Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
24. - 4.5

24. - 4.5

Ratings: (0)|Views: 108|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on May 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2012

pdf

text

original

 
 
- 1 -
 
Nacrt prijedloga
Na temelju
č
lanka 26. stavak 3. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj33/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana ____________________ . godine,donijela
O D L U K Uo minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashodacentara za socijalnu skrb i pomo
ć
i za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2012.godiniOP
Ć
E ODREDBEI.
Ovom Odlukom utvr 
đ
uju se minimalni financijski standardi materijalnih i financijskihrashoda centara za socijalnu skrb i pomo
ć
i za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2012.godini.
II.
Županija, odnosno Grad Zagreb za centre za socijalnu skrb koji imaju sjedište nanjegovu podru
č
 ju, osigurava sredstva za materijalne i financijske rashode centara za socijalnuskrb.Materijalni rashodi centara za socijalnu skrb su:
-
naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za rad na terenu, naknadeza odvojeni život, stru
č
no usavršavanje zaposlenika),
-
rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal isirovine, energija, materijal i dijelovi za teku
ć
e i investicijsko održavanje i sitni inventar),
-
rashodi za usluge (telefona, pošte i prijevoza, teku
ć
eg i investicijskog održavanja,komunalne usluge, zakupnine i najamnine izuzev najma vozila, zdravstvene usluge,intelektualne i osobne usluge, ra
č
unalne usluge i ostale usluge),
-
ostali nespomenuti rashodi poslovanja ( naknade za rad povjerenstava i sli
č
no, premijeosiguranja, reprezentaciju,
č
lanarine, pristojbe i naknade i ostali nespomenuti rashodiposlovanja),Financijski rashodi su:
-
ostali financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne te
č
ajnerazlike i valutne klauzule, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi).
 
 
- 2 -
 
III.
Kriterij za materijalne i financijske rashode je broj radnika zaposlenih u centru.Mjerilo je prosje
č
ni mjese
č
ni iznos po radniku.Minimalni financijski standard materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnuskrb za 2012. godinu, sukladno stavcima 1. i 2. ove to
č
ke, po županijama, odnosno GraduZagrebu iznosi:
ŽUPANIJABrojzaposlenihProsje
č
nimjese
č
niiznos poradnikuMaterijalni ifinancijskirashodi2012.g.
1 2 3 4
ZAGREBA
Č 
KA
1402.2573.791.000
KRAPINSKO-ZAGORSKA
632.4701.867.500
SISA
Č 
KO-MOSLAVA
Č 
KA
1072.6993.466.000
KARLOVA
Č 
KA
752.3772.139.500
VARAŽDINSKA
862.1822.252.000
KOPRIVNI 
Č 
KO-KRIŽEVA
Č 
KA
672.0381.638.750
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
832.4442.434.250
PRIMORSKO-GORANSKA
1392.3143.859.250
LI 
Č 
KO-SENJSKA
302.767996.000
VIROVITI 
Č 
KO-PODRAVSKA
422.4481.234.000
POŽEŠKO-SLAVONSKA
362.237966.500
BRODSKO-POSAVSKA
672.2971.846.500
ZADARSKA
672.3991.928.500
OSJE 
Č 
KO-BARANJSKA
1482.1543.825.000
ŠIBENSKO-KNINSKA
622.3811.771.250
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
882.0892.206.000
SPLITSKO-DALMATINSKA
1882.5715.800.000
ISTARSKA
1082.0852.701.750
DUBROVA
Č 
KO-NERETVANSKA
612.1651.585.000
ME 
Đ
IMURSKA
442.1401.129.750
GRAD ZAGREB
3511.8727.883.500
SVEUKUPNO 
2.0522.24755.322.000
 
 
- 3 -
 IV.
Županija, odnosno Grad Zagreb, osigurava sredstva za pomo
ć
za stanovanjekorisnicima koji se griju na drva.Kriterij za izdatke pomo
ć
i za stanovanje korisnicima koji se griju na drva je brojkorisnika planiran u 2011. godini.Mjerilo je iznos od 950,00 kn po korisniku pomo
ć
i za stanovanje korisnicima koji segriju na drva.Minimalni financijski standard izdataka pomo
ć
i za stanovanje korisnicima koji se grijuna drva za 2012. godinu, sukladno stavcima 1.,2. i 3. ove to
č
ke, po županijama, odnosno GraduZagrebu iznosi:
2012. g.ŽUPANIJABrojkorisnikaIznoskn
1 2 3
ZAGREBA
Č 
KA
2.2122.101.400
KRAPINSKO-ZAGORSKA
1.4431.370.850
SISA
Č 
KO-MOSLAVA
Č 
KA
3.9553.757.250
KARLOVA
Č 
KA
2.8202.679.000
VARAŽDINSKA
1.5251.448.750
KOPRIVNI 
Č 
KO-KRIŽEVA
Č 
KA
1.6441.561.800
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
1.9151.819.250
PRIMORSKO-GORANSKA
1.6971.612.150
LI 
Č 
KO-SENJSKA
770731.500
VIROVITI 
Č 
KO-PODRAVSKA
1.6711.587.450
POŽEŠKO-SLAVONSKA
1.8501.757.500
BRODSKO-POSAVSKA
2.7402.603.000
ZADARSKA
2.2102.099.500
OSJE 
Č 
KO-BARANJSKA
7.0896.734.550
ŠIBENSKO-KNINSKA
3.8003.610.000
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
3.1002.945.000
SPLITSKO-DALMATINSKA
4.3224.105.900
ISTARSKA
1.050997.500
DUBROVA
Č 
KO-NERETVANSKA
713677.350
ME 
Đ
IMURSKA
1.6361.554.200
GRAD ZAGREB
1.1001.045.000
SVEUKUPNO 
49.26246.798.900

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->