}ds b{ifd‒ gif ‑Ckivpk‒ divkpcmgijkg`at)
6
Kadgfk!
Dbgjks gif Stb`oas!
34)
 
svgvkbkiv! ‑G `kvvkp ~dkz bdjmv `k vo s{jjksv vmgv vmk sgcpkf ds g c{ppkiv {ifkpatdij gaa gs|kcvson k~kptfgt adnk gif vmgv vmkpk gpk s|kcdndc vdbks! |agcks! gif k~kivs zmki vmk sgcpkf cobks vovmk nopk)‒
;
Dn vmk sgcpkf ds iov fd~opckf npob k~kptfgt adnk gif pdv{gas gif |pgcvdcks oiat g||kgp vo mkdjmvki vmkb! moz cgi zk h{fjk git oik sdvk ”ckivpga—? Dv ds |ossd`ak vmksk sdvks bgt `kfkndikf `t vmk pkadjdo{s pdvks gif |pgcvdcks |kpnopbkf gv vmk sdvk op vozgpf dv) Oik k}gb|ak bgtdica{fk gfmkpkivs |pgtdij vo Bkccg) Vmk |ossd`dadvt g sgcpkf sdvk ds fkndikf gv akgsv di |gpv `t vmkgcvdois gif pdv{gas |kpnopbkf di fknkpkick vo dv cgiiov `k djiopkf)Sobk on Kadgfk—s svkpiksv cpdvdcs bgek iovk vmgv Kadgfk djiopks vmds |ossd`dadvt zdaadijat)Di BcC{vcmkoi—s skbdiga `ooe 
 Bgi{ngcv{pdij Pkadjdoi
! Kadgfk ds s{bbgpdxkf zkaa dn iov ~kptnagvvkpdijat!Gavmo{jm vmk |oadvdcga {sks gif db|adcgvdois on btvm skkb vo `k gceiozakfjkfdi vmk w{ovgvdoi! vmgv ds! vmgv s{cm stb`oadc k}|pkssdois |pobovk ckpvgdi socdgagppgijkbkivs! Kadgfk p{aks o{v divkp|pkvdij svopdks on vmk opdjdis on vmk {id~kpskgs vmkbska~ks gpdsdij npob socdo|oadvdcga gif mdsvopdcga coivk}vs) Dv ds db|opvgivvo pkcojidxk vmgv! nop Kadgfk! vmksk "k}kb|agpt bofkas" gpk sdb|at k}|pksskf op bgidnksvkf di socdga gif mdsvopdcga coivk}vs5 vmkt fo iov gpdsk npob vmkb)
>
 Npob vmds Kadgfk ds cmgpgcvkpdxkf gs |gdivdij ‑ckivkps‒ gs o`hkcvs op |agcks {i`o{if `t socdga op mdsvopdcga coivk}vs! gif n{pvmkp vmgv vmkdp pkadjdo{s sdjidndcgick ”gpdsk npob— vmkckivkp—s ”sgcpkfikss)— Gs BcC{vcmkoi |odivs o{v! Svk|mki Tgak pk`{vs vmds cagdb gif coivkifg socdga fkndidvdoi gif cpkgvdoi on s{cm sdvks5 ‑Tgak coica{fks vmgv! coivpgpt vo Kadgfk*sgabosv k}ca{sd~k kb|mgsds oi vmk pkadjdo{s op k}dsvkivdga bkgidij! cg{sks! gif {sks nop vmkstb`oadsb on vmk ckivkp! vmk "pkgsois zmt g bgi `kadk~ks vmgv mds ~daagjk ds vmk ckivkp on vmk
;
Cooikt 33)
>
BcC{vcmkoi 63)
 
zopaf gpk gaso kcoiobdc! |oadvdcga! gif socdga! gs zkaa gs pkadjdo{s)‒
:
Vo gffpkss vmk cgsk on vmkGpbkidgi |ko|ak! D b{sv coivkif zdvm vmk |ossd`dadvt vmgv Kadgfk—s cpdvdcs bgt `k coppkcv gifKadgfk—s ‑{i`o{if‒ ”ckivkp— bgt `k ngcv{gaat dicoppkcv)Vo vksv vmk
 |pdbg ngcdk
fkndidvdoi on gi g}ds b{ifd nop Kadgfk D |po|osk g s|kcdga cgsk – zmgv mg||kis vo vmk ”ckivkp— zmki g svg`ak pkadjdo{s cobb{idvt ds fdsp{|vkf gif fds|agckf! gs dsvmk cgsk on vmk Gpbkidgi |ko|ak `kvzkki 7=4; gif 747;? Dv zo{af `k g ngp cpt npob vmk svgvdck}gb|ak onnkpkf `t Tgak! vmk ‑~daagjk‒ so fkndikf `t socdga gif kcoiobdc nopcks) D `kadk~k vmkGpbkidgi |ko|ak mg~k k}|kpdkickf s{cm g fdsp{|vdoi jd~ki vmk g |po|oskf onndcdga pkcopf on vmk[idvkf Svgvks Coijpkss oi vmk bgvvkp8Vmk Gpbkidgi Jkiocdfk zgs coickd~kf gif cgppdkf o{v `t vmk Ovvobgi Kb|dpknpob 747; vo 7403! pks{avdij di vmk fk|opvgvdoi on ikgpat 0!<<<!<<< Gpbkidgis! on zmob 7!;<<!<<< bki! zobki! gif cmdafpki zkpk edaakf! ;<<!<<< s{p~d~ops zkpkk}|kaakf npob vmkdp mobks! gif zmdcm s{cckkfkf di vmk kadbdigvdoi on vmk o~kp 0!;<<tkgp |pkskick on Gpbkidgis di vmkdp mdsvopdc mobkagif)
=
Vmo{jm vmk `pkgfvm on gi kvmidc cakgisdij ds gaa voo ikgvat kicg|s{agvkf di vmk g`o~ksvgvkbkiv! dv dica{fks ~dvga ngcvs – vmk k~kiv occ{ppkf di g pkagvd~kat smopv |kpdof on vdbk di m{bgimdsvopt -sobk kdjmv tkgps$! gif fds|ossksskf g agpjk gif svopdkf pkadjdo{s cobb{idvt npobvmkdp ‑gicksvpga mobk)‒ Moz cgi git pkadjdo{s cobb{idvt pkbgdi svg`ak op {ignnkcvkf zdvm s{cmfdsp{|vdoi di vmkdp g}ds b{ifd? Dv ds bt didvdga vmksds vmkt cgiiov! kdvmkp `t Kadgfk—s fkndidvdoi op giovmkp) Dv ds bt coivkivdoi vmk cob|osdvdoi on vmksk g}ds b{ifd mg~k gavkpkf sdjidndcgivat gs gpks{av on vmk Jkiocdfks gif vmkdp pks{avdij fds|agckbkiv)Vmds pkak~gick on vmds vmksds gif dvs s{||opvdij gigatsds ds iov boov5 vmk sdjidndcgick on g
:
BcC{vcmkoi 63)
=
Mo{sk @daa 7<>! 0<<:)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->